2 Corinthians 8

Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsara kwɨyaꞌmweraavɨna yanga wɨjaavesaꞌnesɨ.

1Nyaꞌmweihi, dahaaꞌ nemɨ dara yɨhɨzɨwɨryaana! Pɨrovijɨ Maazathonɨya Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyaraavɨ Gotɨyai yanga wɨgaimwadaaꞌnyɨ sahwara nawɨꞌnyɨna yɨwaasare. 2Kɨraazɨtɨyarɨna sahwaraavɨ taanga naangeꞌ kimaꞌnaꞌ yɨ sahwaraavɨre sɨmunyavɨ taanginya sabwi yaamɨjɨ yɨjɨwaala yakebulyɨ. Yɨjɨwaala dazaburɨ sahwara kayaaꞌna nebulyaꞌna mwaalesare. Kɨrɨꞌ sahwara yune yɨlaaya naanga nebulyaꞌnanyaꞌ kɨnɨnnakere. Nabaai sahwara yune kewewɨnɨ gɨlyɨvɨta maayare. Yɨ sarevɨ dazahwara pɨwɨnya kwɨyaꞌmweraavɨ gaimwagyaꞌne sɨmunya dɨragɨnna nayaa yawɨramaaꞌdɨvɨsare. 3Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Nɨmɨ nayaa wangadɨ jalɨkurakɨvanɨge. Kumɨre nɨgwia maalɨkengɨ nɨgwia yanga wɨjaayaꞌne kɨnɨnnakera yune sara wɨjaavadɨvɨsare. Yo, sahɨburɨ wavɨlaꞌdɨvɨꞌ nɨgwia pɨnɨjɨ wɨjaavadɨvɨsare. Kunnya sɨmunyaburɨ mɨdɨdɨvɨꞌ nɨgwia daza wakadɨvɨsangɨ. 4Yɨ sahwara nemɨnyɨ dɨragɨnna nedadɨvɨꞌ yɨdaanganna “Wawɨnya Gotɨyare tewaanyara Juthɨya mwaalyaraavɨne yanga gaimwangeꞌ nemɨ wɨjaayaꞌneinaavɨ dɨnejɨla! ‘Naanga sabwi mi nyaadɨka!’ dona yɨhɨthɨvanɨgo. Kave mwaaihasaꞌ aawa! Kusɨlaanyangɨya pwarajɨ sara yɨrakurayaana!” 5Sɨnnawɨ nemɨ dara lɨmwagaro. Sahwara nɨgwia pɨnɨ pwaraavɨna wɨjaavɨpɨꞌderera. Sare kɨrɨꞌ yune sasare yɨpɨneꞌna mɨꞌ. Aawa. Aayagaaꞌ Naangerɨna kumɨnyɨdaasɨ wɨjaavɨneva Gotɨyare sɨmunyavɨ mɨdɨdɨvɨꞌ yɨ sara yaꞌnera nemɨ kwainaavɨnajɨ kumɨnyɨ wɨjaavɨnɨwaaꞌ. 6Maazathonɨya mwaalyaraavɨne sareꞌ nemɨ Taaitazarɨ yaamɨjɨ wɨdɨwo. “Yɨ sɨnnawɨ sagaaꞌ sahwai pwaraavɨ nɨgwianna wawɨnya wɨgaimwanga dazaꞌ Koridɨ mwaalyara yaꞌneraavɨ gaai wɨdakabaaibɨꞌ wɨdɨhaaꞌbwarana! Sarevɨ sahwaraayaba yanga gaimwanga nawɨꞌnya saꞌ nayaa yɨꞌmwannana!” yawɨrona sara yaamɨjɨ wɨdɨwo. 7Yuyaburaavɨ sarɨmɨ yunebanna tewaanna yadɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna yunebanna lɨmwadɨvɨꞌ, yɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yagaala yuna dɨragɨnna wɨjɨwaakadɨvɨꞌ yɨ yune sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Yɨ sarevɨ sarɨmɨ Gotɨyare wawɨnya ya sabwina yunebanna nebulyaꞌna dɨkaaꞌdɨvɨꞌ yɨ nemɨnyɨna yunebanna nebulyaꞌna yɨhɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Yɨ sasare saihi yunebanna tewaanna yadɨvɨtabaaibɨꞌ dahaaꞌ “Yanga gaimwanga nawɨꞌnya dazabwi yɨ, yunebanna wɨjaayabwi yaana!” dapɨjɨ sara jɨla!

8Savɨna nɨmɨ kɨwɨnya dakyaꞌneꞌ mihɨzɨvanɨge. Aawa. Maazathonɨya mwaalyara aꞌmwe pwaraavɨna nebulyaꞌna dɨkaaꞌdɨvɨꞌ tewaanya yadɨvɨsanna jalɨkurakena sarɨmɨre kale saburɨ yaamɨjɨ yɨhivanɨge. Saꞌ nemɨ yawɨraadeꞌna sarɨmɨre kale sabwi saꞌ naanga nebulyaꞌnanyaꞌ sahwaraavɨreꞌbɨsasɨra. 9Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ mena dara yawɨꞌmanɨgaꞌ. Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yanga gaimwanga nawɨꞌnyaangeꞌna yakeꞌnanyɨ. Yɨ sahwai nawɨꞌnya naangengɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ gaimwanga yɨhyaꞌnei gɨlyɨvɨta maayai yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ sarɨmɨnyɨna “Waryaanya sabwi lɨmwadɨnyavɨ nawɨꞌnya naange kɨnɨnnakera yɨmaꞌnɨpɨka!” daka sarei yɨmaꞌnakelyɨra. Sara mena yawɨꞌmanɨgaꞌ. 10Yɨ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ kɨwɨnyaꞌna mɨꞌ. Dahaaꞌ dazaꞌ nɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨhɨzɨwaakɨvanɨge. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ dareꞌ sarɨmɨnyɨne tewaanyasɨra. Kwarame menanyarɨkɨ sarɨmɨ wawɨnya dazaꞌ mena dɨhaaꞌbwareta gaveꞌna mɨꞌ. Aawa. Sareihi sɨnnawɨ sarɨmɨre sɨmunyavɨ wawɨnya yaꞌna tewaanya kuna yɨhɨvuꞌnakeihɨlyɨ. 11Yɨ nabaai dahaaꞌ wawɨnya dazaꞌ yaꞌneꞌ sarɨmɨ nayaa yɨꞌmwannyɨna jideihɨlyɨ. Kɨgaaꞌ dazaꞌna sɨmunyavɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dɨhaaꞌbwaretabaaibɨꞌ sarɨnnya gɨlyɨvɨsangɨna yɨnɨgevanna wiꞌnanyaꞌna sarɨmɨ yunebanna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ jɨwagyɨla! 12Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei nɨgwia wɨjaayaꞌna tewaanna wɨvuꞌnajai yɨ Gotɨyai dazare sabwina tewaanya wimaꞌnadelyɨ. Gotɨyai yuya aꞌmwe dazarɨ wɨwarajanna kunya yawɨꞌda yɨ sahware wɨjaavade sanna maryawɨbwaꞌdelyɨ. Sahwarɨ nɨgwia naanga muwarikenna marayawɨbwaꞌdei mɨꞌ. 13Sareꞌ darevɨnyɨ. “Sarɨmɨnyɨ taanginya yɨhyana! Pwaraavɨ wɨvwaꞌbwarakana!” dena yɨhɨthɨvanɨgeꞌ mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyɨjɨ pwaraavɨjɨ avaaina yɨmaꞌnyaꞌneꞌnanyɨ. 14Yɨ dathahaasagaaꞌ sarɨmɨre gɨlyɨvɨta kwalaalya yɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨsanna yɨnahune yɨmaꞌnadɨvɨsaraavɨ yunebanna wiadengɨ. “Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ dɨvi sarɨmɨ gɨlyɨvɨsanna kune yɨmaꞌnɨpɨjaꞌ yɨ sahwaraavɨ kwalaalya naanga wɨwaradera sarɨmɨnyɨ gɨlyɨvɨsa yunebanna yɨhipɨka!” dena yɨhɨthɨvanɨge. Yɨ sasare dazabwina sarɨmɨnyɨjɨ sahwaraavɨjɨ avaaina yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. 15Sara yapɨjɨ yɨ dareꞌ Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Aꞌmwei wapaaya manaaya kwalaalya maaraka sai kwalaalya naange kɨnɨnnakai mɨꞌ. Nabaai aꞌmwei maalɨꞌna maaraka sai wɨgainadei mɨꞌ. Yɨ sasarebaaibɨꞌ naange kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi wɨgainaderaavɨna yanga duzaayɨla!

Taaitazalyɨ pwaraalyɨ yangeꞌne wawɨnyaꞌna Koridɨna wawesaꞌnesɨ.

16Nɨmɨ Gotɨyarɨ suya wɨdɨvanɨge. Sahwai Taaitazare sɨmunyavɨ yɨdɨkaaꞌmanɨkelyɨ. Sara yadaaꞌnyɨ Taaitazai nemɨbɨꞌ avaaina yawɨꞌmanɨꞌ. Yɨ sai kwalyɨ sarɨmɨnyɨneꞌna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨꞌ. 17Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sai nemɨre yɨvaimwangeꞌ maaꞌmwaꞌ. Nabaai sai kwalyɨ wawɨnya savɨna tewaanya yagɨnna wɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yune gannya saburɨnanyaꞌ sarɨmɨnyawɨnna wɨwaka. 18Yɨ nemɨ neyaꞌmwe pwai maryaasɨwoyai salyɨ yeꞌmwannɨguwaai. Yuya kusɨlaanya sangɨ neyaꞌmwe dazai yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakyarɨne yayaꞌ munyaba makimanɨgasalyɨ. 19Nabaai yune sasareꞌnanyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Kusɨlaanyangɨne aꞌmwera wɨdahɨlakɨwaꞌdaata sai dɨvi nemɨjɨ yeꞌmwannayamaryaꞌnelyɨ yanga gaimwanga dazaꞌ Jeruzaalemɨne Kɨraazɨtɨyaraavɨna makwawaadeꞌnanyɨ. Yɨ nemɨ wawɨnya wɨdayadaanya dazaꞌ yɨ Naangerɨne byaanna dɨragɨnyaꞌ aꞌmweraavɨ yɨbwarɨdaakwiaꞌnesɨ. Nabaai nemɨre sɨmunyaꞌ gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ wɨgaimwagyaꞌne dazaꞌ yaꞌna neyɨwɨrivanɨkeꞌ yɨbwarɨdaakwiaꞌnesɨ. 20Nemɨ yanga naanga maremwaalaꞌna yɨvanɨgo savɨne yɨwetawakyaꞌna nyɨmaꞌnadɨka! Sareꞌ aꞌmwe aane pwai kwai yagaala kayaaꞌnanyaꞌ nadathɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ neyaꞌmwe dazai yeꞌmwannɨgwikadeꞌna maryaasɨwo. 21Sareꞌ darevɨnyɨ. Tewaanya nawɨꞌnya yade sabwina nemɨ yawɨrona yune Naangere tɨnna sarɨnanna mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe kwaraavɨre tɨnna kwarɨjɨ nayaa yɨvanɨgo. 22Nabaai nemɨ neyaꞌmwe pwai maryaasɨwoyai sarei saraalyɨ yeꞌmwannɨguwaꞌ. Kwalaalya saamɨnyagaaꞌ nemɨ sarɨ wawɨnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyangɨ yɨdakwasangadaanyalyɨ. Yɨ nemɨ sarɨ tɨnna wangadaawojɨ Naangere wawɨnya yaꞌna dɨragɨnna yadelyɨ. Dahaaꞌ sai “Sarɨmɨ Koridɨ mwaalyaihi yune nawɨꞌnyaangebwina jideꞌna,” dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨkei wawɨnya dazaꞌ yaꞌna dɨkaaꞌda dɨragɨnya yagɨnna yɨvanɨkelyɨ. 23Taaitazarɨna sarɨmɨ dara jawɨranganyidelyɨ. Sai nɨmɨjɨ yeꞌmwannayadasalyɨ. Sarɨmɨnyɨneꞌna nɨmɨjɨ avaaiwawɨnyalyɨ. Yɨ neyaꞌmwe pwaraai saraarɨna sarɨmɨ dara jawɨranganyide. Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨne yawɨsanna yadisaraalyɨ. Yɨ saraai kɨrɨnnya wawɨnya savɨna pwara Kɨraazɨtɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makidɨvɨsaraalyɨ. 24Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre kaleꞌ saraavɨ nayaa jɨvwarɨdaakwila! Nabaai sarɨmɨ nawɨꞌnya yaꞌneꞌ sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba makimwo saꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ jɨvwarɨdaakwila! Yɨ sahwarajɨ kusɨlaanya anga geva gevanya aꞌmwerajɨ naanga nebulyaꞌna yɨhyawɨrangabɨꞌdeꞌna sara jɨla!

Copyright information for `BYR