2 Corinthians 8

Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsara kwɨyaꞌmweraavɨna yanga wɨjaavesaꞌnesɨ.

Nyaꞌmweihi, dahaaꞌ nemɨ dara yɨhɨzɨwɨryaana! Pɨrovijɨ Maazathonɨya Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyaraavɨ Gotɨyai yanga wɨgaimwadaaꞌnyɨ sahwara nawɨꞌnyɨna yɨwaasare. Kɨraazɨtɨyarɨna sahwaraavɨ taanga naangeꞌ kimaꞌnaꞌ yɨ sahwaraavɨre sɨmunyavɨ taanginya sabwi yaamɨjɨ yɨjɨwaala yakebulyɨ. Yɨjɨwaala dazaburɨ sahwara kayaaꞌna nebulyaꞌna mwaalesare. Kɨrɨꞌ sahwara yune yɨlaaya naanga nebulyaꞌnanyaꞌ kɨnɨnnakere. Nabaai sahwara yune kewewɨnɨ gɨlyɨvɨta maayare. Yɨ sarevɨ dazahwara pɨwɨnya kwɨyaꞌmweraavɨ gaimwagyaꞌne sɨmunya dɨragɨnna nayaa yawɨramaaꞌdɨvɨsare. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Nɨmɨ nayaa wangadɨ jalɨkurakɨvanɨge. Kumɨre nɨgwia maalɨkengɨ nɨgwia yanga wɨjaayaꞌne kɨnɨnnakera yune sara wɨjaavadɨvɨsare. Yo, sahɨburɨ wavɨlaꞌdɨvɨꞌ nɨgwia pɨnɨjɨ wɨjaavadɨvɨsare. Kunnya sɨmunyaburɨ mɨdɨdɨvɨꞌ nɨgwia daza wakadɨvɨsangɨ. Yɨ sahwara nemɨnyɨ dɨragɨnna nedadɨvɨꞌ yɨdaanganna “Wawɨnya Gotɨyare tewaanyara Juthɨya mwaalyaraavɨne yanga gaimwangeꞌ nemɨ wɨjaayaꞌneinaavɨ dɨnejɨla! ‘Naanga sabwi mi nyaadɨka!’ dona yɨhɨthɨvanɨgo. Kave mwaaihasaꞌ aawa! Kusɨlaanyangɨya pwarajɨ sara yɨrakurayaana!” Sɨnnawɨ nemɨ dara lɨmwagaro. Sahwara nɨgwia pɨnɨ pwaraavɨna wɨjaavɨpɨꞌderera. Sare kɨrɨꞌ yune sasare yɨpɨneꞌna mɨꞌ. Aawa. Aayagaaꞌ Naangerɨna kumɨnyɨdaasɨ wɨjaavɨneva Gotɨyare sɨmunyavɨ mɨdɨdɨvɨꞌ yɨ sara yaꞌnera nemɨ kwainaavɨnajɨ kumɨnyɨ wɨjaavɨnɨwaaꞌ. Maazathonɨya mwaalyaraavɨne sareꞌ nemɨ Taaitazarɨ yaamɨjɨ wɨdɨwo. “Yɨ sɨnnawɨ sagaaꞌ sahwai pwaraavɨ nɨgwianna wawɨnya wɨgaimwanga dazaꞌ Koridɨ mwaalyara yaꞌneraavɨ gaai wɨdakabaaibɨꞌ wɨdɨhaaꞌbwarana! Sarevɨ sahwaraayaba yanga gaimwanga nawɨꞌnya saꞌ nayaa yɨꞌmwannana!” yawɨrona sara yaamɨjɨ wɨdɨwo. Yuyaburaavɨ sarɨmɨ yunebanna tewaanna yadɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna yunebanna lɨmwadɨvɨꞌ, yɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yagaala yuna dɨragɨnna wɨjɨwaakadɨvɨꞌ yɨ yune sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Yɨ sarevɨ sarɨmɨ Gotɨyare wawɨnya ya sabwina yunebanna nebulyaꞌna dɨkaaꞌdɨvɨꞌ yɨ nemɨnyɨna yunebanna nebulyaꞌna yɨhɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Yɨ sasare saihi yunebanna tewaanna yadɨvɨtabaaibɨꞌ dahaaꞌ “Yanga gaimwanga nawɨꞌnya dazabwi yɨ, yunebanna wɨjaayabwi yaana!” dapɨjɨ sara jɨla!

Savɨna nɨmɨ kɨwɨnya dakyaꞌneꞌ mihɨzɨvanɨge. Aawa. Maazathonɨya mwaalyara aꞌmwe pwaraavɨna nebulyaꞌna dɨkaaꞌdɨvɨꞌ tewaanya yadɨvɨsanna jalɨkurakena sarɨmɨre kale saburɨ yaamɨjɨ yɨhivanɨge. Saꞌ nemɨ yawɨraadeꞌna sarɨmɨre kale sabwi saꞌ naanga nebulyaꞌnanyaꞌ sahwaraavɨreꞌbɨsasɨra. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ mena dara yawɨꞌmanɨgaꞌ. Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yanga gaimwanga nawɨꞌnyaangeꞌna yakeꞌnanyɨ. Yɨ sahwai nawɨꞌnya naangengɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ gaimwanga yɨhyaꞌnei gɨlyɨvɨta maayai yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ sarɨmɨnyɨna “Waryaanya sabwi lɨmwadɨnyavɨ nawɨꞌnya naange kɨnɨnnakera yɨmaꞌnɨpɨka!” daka sarei yɨmaꞌnakelyɨra. Sara mena yawɨꞌmanɨgaꞌ. 10 Yɨ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ kɨwɨnyaꞌna mɨꞌ. Dahaaꞌ dazaꞌ nɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨhɨzɨwaakɨvanɨge. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ dareꞌ sarɨmɨnyɨne tewaanyasɨra. Kwarame menanyarɨkɨ sarɨmɨ wawɨnya dazaꞌ mena dɨhaaꞌbwareta gaveꞌna mɨꞌ. Aawa. Sareihi sɨnnawɨ sarɨmɨre sɨmunyavɨ wawɨnya yaꞌna tewaanya kuna yɨhɨvuꞌnakeihɨlyɨ. 11 Yɨ nabaai dahaaꞌ wawɨnya dazaꞌ yaꞌneꞌ sarɨmɨ nayaa yɨꞌmwannyɨna jideihɨlyɨ. Kɨgaaꞌ dazaꞌna sɨmunyavɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dɨhaaꞌbwaretabaaibɨꞌ sarɨnnya gɨlyɨvɨsangɨna yɨnɨgevanna wiꞌnanyaꞌna sarɨmɨ yunebanna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ jɨwagyɨla! 12 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei nɨgwia wɨjaayaꞌna tewaanna wɨvuꞌnajai yɨ Gotɨyai dazare sabwina tewaanya wimaꞌnadelyɨ. Gotɨyai yuya aꞌmwe dazarɨ wɨwarajanna kunya yawɨꞌda yɨ sahware wɨjaavade sanna maryawɨbwaꞌdelyɨ. Sahwarɨ nɨgwia naanga muwarikenna marayawɨbwaꞌdei mɨꞌ. 13 Sareꞌ darevɨnyɨ. “Sarɨmɨnyɨ taanginya yɨhyana! Pwaraavɨ wɨvwaꞌbwarakana!” dena yɨhɨthɨvanɨgeꞌ mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyɨjɨ pwaraavɨjɨ avaaina yɨmaꞌnyaꞌneꞌnanyɨ. 14 Yɨ dathahaasagaaꞌ sarɨmɨre gɨlyɨvɨta kwalaalya yɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨsanna yɨnahune yɨmaꞌnadɨvɨsaraavɨ yunebanna wiadengɨ. “Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ dɨvi sarɨmɨ gɨlyɨvɨsanna kune yɨmaꞌnɨpɨjaꞌ yɨ sahwaraavɨ kwalaalya naanga wɨwaradera sarɨmɨnyɨ gɨlyɨvɨsa yunebanna yɨhipɨka!” dena yɨhɨthɨvanɨge. Yɨ sasare dazabwina sarɨmɨnyɨjɨ sahwaraavɨjɨ avaaina yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. 15 Sara yapɨjɨ yɨ dareꞌ Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Aꞌmwei wapaaya manaaya kwalaalya maaraka sai kwalaalya naange kɨnɨnnakai mɨꞌ. Nabaai aꞌmwei maalɨꞌna maaraka sai wɨgainadei mɨꞌ. Yɨ sasarebaaibɨꞌ naange kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi wɨgainaderaavɨna yanga duzaayɨla!

Taaitazalyɨ pwaraalyɨ yangeꞌne wawɨnyaꞌna Koridɨna wawesaꞌnesɨ.

16 Nɨmɨ Gotɨyarɨ suya wɨdɨvanɨge. Sahwai Taaitazare sɨmunyavɨ yɨdɨkaaꞌmanɨkelyɨ. Sara yadaaꞌnyɨ Taaitazai nemɨbɨꞌ avaaina yawɨꞌmanɨꞌ. Yɨ sai kwalyɨ sarɨmɨnyɨneꞌna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨꞌ. 17 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sai nemɨre yɨvaimwangeꞌ maaꞌmwaꞌ. Nabaai sai kwalyɨ wawɨnya savɨna tewaanya yagɨnna wɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yune gannya saburɨnanyaꞌ sarɨmɨnyawɨnna wɨwaka. 18 Yɨ nemɨ neyaꞌmwe pwai maryaasɨwoyai salyɨ yeꞌmwannɨguwaai. Yuya kusɨlaanya sangɨ neyaꞌmwe dazai yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakyarɨne yayaꞌ munyaba makimanɨgasalyɨ. 19 Nabaai yune sasareꞌnanyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Kusɨlaanyangɨne aꞌmwera wɨdahɨlakɨwaꞌdaata sai dɨvi nemɨjɨ yeꞌmwannayamaryaꞌnelyɨ yanga gaimwanga dazaꞌ Jeruzaalemɨne Kɨraazɨtɨyaraavɨna makwawaadeꞌnanyɨ. Yɨ nemɨ wawɨnya wɨdayadaanya dazaꞌ yɨ Naangerɨne byaanna dɨragɨnyaꞌ aꞌmweraavɨ yɨbwarɨdaakwiaꞌnesɨ. Nabaai nemɨre sɨmunyaꞌ gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨ wɨgaimwagyaꞌne dazaꞌ yaꞌna neyɨwɨrivanɨkeꞌ yɨbwarɨdaakwiaꞌnesɨ. 20 Nemɨ yanga naanga maremwaalaꞌna yɨvanɨgo savɨne yɨwetawakyaꞌna nyɨmaꞌnadɨka! Sareꞌ aꞌmwe aane pwai kwai yagaala kayaaꞌnanyaꞌ nadathɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ neyaꞌmwe dazai yeꞌmwannɨgwikadeꞌna maryaasɨwo. 21 Sareꞌ darevɨnyɨ. Tewaanya nawɨꞌnya yade sabwina nemɨ yawɨrona yune Naangere tɨnna sarɨnanna mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe kwaraavɨre tɨnna kwarɨjɨ nayaa yɨvanɨgo. 22 Nabaai nemɨ neyaꞌmwe pwai maryaasɨwoyai sarei saraalyɨ yeꞌmwannɨguwaꞌ. Kwalaalya saamɨnyagaaꞌ nemɨ sarɨ wawɨnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyangɨ yɨdakwasangadaanyalyɨ. Yɨ nemɨ sarɨ tɨnna wangadaawojɨ Naangere wawɨnya yaꞌna dɨragɨnna yadelyɨ. Dahaaꞌ sai “Sarɨmɨ Koridɨ mwaalyaihi yune nawɨꞌnyaangebwina jideꞌna,” dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨkei wawɨnya dazaꞌ yaꞌna dɨkaaꞌda dɨragɨnya yagɨnna yɨvanɨkelyɨ. 23 Taaitazarɨna sarɨmɨ dara jawɨranganyidelyɨ. Sai nɨmɨjɨ yeꞌmwannayadasalyɨ. Sarɨmɨnyɨneꞌna nɨmɨjɨ avaaiwawɨnyalyɨ. Yɨ neyaꞌmwe pwaraai saraarɨna sarɨmɨ dara jawɨranganyide. Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨne yawɨsanna yadisaraalyɨ. Yɨ saraai kɨrɨnnya wawɨnya savɨna pwara Kɨraazɨtɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makidɨvɨsaraalyɨ. 24 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre kaleꞌ saraavɨ nayaa jɨvwarɨdaakwila! Nabaai sarɨmɨ nawɨꞌnya yaꞌneꞌ sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba makimwo saꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ jɨvwarɨdaakwila! Yɨ sahwarajɨ kusɨlaanya anga geva gevanya aꞌmwerajɨ naanga nebulyaꞌna yɨhyawɨrangabɨꞌdeꞌna sara jɨla!

Copyright information for `BYR