2 Corinthians 9

Sareꞌ daꞌdarevɨnyɨ. Yanga wɨjaayaꞌ Gotɨyare tewaanyaraavɨ wɨdaayaꞌneꞌna sarɨmɨ mena yawɨꞌmanɨgaꞌ. Savɨna yɨ nɨmɨ yagaala saamɨnyaꞌ midaꞌmuna! Sarevɨna manyɨgainyadesɨra. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ sarɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨhɨthɨkaaꞌmanɨkeꞌ tɨviꞌna yawɨꞌmanɨge. Yɨ Maazathonɨya mwaalyara Kɨraazɨtɨyareraavɨ sarɨmɨnne yayaꞌ munyaba makidɨnyainyɨ. Yɨ dara wɨdɨvanɨge. Kwarame sɨnnawɨnyavɨ Pɨrovijɨ Gɨriza mwaalyara dazaꞌ aaya mudɨꞌna yamaasaꞌna mena yovɨravalɨmwagata yesare. Yɨ sahwara sarɨmɨnyɨna kadɨka wɨꞌneva wawɨnya dazahɨrɨꞌ yaꞌna dɨragɨnya yadaapi yɨ dazaꞌ sahwara kwalaalya kwaraavɨ yɨdɨkaavakesɨ. Sare kɨrɨꞌ yanga wɨjaayaꞌne wawɨnya savɨna sarɨmɨnyɨna yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌna saꞌ yaasɨwaꞌnanyaꞌ nyɨmaꞌnadɨka! Sareꞌna sarɨmɨnyawɨnna nyaꞌmweraavɨ maryasɨwaabe. Yɨ sɨnnawɨ nɨmɨ wɨdevaaibɨꞌ yɨ sarɨmɨ nayaa sara yovɨravalɨmwagata jemwaalyideꞌna maryasɨwaabe. Sarɨmɨnyawɨnna Maazathonɨya mwaalyara nɨmɨjɨ nyeꞌmwannɨgupɨjara sarɨmɨ nayaa yemwaala myadapi tɨnna yɨhwangabɨzaꞌna yɨ nemɨ wagɨla namaraadɨka! Yɨ nabaai sarɨmɨ kwaihɨlyɨ wagɨla yɨhyeꞌmwannamaraadeihi dɨngaka! Nemɨ sarɨmɨnyɨna dɨragɨnna nebulyaꞌna yawɨrakadaa sarɨmɨnyɨna dɨragɨnna sara wɨdo. Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ dara yawɨꞌmwa. Nyaꞌmwe saraavɨ nɨmɨ nayaa dɨragɨnna wɨdɨma! Kumɨ sɨnnawɨ nɨmɨnyɨ waanapɨjɨ sarɨmɨnyawɨnna biꞌmapɨꞌdeꞌnanyɨ. Yɨ sarɨmɨ tewaanya naanga yanga wiaꞌneihi mena dahesaꞌ nayaa tɨviꞌna yovɨrawakapɨjɨ baꞌmujɨyagaaꞌ nɨgwɨmaaya saraavɨna maryasaabyaꞌneꞌ mena waradesɨ. Yɨ yanga dazaꞌ tewaanya naanga yanga wiaꞌbɨꞌ yɨ yemwaala yadesɨ. Nemɨ yɨhɨmwagiꞌnadaanyaꞌ nɨgwiabɨtaꞌ mɨꞌ.

Yɨ pwaraavɨna yanga wɨjaayabwi daresɨ. Aꞌmwei tɨka munne maalɨꞌna burɨdei, nabaai sai yune tɨka munne maalɨkenna maaradelyɨ. Yɨ aꞌmwe tewaanya naanga yangeꞌna burɨdei, nabaai sai kwalaalya naanga yangeꞌna maaradelyɨ. Sabaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨdaaꞌnya gazaizai gannya sɨmunyavɨ mena yawɨrakojɨ yɨ yune sahɨburɨna mɨdɨnojɨ sara wɨjaavana! Yɨ sai yanga wɨjaayaꞌna sɨmunyaꞌ taanga nuyadɨka! Sahwai dara yawɨꞌda “Aꞌmwera dɨragɨnna nyɨvanɨgasaꞌna yɨ sasare sahɨburɨ wɨjaavanɨgeinyɨ,” nujaavadɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨgwɨyangeꞌna aꞌmwei yɨlaaya yaderɨna yɨ Gotɨyarɨ tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkeꞌnanyɨ. Yɨ Gotɨyai sahwai sarɨmɨnyɨneꞌna yɨnɨga wiꞌna yannelyɨ. Yɨ sarɨmɨnyɨna yanga gaimwanga yuya wɨjaavada yɨ sarɨmɨ nebulyaꞌ yunebanna yɨhyadeihɨlyɨ. Sahwai “Yuyagaaꞌ yuyangɨ gɨlyɨvɨta yuyanna kɨnɨnnakeihi myɨhɨgainyadeihi yɨnɨga nebulyaꞌ wiꞌnanyaihi yuna mwaalɨna jɨla! Yɨ wawɨnya tewaanya yuya sa yaꞌneihi dɨmwaalyɨla!” dada yunebanna yɨhyadeihɨlyɨ. Gotɨyare bukuyavɨ yangeraavɨna dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

Aꞌmwera wia burɨjaꞌne pɨraihɨrayɨwɨnasɨꞌnamaryadɨvɨtabaaibɨꞌ
Aꞌmwei gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨna naanga yanga wɨjaavakelyɨ.
Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ sahware yɨdaꞌmaraangebwi waragothelyɨ.
10 Gotɨyai wia burɨjaꞌne aꞌmweraavɨna yanga wɨjaavadei yɨ sahwai wapaaya dala pɨnɨnna pɨnɨnna nyaꞌne yɨhɨzavadaawori sareihi yuyaihi tɨka nayaa dɨnyideihɨlyɨ. Yɨ Gotɨyai gɨlyɨvɨsangɨ (wiangɨ) sarɨmɨ yɨnɨga wiꞌnanya pwaraavɨna wɨjaayaꞌneihɨrɨna yɨhɨzaavadelyɨ. Yɨ aꞌmwera tɨka wapaaya wia burɨdɨvɨsa yɨ sare naanga yɨmaꞌnadevaaibɨꞌ sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa naanga (sɨla naanga, wapaaya naanga) yɨmaꞌnadaaꞌnyɨ yanga nawɨꞌnyabwi yɨdaꞌmaraangebwi naanna kuna jideihɨlyɨ. 11 Yɨ gazazangɨ sarɨmɨ gɨlyɨvɨta kwalaalya yunebanna yɨhwakadeihɨlyɨ. Gɨlyɨvɨta kwalaalyangɨdaaꞌnya pwaraavɨ yanga yɨnɨga wiꞌna wɨjaayaꞌne yɨhwakadeihɨlyɨ. Yɨ nemɨre wawɨnya savɨ sɨhumale sarɨmɨre dazaꞌ neyaꞌmweraavɨ gaimwagatheꞌna Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨpɨꞌdere. 12 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyare aꞌmwe tewaanyaraavɨ gaimwanga yaꞌneꞌ jide wawɨnyaꞌ, sasare saburɨ sahwaraavɨre gɨlyɨvɨsanna mudaasaderaavɨ yunebanna yɨvanɨꞌ. Nabaai yune sasareꞌ mɨꞌ. Aawa. Sasare dazaburɨ kwalaalyara yadaapiyaꞌna yɨlaayasɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨjasɨ maanga yuneba wɨresɨꞌnawɨdihɨta yadeꞌnanyɨ. 13 Yɨ sarɨmɨ wawɨnya yɨvanɨgata dazaꞌ sarɨmɨre yadɨvɨta sabwi kuꞌmaayaba marimaꞌnaabathesɨ. Yɨ sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyare yagaala tewaanyaꞌ nayaa jalɨkurakadɨvɨsaburɨ kwaakewɨ mwaaihasaꞌnajɨ yɨ nabaai Juthɨya mwaalyaraavɨna yanga naangeꞌ nayaa wɨjavadaapi sahwarajɨ aꞌmwe yuya pwara kwarajɨ sarɨmɨre yeꞌmwannayɨvanɨgasaꞌ wangabɨꞌdeꞌnajɨ yɨ sahwara Gotɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makibɨꞌdere. 14 Nabaai sahwara yawɨpɨꞌdeꞌna “Gotɨyare yanga gaimwangeꞌ wavɨlaꞌnɨkeꞌ yɨhwaradesɨ.” Sarevɨ yɨ nabaai sahwara sarɨmɨnyɨ wanganyaꞌnera sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnaderera. Yɨ sara yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadɨvɨꞌ yɨdaanganna kyapɨjɨ sahwai tewaanya yɨhyatheihɨlyɨ. 15 Gotɨyai gannya Gawaalɨkɨ yanga nejaavakelyɨ. Yanga saꞌ naangaangesɨ. Nemɨ dazaꞌ yɨnɨga wiꞌna yunebanna yawɨꞌdaa daatheꞌ mɨꞌ. Yɨ yanga dazaꞌna nemɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” dɨragɨnna wɨdaana!

Copyright information for `BYR