2 Peter 1

1Nyaꞌmweihi,

Saaimonɨ Pitainyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ. Sahwai gannya yagaalyaꞌ Nyɨdasaabadeinyɨ Apozelɨyainyɨ. Sareinyɨ pɨkarya dazaꞌ yɨhithawasɨwaabe. Yɨ aꞌmweihɨrɨna, Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwanga nawɨꞌnyabwi mena maaresaihɨrɨna yɨhithawasɨwaabe. Sarɨnnya nawɨꞌnya dazabwi nemɨ maaro dɨragɨnna lɨmwanga avaala dazabulyɨ. Lɨmwanga dazabwi nemɨre Gotɨyai nevadaihasamaarakei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare tewaanya yɨdaꞌmaraangevɨ mena yɨhɨzaavakebulyɨ.
2Gotɨyalyɨ Jizaazai nemɨre Naangelyɨ saraarɨ nebulyaꞌna yawɨramaaꞌdɨvɨsavɨ sarɨmɨnyɨ yanga gaimwangeꞌna tewaanna wiaꞌnesɨ kwaamuꞌnanyaburɨ tewaanya mwaalyaꞌnesɨ naanna yɨhwarana!

Gotɨyai jaka nejɨvwaramaasabulyɨ yune gamɨnneinaavɨ nedahɨlakyabulyɨ sawaarɨnesɨ.

3Gannya dɨragɨnya Gotɨyarɨdaaꞌnyavɨ Kɨraazɨtɨyai nemɨ gaala yɨnɨga wiꞌna mwaalyaꞌnejɨ Gotɨyareburɨnejɨ sa yuya yanga nejaavakelyɨ. Nemɨ Kɨraazɨtɨyai gamɨ sarɨ nebulyaꞌna yawɨrangadaanyaꞌneꞌna yuya daza nemɨrengɨra. Yɨ gannya byaanna dɨragɨnyasɨ gannya tewaanaangesɨ nejaayaꞌneinaavɨ jaka nejɨvwaramaarakeꞌnanyɨ. 4Sawaarɨdaaꞌnyɨ nemɨnyɨne yune naanga nebulyaꞌna daka nawɨꞌnyaangejɨ yune naangejɨ mena nejaavakengɨ. Sareꞌ dara yaꞌna. “Yune naanga nebulyaꞌna dena sangɨ yɨ munyɨꞌ dɨkaata sabwi aꞌmwe Kwaaka davakɨyaraavɨ wɨwaꞌderaavɨ wana kayaaka wigalakadevurɨ gɨmɨ lɨkaanya yenadaavaꞌgɨzɨ kayaaka yɨmaꞌnade sabwi davɨlaka!” daka naanga gɨzaavakengɨ. Nabaai sara yaꞌgɨzɨ gaalyasɨ yune Gotɨyare yawɨsabulyɨ jeꞌmwannamaaꞌdeꞌnanyɨ. Yɨ Gotɨyaibɨsaigɨ jɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Sareꞌna mena nejaavakengɨ. 5Sabaaibɨꞌ nabaai gɨmɨ dakɨnɨke dazahɨrɨvɨnajɨ nayaa yawɨꞌdɨ dɨragɨnna yadɨ gɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangeburɨjɨ tewaanyabwi jeꞌmwagakya! Nabaai tewaanyaburɨjɨ Gotɨyare sɨduꞌnakebwi jeꞌmwagakya! 6Nabaai sɨduꞌnakeburɨjɨ gɨmɨre kɨlaakejɨkɨne saburɨ nayaa maremwaalyabwi jeꞌmwagakya! Nabaai maremwaainyaburɨjɨ taanga gwaꞌdɨꞌnyɨ dɨragɨnna daayabwi jeꞌmwagakya! Nabaai dɨragɨnna daayaburɨjɨ Gotɨyainebwi jeꞌmwagakya! 7Nabaai Gotɨyaineburɨjɨ neyaꞌmwerajɨ nyaꞌmwana mwaalya sabwi jeꞌmwagakya! Nabaai neyaꞌmweraavɨ yeꞌmwannemwaala saburɨjɨ pwaraavɨna tewaanya gɨvuꞌnada tewaanna wiabwi jeꞌmwagakya! 8Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gɨmɨnyɨ yuya sa kuna gwaꞌdɨꞌnyɨ sasare sabwi kuna naanga yɨmaꞌnadevulyɨ. Nabaai yawɨta saꞌ yaasɨwaꞌna waradeꞌ mɨꞌ. Savɨ tɨka munne kwalaalya yɨmaꞌnadengɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨre Naangerɨ nebulyaꞌna yawɨranganaadeꞌnanyɨ. 9Nabaai sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwe sasare sabura maayai yuya Sɨgunyaba warɨke tɨnna wangadei mɨꞌ. Sai tɨnna tɨbɨnyalyɨ. Gotɨyai gamɨre yuya kayaaꞌnanya sɨnnawɨ yake sa duimwagasɨꞌnakeꞌ navɨka mena yadelyɨ. 10Nyaꞌmweigɨ, sarevɨdaaꞌnyɨ sabwi minna! Aawa. Dɨragɨnaanga yadɨ dara jawɨramaaka! “Gotɨyai jaka nejɨvwaramaaraka sabulyɨ gamɨ sahwarɨneinaavɨ nedahɨlakaka sabulyɨ kuna dɨragɨnna yawɨraana! Sareina dazaburaavɨ nayaa yamaryaana!” Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gɨmɨ sara yɨjaꞌ mwalaraawi jɨtheigɨnyɨ. Arɨkewɨ. 11Nabaai sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gɨmɨ sasare sabwi mɨdɨdɨzaꞌ nemɨre Naangei nevadaihasamaaꞌdei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai maremwaaidevɨ tɨkuryaꞌ yunebanna baasada nawɨꞌnya sahɨrɨvɨ yanga naangeꞌna gɨmwaaihozɨ gɨmɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnevɨ dɨmwaaideꞌnanyɨ.

Kɨraazɨtɨyarɨne Wɨdaasadera tɨnna wanganesaꞌnesɨ.

12Sasarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ yuya dazangɨ mena yawɨrangadɨvɨꞌ mena maaꞌdɨvɨꞌ yagaala nebula dazavɨ dɨragɨnna daaveta kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ ayɨna yɨdɨkavɨmwaaihyaꞌ yuya sagaaꞌ saꞌna jawɨryideꞌna “Sarɨmɨnyɨ ayɨna yɨhɨthɨma!” dadɨ yɨhithawasɨvanaabɨhe. 13Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nyɨbwarɨdaakwakeꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ sɨmɨnyaꞌbɨsajɨꞌ yagalyaꞌmavɨdehaaꞌ maalɨkegaaꞌ waꞌdozɨ yune maalɨkegaaꞌna balɨdeinyɨ. Sara yawɨꞌmanɨgeꞌnajɨ nabaai nɨmɨ “Darebwi nawɨꞌnyabulyɨ. ‘Yuyagaaꞌ kɨlaaka sajɨkɨna nɨmɨ kuna mwaaidɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ yɨdɨkavɨmwaaihyaꞌna ayɨna sara yɨhɨthɨdeinyɨ,’ ” yawɨꞌmanɨgeꞌnajɨ kuna sara yɨhɨthɨdeinyɨ. Sareꞌ nawɨꞌnyasɨ. 15Sareꞌna sarɨmɨnyɨ wɨjɨwaakyaꞌ dɨragɨnna yɨdeꞌnanyɨ. Nabaai dɨvi nɨmɨ mena kabalaꞌmuri yuyagaaꞌ sarɨmɨ yagaala dazaꞌ ayɨna jawɨryideꞌnanyɨ. Yɨ sarɨmɨ tɨnna wanganapɨjɨ “O, Pitai sara nedakesɨ,” jawɨryideꞌna yɨhithawasɨvanaabɨhe.

16Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ mena yɨhɨthɨvanɨgo nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyaꞌna, nabaai sahwai ayɨna bathevwinesɨ sarɨmɨ mena yawɨꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ nemɨ yaasɨwaꞌ wajɨngyagaala sɨduꞌnakebɨꞌ dɨnɨka mamɨdɨnyadaa gamɨre yagaala dazaꞌ mihɨzo. Aawaawa. Nemɨre tɨnnyarɨ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ maarakerɨ nemɨ tɨnna wanganorɨna. Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ jalɨkurakɨvanɨgo. 17Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Ganɨmaangei Gotɨyai sahwarɨne yayaꞌ munyaba makida byaanna nawɨꞌnyaꞌ wɨjaavaka gamɨre Sɨgunyavɨya byaanna naangeꞌ gamɨre maremwaalyaburɨneꞌ savɨ mwaalakebadaaꞌnyɨ Gotɨyai dake yagaala dathaꞌ Jizaazarɨna yasaabaꞌ “Dazai nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangelyɨ. Sahwarɨna tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sahwai yɨlaaya nyɨgaidelyɨ.” 18Nemɨ gamɨjɨ mugunya nawɨꞌnyaꞌ gɨrɨka maayaꞌ savɨ yeꞌmwannemwaalona yagaaimaangwɨraaya dazaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ kinnɨgavaꞌ nemɨ kadɨka mena wɨꞌnagovɨnera.

19Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨre yagaalyaꞌ dɨragɨnna naanna yawɨramaꞌdaanyaine “Yo. Saꞌ naanga nebulyasɨ.” Nabaai sarɨmɨ kwaihɨlyɨ kumɨre yagaalyaꞌ dɨragɨnna lɨmwabɨzaꞌ, saꞌ naangesɨ. Mugunyavɨ tɨnna wangano saꞌ maalɨkesɨ. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨre yagaalyaꞌ wavɨlaꞌnɨkeꞌ dɨꞌbaakei jɨhɨnyawɨ baaka wɨlalɨwarɨkeibɨsasɨ. Yɨ saꞌ kuna lɨwaꞌda yune Kɨraazɨtɨyarɨne yɨrɨkegaaꞌna. Sara yada yɨrɨkevakɨ bilyɨrɨꞌde kaabweꞌ wannadevaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai walaabathehaaꞌ gamɨre byaanna sarɨmɨre sɨmunyangɨ yuna wɨlayɨhɨthɨkaavadelyɨ. 20Yagaala dazavɨne yawɨta sɨnnawɨnyaꞌ daresɨ. Nayaa yawɨranganna ja! “Gotɨyare Bukuyavɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨre yagaala gazasavɨ aaya kaavɨlyavɨna nennya yune sɨmunya gavengɨna mamɨdɨnaanna!” 21Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kɨgaakuna aꞌmwe pwai gamɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakɨyagaalya dakai mɨꞌ. Aawa. Kurya Tewaanyai aꞌmweraavɨ kadɨhaaꞌbwaraꞌ yagaala Gotɨyai wɨjaavaka sa aꞌmwe tewaanyara pwaraavɨ wɨjɨwaakɨna yɨna yesangɨ. Sareꞌna Gotɨyare Kuryai negaimwadaawojɨ aaya kaavɨla saꞌ yawɨramaraadeꞌnanyɨ.

Copyright information for `BYR