2 Thessalonians 2

Kayaaꞌnanaangerɨnesɨ.

1Neyaꞌmweihi, nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai walaabazagaaꞌ Naangelyɨ yuyaina yɨꞌbwaꞌnawaajɨ yɨrakuraadeꞌna nayaa yɨhɨthaana! 2Pwai kwaasɨ yɨhɨthɨvanɨꞌ “Naangere yɨrɨkeꞌ marajawɨbwaryaꞌneꞌ mena yɨmaꞌnɨwakegaakɨ.” Sara kwaasɨ yɨhɨthɨvanɨkere yagaalyaꞌna sarɨmɨ yarai lɨka myɨpɨna! Sɨmunya kwalaalya yarai myawɨpɨna! Sai wɨdɨna “Kuryai sara kanyɨdɨwakɨra,” yɨhɨthɨvanɨka. Sai yawɨraka yɨhɨthɨvanɨka. Sai wɨdɨna “Pɨkarɨyɨkwiavɨ Polɨ sara kanedɨwakɨra,” yɨhɨthɨvanɨka yuya sa kadɨka mwɨꞌnɨpɨna! 3Sasarebwi kwaasɨyabwi myɨhɨzɨwaakanna! Arɨkewɨ. Naangei walaabyaꞌnegaaꞌ yarai yɨmaꞌnadehaaꞌ mɨꞌ. Aawa. Sɨnnawɨ sagaaꞌ aꞌmwera Gotɨyarɨna maaꞌna wiada Gotɨyare yawɨsabwi marasɨꞌnɨpɨꞌdehaaꞌna yɨmaꞌnadesɨ. Nabaai, kayaaꞌnanaangei aꞌmweraayaba yɨmaꞌnaabɨna yadesɨ. Dɨvidaaꞌnyɨ Naangei walaabyahaakɨ. Kayaaꞌnanaangei kɨwɨnya kayaaka yɨgaidelyɨ. Dɨvi sai Dɨkevɨ Kayaaꞌnanyaba yuyagaaꞌ mwaaladelyɨ. 4Sai dozɨ “Gaveinyɨ naangeinyɨ,” dozɨ dɨna “Nyɨlyarɨ yɨsaraavɨ sɨlyaraavɨ yɨlaaya yadɨvɨsabwi kayaaka yɨgalɨma! Marasɨꞌnɨdevulyɨ. Kwaiyɨmaꞌnyajɨ sɨvuyajɨ kulaꞌgɨlyajɨ saza marasɨꞌnɨdengɨra. Aꞌmwera naangeinyɨ yɨlaaya nyɨpɨka!” Dɨna yojɨ sara yojɨ nabaai Gotɨyare Angevɨ wɨlɨna yojɨ wɨlamwaaina yojɨ “Nɨmɨ Gotɨyainyɨ,” wɨdathelyɨ. 5Sarɨmɨnyaba kuna mwaaidɨ sareꞌ wɨdɨwɨja yɨhyeꞌna myawɨrijɨwaava! 6Kayaaꞌnanaangerɨ timwaaimanɨkeꞌ yawɨꞌmanɨgasaihɨlyɨ. Dahaaꞌ nyɨmaꞌnaabathɨka! Gotɨyai yawɨꞌna “Sagaaꞌ yɨmaꞌnaabathehaakɨ,” kyawɨrojɨ sagaaꞌ yɨmaꞌnaabathelyɨ. 7Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dahaasagaaꞌ kayaaꞌnanaangebwi kave lɨka yulyasaꞌna yɨvanɨkebulyɨ. Pwai timwaaimanɨkei dɨvi kaanna kwawojɨ 8kayaaꞌnanaangei aꞌmweraayaba yɨmaꞌnaabathelyɨ. Sai mwaaidozɨ Naanga Jizaazai kayaaꞌnanaangerɨ maamudɨnyaꞌ tamakadelyɨ. Naangei dɨragɨnna kyɨmaꞌnaabozɨ kayaaꞌnanaangei dara wanganajaꞌ “Aka, dɨragɨnaangei daaka!” Sara kadozɨ Naangei kayaaka yuna yɨgaladelyɨra. 9Kayaaꞌnanaangei gaai yɨmaꞌnaabyahaaꞌ sai Saataanɨmɨre dɨragɨnyaꞌ maaradei kwaasɨ dɨragɨnya yuya yadengɨra. Aꞌmwera sɨmunya yawɨsaꞌne yadengɨra. Aꞌmwera atɨka maruꞌnaryaꞌne kwaasɨ kyojɨ aꞌmwera “Naangelyɨ,” yawɨpɨꞌdengɨra. 10Sarei “Nɨmɨ kayaaꞌna yɨma!” dozɨ kwaasɨ yagaala naanga naanga kudozɨ aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalade sahwara “Nebulyasɨ,” dɨbɨꞌdeꞌnanyɨ. Sahwara “Gotɨyare nebulyaꞌ nemɨre sɨmunyangɨ mwarannera! Gotɨyai baaꞌna nevadaihasamaaradeinaavaka!” yawɨpɨꞌderera. 11Sahwara kayaaꞌna yawɨrapɨjɨyavɨna Gotɨyai yawɨꞌna “Nɨmɨnyɨna aꞌmwe sara ‘Aala,’ dɨdɨvɨꞌ kwaasɨyabwi dɨragɨnyabwi lɨmwabɨka!” kyawɨrojɨ kayaaꞌnanaangere kwaasɨ yagaala wɨꞌnɨpɨꞌdesɨ. 12Sara yɨna yapɨjɨ Gotɨyai “Sahwaraavɨ kotɨyaꞌ maryawɨbwarɨma!” dozɨ “Kwaasɨyabwi lɨmwabɨka!” yawɨradere. Yɨ sahwara nebulyabwina malɨmwagaryadɨvɨsare. Aawa. Yɨdaꞌmaraanga maayabwi yɨlaaya yadɨvɨsare.

Gotɨyai Tezalonaaika mwaalyaraavɨ padaihasamaasaꞌna dahɨlakakeꞌnesɨ.

13Neyaꞌmweihi, yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨvanɨgoihɨlyɨ. Tewaanyasɨ. Naangerɨ sarɨmɨnyɨna kale wiadeihɨlyɨ. Aayawɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai dahɨlakyaaꞌ “Tezalonaaika mwaalya sahwaraavɨ yɨsɨla mudɨꞌnanyaraavɨ padaihasamaarɨdeinyɨ. Kuryai nɨmɨrera tewaanyaraavɨ wɨmwaaihadeꞌnanyɨ. Sahwara nɨmɨre nebulyaꞌ lɨmwagapɨjɨ tewaanna mwaaibɨꞌdeꞌnanyɨ.” Sara dahɨlakyaakeꞌna yɨlaaya yɨvanɨgoinera. “Su! Su!” wɨdɨvanɨgo. 14Nemɨ yagaala tewaanyaꞌ kyɨhɨtho Gotɨyai yɨhɨvadaihasamaaryaꞌnei jaka yɨhɨzɨvwaramaaraꞌ. Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare byaannyaꞌ dɨragɨnyaꞌ yɨhɨzaavadeꞌna jaka yɨhɨzɨvwaramaarakelyɨ. 15Neyaꞌmweihi, sarevɨdaaꞌnyɨ dɨragɨnna dɨthaayɨla! Dɨragɨnna mwaaidɨvɨꞌ nemɨre yagaala yuya nayaa dɨlɨmwagyɨla! Yagaala sa pɨnɨ yɨhɨzɨwaako, pɨnɨ pɨkarɨyɨkwiavɨ yɨhɨzɨwaakɨwaꞌdo nayaa dɨlɨmwagyɨla!

16Nenɨmaanga Gotɨyarɨ nemɨnyɨna kale wiada yangeꞌna tewaanna neyakeꞌnanyɨ. Sarei yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne dɨragɨnyainaavɨ nemwaaihada yanga negaimwada sara yakeꞌna nemɨ dara yemwaaimanɨgoꞌ “O, Gotɨyai tewaanaanga nejaavadeina daaka!” Gotɨya sarelyɨ nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sahwalyɨ 17sarɨmɨre sɨmunya dɨragɨnya wakyɨka! Yuyagaaꞌ wawɨnya tewaanya gazaza jideꞌnajɨ yagaala tewaanya gazaza duzideꞌnajɨ dɨragɨnyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihyɨka!

Copyright information for `BYR