2 Thessalonians 3

Tezalonaaika mwaalyara Apozelɨyaraavɨna Gotɨyarɨ wɨjaꞌnesɨ.

1Neyaꞌmweihi, yagaala pɨnɨ yavɨkaryaana! Nemɨnyɨna Gotɨyarɨ duzɨla! “Apozelɨyaraavɨ wɨgaimwagana! Tezalonaaika nemɨnyaba Naangere yagaalyaꞌ kanedeꞌ ‘Nebulyasɨ. Byaannakesɨ,’ dɨnona yarai maarobaaibɨꞌ gazabazaba pwara yarai lɨmwabɨka!” dapɨjɨ duzɨla! 2Nabaai “Aꞌmwe kayaaꞌnanyara, aꞌmwe sɨmɨlɨkasɨyara Apozelɨyaraavɨ kayaaꞌna nyɨpɨdɨka! Apozelɨyaraavɨ padaihasamaarana!” dapɨjɨ sara duzɨla! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe yuyara Naangerɨ malɨmwagyɨvanɨgasare.

3Pwara Naangerɨ malɨmwagyɨvanɨgata kɨrɨꞌ Naangei dɨna “Sasara yɨdeinyɨ,” dada sasara yadelyɨra. Lɨmwannɨkelyɨ. Sarei “Kayaaꞌnanyai (Saataanɨ) Tezalonaaika mwaalyaraavɨ kayaaka nyadɨka!” dozɨ dɨragɨnyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihadeꞌ, dame mareyɨhɨdaavadeihɨlyɨ. 4Sarɨmɨnyɨna Naangerɨ wɨlamwaaihoꞌna nemɨ dɨragɨnna yawɨꞌmanɨgo. Ya, Tezalonaaika mwaalyara nemɨre yagaalyaꞌ mɨdɨmwaasarera. Nemɨ wɨdaazaꞌ mɨdɨbɨꞌderera.

5Naangei sarɨmɨre sɨmunya kyɨhɨbwarɨdaakwojɨ sarɨmɨ dara jawɨryide “Ya, Gotɨyarɨ nemɨnyɨna kale wiadelyɨ. Sareꞌna Kɨraazɨtɨyai dɨragɨnna mwaalakabaaibɨꞌ nemɨ dɨragɨnna mwalaadeinera.” Naangei sara yɨhibwarɨdaakwana!

Aꞌmwera wawɨnya yaꞌnesɨ.

6Neyaꞌmweihi, Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai gannya dɨragɨnyaꞌ miꞌna kanejaavaꞌ gamɨre yayavɨ dɨragɨnna yɨhɨthaana! Jaꞌmwei Kɨraazɨtɨyarei nemɨre kɨwɨnya wɨdoꞌ mamɨdɨnyɨvanɨkeryawɨ myeꞌmwannamwaaidɨnna! Sai wawɨnya myai yaasɨwaꞌna mwaalɨkeryawɨnna mwɨnnera! 7Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyaba nemɨ yobaaibɨꞌ sahwaihi yɨpɨjaꞌna nayaa yawɨꞌmwaaꞌ. Nemɨ yaasɨwaꞌna mwaalya myo. 8Aane pwai kwai wɨgaimwangeꞌna wapaaya saza yanga nejaavake tɨka manyo. Yaasɨwaꞌmaarya myo. Aawa. “Pwara nemɨnyɨneꞌna bɨrɨrya nyɨdaꞌgwaihɨnapɨdɨka!” dona nɨgwia wɨjaavo. Sareina wawɨnya naanga yona. Yɨrɨkevɨ yɨna, sawɨsavɨ yɨna. 9Nemɨ “Tezalonaaika mwaalyara negaimwabɨka!” yawɨraajɨ kwajɨ Naangei sareꞌna “Wikɨra,” kadathɨka. Kɨrɨꞌ nemɨ yawɨꞌna “Tezalonaaika mwaalyara nemɨ yɨvanɨgovaaibɨꞌ mɨdɨbɨka!” dona sara yoinera. 10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyaba mwaalonegaaꞌ kɨwɨnya daꞌ yɨhɨzɨwaako. Pwai dɨna “Wawɨnya myɨwɨneinyɨ. Aala,” dɨna yajaꞌ wapaaya mujaavɨnnera! 11Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyɨna kadɨka dara wɨꞌnɨwoꞌ “O, Tezalonaaika mwaalyara pwara wawɨnya myadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌna mwaaihasara daaꞌ! ‘Pwaraavɨre wawɨnya maremwaalɨma!’ dadɨvɨꞌ kumɨre wawɨnya myɨvanɨgasara daaka!” Sara dona yɨhɨthɨwo. 12Sareraavɨ dɨragɨnna wɨdaana! Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai gannya dɨragɨnyaꞌ kanejaavaꞌ kɨwɨnya wɨjɨwakaana! “Sahwara kunnya wawɨnyaꞌ kave yɨpɨka! Kunnya wapaaya saza maranɨpɨka!” dona wawɨnyaꞌna gɨthɨvanɨgoigɨnyɨ. 13Neyaꞌmweihi, tewaanya yaꞌnebwina maaꞌna myɨhyɨnanna! 14Nemɨ pɨkarɨyɨkwia davɨ yavɨkaryɨwoꞌna pwai kwai yawɨꞌna “Sabwi myɨwɨnera!” yawɨꞌna yojɨ sareꞌ myɨ kyojɨ nayaa tɨnna wanganapɨjɨ gamɨnyaba mamwaaibɨnera! “Sahwai wagɨla maarana!” dapɨjɨ mamwaaibɨna! 15Sareihi dara myawɨri jɨla! “Ai, sahwai yɨkamaangelyɨ.” Aawa, dara jawɨrila! “Sahwai nyaꞌmwei mwaalɨkeꞌna kave yavadaꞌgalɨdeinyɨ.”

Yagaala aayaꞌnesɨ.

16Naangei gamɨ sai kwaamuꞌnanyaburɨne aaya kaavɨlyai yuyagaaꞌ yuyabwina sarɨmɨnyɨ gamɨre kwaamuꞌnanyabwi yɨhɨzaavana! Naangei sarɨmɨjɨ kuna mwaalana! 17Polɨnyɨ nɨnnya asɨlyɨ pɨkarya yɨdaꞌmanɨgesɨ “Neyaꞌmweihi! Neyaꞌmwengihi!” Pɨkarɨyɨkwiaꞌ yavɨkaryadɨ yuyagaaꞌ yagaala aaya gaveꞌ nɨnnya asɨlyɨ yavɨkaryadɨnyainyɨ. Sareinyɨre pɨkarya tɨnna wanganapɨjɨ dara jawɨryide “Ya, Polɨmɨre paazɨyasɨra.” Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨnyɨ yangeꞌna tewaanna yɨhɨgaimwagana!

18Polɨ

Copyright information for `BYR