2 Timothy 2

1Sarevɨdaaꞌnyɨ, nɨmɨre kaimɨraayaigɨ, gɨmɨ saigɨnyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yanga gaimwanga gyakevɨ Gotɨyai dɨragɨnya givaimwagatheigɨnyɨ. Dɨragɨnya saꞌ dɨmaaka! 2Nabaai yagaala gɨmɨ kadɨka wɨꞌnadɨnya sa aꞌmwe jalɨkurakyaꞌne kwalaalyaraayaba nɨmɨ wɨjɨwakadaari yɨ daza aꞌmwe pwara nayaa maremwaaibɨꞌderaavɨ nayaa jawɨrawɨjaama! Yɨ sahwara dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsara dɨvi aꞌmwe pwaraavɨjɨ nayaa wɨjɨwɨripɨnerera.

3Kɨraazɨtɨyai Jizaazare aawɨlata tewaanyaigɨ kwaamuꞌ mwaalaꞌgɨzɨ taanginya nemɨ aawɨlata pwainaavɨ maꞌdaanyabaaibɨꞌ wawɨnya yɨja dazavɨna taanginya dɨnyeꞌmwannamaaka! 4Sareꞌ daresɨ. Aawɨlata aane pwai kwai wawɨnya dala nabinabinya pɨnɨjɨ lɨmwagathei mɨꞌ. Sai “Aawɨlasaraavɨ maremwaalyarɨ nɨmɨnyɨ nyɨdahɨlakakerɨ nɨmɨre wawɨnya yɨwɨjanna tewaanya wigalɨma!” dozɨ yune aawɨlasaraavɨre tewaanya sabwina lɨmwagaradelyɨ. 5Nabaai keꞌbaꞌnanya pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwei gavamarasɨꞌnyɨya yada dazabwina kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ mamɨdɨnyɨ yajaꞌ yɨ sai gamɨdaasɨ wavɨlavajareꞌ mamaari yadelyɨ. Aawa. Kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ nayaa mɨdɨnajai yɨ sai maaradelyɨ. 6Nabaai keꞌbaꞌnanya aayaꞌ daresɨ. Aꞌmwei wawɨnya yagɨyagɨ yada wia burɨdehaaꞌ maremwaalajai wawɨnya yaja sangɨ aayagaaꞌ gamɨdaasɨ tɨka munne yabwaryagaaꞌ sɨnnawɨ maarana! 7Nɨmɨ yagaala dɨwe dazavɨna gɨmɨ sɨmunyaꞌ nayaa jawɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Naangei gɨmɨre yawɨsavɨ giwɨryadelyɨra. Sarevɨ nabaai gɨmɨ yagaala yuyangɨya aaya kaavɨlyaꞌ jawɨrangadeigɨnyɨra.

8Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna sɨmunya nayaa jawɨka! Sai balakerɨ yɨdɨkaavakerɨna, sare sai Kingɨya Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaasarɨna nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ dadɨnyarɨnera. Nayaa yawɨꞌdɨ dɨragɨnna kuna dɨthaaka! 9Nɨmɨ yagaala tewaanya dazaꞌ wɨjɨwaakeꞌna yune dazahɨrɨvɨna aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yaderɨna taanginya wɨjaavadɨvɨtabaaibɨꞌ taanginya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya nyɨjaavadɨvɨsare. Yo, kalavuza kɨrɨvɨjɨ wɨla nyɨrakesare. Kɨrɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ kalavuza yɨꞌnaradeꞌ mɨka! Saꞌ yuneba kaanya kuna yamaryadesɨ. 10Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨre sɨmunyabwi dɨragɨnya yɨvaimwannadɨ taanginya yuya daza maaꞌmanɨgeinyɨ. “Gotɨyai yune gamɨnne dahɨlakɨnɨkeraavɨna gaimwagɨma!” dadɨ yɨvanɨge. Nɨmɨ yawɨꞌdɨ “Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yuna wɨvadaihasamaata saꞌ gannya gaalyabwi sahwara kwarajɨ maapɨka! Sara yɨpɨjara yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne byaanna dɨragɨnyavɨ nawɨꞌnyavɨ mwaaibɨka!” yawɨꞌdɨ dɨragɨnna daaꞌmanɨge. 11Nabaai dɨragɨnna dɨthaaka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala dathaꞌ dɨragɨnna nebwina lɨmwagaꞌdaanyaꞌnanyɨ. Yɨ dara dɨnɨꞌ

“Nemɨ gamɨjɨ yeꞌmwannabaloina mwalaajaꞌ
Nabaai sahwalyɨ gaala yeꞌmwannamwalaadeinera.
12Taanginya yuya sabwi maaryaꞌna
Nemɨ dɨragɨnna mwaaihoina mwalaajaꞌ
Nabaai sahwalyɨ kingɨya yeꞌmwannemwalaadeinera.
Kɨrɨꞌ ‘Gamɨreina mɨꞌ,’ daatheina mwalaajaꞌ
Nabaai nemɨnyɨna ‘Nɨmɨrera mɨꞌ,’ dathelyɨra.
13Gamɨnyɨ dɨragɨnna kuna malɨmwagaryaajaꞌ
Sahwai gannya yagaalya lɨmwagaꞌdei mwaaladelyɨ.
Darevɨnyɨ. Gamɨ sarɨne ayɨna yawɨradannei mɨꞌ.”

Gotɨyare wawɨnya yaderɨna Gotɨyai “Tewaanyalyɨra,” dakeꞌnesɨ.

14Yuyagaaꞌ gɨmɨre aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨna yagaala dazangɨ yɨdɨkavɨmwaaihya ja! Gotɨyare tɨnnyarɨ yagaala dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyanna mala jɨhurayɨꞌnya nyɨpɨdɨꞌdeꞌna yagaala dɨragɨnna dɨzalɨkurakɨdeigɨnyɨ. Sasare sabwi aꞌmwe aane pwai kwarɨ yɨnɨga wiꞌna gaimwagatheꞌ mɨꞌ. Aꞌmwera yagaala sasarengɨ kadɨka wɨꞌnɨpɨjaraavɨ sɨmunyangɨ yuna kayaaka yɨgalakɨna yadesɨ. 15“Wawɨnya wɨdaayadɨnya nebulyainyɨ Gotɨyarɨna wɨjaavɨnɨma!” yawɨꞌdɨ dɨragɨnna nayaa ja! Sara kyaꞌgɨzɨ Gotɨyai gɨmɨre wawɨnya yɨjaigɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ. Sarevɨ yagaala nebulyaꞌna nayaa yɨdaꞌnanyaꞌna duzɨwaakya! Sarevɨdaaꞌnyɨ “Gotɨyaryaba wagɨla mamaari yɨvanɨgeinyɨra. Sabwina yɨlaaya nyadelyɨra,” jawɨꞌdeigɨnyɨ.

16Yagaala waramarina yanne dala pɨnɨnnanyajɨ madɨnna! Gotɨyarebwi maayanna madɨnna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala sasare sa Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjaayaꞌne tuta sarɨkɨ aꞌmwera sara dadɨvɨsaraavɨ kuna makwodengɨ. 17Sarevɨ nabaai kumɨre yagaalya waꞌwaaya bwia buꞌde tɨka daꞌde kɨlaakejɨꞌ kayaaka yɨgaide sabɨsangɨ. Sara yada naanga yɨmaꞌnadengɨ. Sara kayaaꞌna dadɨvɨta yɨta savaakɨdaasaraai yɨ Aaimenaayazalyɨ Paailitazalyɨ saraalyɨra. 18Sahwaraai sɨkwa yɨrawakɨwaai. Yagaala nebulyavɨ yɨwetawakya yɨwaalyaraalyɨ. Saraai kwaasɨ dara dadisaraalyɨ “Gotɨyai bainɨkeinaavɨ kuryaraavɨ mena neyɨdɨkaaꞌmwakesɨ. Dɨvi kɨlaaka mudɨkejɨsɨ madɨkaayɨ yaadeinera.” Yagaala sasare dazavɨ aꞌmwe pwaraavɨre yawɨta Kɨraazɨtɨyarɨnevɨ kayaaka yɨgaimanɨgɨlyaraalyɨ. 19Sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai sɨmya dɨragɨnya naangerɨ mena wɨdaakwakabaaibɨꞌ gamɨre aꞌmweraavɨ wivaimwadelyɨ. Sara wɨdaakwakei dɨragɨnna daavɨꞌ. Sɨmya dazarɨ yavɨkwajɨkeꞌbɨꞌ pɨkaryaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Naangei gannya yune aꞌmweraavɨ nayaa yawɨrangamanɨkelyɨ. Nabaai pɨkarya pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwe yuya gazarazara “Naangerɨneinyɨ,” dadɨvɨsara kayaaꞌnanyabwi yɨdaꞌmaraanga mya sabwina buleꞌna wɨjaavɨpɨka!

20Anga naangevɨ maaꞌgula pɨnɨ golɨyajɨ sɨlɨvaayajɨ wana nawɨꞌnya yavɨkarinɨke kɨnɨnnake gave daaka! Aawa. Pɨnɨ yɨsangɨ yavɨkaryadɨvɨsajɨ pɨnɨ kwaakengɨ yavɨkaryadɨvɨsajɨ warɨkengɨ. Yɨ pɨnɨ wawɨnya nawɨꞌnya yaꞌne, pɨnɨ wawɨnya waryaanya dala nabinabinya yaꞌne. 21Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai gamɨ sarɨ sasare kayaaꞌnanya sabwi duimwagasɨꞌnɨnojɨ nawɨꞌnya gɨrɨꞌmaayai mwaalajai wawɨnya nawɨꞌnya yaꞌnei mwaaladelyɨ. Nabaai sai gamɨre Naangerɨ yɨnɨga wiꞌna gaimwagannelyɨ. Yuya wawɨnya tewaanya sanna yavutavemwaala yannelyɨ. 22Sareꞌna gɨmɨ yuya kayaaꞌnanya yawɨta sabwi mɨgɨnyaraavɨre sɨmunyangɨ yɨmaꞌnade dɨragɨnya sabwina lɨkaanya jenadakwona! Sara yadɨ yɨdaꞌmaraangebulyɨ dɨragɨnna lɨmwangebulyɨ pwaraavɨna gɨvuꞌnyabulyɨ kwaamuꞌnanyabulyɨ dɨmɨjamakwona! Aꞌmwera sɨmunya yɨdaꞌmaraangebwi kɨnɨnnakera Naangerɨ jaka wɨdadɨvɨsarajɨ sabwi dɨmɨjamakwona!

23Yaasɨwaka yagaala dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya aꞌmwe navɨꞌnavɨka sɨmunya muwarikerajɨ gavamarasɨꞌnyɨyagaalyangɨna “Aala!” dɨthana! Gɨmɨ mena yawɨꞌmanɨgɨ. Sasare yagaala saꞌ malyabwi marimaꞌnaabadesɨ. 24Kɨrɨꞌ Naangere yaasɨwaꞌwawɨnyai mala tamamaryaꞌnei mɨꞌ. Aawa. Sai aꞌmwe yuyaraavɨ bwiwanna mwaalana! Sai wɨjɨwaakyaꞌnei nawɨꞌnyai mwaalana! Sɨnna tɨka daya sabwi myada aꞌmwera gamɨnyɨ kayaaꞌna wigaidaapi baihanaꞌna wiana! 25Yɨ sai kwaamuꞌnanyabwi nayaa yada aꞌmwe yagaala galazekɨvaidɨvɨsaraavɨre sɨmunyangɨ yavadaꞌgalana! Sai sasara yajaꞌ Gotɨyai sahwaraavɨ sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaasabwi wɨjaavadera dɨngaka? Yɨ sara yapɨjɨ yagaala nebulyaꞌ nayaa yawɨrangabɨꞌderera. 26Sɨnnawɨ Kayaaꞌnanyare naanyavɨ gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnyaꞌneraavɨ wɨla yɨrakakere. Nabaai gɨmɨ kave wɨjɨwaakyaꞌne sahwara yagaala nebulyaꞌ yawɨrangabɨzaꞌ naanyavɨ yagalyaꞌmapɨꞌdevaaibɨꞌ kumɨre sɨmunyai ayɨna nayaa yawɨpɨꞌdere.

Copyright information for `BYR