2 Timothy 3

Yɨrɨka aayaꞌnegaaꞌ kayaaꞌnanya kwalaalyabura yɨmaꞌnaabatheꞌnesɨ.

1Kɨrɨꞌ gɨmɨ nayaa dara jawɨka! Yɨrɨka aayaꞌnerɨkaavɨ taanginya kwalaalya kayaaꞌnanya yɨmaꞌnadengɨ. 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Sagaaꞌ aꞌmwera yune kumɨ saraavɨna wɨvuꞌnadere. Nɨgwianna tewaanya wɨvuꞌnadere. Yune kumɨnyɨne yayanna makidɨvɨsare. Pihadɨka yadɨvɨsara yaasɨwaꞌ yamarina, Gotɨyarɨnajɨ bɨraiyagaala wɨdɨna. Kuvɨnɨmaangeyuraavɨre yagaalya galazekɨvaina. “Su! Su!” mujadɨvɨsara. Yuya tewaanya nawɨꞌnyabwi maayara. 3Kumɨre avaaitaweraavɨna nayaa muvuꞌnyadera. Mayagaala javwi makwasakɨpɨꞌdera mɨꞌ. Pwaraavɨ kwaasɨ dɨragɨnna jɨdaꞌdɨvɨtara. Kwaamuꞌnanyabwi maayara sɨmunyabwi nayaa mamaremwaainyadɨvɨtara. Aꞌmweraavɨ yaasɨwaꞌ kayaaka yɨgalamarina. Tewaanya yuya saburɨna sɨmɨlɨka wimwaaidera. 4Kumɨre kwɨyaꞌmwera yɨkamaangeraavɨre asɨrɨ marɨmwangɨna. Kumɨre sɨmunya yuya kayaaꞌnanya sabwi yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ mɨdɨnna. Pihadɨkebwi yadɨvɨꞌ “Nemɨ aꞌmwe naangeine,” yawɨꞌna. Gotɨyarɨna “Aala!’ dadɨvɨꞌ muvuꞌnyaderera. Aawa. Wabahɨlaakeburɨna wɨvuꞌnadera. 5Gotɨyarɨ kwaasɨ yune kɨlaakejɨkɨna mɨdɨdɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyare saburɨya dɨragɨnya sabwina buleꞌna wɨjaavadɨvɨꞌ. Aꞌmwe sasare saraavɨ yagalyaꞌmaꞌna ja! 6Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe sasare saraavɨdaaꞌnya pwara “Aꞌmwe sangɨ kwaasɨ kave wabwiwayagaala wɨdaana!” dadɨvɨꞌ sɨmunya nawɨꞌnya myawɨryadɨvɨta sangɨre angengɨ kave widɨvɨꞌ kumɨre sɨmunya wɨla galyɨrakɨdɨvɨsangɨ. Aꞌmwe sasare kayaaꞌnanya yɨngakɨnɨke kɨnɨnnake kumɨre sɨmunyavɨ taanginya waꞌdemɨlɨke. Kayaaꞌnanya dala pɨnɨnnanyanna mwagiꞌnamaryaꞌna kumɨre sɨmunyaꞌ dɨkaaꞌdemɨlɨke. 7Aꞌmwe daza yuyagaaꞌ yagaalya maaꞌdɨvɨta kɨnɨ kɨrɨꞌ yagaala nebulyaꞌ yawɨrangadɨvɨta mɨka. Yɨ sahɨnɨngɨre angengɨ bwidɨvɨꞌ kayaaꞌna wɨjɨwaakadɨvɨsare. 8Kɨgaaꞌ Jaanɨzalyɨ Jaabɨrɨzalyɨ saraai Ne Mozɨzarɨna yɨkamaanga yɨmaꞌnagɨla yelyabaaibɨꞌ aꞌmwe dazara kwaasɨ dɨvanɨgasara yagaala nebulyavɨ yɨkamaangeꞌ yɨvanɨgaꞌ. Kumɨre sɨmunyabwi Saataanɨ sɨmunya kayaaꞌnanyarɨ mena wakakera kayaaꞌna yawɨꞌdɨvɨsara. Sarevɨ sahwaraavɨna Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwangebwi kwaasɨyabwi yɨmaꞌnakesɨ. Gotɨyai sahwaraavɨna yaamɨjɨ yɨdakwasanganaka gamɨre buleꞌna wɨjaavɨna. “Aala!” dɨna. 9Kɨrɨꞌ kumɨre dazabwi naanga yɨmaꞌnadevwi mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ aꞌmwera Jaanɨzalyɨ Jaabɨrɨzalyɨ saraare navɨꞌnavɨkebwi tɨnna wanganyaatabaaibɨꞌ aꞌmwe yuyara kumɨre navɨꞌnavɨka sabwi tɨnna nayaa wangabɨꞌdere.

Gotɨyare yagaalyaꞌ nayaa padaꞌgalalɨmwangebwinesɨ.

10Kɨrɨꞌ gɨmɨ saigɨ nɨmɨjɨ nyeꞌmwannayamaryadɨ gɨmɨ nɨmɨrebwi mena yawɨrangadɨnyaigɨnyɨ. Yɨ nɨmɨre wɨjɨwɨryabulyɨ, nɨmɨre mwaalyabulyɨ, nɨmɨre yuya saburɨ aaya kaavɨlyajɨ, Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagasabulyɨ, kwaamuꞌnanyabulyɨ, aꞌmweraavɨna wɨvuꞌnyabulyɨ, taanginya maaꞌdɨ dɨragɨnna mwaalyabulyɨ. Yuya sa nyawɨrangadɨnyaigɨnyɨ. 11Kayaaꞌnanya yuya sa aꞌmwera nyadaapi nabaai yuya daanga sa maaꞌdɨnyainyɨ Anga Aadɨyokɨjɨ Anga Aaikonɨyamɨjɨ Anga Lɨzɨtɨraajɨ mena nyawɨranganagɨnyaigɨnyɨ. Yɨ kayaaꞌnanyajɨ daangejɨ sa nyɨjavadaapi dɨragɨnna daaꞌdɨ maaꞌdɨnyainyɨ. Nabaai sara kayaaꞌna nyadaapi Naangei taanginya yuya dazangɨ nyɨvadaihasamaarakeinyɨ. 12Yo, aꞌmwe yuyara Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaidɨvɨsaꞌna “Gotɨyarebwi mɨdɨnaana!” dapi yɨpɨjaraavɨ yɨkamaangera kayaaꞌna wigaibɨꞌdere. 13Aꞌmwe kayaaꞌnanyarajɨ kwaasɨyarajɨ kumɨrebwi kayaaꞌnanya naanga yɨmaꞌnadesɨ. Aꞌmweraavɨ kwaasɨyabwina kwaasɨ wɨjɨwaakɨpɨꞌdere. Nabaai sahwaraavɨ kumɨ kwaraavɨ Saataanɨ Kayaaꞌnanyai kwaasɨyabwina wɨjɨwaakadelyɨ. 14Kɨrɨꞌ gɨmɨ saigɨ maaragɨnya yagaala dazasɨ mena lɨmwagahɨnya dazasɨ nayaa kuna dɨlɨmwagaka! Nemɨ aꞌmwe yagaala dazavɨna gɨzɨwakadaanyainaavɨna nemɨre tewaanyabulyɨyainaavɨna nayaa neyawɨrangadɨnyaꞌna dɨragɨnna kuna dɨlɨmwagaka! 15Nabaai dathaꞌ kɨrɨsɨ yawɨrangadɨnyaigɨnyɨ. Sɨnnawɨ gɨmɨ kaimɨraaya maalɨkeigɨ kuna mwaalagɨna Bukuya Tewaanyavɨ sɨmunya gaai yawɨramaaragɨnyaigɨnyɨ. Bukuya dazi sɨmunya tewaanyaꞌ yɨnɨga wiꞌna gɨzaavannilyɨ. Sara kagyozɨ Gotɨyai gɨvadaihasamaaryaꞌneigɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwadɨnneigɨnyɨ. 16Gotɨyare Kuryai Bukuyavɨya yagaala yuya marimaꞌnaabakelyɨ. Nabaai yagaala dazaꞌ nemɨnyɨ sɨmunya wɨjaayaꞌne tewaanaangesɨ. Sara yada nemɨre kayaaꞌnanya yadaanya sabwina neyɨbwarɨdaakwada maanga nedadeꞌnanyɨ. Nabaai nemɨre mwaalyaburɨ neyavadaꞌgaideꞌnanyɨ. Sara neyada yɨdaꞌmaraangebwina neyɨwɨryadeꞌnanyɨ. 17Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe Gotɨyarerɨ wɨmwaaihada dɨragɨnya yunebanna yɨnɨga wiꞌnanyarɨ. Sareꞌna wawɨnya yuya tewaanya sa yaꞌna yemwaala yɨvanɨkelyɨra.

Copyright information for `BYR