2 Timothy 4

Gotɨyare yagaalya nebwina wɨjɨwaakyabwinesɨ.

1Kɨraazɨtɨyai Jizaazai aꞌmwe yuyaraavɨ, gaala mwaaihasaraavɨjɨ bainɨkeraavɨjɨ maryawɨbwaradelyɨ. Yɨ sahwalyɨ Gotɨyalyɨ saraaryaba yagaala dɨragɨnna dara gɨzalɨkurakɨvanɨge. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai aꞌmwe yuyaraavɨre tɨnnyarɨ yɨmaꞌnaabozɨ Kingɨya yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ maremwaaladelyɨ. 2Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ dazahɨrɨꞌna yawɨꞌdɨ gamɨre yagaalyaꞌ duzɨwaakya! Aꞌmwera yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌna yɨlaaya yɨpɨjahaasɨ yɨlaaya mipɨjahaasɨ yuyagaaꞌ yawɨralɨmwagaryaꞌneigɨ dɨragɨnna ja! Kumɨre yɨwetawakyaꞌna maanga duthana! Kumɨre sɨmunyarɨ wɨdɨhaaꞌbwata ja! Gotɨyarebwi mɨdɨbɨꞌdeꞌna kumɨre sɨmunyavɨ yɨvaimwagawɨmwaaihɨna ja! Sareꞌna yaꞌne yuyagaaꞌ gɨmɨ kwaamuꞌna yadɨ sahwaraavɨ nayaa jɨwɨrideigɨnyɨ. 3Sareꞌ darevɨnyɨ. Dɨvi sagaaꞌ aꞌmwera yagaala maamɨdarya mamaari yɨpɨꞌdere. Aawa. Yune kumɨre yawɨta kayaaꞌnanya saburɨna mɨdɨdɨvɨꞌ kumɨre wɨjɨwɨrya yaꞌne kwalaalyaraavɨ maramadakɨpɨꞌdere. Sarevɨ wɨjɨwaakyara kumɨre kadɨkikaavɨ sɨka mwagiꞌnadɨvɨꞌ yagaala pɨnɨ kumɨnyɨ tewaanya wɨvuꞌnajanna maapɨꞌdere. 4Yɨ sareꞌ pɨrɨꞌ daresɨ. Yagaala nebulyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌnevɨna gɨnyɨraꞌna yɨpɨꞌdesɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Yagaala yaasɨwaka genna wajɨngyagaala dala pɨnɨnna kadɨkiꞌ wakamaremwaaibɨꞌdere. 5Kɨrɨꞌ gɨmɨ saigɨ yuyagaaꞌ yuyangɨ sɨmunya nayaa padaꞌgaina jawɨka! Naangerɨna taanginya dɨmaaka! Aꞌmweraavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakyaꞌne wawɨnya nayaa ja! Aꞌmweraavɨ wɨdaayaꞌna, gaimwangeꞌna wawɨnyaꞌ kɨnɨnnakeꞌneigɨnyɨ. Wawɨnya dazaꞌ gɨmɨ nayaa yunebanna padaꞌgala ya ja! 6Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwera kwaraanyaba Gotɨyarɨne waainɨya dɨngadɨvɨtabaaibɨꞌ tamakyaꞌneinyɨ nɨmɨre taweꞌ mena dɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Nɨmɨregaaꞌ mena kɨbawa yɨwawodeꞌna yɨwakegaakɨ. 7Mala nawɨꞌnyavɨ Naangerɨna gaidaaꞌmweinyɨ. Naangerɨne wawɨnyaꞌna gavamarasɨꞌnyɨkaanya kaanyaveꞌna mena nayaa wɨweinyɨ. Dahaaꞌ aayawɨnyavɨna mena yɨꞌmaveneinyɨ. Dɨragɨnna lɨmwagasabwi mena dɨragɨnna lɨmwamweinyɨ. 8Nabaai dahaaꞌ aꞌmwe gavamarasɨꞌnyɨkaanyaꞌ wavɨlaꞌdɨvɨsaraavɨne tɨvɨkɨsaꞌ yemwaala nyɨꞌ nɨmɨnyɨna. Tɨvɨkɨta dazaꞌ dareꞌna. Yɨrɨka Naanga dazarɨkɨ Naangei nɨmɨnyɨ “Yɨdaꞌmaraangebwi yadɨnyaigɨnyɨra,” nyɨdathesɨ. Naangei sahwai yawɨbwataꞌne yɨdaꞌmaraangelyɨ. Yɨ naangegaaꞌ tɨvɨkɨta dazaꞌ nyɨjaavadelyɨ. Nabaai kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna gaveinyɨna nyɨjaavadeinyɨ mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe gamɨnyɨ kuꞌmaayabanna kimaꞌnaabozɨ tɨnna wanganyaꞌna mena wɨvuꞌnaderaavɨ yuya sahwaraavɨ wɨjaavadelyɨ.

Polɨmyawɨnna Timoti wɨyaꞌnesɨ.

9Gɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yaꞌgɨzɨ maalɨkegaaꞌ nɨmɨnyawɨnna yarai dɨvadeigɨnyɨ. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Dimaazai dahaasa sabwina tewaanya wɨvuꞌnadeꞌ, nɨmɨnyɨ mena nyagalyaꞌmavaka Anga Tezalonaaikana wɨwakerɨna. Nabaai Kɨrezanɨ Pɨrovijɨ Galezɨyana wɨwaꞌ. Taaitazai Pɨrovijɨ Dalɨmezɨyana wɨwaꞌ. 11Lukɨyai gave sahwainanyai nɨmɨjɨ nyeꞌmwannamwaalɨꞌ. Gɨmɨ Maakɨyarɨ maaraꞌgɨzɨ dɨmakadelyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai nɨmɨre wawɨnyavɨ gaimwangeꞌna tewaanya nyadelyɨ. Sareꞌna dɨmakadelyɨ. 12Nabaai Tɨkikaazarɨ Anga Epazaazɨna mena maryaasɨwa. Sarenna yarai dɨvadeigɨnyɨ. 13Gɨmɨ “Wɨma!” daꞌgɨzɨyagaaꞌ nɨmɨre yɨvɨta yɨrɨlyagaaꞌne saamɨnya dazaꞌ dɨnyɨmaaꞌdeigɨnyɨ. Yɨvɨta saꞌ anga Tɨrawaazɨ Aꞌmwe Kaapazare angevɨ wakesɨ. Nabaai bukuya kɨnɨjɨ maaraꞌgɨzɨ nabaai navɨka nyɨwɨdɨꞌdeꞌna sipɨzipɨyangɨre kɨlaakengɨ yavɨkarinɨkejɨ dɨnyɨmaaꞌdeigɨnyɨ.

14Alekɨzaadai, kwaariꞌmata bɨraazɨya yavɨkaryadei, sai nɨmɨnyɨ wana kayaaꞌna nyɨgalakelyɨ. Sara nyake sarɨ dɨvi yɨnɨga gamɨ yake sabwina Naangei kayaaꞌnanya wɨrɨvɨkɨradelyɨ. 15Nabaai gɨmɨ kwaigɨ aꞌmwe dazarɨna nayaa mala jɨwannadeigɨnyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Dazahwai nemɨre yagaalya marulawakya neyɨbainadelyɨ.

Yagaala pɨnɨnnesɨ.

16Aaya mudɨꞌnanyagaaꞌ kotɨyavɨ yagaalya wɨdadaari nɨmɨjɨ nyɨgaidaavaka nyɨgaimwagakei aꞌmwe pwai kwai mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe yuyara yagalyaꞌmakuna nyesare. Sareꞌna nabaai nɨmɨ Gotɨyarɨ yɨdaangadɨnyainyɨ “Kumɨre kayaaꞌnanya yɨvanɨgata sanna myawɨꞌdɨnnera!” 17Sareꞌ kɨrɨꞌ Naangei nɨmɨnyɨ yuyagaaꞌ nyangada gamɨre dɨragɨnyaꞌ nyɨjaavakelyɨ. Sarevɨ “Nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ yɨnɨga wiꞌnanyaꞌ wɨjɨwaakɨma! Sara wɨjɨwakadaaꞌmuri ajɨmya yuyangɨyara yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnɨpɨka!” dena sara wɨde. Nabaai Gotɨyai kavɨjɨlɨkere (laayonɨyare) maangevɨ nyurakasamaarakelyɨ. 18Yuya kayaaꞌnanya sabura nɨmɨnyɨna “Kayaaka yaana!” dadɨvɨꞌ nyadaapi Naangei nayaa nyurakasamaaradelyɨ. Sareꞌna nabaai gamɨre maremwaaide naangevɨ Sɨgunyavɨna nyɨmakwiaꞌneinyɨ nyɨvadaihasamaaradelyɨ. Sahwarɨna “Byaannakelyɨ,” dadaa gamɨnne yayaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nemɨ munya keꞌba makɨlaana! Naanga nebulyasɨ.

Pɨkarɨyɨkwiavɨya aaya yagaalyaꞌnesɨ.

19Nɨmɨnyɨna Pɨrɨzɨlavɨjɨ Aakwilaamɨjɨ Wonezɨporaazare angevɨyaraavɨjɨ duthana! “Polɨ yɨhɨthɨvanɨꞌ ‘Nyaꞌmweihi!’ ” 20Anga Koridɨ Erazɨtaazai kuna mwaalɨꞌ. Nabaai Tɨropimaazai nalaavɨnakei mwaalakevɨ anga Maalitaazɨ saba kuna mwaalyaꞌnerɨ wɨmwaaihena yagalyaꞌmave. 21Gɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yaꞌgɨzɨ dɨvadeigɨnyɨ. Yɨhuta kayaaꞌnanya pɨgaaꞌna nyemwaaidɨka! Yuvyulaazalyɨ Pyuthenɨzalyɨ Laainazalyɨ Kɨlothɨyaasɨ neyaꞌmwe yuya pwarajɨ gɨmɨnyɨna “Neyaꞌmweigɨ!” gyasɨwaabaaꞌ. Naangei gɨmɨre kuryalyɨ gyeꞌmwannemwaalana! Gamɨre yanga gaimwangeꞌ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannarana!

22Polɨ

Copyright information for `BYR