Acts 1

1Aꞌmwe Tɨyopɨlaazaigɨ, Bukuya pɨrɨꞌ gɨmɨnyɨna wiꞌna yavɨkarye. Jizaazai yuya yaka yuya wɨjɨwaakɨna yaka yagaala yuya sa wiꞌna yavɨkarye. Jizaazai aayawɨdaasɨ yaka 2Sɨgunyavɨ ayɨna yɨlaawaka sanna wiꞌna yavɨkarye. Sɨnnawɨ sagaaꞌ milaawiagaaꞌ Jizaazalyɨ Kuryai Tewaanyai mwaaidori Jizaazai Wɨdaasade Apozelɨyaraavɨ kumɨre wawɨnyaꞌna nayaa yɨjɨwaakaꞌ ata dahɨlakɨnɨkeraavɨ. 3Sahwai balakegaaꞌ sawɨta aꞌmweraare sɨvɨlatɨraalya jɨnnadaaꞌnyɨ sahwai bada yuya dɨragɨnya yada kumɨ yuya tɨnna wangadɨvɨꞌ dara yawɨresaꞌ “O, nebulyasɨ. Sarenna Jizaazai ayɨna damwaalɨka!” Sara yawɨreva kumɨ mwaaidɨvɨꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaladeꞌna wɨdakelyɨra. 4Pɨgaaꞌ kumɨ yɨkabesagaaꞌ wɨdaꞌ “Anga Jeruzaalemɨ myagalyaꞌmapɨnera! Aawa. Nɨmwai gannya yangerɨ yɨhɨzaavadeꞌna jemwaalyɨla! Gotɨyai dɨragɨnna yɨhɨthakeꞌ nɨmɨ mena yɨhɨtheꞌna jemwaalyɨla! 5Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei aalyavɨ bavɨtaazɨya yakeꞌ kɨrɨꞌ dɨvi maalɨkegaaꞌ bavɨtaazɨyaꞌbɨsaꞌ Gotɨyare Kuryai Tewaanyai sarɨmɨnyɨ munyɨkaavɨ yunebanna wɨlamwaaina yɨhyatheihɨlyɨra,” wɨdaꞌ.

Sɨgunyavɨna Jizaazarɨ makɨlaawakeꞌnesɨ.

(Maakɨ 16:19,20; Lukɨ 24:50-53)

6Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨgaaꞌ Apozelɨyara yɨkabesagaaꞌ Jizaazai mwaaidɨꞌnyɨ kumɨ wɨdeꞌ “Naangeigɨ, dahaasagaaꞌ Maremwaaideꞌ Yɨzɨrelɨyainaavɨna ayɨna dɨnejaadeꞌna daaka?” 7Sara kudeꞌ wɨdaꞌ “Sareꞌna yɨmaꞌnadeꞌna myawɨpɨnera! Sarɨmɨnyɨneꞌna mɨka! Nɨmwai sahwai sara yawɨrajai sagaasɨ yuyagaasɨ sagaaꞌ wakadelyɨra. Sareꞌna gamɨre dɨragɨnyaꞌna gavei yawɨꞌmanɨkesɨra. 8Saꞌna kɨrɨꞌ Kuryai Tewaanyai sarɨmɨnyɨ bayɨhɨmwaaidozɨ dɨragɨnya naangeꞌ kihɨzaavojɨ Anga Jeruzaalemɨ dava Kwaaka Juthɨya yuyabanna Kwaaka Samerɨya yuyabanna Kwaakevakɨ tɨyawɨ anga yuya dawɨnna nɨmɨnyɨna pwaraavɨ duzalɨkurakyideihɨlyɨra.” 9Miꞌna kudaꞌ gamɨrera baihanaꞌdapi Sɨgunyavɨnerɨ makɨlaawɨna yaꞌ. Makidawadaaꞌnyɨ yɨraayaꞌ galayewaaꞌmwanna kyaꞌ tɨnna mwanganyageꞌ. 10Makidawadaaꞌnyɨ Sɨgunyavɨ tɨnna kuna wangadaapɨjɨ, yɨthaa, aꞌmweraai baazɨꞌmaꞌnya yaaka baazɨꞌmaꞌnagɨleraai kwaraayaba bimaꞌnyɨna yagi. 11Miꞌna bimaꞌnyɨna yagɨla wɨdahi “Kwaaka Galɨli mwaalyaihi, saba daaveva Sɨgunyavɨ tɨnna beꞌna baihanakava? Sareꞌna sɨmunya kwalaalya myawɨpɨnera! Sarɨmɨnyabadaasɨ Sɨgunyavɨnei Jizaazarɨ makimwaawɨkei sahwai Sɨgunyavɨ sara yimwaakabaaibɨꞌ ayɨna walaabathelyɨra,” wɨdahi.

Juthaazare wawɨnyaꞌ aꞌmwe mudɨkei maarakeꞌnesɨ.

12Sagaaꞌ Mugunya Wolivɨdaasɨ Jeruzaalemɨnera ayɨna waweꞌ. Mugunya saꞌ angeba esaba kilomitaaya pɨrɨꞌ warɨkesɨ. (Juyaraavɨre Kwazaakevɨ kaanya wodɨvɨsabe.) 13Wawesara Jeruzaalemɨ wɨleva kuꞌdɨkevɨ munyaba kɨgaaꞌ aya mwaalesabanna yɨlaaweꞌ. Aꞌmwe sarajɨya pwai Pitai, pwai Jonɨ, pwai Jemɨzai, pwai Edɨruyai, pwaraai Pilipɨjɨ Tomaazalyɨ, pwaraai Baatolomyulyɨ Matɨyulyɨ, pwai Alɨpɨyaazare gawaalɨꞌ Jemɨzai, pwai Saaimonɨ gannya kwaakevɨna yawɨꞌdei (Selotɨyai), pwai Jemɨzare gawaalɨꞌ Juthaazai, sara yuyara mwaaleꞌ. 14Aꞌmwe sahwarajɨ aꞌmwejɨ Maarɨyaaꞌ Jizaazarɨ ganaangesɨ gyaꞌmwerajɨ avaaizɨmunya yawɨreva yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨjaꞌna yɨkabadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ wɨdeꞌ.

15Yɨrɨka sagaaꞌ kwɨyaꞌmwera kwalaalyara yavɨnakera (120) yɨkabeva mwaaidapiyaraayawɨ tɨnnyawɨ Pitai daavaka yagaala wɨdɨna yaꞌ 16“Nyaꞌmweihi, kɨgaakuna Kuryai Tewaanyai Ne Devitɨmɨ kujɨwakyaaꞌ Devitɨ sara yɨdayaaꞌ. Sara yɨdayaakeꞌ nebulyaꞌ yunebanna yɨmaꞌnyaꞌneꞌ mena yɨmaꞌnaꞌ. Juthaazai kyɨbwarɨdaakwaꞌ aꞌmwera Jizaazarɨ wɨla pwɨyesai Juthaazarɨna nebulyaꞌ yɨmaꞌnaꞌ. 17Juthaazai nemɨjɨyarɨ Naangei dahɨlakakelyɨ. Nemɨjɨ gamɨjɨ avaaiwawɨnya wɨdaayo, Apozelɨyaina,” wɨdaꞌ Pitai.

18Kayaaꞌnanyaꞌna yɨbwarɨdaakwiaꞌneꞌna Juthaazai nɨgwia tɨvɨkɨsa maarakenna wawɨnya pɨjɨꞌ mubeꞌ. Sajɨkɨ walaraawaka gannya munya kayaaka yɨna yaka gannya lɨꞌgɨlyaꞌ mwasaba kabwalyaraꞌ sahwai balaꞌ. 19Savɨna Jeruzaalemɨ mwaalyara yuyara kadɨka wɨꞌneva wawɨnya sajɨꞌ kunnya yagaala “Akelɨthaama,” woꞌnɨkeꞌ “Wawɨnya tawanakeꞌ,” dɨnɨkesɨ.

20Pitai wɨdaꞌ “Sareꞌ dareꞌnesɨ. Bukuya Saamɨya (Yɨledaata) yɨdaꞌnyɨna

‘Gamɨre angeꞌ kuneꞌ yɨmaꞌnana!
Savɨ aꞌmwera mulamwaalyɨ yɨpɨka!’
Nabaai yagaala pɨrɨꞌ yɨdaꞌnɨka

‘Gotɨyarɨna yadeꞌ aꞌmwe pwai yana!’
21Sara yɨdaꞌnɨkevɨdaaꞌnyɨ Juthaazare wawɨnya yɨyaꞌ pwai maarana! Sahwarɨ kadahɨlakawaajɨ Naanga Jizaazai baryai dɨkaavakeꞌ tɨnna wanganakelyɨ pwaraavɨ wɨjalɨkuraadeinera. Kɨgaaꞌ nemɨjɨyai Naanga Jizaazalyɨ kaanya yamaryorɨ dahɨlakaana! Sɨnnawɨ Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei wɨdakegaasɨ pɨgaasɨ Sɨgunyavɨ Jizaazarɨ makyimwaꞌdaawadɨkegaaꞌna nemɨjɨyarɨ dahɨlakaana!” 23Pitai sara kudaꞌ pɨba aꞌmwera aꞌmweraarɨ wɨmwaaiheꞌ. Aꞌmwe pwai Baazavaazai Jozepɨyai woꞌnɨkei yaya pɨrɨꞌ Jaazɨtazai woꞌnɨkelyɨ. Aꞌmwe pwai Mataayazai woꞌnɨkelyɨ. 24Wɨmwaaiheva dahɨlakyaꞌna Naangerɨ wɨdeꞌ “Naangeigɨ, aꞌmwe yuyaraavɨre kuryarajɨ sɨdusajɨ yawɨꞌmwaa. Saꞌna, Naangeigɨ, aꞌmwe daraarɨna gawarɨ dahɨlakaajɨwona? 25Sai Juthaazai gɨthaayakeꞌ apozelɨyare wawɨnyaꞌ yana! Juthaazai gɨmɨre wawɨnyaꞌ yaꞌmavaka gannya kayaaꞌnanyabanna wawaka. Wawɨnya saꞌ pwai yana!” 26Miꞌna wɨdeva kɨrɨmɨre yaya yɨdaveva Mataayazare yayaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌ wanganeva dɨneꞌ “Sareꞌna Mataayazai dahɨlakɨwo. Jizaazai Wɨdaasade atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyai Apozelɨyaraayaba wɨmwaaihɨwo,” dɨneꞌ.

Copyright information for `BYR