Acts 10

Pitarɨnajɨ Konilɨyaazarɨnajɨ saraarɨnesɨra.

Anga Sizaarɨya aꞌmwe pwai Konilɨyaazai mwaalɨna. Sai aawɨlata maremwaaidei Romɨya aawɨlatara Yɨtaali aamiyaraavɨ maremwaaidelyɨ Romɨyai. Sai Gotɨyarɨna nayaa yawɨꞌna, nabaai gamɨjɨ gamɨre angevɨ mwaaidɨvɨsajɨ Gotɨyarɨ yagaala wɨdadɨvɨsangɨra. Juyara nɨgwɨmaayaraavɨ yanga wɨjaavadelyɨ. Gotɨyarɨ yagaala wɨdadelyɨ. Konilɨyaazai sai mwaalɨna yada pɨgaaꞌ tɨri kɨlokɨyagaaꞌ aꞌmabaaitɨnna wanganna yada Gotɨyare mamaayai bwina yaka wɨdɨna “Konilɨyaazaigɨ!” Wɨdɨna yakeꞌ tɨnna wanganna. Aꞌmabaaitɨnna wanganna yada mamaayarɨ baihanaꞌna yada lɨka yada wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, baaꞌna bahɨneka?” Wɨdɨna kyaꞌ mamaayai wɨdɨna “Gotɨyarɨ yagaala wɨdadɨnyaꞌ Gotɨyai kadɨka guꞌnɨwaꞌ. Nɨgwɨmaayaraavɨ wɨjaavadɨnyaꞌ tɨnna gwangamwaꞌ. Sareꞌna Gotɨyai gɨmɨnyɨna gyawɨꞌdeigɨnyɨ. Dahaaꞌ Anga Jopa sawɨnna aꞌmweraavɨ aꞌmwe pwai Saaimonɨ Pitai woꞌnɨkerɨna duthaasa! Sai saalaalyayaba pware angevɨ angyɨrɨꞌmaata yɨvanɨꞌ. Aꞌmwe pwai Saaimonɨ gɨryawoꞌnyai bulɨmakaawoyangɨre kɨlaakengɨ yavɨkaryadei. Yɨ sare angevɨ mwaalɨꞌ.” Sara wɨdɨna yaka mamaayai wɨna kyaꞌ Konilɨyaazai gannya angevɨ wɨdaayadisaraarɨjɨ aawɨlata pwarɨjɨ jaka wɨdɨna. Aawɨlata sai Konilɨyaazaryaba mwaaida Gotɨyarɨ yawɨꞌdei. Jaka wɨdɨna yaka kumɨnyɨ yuya yɨmaꞌnakeꞌ wɨdaka Anga Jopana aꞌmwe saraavɨ wɨdaasɨna yaꞌ.

Yɨrɨka pɨrɨkɨ tusavɨ kaanna wɨna yadɨvɨꞌ Anga Jopa aya kɨbanna yɨꞌmaꞌna yadaapɨjɨ Pitai yawɨꞌna “Gotɨyarɨ wɨdɨma!” Daka sɨrɨgwajahaaꞌ anga munyawɨ kwavɨta waraasavɨ yɨlamwaaina. 10 Yɨlamwaaina kyaꞌ sagaaꞌ Pitarɨ mɨjɨka wiadaasɨ wapaaya yovɨraꞌna yadaapɨjɨ tɨka munnenna yawɨꞌda aꞌmabaalyavɨ tɨnna wanganna. 11 Tɨnna wanganna yada Sɨgunyaꞌ basɨnadaaꞌna yadaaꞌnyɨ kwaabɨyɨvɨta dɨvanɨgɨnyaꞌbɨsajɨkɨ makwalaabɨna. Kwaakewɨ Pitaryawɨ mamaayara kwaabɨyɨvɨsaꞌbɨꞌ kwaraka dawaai dawaalyangɨ lɨmwageva makwalaabɨna. 12 Mena makwalaabɨna kyeꞌ Pitai dara wanganakeꞌ “Ai, yɨkurɨyaawia ge gejɨ malakayaawarya ge gejɨ kamaala ge gejɨ yuta ge gejɨ daminarɨka!” 13 Sara kadaꞌ maanguraayaꞌ wɨdɨna “Pitai, daavaꞌgɨzɨ sa dɨramanana!” 14 Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, arɨkewɨnyɨra. Juyainaavɨre kɨwɨnyaꞌ dɨnɨkeꞌ ‘Kɨmaakengɨ manɨnnera!’ Sara dɨnɨkeꞌna gɨrɨka kɨnɨnnaka aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ manyɨ yadɨnyainyɨra.” 15 Sagaaꞌ pɨgasaai maanguraayaꞌ wɨdɨna “Gotɨyai ‘Sa tewaanyangɨra,’ dɨnɨkengɨna gɨmɨ ‘Sa gɨrɨkitaꞌnanyangɨra,’ madɨnnera!” 16 Tɨnna wangadaaꞌnyɨ dahasaai dahaaꞌ kwaabɨyɨvɨsaꞌbɨꞌ makwalaabɨna yeva yagaala mena wɨdakegaaꞌ munyaba Sɨgunyavɨna ayɨna makɨlaawɨna yeꞌ.

17 Pitai yawɨꞌna “Aꞌmabaaitɨnna saꞌ wangamweꞌ berɨvɨ wangamwana?” Yawɨꞌna yaka sɨmunya ayahi ayahi yawɨꞌna yadaaꞌnyɨ Konilɨyaazai wɨdaasakeraavɨ Saaimonɨmɨre angevɨna jɨvwarɨdaakuna yesara tɨkuryaba daavɨna. 18 Tɨkuryaba daavɨna yeva jaka wɨdɨna “Angyɨrɨꞌmaasaꞌnei Saaimonɨ Pitai damwaalɨka?” 19 Jaka wɨdɨna yadaapɨjɨ Pitai kuna yawɨꞌna “Berɨvɨ wangamwana?” yawɨꞌna yadaaꞌnyɨ Kuryai wɨdɨna “Kadɨka dɨnyuꞌnana! Dava gwangabɨꞌdeꞌna aꞌmwe daraai dalyara mwaaihava. 20 Daavaꞌgɨzɨ walaawaꞌgɨzɨ lɨka myadɨ nɨmɨ wɨdasɨwaabeꞌna kumɨjɨ dɨwodeigɨnyɨ.” 21 Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai walaawɨna yaka aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Aꞌmwerɨna jaka wɨdɨvanɨgasai nɨmɨnyɨra. Beꞌna bɨwaataihɨlaka?” 22 Wɨdɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Aawɨlata maremwaaidei Konilɨyaazai nedasɨwaabɨkeinera. Sai aꞌmwe tewaanyai Gotɨyarɨna yɨlaaya yadelyɨ. Anga naangengɨya Juya yuyara dara jalɨkurakadɨvɨkɨ ‘Aꞌmwe tewaanyalyɨ.’ Gotɨyare ejelɨya tewaanya pwai wɨdɨna ‘Pitai yagaala gɨthatheꞌna gɨnnya angevɨna wɨlaabatheꞌna Pitarɨna duthaasa!’ Wɨdɨna yɨwaꞌdɨkerɨna bɨwoinera.” 23 Sarevɨdaaꞌnyɨ Pitai wɨdɨna “Dava se waꞌmwaraana!” Wɨdɨna kyaꞌ se waꞌmwaꞌna yeꞌ.

Mwanyavɨ yovɨrawakɨna yɨna yaka kumɨjɨ wɨna yaꞌ. Nabaai Jopa mwaalyara Naangere pwara gamɨjɨ kaanna wɨna.
24 Kaanna kaanna wɨna yaka yɨrɨka pɨrɨkɨ Anga Sizaarɨyana yɨꞌmavaawɨna. Konilɨyaazai gamɨreraavɨjɨ gyaꞌmwe pwaraavɨjɨ jaka wɨjɨvwaramaaꞌna kyaꞌ gamɨre angevɨ yuyara Pitarɨna yemwaaina. 25 Yemwaaina yadaapɨjɨ Pitai yɨꞌmavaawɨna yaka yawɨꞌna “Angevɨ wɨlaawɨma!” Yawɨꞌna kyaꞌ Konilɨyaazai wɨjɨmaaꞌnyɨna yaka “Naangelyɨra,” yawɨꞌna yaka gamɨre sɨvɨlyaraaryaba walaraka kwadaai gɨlɨna. 26 Kwadaai gɨlɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Pitai gamɨnyɨ yɨrɨꞌbwaꞌna yaka wɨdɨna “Aawa, sarebwi minna! Nɨmɨ sahwainyɨ aꞌmwe gaveinyɨra.” 27 Wɨdɨna yaka angevɨ wɨlɨna yaka Konilɨyaazarɨ kuna wɨdaka dara wanganakeꞌ “O, aꞌmwe kwalaalya damwaaihava!” 28 Sara daka wɨdɨna “Juyainyɨ. Sarɨmɨ Menyaihɨlyɨra. Sahwaihi nayaa dara yawɨꞌmwaava ‘Juyaraavɨrebwi dɨnyɨna “Menyaraavɨ angyɨrɨꞌmaata minnera! Sahwaraayaba tɨka munne manɨnnera!” ’ Dɨnɨkeꞌna kɨrɨꞌ Gotɨyai dara nyɨjɨwaainɨwaꞌdɨꞌ ‘Menyara Juyaraavɨrebwi myadɨvɨsaraavɨna “Gerera!” madɨnna! Aꞌmwe yuyara kumɨ avaalyarera.’ 29 Sara kanyɨjɨwaainɨwaꞌdɨꞌ nɨmɨnyɨna kudasɨwaꞌdaavadɨ yarai bɨweinyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yarai bena yɨwaaraꞌmanɨge. Nɨmɨnyɨna beꞌna wɨdasɨwaꞌdaavadɨna?”

30 Konilɨyaazai wɨdɨna “Mwaꞌnɨga tɨri kɨlokɨyagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨjahaaꞌ dahaaꞌbɨsagaaꞌ nɨnnya angevɨ Gotɨyarɨ wɨdɨwaꞌde. Wɨdadaazɨ, yɨthaa, aꞌmwei baazɨꞌmaꞌnya wɨvɨtɨratabɨsaꞌ baazɨꞌmaꞌnɨkei nɨmɨnyaba daavaka 31 nyɨdɨwaꞌdɨꞌ ‘Konilɨyaazaigɨ, gɨmɨ Gotɨyarɨ yagaala wɨdadɨnyaꞌ Gotɨyai kadɨka guꞌnɨwaka. Nɨgwɨmaayaraavɨna yanga wɨjaavadɨnyaꞌ mena gyawɨꞌdeigɨnyɨ. 32 Sarevɨdaaꞌnyɨ Anga Jopana aꞌmwe pwai Saaimonɨ Pitai woꞌnɨkerɨna duthaasa! Saalaalya maangebaarɨ Saaimonɨ pwai bulɨmakaawoyangɨre kɨlaaka yavɨkaryadere angevɨ angyɨrɨꞌmaata mwalaawaka sai.’ 33 Sara wɨdɨna kanyɨwaꞌdɨꞌ yarai wɨdasɨwaꞌdaavadeꞌna gɨmɨ bɨwaa. Tewaanyasɨ. Kaimala! Su! Sarevɨdaaꞌnyɨ dava nemɨnyaba Gotɨyai mwaaidɨꞌnyɨ Naangei gɨthɨwaka yagaalyaꞌ kadɨka guꞌnaadeꞌna yemwaaimanɨgo.”

Pitare yagaalyaꞌnesɨ.

34 Pitai yarai wɨdɨna “Mena nayaa yawɨꞌmwa. Gotɨyai yuyaraavɨ avaaina wiadelyɨ Juyaraavɨjɨ pwaraavɨjɨ. Nebulyasɨ. 35 Gotɨyai ajɨmya yuyangɨya gazavasavakɨyarɨ nayaa yawɨꞌdelyɨra. Aꞌmwe sai Gotɨyarɨna ‘Tewaanyalyɨ. Naangelyɨ,’ dada yɨdaꞌmaraangebwi yadeꞌna Gotɨyai maarɨna yɨvanɨkelyɨ. 36 Gotɨyai Yɨzɨrelɨyainaavɨ nedasaabaka yagaalya yawɨꞌmwaava. Yagaala tewaanya saꞌ dɨnɨꞌ ‘Kɨraazɨtɨyai Jizaazai tewaanna yaka Gotɨyarɨnajɨ aꞌmweraavɨnajɨ kwaamuꞌnanyabwi wakaꞌ.’ Sahwai aꞌmwe yuyaraavɨre Naangelyɨra. 37 Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei wɨdakegaaꞌdaasɨ Kwaaka Galɨlidaasɨ Kwaaka Juthɨya yunebanne yagaala saꞌ dɨnesaꞌna yawɨꞌmwaava. 38 Jizaazai Naazaretɨ mwaalyarɨna yawɨꞌmwaava. Gamɨnyɨ Gotɨyai dahɨlakaka Kurya Tewaanyarɨjɨ gannya dɨragɨnyavɨjɨ wɨjaavaꞌ. Wɨjaavaka gamɨjɨ Gotɨyai mwaalakeꞌna gazabazaba sahwai tewaanna yada Kayaaꞌnanyai Saataanɨ kayaaꞌna wiadera tewaanyaraavɨ wɨmwaaihaꞌ. 39 Sara yada Kwaaka Juthɨya Anga Jeruzaalemɨ yuya Jizaazai yake tɨnna wanganona yuyaraavɨ wɨjalɨkurakadaanyaine. Yɨsavɨri nilɨya wɨrameva karamakeꞌ balɨna. 40 Mena balɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ yɨrɨka daryaai darɨkɨ Gotɨyai baryarɨ yɨdɨkaavaka gamɨreinaayaba wɨjɨwaainaꞌ. 41 Yuyara gamɨnyɨ mwanganyɨ yeꞌ. Aawa. Gotɨyai nedahɨlakakeina wɨjalɨkurakyaꞌne gaveinaavɨ nejɨwaainaꞌ. Bainɨkeraayawɨ Naangei kadɨkaavaꞌ gamɨjɨ aalya nona gamɨjɨ wapaaya noinera.

42 Dɨragɨnna wɨdɨna neyaꞌ ‘Nɨmɨre yagaala tewaanyaꞌ aꞌmweraavɨ duzɨla! Dara nebwina duzalɨkurakyɨla! “Gotɨyai Jizaazarɨ dahɨlakaꞌ. Aꞌmwera mwaaihasaraavɨnajɨ aꞌmwera mena bainɨkeraavɨnajɨ kotɨyaꞌ yawɨbwaryaꞌnerɨ wɨmwaaihaꞌ Gotɨyai.” ’ Sara nedaꞌ. 43 Nabaai, Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasara gamɨnyɨna jalɨkurakɨnɨkelyɨ. Sahwarɨna dara yɨdaꞌnɨkesɨ. Gazaizai sahwarɨ kuꞌnojɨ Gotɨyai gamɨre kayaaꞌnanyangɨ marasɨꞌnadelyɨ. Sahwarɨne yayavɨna marasɨꞌnyaꞌnebwi maaradelyɨra.”

Menyara Kurya Tewaanyarɨ maaresaꞌnesɨ.

44 Pitai kuna wɨdadaasɨ Kurya Tewaanyai yuyara yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnesaraavɨ walaabɨna yaka kumɨre munyɨkaavɨ wɨlamwaaina. 45 Wiꞌna wɨlamwaaina kyaꞌ Anga Jopadaasara Juyara Jizaazarɨ lɨmwadɨvɨsara dara wanganesaꞌ “O, Gotɨyai gannya Kurya Tewaanyarɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨna yanga mena duzaawaka!” Sara deva nɨꞌnɨka yɨna yeꞌ. 46 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Menyara yagaala ge ge wɨdeva Gotɨyarɨ yɨlaaya yɨna yadɨvɨꞌ wɨdɨna “Gotɨyai dɨragɨnaangelyɨ.” Wɨdɨna kyeꞌ nɨꞌnɨka yɨna yeꞌ. 47 Nɨꞌnɨka yɨna kyeꞌ Pitai wɨdɨna “Kurya Tewaanyai nemɨnyɨ wɨlanemwaalakabaaibɨꞌ dahwaraavɨ Kuryai wɨlamwaaimwaꞌ. Sareꞌna pwara ‘Aalyavɨ bavɨtaazɨya myaannera!’ dɨnɨpɨnera daaka! 48 Aawa, kumɨnyɨ Jizaazarɨ yayaꞌna bavɨtaazɨya jɨla!” Wɨdɨna kyaꞌ sara kyeꞌ sahwara Pitarɨ wɨdɨna “Yɨrɨka pɨnɨjɨ nemɨnyaba angyɨrɨꞌmaata ja!” Menyara sara wɨdɨna kyeꞌ saba angyɨrɨꞌmaata yaꞌ.

Copyright information for `BYR