Acts 11

Anga Jeruzaalemɨ Pitai aꞌmwera Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨ wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

1Wɨdaasaderajɨ kuyaꞌmwera Kwaaka Juthɨya yuneba mwaalyarajɨ dara wɨꞌnesaꞌ “Ajɨmya yuyangɨyara Gotɨyare yagaala wɨꞌneva dalɨmwagakava!” 2Miꞌna kadeꞌ Jeruzaalemɨna Pitai yɨlaawɨna kyaꞌ kɨlaakevɨ daꞌdɨvɨsara Juyaraavɨrebwi dɨragɨnna yadɨvɨsara maanga wɨdeꞌ 3“Aꞌmwera kɨlaakevɨ madayadɨvɨsaraavɨ angyɨrɨꞌmaata yɨwaꞌdɨnyaigɨnyɨ. Nabaai, sahwarajɨ wapaaya nɨwaꞌdaasaigɨnyɨ. Beꞌna yɨwaana!” 4Sara kudeꞌ Pitai aayawɨdaasɨ sara yakeꞌ sara wɨjɨwaakaꞌ. 5Dara wɨjɨwaakaꞌ “Anga Jopa mwaalena Gotɨyarɨ wɨdena aꞌmabaaitɨnna wanganyawalyaade. Yɨ daresɨ. Gotɨyareba mwaalyara kwaabɨyɨvɨta naangevakɨ dawaai dawaalyangɨ lɨmwageva Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ nɨmɨnyabanna makwalaabɨna yawalyaadaasaꞌ wanganyawalyaade. 6Makwalaabɨna kyawalyaadaaꞌ kwaabɨyɨvɨta kusawɨ malakayaawaryarajɨ yɨkurɨyaawiarajɨ kamaalyarajɨ yuta yɨhusavɨnerajɨ gera gerajɨ wɨlamwaaidapi nayaa yɨwaryawalyaade. 7Mena wanganena maanguraayaꞌ wɨꞌnyawalyaade. Pitai, dɨthaaka! Saraavɨ tamaꞌgɨzɨ yarai dɨnana! 8Sara wɨꞌnena wɨdɨna ‘Naangeigɨ, arɨkawɨnyɨra. Mɨwɨta kɨmaaka aane pɨrɨꞌ gɨrɨkitaꞌnanya aane kɨrɨꞌ manyadɨnyainyɨ.’ 9Wɨdɨna kyawalyaade Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maanguraaya saꞌ jaꞌnanyɨjawalyaadɨꞌ ‘Yuya Gotɨyai tewaanya wakɨwake “Kayaaꞌnanyangɨra,” madɨnnera!’ 10Kanyɨjawalyaadɨꞌ pɨgasaai pɨgaaꞌ sara kadɨnyawalyaadoi Sɨgunyavɨ ayɨna makɨlaawɨna yawalyaadaasaꞌ wanganyawalyaade. 11Tɨnna wangadaazɨ yɨthaanyi, nɨmɨnyawɨnna aꞌmwe daraai dalyaraavɨ Sizaarɨya mwaalyai wɨdasawalyaadɨkera angevɨ wɨlamwalyawalyaadevɨna yɨꞌmayawalyaadaaꞌ. 12Gotɨyare Kuryai nyɨjawalyaadɨꞌ ‘Sɨmunya myawɨꞌdɨnnera! Sarajɨ dɨwona!’ Miꞌna kanyɨjawalyaadɨꞌ Anga Jopana neyaꞌmwera aꞌmwe atina ata purɨdaasɨ pwalyara mwaaihasarajɨ wiawalyaade. Kaanna kaanna kaanna aꞌmwe sare angevɨ wɨlɨna yɨwaꞌdo. 13Wɨlɨna kyɨwaꞌdo sahwai nedɨwaꞌdɨꞌ ‘Nɨmɨ dara wangamwaꞌdeꞌ “Ai, nɨmɨre angevɨ Gotɨyare mamaayai davuladaavɨka!” Kadɨwaꞌde ejelɨyai nyɨdɨwaꞌdɨꞌ “Anga Jopana duthaasa! ‘Saaimonɨ Pitai woꞌnɨkerɨna yarai dɨmaaryɨla!’ 14Davanna bozɨ yɨhɨthathera. Yagaala saꞌ Gotɨyai gɨmɨjɨ gɨmɨjɨyarajɨ saihɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnojɨ yɨhɨvadaihasamaaradeihɨlyɨra,” nyɨdɨwaꞌdɨꞌ ejelɨyai,’ aꞌmwe sai sara nyɨdɨwaꞌdɨꞌ. 15Nɨmɨ Gotɨyare yagaala gaai wɨdadaari Kurya Tewaanyai walaabaka kumɨre munyɨkaavɨ bulamwaaimwaꞌdɨꞌ sɨnnawɨ nemɨre munyɨkaavɨ bulanemwaalakabaaibɨꞌ. 16Sara wanganena dara yawɨꞌmwaꞌde ‘Naangei Jizaazai nedaꞌ “Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yakeꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ munyɨkaavɨ yunebanna Gotɨyare Kuryai wɨlayɨhɨmwaaladeihɨlyɨra.” ’ Naangei sara nedakeꞌ sara yawɨꞌmwaꞌde. 17Sɨnnawɨ Naangei Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwagohaaꞌ Gotɨyai gannya Kuryarɨ nejaavakabaai sara Menyaraavɨ avaainanyaꞌ wɨjaawaꞌdɨꞌ. Saꞌna yawɨꞌna ‘Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ beꞌna tihɨꞌmuneinyaka! Aawa. Aꞌmweinyɨra.’ Sara yawɨrena kaanyaꞌ marihɨrye,” wɨdaꞌ. 18Sahwara Pitarɨ sara wɨꞌneva “Yagaala wikɨra,” deva maanga aayaꞌ wɨdesaꞌ majara Gotɨyarɨ byaannyabwina yɨleyagaala wɨdeva dɨna “Nebulyaꞌ, Gotɨyai ajɨmya yuyangɨyaraavɨna kale wiwaka. Kumɨre sɨmunyabwi mudɨkeburɨ kyawɨramaarapɨri Gotɨyai gaalyaburɨ tewaanna wɨmwaaihɨna yaderera. Tewaanna wɨmwaaihɨna neyadevaaibɨꞌ sahwaraavɨ tewaanna yaderera.”

Angaba Aadɨyokɨ Gotɨyarera mwaalesaꞌnesɨra.

19Sɨtivenɨmɨ tamakesagaaꞌ Jizaazare yagaala wɨꞌnadɨvɨsaraavɨ kayaaꞌna yadɨvɨꞌ pɨwɨnna pɨwɨnna yɨwɨnamaꞌna. Pɨwɨnna pɨwɨnna yɨwɨnamaꞌna yadɨvɨꞌ pwara Kwaaka Pɨnɨzɨya menyabanna yɨꞌmavaawɨna, pwara Ahuꞌmanna Saaipɨraazɨ menyabanna yɨꞌmavaawɨna, pwara Angeba Aadɨyokɨ menyabanna yɨꞌmavaawɨna yeva Juya gaveraavɨ Gotɨyare yagaala wɨdeva aꞌmwe kwara pwaraavɨ mujɨna. 20Sara mujɨ kyeꞌ pwara Saaipɨraazɨ mwaalyarajɨ Saairini mwaalyarajɨ sara Aadɨyokɨna waweva Menyaraavɨjɨ yagaala tewaanyaꞌ Naanga Jizaazarɨna wɨjɨwaakeꞌ. 21Sara wɨjɨwakadaapɨjɨ Naangei gannya dɨragɨnyaꞌ kujaavaꞌ aꞌmwe kwalaalyara aꞌmwe kwalaalya sahwarɨ lɨmwanna, gamɨnyɨ gɨnyɨmaꞌnyɨna, mɨdɨnna yeꞌ.

22Jeruzaalemɨ Jizaazare kusɨlaanyavɨyara kadɨka dara wɨꞌnesaꞌ “Ai, Menyara Jizaazarɨ wɨꞌnadɨvɨsara daaka!” Sara deva Aadɨyokɨna Baanavaazarɨ wɨdaasɨna yeꞌ. 23Wɨdaasɨna kyeꞌ Baanavaazai Aadɨyokɨna yɨꞌmavaawɨna yaka dara wanganakeꞌ “Su! Su! Gotɨyai aꞌmwe tewaanyaraavɨ damwaaihɨvanɨka!” Sara daka yɨlaaya yaꞌ. Yɨlaaya yaka yɨvaimwangeꞌna wɨdaꞌ “Gotɨyare yagaalyaꞌ nayaa jawɨka! Gamɨrebwi nayaa dɨlɨmwana! Yuyagaaꞌ Naangeryawɨ dɨmwaala!” 24Sara wɨdakei aꞌmwe tewaanyalyɨ. Gotɨyare Kuryai gamɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnna wɨlamwaalakelyɨ. Naangerɨ dɨragɨnna lɨmwadei wɨjɨwaakada aꞌmwe kwala naangera Naangerɨ mɨdɨneꞌ.

25Sagaaꞌ “Solɨmɨ bɨramaarɨma!” daka Baanavaazai Angeba Taazazɨna wɨna yaꞌ. 26Miꞌna wɨna yaka bɨramaaꞌna yaka Aadɨyokɨna ayahi makabɨna yaꞌ. Makabɨna kyaꞌ kwarame pɨrɨꞌ kwavɨlavaꞌ saraai kusɨlaanyavɨyarajɨ mwaalagɨla aꞌmwe kwalaalyaraavɨ wɨjɨwaakɨna yagi. Wɨjɨwaakɨna yadaakɨlyɨ Aadɨyokɨ saba pwara Jizaazarɨ mɨdɨdɨvɨsaraavɨna “Kɨraazɨtɨyarera,” gaai wɨdɨna yeꞌ. Dɨvidaasɨ pwara nemɨnyɨna “Kɨraazɨtɨyarera,” dadɨvɨkɨ.

27Yɨrɨka sarɨkaavɨ Aadɨyokɨ sawɨnna Jeruzaalemɨdaasara Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsara bɨna yeꞌ. 28Wiꞌna bɨna kyeꞌ pwai Aahavaazai woꞌnɨkei daavɨna yaka Gotɨyare Kuryai dɨragɨnya wɨjaavakei wɨdaꞌ “Dɨvi Kwaaka yuyavakɨ mɨjɨka naangeꞌ yɨmaꞌnadesɨra.” Sara wɨdakeꞌ dɨvi Aꞌmwe Kɨlothɨyaazai Romɨyaraavɨ maremwaalakegaaꞌ mɨjɨka yɨmaꞌnyɨna yakesɨ. 29Mɨdɨdɨvɨsara Aadɨyokɨ mwaalyara yagaala saꞌ wɨꞌneva dɨnyɨna yeꞌ “Nemɨreba wikɨra. Pwaraavɨ wɨgaimwagaana! Kwaaka Juthɨya mwaalyara neyaꞌmwera mɨjɨka nuyadɨka! Nemɨ gɨlyɨvɨkɨravɨnakeina nɨgwia naanga wɨjavaana! Gɨlyɨvɨta maalɨkajɨyaina nɨgwia maalɨka wɨjavaana!” 30Sara dɨnyɨna yeva nɨgwia wakɨna yeva Baanavaazalyɨ Solɨjɨ saraarɨ wɨdeꞌ “Nɨgwia da mɨjɨkeꞌna Kɨraazɨtɨyareraavɨre naangeraayawɨnna dɨmakwila Jeruzaalemɨna!” wɨdeꞌ.

Copyright information for `BYR