Acts 12

Erotɨyai pwai kayaaꞌna yakeꞌnesɨ.

1Sagaaꞌ Kingɨya Erotɨyai Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨya pwaraavɨ kayaaꞌna yɨna yaꞌ. 2Erotɨyai gannya aawɨlasaraavɨ wɨdaasɨna kyaꞌ Jemɨzai Jonɨmɨ gyaꞌmwerɨ kwaariꞌmasɨramɨnyasɨ dawakɨna yeꞌ. 3Erotɨyai sara yaka dara wanganakeꞌ “Ai, savɨneꞌ Juyara yɨlaaya jɨvanɨgaꞌ!” 4Sara daka nabaai Munne Gɨrɨkula lɨwɨnya pamidakɨna myadehaaꞌ Pitarɨ wɨla pwɨyɨna yaꞌ. Miꞌna pwɨyɨna yaka kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna yaka dameraavɨ wɨdaꞌ “Lɨka nawodɨka! Sɨnnawɨ aꞌmwe daraai daraalyaihi dɨvaihanaryɨla! Dɨvi daraai daraalyaihi dɨvaihanaryɨla! Dɨvi pwaihi sara jɨla! Dɨvi pwaihi sara jɨla! Yuyagaaꞌ sana sana jideihɨlyɨra.” Erotɨyai dara yawɨraꞌ “Pariꞌmaꞌmunneꞌ mena kyawaajɨ balyaꞌna Juyaraayaba wɨmwaaihɨma Pitarɨ!” 5Sarevɨdaaꞌnyɨ kalavuzangevɨ Pitai mwaaidɨꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara Gotɨyarɨ yagaala dɨragɨnna wɨdeꞌ Pitarɨna.

Kalavuzangevɨdaasai Pitai wawakeꞌnesɨ.

6Munne aayaꞌ yɨmaꞌnadaaꞌnyɨ Erotɨyai yawɨꞌna “Mwanyagaaꞌ Pitarɨ kotɨyaꞌ yɨdera.” Sara yawɨꞌna kyaꞌ sagaaꞌ sawɨsavɨ Pitarɨ senɨyabaraalyɨ wɨla pwɨyɨna yagɨla se warɨna yadɨsɨ dameraai kwaryaba mwaalɨna. Kwaryaba mwaalɨna yadakɨlyɨ kalavuzangevɨre kaanyavɨ dame pwaraai daavɨna yagi. 7Daavɨna kyagi, yɨthaa, angevɨ Naangere mamaayai buladaaꞌna yakegaaꞌ baakeꞌ wannyɨna yaꞌ. Wannyɨna kyaꞌ ejelɨyai “Dɨkaavana!” daka Pitare egwevɨ tamɨna yaka wɨdaꞌ “Yarai, dɨthɨkaaka!” Sara kudaꞌ senɨyabaraai Pitare asɨraarɨdaasɨ bwalaraawɨna yaꞌ. 8Bwalaraawɨna kyaꞌ mamaayai wɨdaꞌ “Munnaanyaꞌ padathɨvainaꞌgɨzɨ kwaabɨzɨvɨla dɨvaazɨꞌmakuna!” Sara kudaꞌ Pitai sara yɨna kyaꞌ wɨdaꞌ “Gɨnnya yɨvɨsaꞌ marabwaayaꞌgɨzɨ dɨnyɨmɨdɨnaama!” 9Kudaꞌ kalavuzangevɨdaasɨ Pitai mɨdɨnaabɨna yaꞌ. Mɨdɨnaabɨna yakegaaꞌ Pitai dɨna yaꞌ “Nebwina mɨka. Mamaayai yɨvanɨkeꞌna waja yaꞌnɨvanɨge.” 10Sara dadaaꞌnyɨ kalavuzɨkurɨta gavinyawaarɨ wavɨlaꞌna yagɨla kwaariꞌmakaanyavɨna yɨꞌmaꞌna kyagi kaanyaꞌ gamɨ saꞌ kabaasɨnaꞌ mwasawɨnna walyuna yagi. Mwasawɨnna walyuna yagɨla tuta pɨrɨvɨ wodisagaaꞌ yɨthaa, mamaayai Pitaryawɨdaaꞌnyɨ yɨmaanyɨna yaꞌ.

11Sagaaꞌ Pitai yawɨraka dɨna “Nebulyaꞌnanyasɨra. Naangei gannya ejelɨyarɨ kudasɨwaabɨꞌ Erotɨyare kalavuzangevɨdaaꞌnyɨ nyɨmaaꞌmwaka. Juyarajɨ Erotɨyalyɨ saraavɨre kayaaꞌnanyaꞌ nɨmɨnyɨna myɨmaꞌnyɨ yadesɨ.”

12Nayaa yawɨꞌna yakegaaꞌ Maakɨyai Jonɨmɨre ganaangeꞌ Maarɨyaavɨre angewɨnna wɨna yaꞌ. Anga savɨ aꞌmwe kwalaalya mwaaleva Pitarɨna Gotɨyarɨ yagaala wɨdesangɨra. 13Pitai wɨna yaka kaanyavɨ mala tamɨna kyaꞌ wɨdaayadeꞌ Rothaꞌ woꞌnɨkeꞌ wɨꞌnaka “Kaanya baasɨma!” daka walyuna yaꞌ. 14Miꞌna walyuna yaka Pitare maanguraayaꞌ wɨꞌnaka yɨlaaya naanga yɨna yaka navɨka yada kaanyaꞌ mabaasɨ yaka ayɨna kaanyaveꞌna wɨlaabɨna yaka wɨdaꞌ “Mwasawɨ Pitai daavɨka.” 15Pwara wɨdeꞌ “Gɨmɨre sɨmunya kayaaꞌnanaangesɨra,” Taayaꞌ wɨdaꞌ “Aꞌa. Nebulyaꞌna mena bɨwaka.” Pwara wɨdeꞌ “Pitai mamwaalyɨꞌ. Gamɨre ejelɨyai mwaalɨꞌ.” 16Dɨdaapi Pitai kaanyavɨ mala kuna tamɨna yaꞌ. Tadaaꞌnyɨ kaanyavɨ baasɨna yeva Pitarɨ wanganeva atɨka maruꞌnaꞌna yeꞌ. 17Atɨka maruꞌnaꞌna kyeꞌ Pitai daka “Kadɨka nyuꞌnɨpɨka!” gannya asaꞌ bamakilaawɨna kyaꞌ yagaala miꞌna kudeꞌ Pitai wɨjɨwaakɨna “Naangei kalavuzangevɨ nyɨmaaꞌmwaꞌ.” Sana sana wɨjɨwaakɨna yɨna yaka wɨdaꞌ “Yagaala daꞌ Jemɨzarɨjɨ neyaꞌmwe pwaraavɨjɨ duzɨla!” Miꞌna wɨdaka mwasawɨ walyuna yaka pɨwɨnna wɨna yaꞌ.

18Mwanyagaaꞌ nyɨla bilyɨrɨꞌdaaꞌnyɨ damera dara wanganesaꞌ “Akai, Pitai mamwaalyɨjɨka!” Sara deva lɨka yeva atɨka maruꞌnaꞌna yeva dɨnyɨna yeꞌ “Pitai gawɨ mwaalɨka?” 19Sara dɨnyɨna kyeꞌ Erotɨyai wɨdaꞌ “Yarai dɨvɨramaarila!” Wiꞌna kudaꞌ bɨrɨna bɨrɨna yeva aawa. Mamaari kyeꞌ Erotɨyai dameraavɨ kotɨyaꞌ yaka saraavɨna wɨdaꞌ “Kayaaꞌna yɨwaasara baibɨꞌderera.” Sara kudaꞌ yuyaraavɨ tamakɨna yeꞌ.

Sagaaꞌ Erotɨyai Kwaaka Juthɨya yaꞌmaꞌna yaka Anga Sizaarɨyana walaawɨna yaka mwaalɨna yaꞌ.

Erotɨyai balakeꞌnesɨ

20Anga Taayaa mwaalyaraavɨnajɨ Saaithonɨ mwaalyaraavɨnajɨ pɨbwina Erotɨyare sɨnna tɨka naanga wɨdaꞌdaaꞌnyɨ sahwara dɨnyɨna yeꞌ “Nemɨnyɨna Erotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌmanɨkeꞌna gamɨrebadaasa tɨka wapaaya gara mubaatheinaavaka? Erotɨyaryawɨnna wawaajɨ naryaꞌ wakaana!” Dɨnyɨna yeva kaanna waweva aꞌmwe Bɨlaazɨtazai Erotɨyare angevɨ maremwaaiderɨ wɨdɨna kyeꞌ Bɨlaazɨtazai yeꞌmwanna yaꞌ. Yeꞌmwanna kyaꞌ yuyara Erotɨyaryawɨnna wɨna yeva wɨdeꞌ. Kudeꞌ Erotɨyai wɨdɨna yaꞌ “Pɨgaaꞌ yɨnagaavaihagaaꞌ yɨhɨthɨdeinyɨ.”

21Sagaaꞌ Erotɨyai wɨdakegaaꞌ kyɨmaꞌnaꞌ kingɨyaraavɨre baazɨꞌmaꞌnya nawɨꞌnyasɨ yɨvɨta nawɨꞌnyasɨ bwaayaka namwaalyɨta tewaanyavɨ walamwaalaka aꞌmweraavɨ kɨwɨnya naanga wɨdɨna yaꞌ. 22Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwera jaka wɨdeꞌ “Nedɨvanɨkei aꞌmwei mɨka! Gotɨya pwalyɨra.” 23Sara jaka kudeꞌ jaahwasaꞌbɨꞌ Erotɨyai yɨlaaya yaka yawɨꞌna “Nɨmɨ Gotɨyaibɨsainyɨ,” yawɨꞌna yaꞌ. “Sabwi mipɨnera! Aꞌmweihi Gotɨyai gaverɨ byaannakerɨ yɨlaaya dumaryɨla!” sara majarɨna Naangere mamaayai yarai walaabɨna yaka Erotɨyarɨ tamɨna yaꞌ. Tamɨna kyaꞌ gumɨlɨkera Erotɨyare kɨlaakejɨkɨ nyɨna kyeꞌ Erotɨyai balɨna yaꞌ.

24Kɨrɨꞌ Naangere yagaala pɨwɨnna pɨwnna kujɨwaakeꞌ aꞌmwe kwalaalyarajɨ aꞌmwe kwalaalyajɨ sahwarɨ lɨmwanna yeꞌ.

25Baanavaazalyɨ Solɨjɨ saraai nɨgwia mena wɨjaavagɨla Jeruzaalemɨdaasɨ Maakɨyai Jonɨmɨ ayɨna makabɨna yagi Anga Aadɨyokɨna.

Copyright information for `BYR