Acts 14

Anga Aaikonɨyaamɨ sabannesɨ.

Aadɨyokɨ Polɨjɨ Baanavaazalyɨ sara yagɨlyaꞌ Anga Aaikonɨyaamɨ ayɨna yagi. Juyaraavɨre Lotuangevɨ wɨlɨna yagɨla tewaanna wɨjɨwaakɨna kyagi Juya pwarajɨ Gɨrikɨya pwarajɨ kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ wɨꞌnalɨmwanna yeꞌ. Wɨꞌnalɨmwanna kyeꞌ kɨrɨꞌ Juya pwara malɨmwagi yevera kwaasɨ kudeꞌ ajɨmya yuyangɨya pwaraavɨ nedaaꞌnegwaaravaavɨna sɨnna tɨka davɨna wiaꞌ. Sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ sarevɨdaaꞌnyɨ naangegaaꞌ Aaikonɨyaamɨ saraai mwaalɨna yagɨla lɨka mi yagɨla Naangerɨna dɨragɨnna wɨdɨna yagi. Dɨragɨnna wɨdɨna kyagi Gotɨyai yawɨꞌna “Aꞌmwera nayaa yawɨpɨka! ‘Gotɨyareraai “Gotɨyai yangeꞌna tewaanna yɨhɨgaimwagatheꞌnanyɨ,” nejalɨkurakɨvanɨgɨlyaꞌ nebulyasɨ,’ sara yawɨpɨka!” Gotɨyai daka gannya dɨragɨnyaꞌ wɨjaavɨna kyaꞌ saraai wɨjɨwaainya tewaanyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ yɨna yagi. Sara tewaanna yɨna kyagi Angeba mwaalyara jaapaina yesaꞌ pwara wɨdaasaderaarɨna gaidaaꞌna yesaꞌ pwara Juyaraavɨ gaimwanna yeꞌ.

Dɨvi ajɨmya yuyangɨyarajɨ Juyarajɨ kunnya aꞌmwe naangerajɨ dɨnyɨna yeꞌ “Aꞌmwe saraarɨ kayaaꞌna yawaajɨ sɨlyajɨ lɨwakaana!” Dɨnyɨna kyeꞌ saꞌna Wɨdaasaderaai kadɨka wɨꞌnyɨna yagɨla Anga Lɨzɨtɨraajɨ Anga Devijɨ Kwaaka Lɨkɨyonɨya mannɨkebanyaalyɨ kwaaka avaalyavɨ angengɨjɨ lɨkaanya wɨna yagi. Lɨkaanya wɨna yagɨla yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna yagi.

Anga Lɨzɨtɨraa sabannesɨ.

Anga Lɨzɨtɨraa aꞌmwei sɨvɨlyɨraai bainɨkei mwaalɨna yaꞌ. Sai mudangegaaꞌ ganaangeꞌ sɨvɨla kayaaꞌnanyarɨ kamaaraꞌ yuyagaaꞌ kaanya myamaryadei mwaalɨna yaꞌ. Mwaalɨna yakei Polɨmɨre yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yaꞌ. Kadɨka wɨꞌnyɨna kyaꞌ Polɨ dara wanganakeꞌ “Aꞌmwe sai Naangerɨ mena wɨꞌnalɨmwamwaka savɨneꞌna Gotɨyai aꞌmwe tewaanyarɨ wɨmwaaihathei daaka!” Daka baihanaꞌna yaka 10 naanna wɨdaꞌ “Sɨvɨlyi dɨthaaka!” Miꞌna kudaꞌ aꞌmwei yarai yɨladɨkwosɨꞌnaka saba kaanya yamarina yaꞌ. 11 Kaanya yamaryadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya Polɨ yakevɨ tɨnna wanganeva kunnya Lɨkɨyonɨyagaalyavɨ jaka dɨnyɨna yeꞌ “Gotɨyara mwaaihasaraavɨdaasɨ daraai aꞌmweraaibɨsaraai nemɨnyawɨnna waimanaabɨhɨle!” 12 Jaka dɨnyɨna yeva kumɨre gotɨyaraare yayaꞌ Baanavaazarɨjɨ Polɨmɨjɨ yaya wɨdeꞌ. Baanavaazarɨna Suzai wɨdeva Polɨmɨna yagaala wɨdaderɨna Emizai wɨdeꞌ yayaꞌ. 13 Sara kudeꞌ Suzare yɨleanga angeba maangebaarɨ madakevɨdaasɨ Suzare yɨleanga maremwaaidei bulɨmakaawoyaraavɨjɨ purɨryangɨjɨ adɨkuryabanna makwalyuna yaꞌ. Maremwaaide salyɨ kwala bwaꞌnaanyajɨ yawɨꞌna “Bulɨmakaawoyaraavɨ tamawaajɨ gotɨyaraarɨ yɨkunaabudɨkeꞌna wɨjavaana!” 14 Sara yawɨꞌna kyeꞌ savɨna Baanavaazalyɨ Polɨjɨ saraai wɨꞌnyɨna yagɨla “Sabwi kayaaꞌnanaangebulyɨ,” dahɨla kɨrɨnnya baazɨꞌmaꞌnyawaarɨ lihɨvaina yagɨla kwala bwaꞌnaanyavɨ tɨnnyawɨnna kaanyaveꞌna wɨna yagɨla 15 jaka wɨdahi “Aꞌmweihi, sabwi baaꞌna yɨvanɨgava! Naarɨmɨ aꞌmweinaalyɨra. Sarɨmɨbɨsainaalyɨra. Yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨzɨwaakyaꞌna bɨwolyainaalyɨra. Yɨhɨthɨvanɨgoi. Waryaanya da marasɨꞌnapi Gotɨya nebulyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwalɨbainyaꞌnerɨ duzɨla! Gotɨya nebulyai sɨgunyasɨ Kwaakevasɨ saalaalyajɨ yuya sangɨ mwaaidɨvɨsajɨ wakyaakelyɨra Gotɨyai. 16 Kɨgaaꞌ aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara kunnyabwi yadɨvɨꞌ Gotɨyai wanganakɨna yaka ‘Dahaaꞌ aꞌmwera kunnyabwi yagalyaꞌmavapi nɨmɨrebwi yɨpɨka!’ daꞌ. 17 Kɨgaasɨ dahaasɨ yuna lɨka yulyaꞌna myada yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna tewaanna yadelyɨra. Sɨgunyavɨdaasɨ burɨka yɨhɨzaavaka tɨka munne tewaanya yɨrɨyaꞌne wakɨvanɨꞌ. Wapaaya sarɨmɨre munyɨkaavɨna yɨhɨzaavanɨkeꞌna munya yɨhyɨdaasɨ sarɨmɨre sɨduta yɨlaaya yɨvanɨgasaihɨlyɨ. Yuya daza gamɨnyɨna nayaa yɨhɨzalɨkurakadelyɨra.” 18 Yagaalyaꞌ sara kudahi kuna yaamɨjɨ wɨdɨna wɨdɨna “Sahwaraaihɨrɨna yɨkunaabudɨkeꞌ yɨravaana!” wɨdɨna kyeꞌ saraai wɨdɨna wɨdɨna “Aalo! Aalo!” wɨdahi. Saamɨnyagaaꞌ wɨdɨna wɨdɨna kyagi aꞌmwera navɨka mwaalɨna yeꞌ.

19 Dɨvi Juya pwara Aadɨyokɨ Kwaaka Pɨzɨthɨya mannɨkebadaasarajɨ Anga Aaikonɨyaamɨdaasarajɨ bɨna yeva Wɨdaasaderaarɨna bɨrala wɨdɨna kyeꞌ aꞌmweraavɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ aꞌmwera Polɨmɨ sɨlaangejɨ lɨwakɨna yeꞌ. Lɨwakɨna yeva “Mena baimwaka,” dɨna yeva angeba mwasɨlaa mwagiꞌnamakwalyuna yɨna yeva yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeꞌ. 20 Yagalyaꞌmaꞌna yɨna kyeꞌ Naangerɨ mɨdɨdɨvɨsara kale wiadaaꞌnyɨ gamɨnyabanna yɨkabɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Polɨ daavɨna yaka angebanna ayɨna wɨlaawɨna yaꞌ. Ayɨna wɨlaawɨna yaka sawɨ se waꞌmwaꞌna yagɨla mwanyavɨ dɨkaaꞌna yagɨla Anga Devina kaanna wɨna yagi Baanavaazalyɨ.

Kwaaka Sɨrɨya Anga Aadɨyokɨna ayɨna wawagɨlyaꞌnesɨ.

21 Anga Devi saraai yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakɨna kyagi aꞌmwe kwalaalyara mɨdɨdɨvɨsara yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. Yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ Anga Lɨzɨtɨraana ayɨna wɨna yagɨla Anga Aaikonɨyaamɨna wɨna yagɨla, Kwaaka Pɨzɨthɨya Anga Aadɨyokɨ mannɨkewɨnna ayɨna wɨna yagi. 22 “Yuyaba mɨdɨdɨvɨsaraavɨ nayaa mwaaibɨka!” dahɨla kumɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnna wɨjɨwaakɨna yagi “Gotɨyare yagaalyaꞌ nayaa dɨlɨmwana! Naangerɨ kuna dɨlɨmwagaka! Gamɨre dɨragɨnyaꞌ nayaa dɨlɨmwagaka! Kwaaka davakɨ mwaaidaꞌgɨzɨ daanga pɨnyaꞌnejɨ kale yaꞌnejɨ kagyozɨ sareꞌna kɨrɨꞌ dɨvi Gotɨyai maremwaaidevɨ nawɨꞌnyabanna dɨmwalaawɨdeigɨnyɨra,” sara yɨvaimwanna yagi. 23 Yɨvaimwanna yagɨla anga yuyangɨ aꞌmwe sɨduꞌnakeraavɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya gazasavɨne aꞌmwe naangeraavɨ wɨmwaaihɨna. Miꞌna wɨmwaaihɨna yagɨla “Gotɨyai yuyaraavɨ dɨragɨnyaraavɨ wɨmwaaihana!” dahɨla tɨka munne manyɨ yagɨla aꞌmweraavɨna Gotɨyarɨ yagaala wɨdɨna yagi “Naangeigɨ, aꞌmwe dara gɨlɨmwamanɨgasaigɨ, nayaa dɨmaremwaala!” sara wɨdɨna yagi.

24 Kwaaka Pɨzɨthɨya kaanna yamaryadiꞌ Kwaaka Paabɨlɨyana yɨꞌmavaawɨna yagɨla 25 Anga Pehaana yɨꞌmavagɨlegaaꞌ saba mwaalyaraavɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨdɨna yagi. Wiꞌna wɨdɨna yagɨla Anga Atelɨyana walaawɨna yagi. 26 Walaawɨna yagɨla sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yagɨla Aadɨyokɨna kaanna wɨna yagi. Kɨgaaꞌ Anga Aadɨyokɨ sawɨdaaꞌnyɨ Naangerera saraarɨ dara wɨdaaseꞌ “Neyaꞌmweraaihi Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨdadaakɨlyɨ Gotɨyai yɨlaaya yadei yanga nayaa yɨhɨgaimwagana!” Sara wɨdaasesaꞌ sara yagi.

27 Aadɨyokɨna yɨꞌmaꞌna kyagi Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara yɨkabɨna kyeꞌ Gotɨyai kɨrɨmɨnyɨna sara wiakeꞌ sara wɨjɨwaakɨna yagi. “Gotɨyai kaanyaꞌ tihɨꞌnɨkeꞌ kabaasaꞌ ajɨmya yuyangɨyara Naangerɨ wɨꞌnalɨmwagesaꞌnesɨra,” sara wɨjɨwaakɨna yagi. 28 Wɨjɨwaakɨna yagɨla Aadɨyokɨ saba naangegaaꞌ mɨdɨdɨvɨsarajɨ mwaalɨna yeꞌ.

Copyright information for `BYR