Acts 15

Jeruzaalemɨ yagaala naanga wɨdesaꞌnesɨ.

Aꞌmwe Juya pwara Kwaaka Juthɨyadaasara Aadɨyokɨna bɨna yeva neyaꞌmweraavɨ dana wɨjɨwaakɨna yeꞌ “Ne Mozɨzai kɨlaaka dayaꞌna kɨwɨnya wɨjaakevɨ mi yɨpɨjaꞌ Gotɨyai mavadaihasamaari yɨhyannelyɨra.” Sara wɨjɨwaakɨna kyeꞌ Polɨjɨ Baanavaazalyɨ saraai maanga wɨdɨna kyagi maanga wɨdadaapɨjɨ Kɨraazɨtɨyarera dɨnyɨna yeꞌ “Jeruzaalemɨna Polɨjɨ Baanavaazalyɨ nemɨre Aadɨyokɨ mwaalya pwarajɨ kwawapɨjɨ Wɨdaasaderajɨ aꞌmwe naangerajɨ yɨwaarata daꞌ nayaa dɨzavadaꞌgalyideihɨlyɨra.”

Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara kudaaseꞌ kaanna wɨna yeva tɨnnyaba Kwaaka Pɨnɨzɨyajɨ Kwaaka Samerɨyajɨ sabanyaai neyaꞌmweraavɨ wɨdɨna “Pɨba pɨba ajɨmya yuyangɨyara sɨnnawɨnyaraavɨrebwi bikwalyɨna yeva Naangerɨ lɨmwamanɨgaꞌ.” Sara wɨdɨna kyeꞌ aꞌmwera yɨlaaya naanga yɨna yeꞌ. Yɨlaaya naanga yɨna yadaapɨjɨ Jeruzaalemɨna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ kumɨjɨ Jeruzaalemɨna mwaalya Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyarajɨ Apozelɨyarajɨ aꞌmwe naangerajɨ yɨlaaya yɨna yeva ata bwaꞌnyɨna kyeꞌ Aadɨyokɨdaasara “Gotɨyai wɨgaimwanna kaneyaꞌ sana sana yoinera,” wɨjɨwaakɨna yeꞌ. Wiꞌna wɨjɨwaakɨna kyeꞌ Perɨzɨyara Naangerɨ lɨmwadɨvɨsara pwara daavɨna yeva wɨdɨna yeꞌ “Menyara kɨlaaka daꞌnɨpɨjaraavɨ ‘Ne Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ jɨla!’ duzidesɨra.”

Savɨneꞌna pɨgaaꞌ Wɨdaasaderajɨ aꞌmwe naangerajɨ yagaala savɨ yawɨbwataꞌnera yɨkabɨna yeꞌ. Yɨkabɨna yeva yɨwaaraꞌnyɨna yɨwaaraꞌnyɨna yeva kuna dɨdaapi Pitai daavɨna yaka wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, sɨnnawɨ nɨmɨdaasɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ yagaala tewaanyaꞌ kude sahwara kadɨka wɨꞌneva Naangerɨ lɨmwagesaꞌna Gotɨyai nyɨdahɨlakakeꞌ yawɨꞌmwaava. Gotɨyai aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨ yawɨrangadei ‘Ajɨmya yuyangɨya kwaraavɨjɨ maarɨdeinyɨ,’ daka gannya Kurya Tewaanyarɨ nejaavakabaaibɨꞌ Menyaraavɨna yanga wɨjaavaꞌ. Nemɨnyɨna geꞌ myakeꞌ kumɨnyɨna geꞌ myaꞌ. Aawa, kumɨ sara Gotɨyarɨ kuꞌnalɨmwageꞌ Gotɨyai kumɨre sɨmunyangɨ gɨrɨkita duimwagasɨꞌnaꞌ. 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ kale wiwaka. Sahwarɨ yaamɨjɨ beꞌna yɨvanɨgava? ‘Kɨwɨnya naange jɨla!’ dadɨvɨꞌ taanga Menyaraavɨre egweyaba wakɨna wakɨna yadɨvɨtabaaibɨsasɨra. Kɨgaaꞌ taanga saꞌ Ne sɨnnawɨnyarajɨ nemɨjɨ nayaa mamakwɨyɨ yaawoinera. Mudɨkeraavɨna beꞌna wakɨvanɨgava! Saꞌ aawa. 11 Nemɨ dara yawɨralɨmwamanɨgo. Naangei Jizaazai nemɨ yuyainaavɨna yanga negaimwagakevɨ nevadaihasamaaraꞌ. Savɨne nayaa wɨꞌnɨvanɨgoꞌ Gotɨyai nemaaꞌmwakeine. Nabaai Menyara yanga wɨgaimwanga saburɨna Gotɨyai avaaina wɨvadaihasamaaꞌmanɨkere.”

12 Sagaaꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ kave mwaaidapɨjɨ Baanavaazalyɨ Polɨjɨ saraai wɨjɨwaakɨna, Gotɨyai gannya dɨragɨnyaꞌ kujaavaꞌ wɨjɨwaainyaꞌnejɨ atɨka maruꞌnasajɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨreba yagɨlyaꞌna wɨjɨwaakɨna yagi. Wɨjɨwaakɨna yadaakɨlyɨ yuyara kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna yeꞌ. 13 Kadɨka wɨꞌnyɨna kyeꞌ dɨvidaaꞌnyɨ Jemɨzai yuyaraavɨ wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, nɨmɨre dɨwɨjaꞌ dɨnyuꞌnyɨla! 14 Sɨnnawɨ sagaaꞌ Gotɨyai ajɨmya yuyangɨyaraavɨna kale kwiaꞌ sahwaraavɨ gamɨre yayaꞌ kɨnɨnnakera yɨmaꞌnyaꞌneraavɨ gamɨnyɨneraavɨ maarakeꞌna Saaimonɨ Pitai mena nejɨwaakɨwaꞌ. 15 Sara nejɨwaakɨwakeꞌ pɨropetɨyara Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasara sara yɨdayaaꞌ. Savɨna Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

16 Naangei nedɨwaꞌ ‘Dɨvi yagalaawɨna yaꞌmujɨ
Ne Devitɨmɨre selɨ angevɨyaraavɨna dɨragɨnya wɨjaavɨdeinyɨra.
Sahwara bwalaraawesara yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ
Sahwainyɨ nawɨꞌnyaraavɨ nayaa wɨmwaaihɨdeinyɨra.
17 “Dahaaꞌ aꞌmwe yɨvainera Naangeinyɨ nyɨbɨramaapɨka!
Ajɨmya yuyangɨya pwaraavɨna nɨmɨre yayaꞌ dahɨlakɨwera!
Sahwara nyɨbɨramaapɨka!” dena nayaa wɨmwaaihɨdeinyɨ.
Nɨmɨnyɨnera ajɨmya yuyangɨyara pwara nyɨbɨramaapɨꞌdeinyɨra.’
18 Sara nedɨwaꞌ Naangei kɨgaakuna danejɨwaainakela.”
19 Jemɨzai yagaala pɨrɨꞌ wɨdaꞌ “Saꞌ dɨnɨkevɨna daꞌ yawɨꞌmanɨgesɨra. Ajɨmya yuyangɨyara Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi mipɨjara Gotɨyarebwi lɨmwagapɨjɨ sahwara navɨka mwaaibɨka! ‘Juyainaavɨne Ne Mozɨzare Kɨwɨnya jɨla!’ madaannera! 20 Aawa. Pɨkarɨyɨkwiavɨ dara yavɨkaryaana! Sarɨmɨ tewaanna yɨvanɨgasaihɨlyɨ. Yagaala maalɨkeꞌ yɨhɨthaana! Aꞌmwera yɨkunaabudɨkeꞌna jɨlɨkyaawaryaraavɨ karamapɨjɨ mɨwɨta kɨmaaka sa manɨnna! Nabaai, Nyɨlyarɨjɨ Lawerɨjɨ yɨsaraavɨjɨ sazangɨne mɨwɨta manɨnnera! Ata maralɨmwanna minna! Jɨlɨkyaawaryaraavɨ gɨraaꞌdɨwannɨke tawanake manɨnna! Tawe manɨnnera! Gaveꞌna sara yavɨkaryaana! 21 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaakuna Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ yuyagaaꞌ Lotuangengɨ Ne Mozɨzare Kɨwɨnya wɨjɨwaakɨna wɨjɨwaakɨna yadɨvɨꞌ dahaasagaaꞌ anga yuyangɨ gamɨre yagaalyaꞌ wɨdadɨvɨsaꞌneꞌna yavɨkaryaana!” wɨdaꞌ Jemɨzai.

Menyaraavɨ pɨkarɨyɨkwiaꞌ yavɨkaryesaꞌnesɨ.

22 Sagaaꞌ Wɨdaasaderajɨ naangerajɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨya yuyarajɨ dɨnyɨna “Tewaanyasɨ. Aadɨyokɨna nemɨjɨyaraarɨ dahɨlakawaajɨ Polɨjɨ Baanavaazalyɨ wɨdasaana!” Dɨnyɨna yeva Juthaazai yaya pɨrɨꞌ Baazavaazai woꞌnɨkelyɨ Saailaazalyɨ saraarɨ dahɨlakɨna yeꞌ. Dahɨlakɨna yesaraarɨna neyaꞌmwera wɨdadɨvɨꞌ “Aꞌmwe nemaremwaaidisaraai tewaanyaraalyɨra.” Dahɨlakɨna yeva pɨkarɨyɨkwiavɨ yavɨkarina yɨna yeva wɨdaasɨna yeꞌ. 23 Yɨkwia saꞌ yɨdaꞌnɨꞌ

“Nedaasadeinajɨ aꞌmwe naangeinajɨ sɨryaꞌmweina pɨkarɨyɨkwia davɨ sarɨmɨnyɨna yavɨkarivanɨgona. Ajɨmya yuyangɨyaihi neyaꞌmweihi Aadɨyokɨ mwaalyaihɨlyɨ Kwaaka Sɨrɨya mwaalyaihɨlyɨ Kwaaka Sɨlɨzɨya mwaalyaihɨlyɨ yɨhɨthɨvanɨgo ‘Neyaꞌmweihi!’
24 Dara wɨꞌnɨvanɨgo. Nemɨrera pwara kaanna waweva Menyaihɨrɨ yɨhɨtheta yagaala sanna Menyaihi sɨmunya kwalaalya yawɨꞌna kyeꞌ kale yɨhyaꞌ. Sara wɨꞌnona yɨhɨthɨvanɨgo. Yagaala saꞌ yɨhɨthɨwaꞌdaasaraavɨ mudaasɨwaꞌdo. 25 Dahaasagaaꞌ yɨkabɨna yona yagaala daꞌ jawɨbwarakɨwo, yuyaina. ‘Tewaanyasɨ,’ dona aꞌmwe sɨduꞌnakeraarɨ dahɨlakona sarɨmɨnyawɨnna saraarɨ wɨdasaade. Saraalyɨ Baanavaazalyɨ Polɨjɨ saraavɨ wɨdasaadera. Baanavaazalyɨ Polɨjɨ saraarɨna yɨlaaya nevuꞌnɨvanɨkeraalyɨra. 26 Anga yuyangɨ Baanavaazalyɨ Polɨjɨ saraai Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Naangere yagaala wɨjɨwaakagɨlyaraai balyaꞌna lɨka myadisaraalyɨ. Saraarɨ wɨdasaadera. 27 Sarevɨdaaꞌnyɨ nabaai, sarɨmɨnyawɨnna Juthaazalyɨ Saailaazalyɨ saraarɨ, sɨduꞌnakeraarɨna yɨhɨthɨworaarɨ wɨdasaadera. Saraai yagaala avaalyaꞌ jɨthawakɨwoꞌ yɨhɨzɨwaakikaderaalyɨ.

28 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kurya Tewaanyalyɨ nemɨjɨ mena yawɨꞌna yobwi taangayabwi mɨꞌ. Aawa. Daazabwi davwi dɨmɨdɨnyɨla!

29 ‘Aꞌmwera yɨkunaabudɨkeꞌna jɨlɨkyaawaryaraavɨ karamapɨjɨ mɨwɨta sa manɨnna! Nyɨlyarɨjɨ Lawerɨjɨ yɨsaraavɨjɨ dazangɨne wapaaya manɨnna! Tawe manɨnna! Jɨlɨkyaawarya gɨraaꞌdɨwanna yɨpɨja manɨnna! Ata malɨmwadɨnna! Kayaaꞌnanya sangɨ myaꞌgɨzɨ tewaanya jɨtheigɨnyɨ.’ Miꞌna yɨhɨthɨwo.” Pɨkarɨyɨkwiaꞌ sara yavɨkarinɨkesɨ.

30 Sarevɨdaaꞌnyɨ wɨdaasesara kaanna wɨna yeva Anga Aadɨyokɨna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ Naangerera kwala bwaꞌnaanya yuyarajɨ yɨkabɨna kyeꞌ pɨkarɨyɨkwiaꞌ wɨjaavɨna yeꞌ. 31 Wiꞌna wɨjaavɨna kyeꞌ aꞌmwera paazɨyaꞌ tɨnna maranganna yeva yagaala nawɨꞌnyaꞌna yɨlaaya yɨna yeꞌ. 32 Yɨlaaya yɨna kyeꞌ Juthaazalyɨ Saailaazalyɨ saraai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadisaraai kuna wɨjɨwaakɨna yagɨla kɨryaꞌmweraavɨ sɨmunya dɨragɨnyaꞌ wivaimwanna yagi. 33 Wivaimwanna yagɨla mwaalɨna mwaalɨna kyagi kɨryaꞌmwera kɨrɨmɨnyɨna yɨlaaya yeva wɨdeꞌ “Ayahi kwaamuꞌnanyaburɨ yɨhɨthaasesaraayawɨnna dɨwideihɨlyɨra.” 34 Sara wɨdɨna kyeꞌ Saailaazai yawɨraka “Dava mwaalɨdeinyɨ,” mwaalɨna kyaꞌ Juthaazai gavei ayɨna wɨna yaꞌ.

35 Anga Aadɨyokɨ Polɨjɨ Baanavaazalyɨ mwaaidakɨlyɨ saraalyɨ pwara kwalaalyarajɨ Naangere yagaala wɨdeva wɨjɨwaakɨna yeꞌ.

Polɨjɨ Baanavaazalyɨ yosɨnagɨlyaꞌnesɨ.

36 Dɨvi yɨrɨka pɨnɨngɨ Polɨ Baanavaazarɨ wɨdaꞌ “Anga yuya gazabazaba Naangere yagaalyaꞌ wɨdolyabanna Neyaꞌmweraavɨ angyɨrɨꞌmaata yakadera. Tewaanna dahamwaaihava? Wanganakadera.” 37 Sara kudaꞌ Baanavaazai wɨdaꞌ “Maakɨyai Jonɨjɨ wawaadera.” 38 Polɨ wɨdaꞌ “Aawa, kɨgaaꞌ Maakɨyai Jonɨjɨ kwawo yunewɨnna wawɨnya yuya myada Kwaaka Paabɨlɨya saba naarɨmɨnyɨ nehyagalyaꞌmavaꞌ. Nehyagalyaꞌmavakeꞌna dahaaꞌ sahwai kaanya mwawannelyɨra.” 39 Sara kudaꞌ saꞌna maanga dɨnyɨna yagɨla yosɨnna yagi. Baanavaazai Maakɨyai Jonɨmɨ maaraka sɨpɨyavɨ Ahuꞌmanna Saaipɨraazɨna wɨna yaꞌ. 40 Wɨna yadaasɨ Polɨ Saailaazarɨ dakɨlakɨna kyaꞌ kɨryaꞌmwera wɨdeꞌ “Gotɨyai kɨrɨmɨjɨ wawojɨ yanga yɨhɨgaimwagori kave maremwaaina yɨhyathelyɨra.” 41 Miꞌna kudeꞌ Kwaaka Sɨrɨyanajɨ Kwaaka Sɨlɨzɨyanajɨ wawaka Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨ wɨjɨwaakɨna yada sɨmunya dɨragɨnya wɨjɨwakadaasɨ dɨragɨnya maaresare.

Copyright information for `BYR