Acts 16

Polɨjɨ Saailaazalyɨ saraalyɨ Timotilyɨ wawesaꞌnesɨ.

1Angeba Devinajɨ Angeba Lɨzɨtɨraanajɨ Polɨ yɨꞌmavaawɨna yaꞌ. Saba Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨdei Timoti woꞌnɨkei mwaalɨna yakelyɨ. Ganaangeꞌ Naangerɨ wɨꞌnadeꞌ Juyaꞌ mwaalaka kɨrɨꞌ ganɨmaangei Gɨrikɨyalyɨra. 2Neyaꞌmwera Lɨzɨtɨraa mwaalyarajɨ Aaikonɨyaamɨ mwaalyarajɨ Timotirɨna jalɨkurakɨna yeꞌ “Aꞌmwe tewaanyalyɨra.” 3Polɨ sɨmunyavɨ daꞌ yawɨꞌna “Nɨmɨjɨ Timoti wawana!” yawɨꞌna yaka Juyaraavɨrebwi Timotire kɨlaakejɨꞌ davɨna yaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Juya yuyara saba mwaalyara yawɨreꞌ “Timotirɨ ganɨmaangei Juyai mɨka. Aawa, Gɨrikɨyalyɨ. Gawaalɨvaangere kɨlaakejɨꞌ madaꞌnyɨkelyɨ.” 4Wiꞌna davɨna kyaꞌ Polɨjɨ Saailaazalyɨ Timotilyɨ anga yuyangɨna wɨna yeva Kɨraazɨtɨyareraavɨ yagaalyaꞌ Jeruzaalemɨ Wɨdaasaderajɨ aꞌmwe naangerajɨ jamungajakesaꞌna wɨjɨwaakɨna yeꞌ. Wɨjɨwaakɨna yeva wɨdeꞌ “Yagaala saꞌ sara jideihɨlyɨ.” 5Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya sara yeva lɨmwangebwina dɨragɨnna mwaalesaꞌ yɨrɨka yuyagaaꞌ aꞌmwe kwalaalyara Kɨraazɨtɨyarera yɨmaꞌnyɨna yeꞌ.

Anga Tɨrawaazɨ Polɨ wajaꞌ wanganakeꞌnesɨ.

6Kaanna kaanna wɨna yeva Kwaaka Pɨrɨzɨya Kwaaka Galezɨya sabanyaai yamarina yadaapɨjɨ Kuryai Tewaanyai wɨdaꞌ “Dahaaꞌ Pɨrovijɨ Ezɨya Gotɨyare yagaalyaꞌ mujɨwaakɨpɨna!” 7Miꞌna kudaꞌ Kwaaka Mɨzɨya maangebaarɨna yɨꞌmavaawɨna yeva yawɨꞌna yeꞌ “Pɨrovijɨ Bɨthinɨya wawaana!” Sara yawɨꞌna kyeꞌ Jizaazare Kuryai kaanya tihɨꞌna yakeꞌna “Sawɨnna mupɨnera!” wɨdɨna yaꞌ. 8Wɨdɨna kyaꞌ Kwaaka Mɨzɨya yuneba lotaꞌna yeva Anga Tɨrawaazɨna walaabɨna yeꞌ. 9Walaabɨna kyeꞌ sawɨsavɨ Polɨ aꞌmabaaitɨnna wanganna yakeꞌ aꞌmwei Pɨrovijɨ Maazathonɨya mwaalyai daavɨkei naanga yɨdaanganaꞌ “Polɨgɨ, Kwaaka Maazathonɨya gaꞌmavaꞌgɨzɨ nemɨnyɨna dɨnegaimwana!” 10Aꞌmabaaitɨnna miꞌna wanganna yaka dara yawɨroꞌ “Gotɨyai ‘Maazathonɨya mwaalyaraavɨ yagaala tewaanyaꞌ duzɨwakaawila!’ danedɨwaka!” Miꞌna dona Maazathonɨya sawɨnneina gɨlyɨvɨsa yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yovɨrawakɨna yo.

Anga Pilipaai Aꞌmwe Lɨthɨyaꞌ Kɨraazɨtɨyareꞌ yɨmaꞌnakeꞌnesɨ.

11Anga Tɨrawaazɨ sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyo sɨpɨyaꞌ Ahuꞌmanna Saamothɨrezɨna yɨdaꞌna makuna neyaka yɨrɨka pɨrɨvɨ Anga Nɨyapolɨzɨ sabanna makuna neyaꞌ. 12Makuna kaneyaꞌ kaanna wɨlaawɨna yona Anga Pilipaaina yɨꞌmavaawɨna yo. Anga saꞌ Kwaaka Maazathonɨya mwaalyaraavɨre anga naangebanyɨra. Anga Romɨdaasara kwala naangeꞌ mwaaihasabanyɨ. Sabanna yɨꞌmavaawɨna yona yɨrɨka pɨjaaꞌ mwaalɨna yo. 13Mwaalɨna yona Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ “Aalɨmaangebaarɨ Juyara Gotɨyarɨ yagaala wɨdadɨvɨsaba dɨngaka?” dɨna yona aalɨmaangebaarɨna wɨna yo. Wɨna yona dara wanganoꞌ “Aꞌmwe damwaaihava!” Sara dona walamwaaina yɨna yona aꞌmwe yɨꞌbwaꞌnemwaalesangɨ wɨdɨna yo. 14Wɨdɨna yoꞌ aꞌmwe pɨrɨꞌ Lɨthɨyaꞌ Anga Taayataairadaasasɨra. Aꞌmwe saꞌ gɨlyajɨ baazɨꞌmaꞌnyajɨ kwaabɨhannyajɨ saza wangwaijaꞌbɨsaꞌ wanyaꞌneꞌ dɨvaina yada yaasadesɨra. Lɨthɨyaꞌ Gotɨyarɨ yagaala wɨdadesɨ. Polɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨdadaaꞌnyɨ Gotɨyai sɨduta tewaanya wɨjaavɨna kyaꞌ Lɨthɨyaꞌ nayaa wɨꞌnyɨna yaꞌ. 15Nayaa wɨꞌnyɨna yaka Naangerɨ lɨmwanna kyaꞌ gamɨnyɨjɨ gamɨjɨyaraavɨjɨ bavɨtaazɨya yɨna yo. Bavɨtaazɨya yɨna kyo nedaꞌ “Nɨmɨnyɨna ‘Naangereꞌ sahwarɨ nebulyaꞌna wɨlɨmwagaꞌmanɨkesɨ,’ dɨnapɨjɨ nɨmɨre angevɨ dɨmwaalyɨla!” Sara naanga kanedaꞌ gamɨre angevɨ wɨlamwaaina yo.

Pilipaai kalavuzangevɨnesɨ.

16Pɨgaaꞌ Gotɨyarɨ yagaala wɨdadɨvɨsawɨnna wodaawojɨ tusavɨ sɨdɨraayaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnya yadeꞌ jɨmaataꞌna neyaꞌ. Sɨdɨraaya saꞌ kamaala naanga pwai kɨnɨnnakeꞌ dɨvi yɨmaꞌnadengɨna dadesɨra. Sara dada gamɨre maremwaaidɨvɨsara nɨgwia naanga maarɨna yesasɨra. 17Jɨmaataꞌna neyaka Polɨjɨ sainaavɨ mɨdɨda jaka wɨdadesɨ. “Aꞌmwe sara Gotɨya Mena Keꞌmwewɨnyare yaasɨwaꞌwawɨnyare. Gotɨyai sarɨmɨre kayaaꞌnanyanna yɨhɨvadaihasamaaradevwina yɨhɨthɨvanɨgasarera.” 18Aꞌmweꞌ dada yɨrɨka pɨjaakuna jaka dada Polɨ maaꞌna kwinaꞌ gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka yɨmakerɨ wɨdaꞌ “Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨne yayavɨna naanga gɨthɨma! Aꞌmwevɨre munyɨkɨdaasɨ dalyona!” Sara kudaꞌ sagaasagaaꞌ yɨmakei yarai bwalyuna yaꞌ. 19Yarai bwalyuna kyaꞌ sɨdɨraayavɨre maremwaaidɨvɨsara dara wanganesaꞌ “Nɨwaava, dɨvi yɨmaꞌnyaꞌnenna yagaala majɨ kyojɨ nɨgwia mamaari yaadeina daaka!” Deva Polɨmɨjɨ Saailaazarɨjɨ galalɨmwanna yeva aꞌmwe naangeraayaba yɨkabadɨvɨsabanna mwagiꞌnamaaꞌna yeꞌ. 20Sara yeva saba naangera kotɨyaꞌ yawɨbwaꞌdɨvɨsaraayabanna makuna yeva wɨdeꞌ “Aꞌmwe daraai Juyaraalyɨ. Nemɨre anga davɨ kayaaꞌna yɨvanɨgɨlyaraalyɨ. 21Daraai nemɨrebwi kayaaka neyɨgaimwaalyaꞌ mudɨkebwi yaasɨwaꞌna nejɨwaakɨvanɨgi. Romɨyaina sabwi myaanneinera!” 22Sara kudeꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ maanga jaka kudeꞌ naangera Polɨjɨ Saailaazalyɨ saraare baazɨꞌmaꞌnyangɨ maralihɨvalasɨꞌna yeva pɨlɨzɨmaanɨyaraavɨ wɨdeꞌ “Bajɨngɨsajɨ dɨramyɨla!” 23Sara kudeꞌ tamɨna tamɨna yeva kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna yeva kalavuzangevɨ maremwaaiderɨ naanga wɨdeꞌ “Nayaa dangana! Lɨkaanya nabwalyuikadɨka!” 24Naanga miꞌna kudeꞌ kalavuzangevɨ maremwaaidei yagaala naanga saꞌ maaraka kuꞌdɨka tɨnnyabanyavɨ wɨmwaaihɨna yaka kɨrɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ yɨsavakaarɨ tɨnnyawɨ dɨragɨnna yagɨlakurakɨna yaꞌ.

25Sawɨsavɨ kalawawegaaꞌ Polɨjɨ Saailaazalyɨ saraai Gotɨyarɨna yagaalyasɨ yɨledaatasɨ wɨdadaakɨlyɨ kalavuzara pwara kadɨka wɨꞌnyɨna yeꞌ. 26Wɨꞌnyɨna yadaapɨjɨ sagaaꞌ wɨnɨnya naangeꞌ yɨna kyaꞌ kurɨkejɨ sidɨhɨbyajɨ yonyɨ yonyɨ naanna yɨnyɨna yaꞌ. Yonyɨ yonyɨ naanna yɨnyɨna kyaꞌ kaanya yuya baasɨnyɨna yake kalavuzaraavɨre senɨyabara pwinɨkebara bwalaraawɨna yaꞌ. 27Bwalaraawɨna kyaꞌ kalavuzangevɨ maremwaaidei dɨkaaꞌna yaka kaanya yuya baasɨnɨke tɨnna wanganna yaka dara yawɨrakeꞌ “Aakai, kalavuzara lɨka mena duwaava!” Sara daka “Sareꞌna wagɨla namaaꞌmudɨka! Nɨmɨ sainyɨ dabɨraꞌnɨma,” daka gannya kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ maralɨmwanna yaꞌ. 28Maralɨmwanna kyaꞌ kɨrɨꞌ Polɨ jaka naanga wɨdaꞌ “Maramakɨnɨnnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ yuyaina tɨhuꞌna mwaaihona.” 29Jaka naanga kudaꞌ kalavuzangevɨ maremwaaidei yɨꞌbaakeꞌna jaka wɨdɨna yaka kaanyaveꞌna bwina yaka lɨka naanga yɨna yaka bɨꞌbɨta yada “Aꞌmwe naangeraai nyɨgaimwagikajɨ dahayɨwaai?” daka Polɨjɨ Saailaazalyɨ saraaryabanna bulaꞌna yaꞌ. 30Bulaꞌna yakei daavɨna yaka mwasawɨnna saraarɨ makuna yaka yɨwaaraꞌna “Aꞌmwe naangeraaihi, nɨmɨ gara kyaꞌmujɨ nyɨvadaihasamaaradeinyaka?” 31Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ saraai wɨdahi “Naanga Jizaazarɨ kalɨmwagaꞌgɨzɨ tewaanya dɨmwaaideigɨnyɨ. Nabaai, Naangei gɨmɨre angevɨyaraavɨjɨ wɨvadaihasamaaradeihɨlyɨ.” 32Wɨdahɨla Naangere yagaalyaꞌ gamɨnyɨjɨ gamɨre angevɨ mwaalesaraavɨjɨ wɨjɨwaakɨna yagi. 33Wɨjɨwaakɨna kyagi sawɨsavɨ sagaaꞌ kalavuzangevɨ maremwaaidei bajɨngɨsajɨ tameta gaꞌbwaralyangɨ aalya yɨna yaꞌ. Aalya yɨna kyaꞌ sagaasagaaꞌ gamɨnyɨjɨ gamɨreraavɨjɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yarai yɨna yagi. 34Bavɨtaazɨya yɨna kyagi aꞌmwei Polɨmɨjɨ Saailaazarɨjɨ gannya angevɨna makwina yaka wapaaya wɨjaavɨna yaꞌ. Salyɨ gamɨrerajɨ Gotɨyarɨ lɨmwagesaꞌna yɨlaaya yeva tewaanna mwaaidɨvɨꞌ mwaalɨna yeꞌ.

35Mwanyavɨ Romɨyaraavɨ naangera pɨlɨzɨmaanɨyaraavɨ wɨdaasɨna kyeꞌ sahwara wɨna yeva kalavuzangevɨ maremwaaiderɨ wɨdeꞌ “Aꞌmwe saraarɨ yɨꞌdaalaꞌgɨzɨ duthaasa!” 36Kudeꞌ kalavuzangevɨ maremwaaidei Polɨmɨ wɨdaꞌ “Naangera gɨmɨnyɨnajɨ Saailaazarɨnajɨ wɨdasɨwaaꞌ ‘Saraarɨ duthaaso!’ Sara kudasɨwaaꞌ kalavuzangevɨdaasɨ yagalyaꞌmavakɨlyɨ kave dɨwila!” 37Kudaꞌ Polɨ pɨlɨzɨmaanɨyaraavɨ wɨdaꞌ “Aawa, nedɨwaata sabwi kayaaꞌnanyabulyɨ. Naarɨmɨ Romɨyainaalyɨ. Wona kayaaꞌna mi kyawaaihoi yuyara tɨnna nehwangadaapɨjɨyaba nehɨramyawaaihaꞌ. Yagaala majɨdayɨ yeva kalavuzangevɨ yaasɨwaꞌna wɨmwaaihɨna nehyawaaihaꞌ. Dahaasagaaꞌ nehɨthɨwaaꞌ ‘Lɨka yulyaꞌna kave dɨwila!’ Beꞌnana! Romɨyaraavɨ naangera sahwara bɨpɨjara mwasawɨnna kanehɨmakwalyopɨjɨ wawakadeinaalyɨ.” 38Naanga kudaꞌ pɨlɨzɨmaanɨyara ayɨna wɨna yeva Polɨ wɨdakeꞌna Romɨyaraavɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨ wɨjɨwaakɨna yeꞌ. Polɨmɨnajɨ Saailaazarɨnajɨ “Saraai Romɨyaraalyɨ,” wɨꞌnyɨna yeva “ ‘Aꞌmwe naangeraai mɨka!’ dona tamyawaaihoraalyɨ,” deva lɨka naanga yeꞌ. 39Lɨka naanga yesara bɨna yeva wɨdeꞌ “Kayaaꞌna yɨhyawaaihoꞌna kale neyɨwaka.” Wɨdeva kalavuzangevɨdaasɨ kave makwalyuna yeva yɨwaaraꞌna yeꞌ “Aꞌmweraaihi, nemɨre angeba yagalyaꞌmavakɨlyɨ dɨwijɨwaala?” 40Yɨwaaraꞌna kyeꞌ Polɨjɨ Saailaazalyɨ saraai kalavuzangevɨdaasɨ yagalyaꞌmaꞌna yagɨla Lɨthɨyavɨre angevɨ wɨlɨna yagi. Wɨlɨna yagɨla neyaꞌmwera yɨkabɨna yesagaaꞌ kumɨnyɨ dɨhaaꞌbwasabwi yɨvaimwanna yagɨla kaanna wɨna yagi.

Copyright information for `BYR