Acts 18

Anga Koridɨ yakeꞌnesɨ.

Dɨvidaaꞌnyɨ Aathenɨzɨna yaꞌmaꞌna yaka Anga Koridɨna wɨna yaꞌ. Koridɨna yɨꞌmavaawɨna yaka Juyai Aakwilaa woꞌnɨkerɨ wɨjɨmaaꞌnyɨna yaꞌ. Aakwilaamɨ ganaangeꞌ Anga Podaazɨ maarakelyɨra. Sagaaꞌ Aꞌmwe Naangei Kɨlothɨyaazai wɨdaꞌ “Juyara yuyara nɨmɨre Angeba Romɨdaasɨ wɨpɨka!” Sara kudaꞌ Kwaaka Yɨtaalidaasayoi Aakwilaajɨ gamɨre balaangeꞌ Pɨrɨzɨlasɨ Anga Koridɨ gaai mwaalɨna yagi. Gaai mwaalɨna yagɨlyayorɨ Polɨ tɨnna wanganna yaka angyɨrɨꞌmaata yɨna yaꞌ. Sai kwaabɨyɨvɨkange yavɨkaryamaryada nɨgwia yaasadelyɨra. Sayoi avaaiwawɨnya yadisaꞌna Polɨ sayoryaba mwaalɨna kyaꞌ sayolyɨ gamɨjɨ kwaabɨyɨvɨkange yavɨkarina yeꞌ. Yavɨkarina kyeꞌ Kwazaakegaaꞌ yuyagaaꞌ Juyaraavɨre lotuangevɨ pwarajɨ dɨnyɨna yeꞌ. Sai yawɨꞌna “Juyarajɨ Gɨrikɨyarajɨ Jizaazarɨ wɨꞌnɨpɨka!” yawɨꞌna kyaꞌ pwarajɨ dɨnyɨna yeꞌ.

Kwaaka Maazathonɨyadaasaraai Saailaazalyɨ Timotilyɨ bamwaaina yagɨlyagaaꞌ gamɨre kuryarɨ yɨbwakɨnaka yuyagaaꞌ Polɨ Juyaraavɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨna yaꞌ. Dara wɨjalɨkurakɨna “Kɨraazɨtɨyai kɨgaakuna Gotɨyai dahɨlakakei Jizaazalyɨra.” Kuna wɨjalɨkurakɨna yadaaꞌnyɨ Juya pwara gamɨnyɨna gaidaaꞌna yeva Polɨmɨ bɨrala yɨna kyeꞌ yawɨꞌna yaka “Gotɨyare yagaala muꞌnyɨ kyɨwaaꞌ nɨmɨjɨ pwarajɨ yosɨnaadeꞌnanyɨra.” Sara yawɨꞌna yaka gannya kwaabɨhannyavɨre tɨrya purakɨrasɨꞌna yaka wɨdaꞌ “Sarɨnnya kuryarajɨ tawesɨ wasɨꞌnɨvanɨgasaꞌna sarɨmɨ saihi sara yɨvanɨgaꞌ. Nɨmɨ sainyɨ sara myɨvanɨge. Gotɨyare yagaala nayaa yɨhɨthɨwa. Dahaaꞌ sarɨmɨnyɨ mena yɨhyaꞌmavaꞌmujɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ wɨjɨwaakɨdeinyɨra.” Sara wɨdɨna yaka yaꞌmaꞌna yaka Tɨzɨyaazai Jaazɨtazare angevɨna wɨna yaka saba wɨjɨwaakyaꞌna mwaalɨna yaꞌ. Aꞌmwe sare angeꞌ Juyaraavɨre lotuangeyaba mannɨkebanyɨ. Aꞌmwe sai Menyai Gotɨyarɨ yɨlaaya yadelyɨra. Gamɨre angevɨ Polɨ mwaalɨna kyaꞌ Kɨrɨzɨpaazai lotuangevɨ maremwaaidei Polɨmɨre yagaalyaꞌ wɨꞌnaka gamɨjɨyarajɨ Naangerɨ lɨmwanna yeꞌ. Wiꞌna lɨmwanna kyeꞌ Koridɨ mwaalya kwalaalyara gamɨnyɨ kadɨka wɨꞌneva sara lɨmwanna kyeꞌ Kɨraazɨtɨyarera aalyavɨ bavɨtaazɨya yɨna yeꞌ.

Sawɨta pɨgaaꞌ Polɨ aꞌmabaaitɨnna wanganna yaꞌ. Tɨnna wanganna yadaaꞌnyɨ Naangei wɨdaꞌ “Nɨmɨre yagaalyaꞌna jɨkurya yɨvanɨgasaraavɨna lɨka minnera! Aawa. Kuna duthana! Maadɨnna minna! 10 Gɨmɨjɨ mwaaidaꞌ kagɨhaimwagaꞌmujɨ aꞌmwera kayaaꞌna mi gyɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Anga dava nɨmɨrera kwalaalyara yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Sareꞌna yawɨraꞌgɨzɨ gɨnnya wawɨnyaꞌ dɨragɨnna kuna jɨtheigɨnyɨ.” 11 Naangei sara kudaꞌ kwarame pɨrɨꞌ lawe atina ata purɨdaasɨ puꞌna wavɨlaꞌdaaꞌnyɨ anga savɨ mwaalaka aꞌmweraavɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨna yaꞌ.

12 Romɨ mwaalyai Gaalɨyo Kwaaka Gɨriza maremwaaidei Gaꞌmaanɨyai yɨmaꞌnakegaaꞌ Juyara yɨkabɨna yeva “Sarɨ kotɨya yaana!” dɨneva Polɨmɨ kotɨangebanna makuna yeꞌ. 13 Makuna yeva Gaalɨyomɨ wɨdeꞌ “Aꞌmwe dai aꞌmweraavɨ wɨdada ‘Mudɨkebwi Gotɨyarɨ yɨlaaya jɨla!’ wɨdadelyɨra. Sara yaajaꞌ nemɨre Kɨwɨnyaꞌ kayaaka nyaadɨꞌdeꞌnanyɨ.” 14 Wiꞌna wɨdɨna kyeꞌ Polɨ “Savɨna wɨdɨma!” daka yakelyɨ. Gaalɨyo Juyaraavɨ yarai wɨdaꞌ “Juyaihi, sai kuka yajɨ kwajɨ kayaaꞌnanya yajɨ kwajɨ sarɨmɨre kotɨyaꞌ nɨmɨ nayaa kajawɨbwarakɨwɨdɨka. 15 Aawa, kɨrɨꞌ sarɨmɨre yagaalyanna, yayanna, sarɨmɨre kɨwɨnyanna sarɨmɨ saihi dɨzawɨbwarakyɨla! Nɨmɨre wawɨnyaꞌ daaka! Sare majawɨbwarakɨwɨneinyɨ.” 16 Sara wɨdɨna yaka kotɨangevɨdaasɨ wɨdaasɨna yaꞌ. 17 Wɨdaasɨna kyaꞌ aꞌmwera Sozɨthenɨzai Juyaraavɨre lotuangevɨ maremwaaiderɨ galalɨmwanna yeva kotɨangeyaba asajɨ mala tamɨna yeꞌ. Mala tamɨna yadaapɨjɨ Gaalɨyo Gaꞌmaanɨyai “Kumɨresɨ,” daka navɨka mwaalɨna yaꞌ.

Anga Aadɨyokɨ ayɨna wawakeꞌnesɨ.

18 Sawɨta kwalaalya jɨnnadaaꞌnyɨ Anga Koridɨ Polɨjɨ neyaꞌmwerajɨ mwaalɨna kyeꞌ sabadaasai yaꞌmaꞌna kyaꞌ Kwaaka Sɨrɨya sawɨnna sɨpɨyaꞌ gamɨjɨ Pɨrɨzɨlavɨjɨ Aakwilaamɨjɨ makuna yaꞌ. Gotɨyarɨ yagaalyaꞌ sara wɨdakeꞌna Anga Segɨrɨya Polɨ gannya mɨjata daꞌnyɨna yakelyɨra. 19 Kwaaka Ezɨya Anga Epazaazɨ sawɨnna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ saba Pɨrɨzɨlavɨjɨ Aakwilaamɨjɨ mwaalɨna yagi. Mwaalɨna kyagi sai saba Juyaraavɨre lotuangevɨ wɨlɨna yaka Juyarajɨ Naangerɨna dɨnyɨna yeꞌ. 20 Dɨnyɨna kyeꞌ Juyara yɨdaanganna “Naangegaaꞌ gɨmɨjɨ mwalaadeina daaka?” Sara kyeꞌ kɨrɨꞌ “Aala!” wɨdaka 21 wɨdaꞌ “Gotɨyai kanyɨdaasojɨ sarɨmɨnyawɨnna ayɨna bɨdeinyɨra.” Wɨdaka saba yaꞌmaꞌna kyaꞌ sɨpɨyaꞌ Anga Epazaazɨdaasɨ makuna yaꞌ.

22 Kwaaka Juthɨya Anga Sizaarɨyana yɨꞌmavaawɨna yaka Anga Jeruzaalemɨna yɨlaawɨna yaka Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨ wɨdɨna yaka Anga Aadɨyokɨna kaanna wɨna yaꞌ. 23 Kaanna wɨna yaka saba saamɨnyagaaꞌ mwaalɨna yaka pɨgaaꞌ yaꞌmaꞌna yaka Kwaaka Galezɨya Kwaaka Pɨrɨzɨya kaanya yamarina yada Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨdɨvɨsaraavɨ yagaala dɨragɨnna yɨvaimwanna kyaꞌ sahwara tewaanna mwaalɨna yeꞌ.

Anga Epazaazɨ Anga Koridɨ aꞌmwe Aapolɨzai mwaalakeꞌnesɨ.

24 Juya pwai Aapolɨzai woꞌnɨkelyɨ. Anga Alekɨzaadɨrɨya ganaangeꞌ mudanga maarakelyɨra. Gotɨyare bukuyavɨ nayaa yawɨꞌdei Gotɨyarɨna yagaala nawɨꞌnyaꞌ wɨdadelyɨ. 25 Pwara Naangereburɨ wɨjɨwaakɨna yesai yɨlaaya naanga yada Jizaazarɨne sara yawɨꞌda sara nayaa wɨjɨwaakɨna yaꞌ. Nabaai Jonɨ aꞌmweraavɨ bavɨtaazɨya yakebwi yawɨꞌda Jizaazarɨna yuyabwi myawɨri yadei wɨjɨwaakɨna yaꞌ. 26 Aꞌmwe sai Anga Epazaazɨna bɨna yaka Juyaraavɨre lotuangevɨ yagaala saꞌ dɨragɨnna wɨdɨna yaꞌ. Wɨdɨna kyaꞌ Pɨrɨzɨlasɨ Aakwilaajɨ kadɨka wɨꞌnagɨla kɨrɨnnya angevɨna aꞌmwe sarɨ yɨbwaramakuna yagɨla Gotɨyarebwi yuyabwi wɨjɨwaainyɨna yagi.

27 Dɨvi sagaaꞌ “Kwaaka Gɨrizana wɨdera,” dɨna kyaꞌ neyaꞌmwera Epazaazɨ mwaalyara “Aapolɨzai nayaa yamaryadeꞌnanyɨ,” deva Kwaaka Gɨriza mwaalyara mɨdɨdɨvɨsaraavɨ paazɨyaꞌ yavɨkarina yeꞌ. Adaꞌ yavɨkarina yesaꞌ “Aꞌmwe dai Aapolɨzarɨ duzɨla ‘Nɨmɨre angevɨ angyɨrɨꞌmaata ja!’ ” Sara yavɨkarina kyeꞌ Aapolɨzai kaanna wɨna yaka yɨꞌmavaawɨna yaka aꞌmwe saraavɨna Gotɨyai yanga wɨgaimwagakevɨna Naangerɨ lɨmwagesaraavɨ dɨragɨnna gaimwanna yaꞌ. 28 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dɨragɨnna gaimwanna yakelyɨ Juyara malɨmwagyesarajɨ aꞌmweraayaba dɨnyɨna yeꞌ. Sara dɨnyɨna yadaapɨjɨ Aapolɨzai dɨragɨnna yawɨraka kumɨre yawɨta sangɨ wavɨlaꞌna yaꞌ. Gotɨyare bukuyaꞌ wɨjɨwaainyɨna yaka wɨdaꞌ “Bukuyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌna Gotɨyai dahɨlakakei Kɨraazɨtɨyai Jizaazalyɨra,” sara dɨragɨnna wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR