Acts 20

Kwaaka Maazathonɨyana Kwaaka Gɨrizana wawakeꞌnesɨ.

Aꞌmwera kayaaꞌna yesagaaꞌ wavɨlaꞌna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara yɨkabyaꞌna Polɨ pwaraavɨ wɨdaasɨna yaꞌ. Wɨdaasɨna kyaꞌ mɨdɨdɨvɨsara yɨkabɨna kyeꞌ yɨvaimwagyaꞌnajɨ dɨhaaꞌbwasaꞌnajɨ yagaala wɨdaka wɨdaꞌ “Kaanya wɨdera. Tewaanya dɨmwaalyɨla!” Miꞌna wɨdaka Maazathonɨya sawɨnnei yaꞌmaꞌna yaꞌ. Yaꞌmaꞌna yaka kwaaka sangɨ yagaala naanga aꞌmweraavɨ dɨragɨnyaꞌ dɨhaaꞌbwasaꞌna wɨjɨwaakada kaanya yamarina yaꞌ. Kaanya yamarina yaka Kwaaka Gɨrizana yɨꞌmavaawɨna yaka saba lawe dɨkaai dɨsa wavɨlaꞌdaasɨ mwaalɨna yaꞌ. Mwaalɨna yaka “Sɨpɨyaꞌ Kwaaka Sɨrɨyana nyɨmakwodera,” yawɨraka dara wɨꞌnakeꞌ “O, Juyara Polɨnyɨ nyɨramakɨpɨꞌdera daaka!” Sara daka “Maazathonɨyana ayɨna wɨlaawɨdeinyɨra.” Yawɨꞌna kyaꞌ gamɨjɨ Sopaatai Pɨraazare gawaalɨꞌ Beriya mwaalyalyɨ Tezalonaaika mwaalyaraai Arɨzɨtaakazalyɨ Sekaadazalyɨ saraalyɨ Devi mwaalyai Gaayaazalyɨ Timotilyɨ Kwaaka Ezɨya mwaalyaraai Tɨkikaazalyɨ Tɨropimaazalyɨ saraalyɨ wɨna yeꞌ. Aꞌmwe ati ata purɨdaasɨ pwaraalyara sɨnnawɨ waanyɨna yeva Anga Tɨrawaazɨ nemɨnyɨna yemwaaina neyeꞌ. Yemwaaina neyadaapɨjɨ Munne Gɨrɨkula lɨwɨnya pamidakɨna myadehaaꞌ mena wavɨlaꞌna kyaꞌ sagaaꞌ Anga Pilipaai sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyo sawɨta atina wavɨlaꞌdaaꞌnyɨ sɨpɨyaꞌ nemakwawaꞌ. Miꞌna kanemakwawaꞌ Anga Tɨrawaazɨ yemwaalesaraavɨ wɨjɨmaꞌnaawɨna yona yɨrɨka ati ata purɨdaasɨ pɨrɨkaai kanevɨlavaꞌ mwaalɨna yo.

Aayagaaꞌ Anga Tɨrawaazɨ Polɨ angyɨrɨꞌmaata yakeꞌnesɨ.

Sagaaꞌ wikɨya mudɨkeꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ Naangerɨ dɨnyaꞌnerajɨ yɨkabɨna yona gɨrɨkula gunyɨna, nyɨna yo. Wapaaya tɨvɨ nyɨna kyo Polɨ aꞌmweinaavɨ wɨjɨwaakɨna neyaꞌ. “Mwanyavɨ kaanya wɨdera,” daka wɨjɨwaakɨna wɨjɨwaakɨna kyaꞌ kalawaweꞌ yɨmaꞌnyɨna yaꞌ. Anga saꞌ mɨnye dawaai dasaꞌ laannɨkevɨ kuꞌdɨka munyabanyavɨ wɨlamwaaloba dɨꞌbaaka naanga warakeba. Dɨꞌbaaka naanga warakeꞌnajɨ Polɨ yagaala naanga kuna wɨdakeꞌnajɨ Mɨgɨnya Yutɨkaazai widɨwaayaba yɨlamwaaina yaka seꞌna naanga winyɨna kyaꞌ amamaze waraka munya keꞌbevadaasɨ kwaakevɨna bwalabaihɨꞌnyɨna yaꞌ. Bwalabaihɨꞌnyɨna kyaꞌ pwara yarai walaawɨna yeva dara wanganesaꞌ “O, baryai daaka!” 10 Sara kadeꞌ kɨrɨꞌ Polɨ walaawɨna yɨna yaka gamɨnyɨ maramujɨreꞌna yaka pwaraavɨ wɨdaꞌ “Kɨnna madɨpɨnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaihwaainakei mwaalɨꞌ. Mabaihɨꞌnyɨwaꞌ.” 11 Wɨdaka anga munyabanyavɨna ayɨna yɨlaawaka wapaaya gunyɨna yaka nyɨna yaꞌ. Miꞌna nyɨna yaka yagaala pɨnɨ wɨdɨna yaka yɨrɨka miꞌna purakegaaꞌna yaꞌmaꞌna yaꞌ. 12 Yaꞌmaꞌna kyaꞌ pwara mɨgɨnyai balaka ayɨna dɨkaavakerɨ gamɨre angevɨ mareꞌna yeva yɨlaaya yɨna yeva mwaalɨna yeꞌ.

Anga Tɨrawaazɨdaasɨ Anga Maalitaazɨ sawɨnnesɨ.

13 Polɨ nedaꞌ “Sɨpɨyavɨ kwawapɨjɨ kwaakaanya wawaꞌmujɨ Anga Aazozɨna yɨhɨzɨmaꞌnaabɨdeinyɨ.” Nedakei wɨna kyaꞌ sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyo Anga Aazozɨna sɨpɨyaꞌ makuna neyaꞌ. 14 Makuna kaneyaꞌ Anga Aazozɨ Polɨ newɨraꞌnɨjɨmaaꞌnaka sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyaꞌ Anga Mitɨlinina nemakwawaꞌ. 15 Sabadaaꞌnyɨ nemakwawaka yɨrɨka pɨrɨvɨ Ahuꞌmanna Kaayozɨ wavɨlavaka yɨrɨka pɨrɨvɨ Ahuꞌmanna Semozɨna nemakwawaka yɨrɨka pɨrɨvɨ Anga Maalitaazɨna yɨꞌmavaawɨna yaꞌ. 16 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Polɨ nedaꞌ “Jeruzaalemɨ yarai wawaꞌmujɨ Munne Pedikozɨyagaaꞌ saba mwaalɨdeinyɨ dɨngaka? Pɨrovijɨ Ezɨya naangegaaꞌ mwaalɨna mwaalɨna myɨwɨjainyɨ Anga Epazaazɨ wavɨlavaadera.” Nedakei Maalitaazɨna yɨꞌmavaawɨna yo.

Epazaazɨ mwaalyara Kɨraazɨtɨyareraavɨre naangeraavɨ wɨdakeꞌnesɨ Polɨ.

17 Maalitaazɨdaasɨ Epazaazɨna yagaalyaꞌ wɨdaasɨna yaꞌ “Naangeihi, Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara Epazaazɨ mwaaihasaraavɨ maremwaaidɨvɨsaihi jɨkabyɨla!” 18 Sarɨ wɨdaasɨna kyaꞌ aꞌmwe sara bɨna kyeꞌ wɨdaꞌ “Yɨrɨka aayagaaꞌ Pɨrovijɨ Ezɨyana gaai bena yuyagaaꞌ saba mwaaideriyagaaꞌ sarɨmɨjɨ mwaalena yuya sabwi yeinyɨna yawɨꞌmwaava. 19 Nabaai, Naangere wawɨnyaꞌ wɨdaayadɨnyainyɨ dɨragɨnna yena ‘Nɨmɨ maalɨkeinyɨ,’ dadɨ aꞌmwera kayaaꞌna kanyeꞌ nɨmɨ kɨnna daheinyɨra taanga nyadaasɨna. Juyara yawɨꞌna ‘Polɨmɨ tamakaana!’ yawɨꞌna yeva kayaaꞌna kanyeꞌ taanga naanga nyakeꞌna yawɨꞌmwaava. 20 Yuya kadɨka wɨꞌnɨpɨjaꞌna sarɨmɨnyɨ yɨhɨgaimwanga yuya sara yɨhɨzɨwaake. Yagaala pɨnɨ mwarika. Aꞌmweraayaba yɨhɨzɨwaakadɨ sarɨnnya angengɨ yɨhɨzɨwaakeꞌna yawɨꞌmwaava. 21 Juyaraavɨjɨ Menyaraavɨjɨ avaaina nayaa wɨjalɨkurake. Sarɨnnya kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌnapɨjɨ Gotɨyarebwi yawɨramaarapɨjɨ Naanga Jizaazarɨ dɨlɨmwagyɨla! Sara myɨ yapɨjɨ Dɨkevɨ namwaaibɨthɨka! 22 Sara kude dahaaꞌ Kuryai Tewaanyai sara kanyɨdɨwaꞌdɨꞌ ‘Jeruzaalemɨna dɨwona!’ yɨthaanyi, wɨla nyɨvwɨyɨnɨkeinyɨ sara yɨvanɨge saba nɨmɨnyɨna pwara nyɨpɨꞌdeꞌna myawɨryɨvanɨgeinyɨra. 23 Gave pɨrɨꞌna yawɨꞌmwa. Anga yuyangɨ waꞌmwaꞌdezɨ Kuryai Tewaanyai dɨragɨnna nyɨdaꞌ ‘Kalavuzangevɨ gɨmwaaihɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Gɨmɨnyɨna kayaaꞌna yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ,’ sara yawɨꞌmwa. 24 Dara wangamanɨgeꞌ ‘Mwaaiheꞌna maalɨkeꞌ daaka!’ Nɨmɨre kɨlaakejɨꞌna myawɨrivanɨge. Naanga Jizaazai nyɨdaasakeꞌnajɨ Naangei gannya wawɨnyaꞌ kanyɨjaavaꞌ saꞌ yuya yɨdeꞌnajɨ yawɨꞌmanɨge. Wawɨnya saꞌ yagaala tewaanyaꞌ jalɨkurakyaꞌneꞌ ‘Gotɨyai aꞌmweraavɨ yangeꞌna wɨgaimwagathelyɨ,’ wɨdadɨnyaꞌneꞌ nɨmɨre wawɨnya sasaresɨra.

25 Sarɨmɨnyaba kaanya yamaryegaaꞌ Gotɨyai nemaremwaaideꞌna tewaanyabwina yɨhɨzɨwaakage. Yɨthaanyi, dahaaꞌ dara yawɨꞌmwa. Dɨvidaasɨ aane pwaigɨ kwaigɨ tɨnna manyanganyɨ jɨtheigɨnyɨ. 26 Sarevɨ dahaasagaaꞌ nebulyaꞌna yɨhɨzalɨkurakɨma! Gɨnnya kuryarɨ marasɨꞌnajaꞌ gɨmɨre tawevɨna nɨmɨreꞌ mɨꞌ. Aawa. Gɨmɨresɨ. 27 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yade yuyangɨnajɨ gamɨre sɨmunyavɨnajɨ yɨhɨtheinyɨ. Yagaala pɨrɨꞌ lɨka myulyakye. 28 Mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨnnya kuryaraavɨ nayaa maremwaaina jɨla! Nabaai, Kuryai Tewaanyai sarɨmɨre wawɨnyaꞌ kyɨhɨzaavaꞌ sareꞌna Naangereraavɨ sipɨzipɨyaraavɨ nayaa dɨmaremwaalyɨla! Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidɨvɨsara maremwaaidɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨ nayaa dɨmaremwaalyɨla! Jizaazai gannya gawaalɨꞌ kabalaꞌ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyareraavɨ mubɨna yaꞌ. Naangere tawesɨ mubɨna yaꞌ. 29 Dara yawɨꞌmwa. Kaanya kwawaꞌmujɨ sarɨmɨnyabanna aꞌmwera kavɨjɨlɨkerabɨsara bapɨjɨ sipɨzipɨyaraavɨ kayaaꞌna wipɨꞌderera. 30 Dɨvi sarɨmɨjɨya pwara yawɨꞌna ‘Jizaazarɨ mɨdɨdɨvɨsara gevwina nyɨmɨdɨbɨka! Mwagiꞌnamaarɨma!’ Yawɨꞌna yapɨjɨ daavɨna yapɨjɨ kwaasɨ yagaala wɨdɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. 31 Savɨneꞌna nyɨpɨdɨka! Mala nayaa jɨwannyɨla! Dara jawɨrila! ‘Kwarame dawaai dasa wavɨlaꞌdaasɨ yɨrɨkejɨ sawɨsajɨ Polɨ nɨmɨre kuryarɨna kɨnna daka nemɨjɨya pwarɨ kwarɨ nayaa nejɨwaakaꞌ.’

32 Dahaaꞌ Gotɨyare asɨrɨna yɨhɨmwaaihɨvanɨge. Gotɨyai aꞌmweraavɨna yangeꞌna wɨgaimwadere yagaalyaꞌna tewaanya yɨhɨmwaaihɨvanɨge. Sɨgunyavɨ Gotɨyai dɨragɨnyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihadeꞌna sarɨmɨjɨ pwaraavɨ Gotɨyai dahɨlakakeraavɨ kayaaꞌnanyanna duimwagasɨꞌnakerajɨ gannya yuya tewaanaanga yɨhɨzaavadengɨra. 33 Aane pware kware nɨgwiajɨ kwaabɨhannya baazɨꞌmaꞌnya sazajɨ wabarɨnna mwanganyeinyɨra. 34 Arɨkewɨ, sarɨmɨ saihi miꞌna nyawɨꞌmwaava. Nɨnnya asɨlyɨ yɨna yɨna yena nɨgwia maarena nɨmɨnyɨnejɨ Gotɨyare wawɨnya yadaanyaraavɨnejɨ mubeꞌna nyawɨꞌmwaava. 35 Yuyagaaꞌ sara yeꞌna yɨhɨzɨwainyawaaiheinyɨ. Nɨmɨ sara yebwina jɨla! Dɨragɨnna yapɨjɨ nɨgwiajɨ asɨlyɨ aꞌmwe waryaanyaraavɨ duhaimwagyideihɨlyɨ. Savɨna sɨnnawɨ Naanga Jizaazai nedaꞌ ‘Pwara daapɨna yɨpɨꞌdeꞌna yɨlaaya maalɨka yadɨvɨꞌ tewaanya winadere. Pwara yanga wɨjaavɨpɨꞌdeꞌna yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadeꞌnanyɨ.’ Sara nedakeꞌna nayaa jawɨrila!”

36 Polɨ mena wɨdakegaaꞌ kumɨjɨ gamɨjɨ kwadaai gɨlɨna kyeꞌ Gotɨyarɨ yagaala wɨdaꞌ. 37 Miꞌna kudaꞌ kɨnna deva galamujɨꞌna yeva yɨlaaya marina yeꞌ. 38 Gannya yagaalyaꞌ “Dɨvidaasɨ tɨnna mwanganyɨ dɨnyideihɨlyɨ,” wɨdakeꞌna kale wiaꞌ. Kale wiadaaꞌnyɨ sɨpɨyavɨna gamɨnyɨ yenaasɨna yesare.

Copyright information for `BYR