Acts 21

Anga Jeruzaalemɨna Polɨ wawakeꞌnesɨ.

1Aꞌmwe naangeraavɨ yaꞌmaꞌna yona sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyo sɨpɨyaꞌ makuna neyaka Ahuꞌmanna Kozɨna yɨdaꞌna nayaa makuna neyaꞌ. Makuna neyaka yɨrɨka pɨrɨvɨ Anga Rozɨna yɨꞌmavaawɨna yaka sabadaasɨ Anga Pataarana makuna neyaꞌ. 2Makuna kaneyaꞌ dara wanganoꞌ “Kwaaka Pɨnɨzɨyana sɨpɨya pɨrɨꞌ wawadeꞌ daaka!” Sara dona sɨpɨya savɨ yɨlamwaaina kyo makuna neyaꞌ. 3Makuna neyadaasɨ Ahuꞌmanna Saaipɨraazɨ tɨnna wanganna kyo pimagɨ kwanaamimagɨ wavɨlaꞌna yaka Kwaaka Sɨrɨyana makuna neyaꞌ. Anga Taayaa saba gɨlyɨvɨta yuya sɨpɨyavɨ waꞌdɨꞌnyɨya wakyaꞌna sabanna makuna neyaꞌ. Makuna kaneyaꞌ Anga Taayaa sɨpɨyavɨdaasɨ bwalaawɨna yo. 4Bwalaawɨna yona Jizaazarɨ mɨdɨdɨvɨta pwaraavɨ bɨrɨna yona kumɨnyaba wikɨya pɨrɨꞌ mwaalɨna yo. Saba mwaalɨna yadozɨ Kuryai Tewaanyai Taayaa mwaalyaraavɨ Polɨmɨna pwara kayaaꞌna yɨpɨꞌdeꞌna wɨjɨwaainyɨna kyaꞌ sahwara Polɨmɨ wɨdeꞌ “Jeruzaalemɨna yɨlaawɨna minnera!” 5Sara kudeꞌ kɨrɨꞌ kaanyagaaꞌ wikɨyaꞌ mena wavɨlaꞌna kyaꞌ yaꞌmaꞌna yoinera. Angaba mwasabanna Kɨraazɨtɨyarera aꞌmwerajɨ kunnya aꞌmwejɨ kunnya kaimɨraayajɨ yuya makuna neyeꞌ. Makuna kaneyeꞌ aalɨmaangebaarɨ kwadaai gɨlona Gotɨyarɨ wɨdɨna yo. 6Miꞌna wɨdɨna yona dɨnyɨna “Nemɨreihi tewaanna dɨwila!” Dɨnyɨna kyo sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyo kunnya angengɨna wɨna yeꞌ.

7Anga Taayaa sɨpɨyaꞌ yaꞌmaꞌna yaka Anga Tolɨmezɨna kuna makuna kaneyaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨne neyaꞌmweraavɨ ata bwaꞌnona kumɨnyawɨ sawɨta pɨrɨvɨ se waꞌmwaꞌna yo. 8Se waꞌmwaꞌna yona sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina kyo saba yaꞌmaꞌna yaka Anga Sizaarɨyana yɨꞌmavaawɨna yaꞌ. Yɨꞌmavaawɨna kyaꞌ Jizaazarɨna yagaala tewaanyaꞌ wɨdadei Pilipɨmɨre angevɨ wawona saba waꞌmwaꞌna yo. Jeruzaalemɨ aꞌmwe atina ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨ dahɨlakesalyɨ Pilipɨ. 9Gamɨre sɨdɨraaya dawaai dawaalyangɨ kwala mamaaꞌnya Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakesangɨra. 10Saba mwaaidozɨ yɨrɨka pɨnɨ wavɨlaꞌna kyaꞌ Aahavaazai woꞌnɨkei Kwaaka Juthɨyadaasai walaabɨna yaꞌ. Walaabɨna yakei Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadelyɨ. 11Walaabɨna yaka nemɨnyawɨnna bɨna yaka Polɨmɨre munnaanyaꞌ maarɨna yaka gannya asɨraalyɨ gannya sɨvɨlyɨraalyɨ sangɨ marayegipwɨyɨnyɨna yaka wɨdaꞌ “Kuryai Tewaanyai kanedɨwakɨra ‘Munnaanya davɨre gyakwarɨ Jeruzaalemɨ Juyara dara marayegipwɨyapɨjɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨre asɨraavɨ marɨmwangɨpɨꞌdelyɨra.’ ” 12Sara kudaꞌ kadɨka wɨꞌnona nemɨjɨ saba mwaalyarajɨ saina kɨnna dona Polɨmɨ wɨdo, “Jeruzaalemɨna milaawɨnnera!” 13Sara kudo sai nedaꞌ “Beꞌna yɨvanɨgataihɨlaka? Kɨnna sara kanyɨmaredɨwaaꞌ kale naanga nyɨwakeꞌna beꞌna dɨvanɨgava? Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ kalavuza pwɨyɨna nyɨpɨꞌdeꞌna nɨmɨ dɨragɨnna mwaaihe. Saꞌ wikɨra. Nabaai Naanga Jizaazarɨne yayavɨna nyɨramakɨpɨꞌdeꞌna dɨragɨnna mwaaiheinyɨra.” 14Sara nedaka kuna dɨragɨnna yawɨꞌna kyaꞌ yagaala pɨnɨ ayɨna mujɨ yona wɨdɨna yo, “Gotɨyai sɨmunyavɨ yawɨradeꞌ sara yɨmaꞌnana!”

15Sizaarɨya saba miꞌna mwaalɨna yona nemɨre gɨlyɨvɨsa yovɨrawakɨna yona Jeruzaalemɨneina yaꞌmaꞌna yo. 16Kɨraazɨtɨyare mɨdɨdɨvɨsara Sizaarɨya mwaalya pwarajɨ yɨlaawɨna yona Mɨnezonɨmɨre angevɨna makwina kaneyeꞌ mwaalɨna yo. Aꞌmwe Mɨnezonɨ Ahuꞌmanna Saaipɨraazɨdaasai sɨnnawɨ sagaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨnyaakelyɨra.

Polɨ Jemɨzarɨ angyɨrɨꞌmaata yakeꞌnesɨ.

17Jeruzaalemɨna yɨꞌmavaawɨna kyo neyaꞌmwera tɨnna wanganna neyeva yɨlaaya nemaryeꞌ. 18Yɨlaaya kanemaryeꞌ yɨrɨka pɨrɨvɨ Polɨjɨ nemɨjɨ Jemɨzarɨ tɨnna wanganyaꞌna wɨna kyo Jemɨzai mwaalakeba Kɨraazɨtɨyareraavɨre aꞌmwe naangerajɨ mwaalɨna yeꞌ. 19Mwaalɨna kyeꞌ Polɨ “Nyaꞌmweihi!” wɨdaka gannya wawɨnyavɨna ajɨmya yuyangɨyaraayaba Gotɨyai yake yuyanna wɨdaꞌ. Miꞌna kudaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva Gotɨyarɨna “Byaannakeigɨ!” yɨlaaya yɨna yeꞌ. 20Yɨlaaya yɨna yeva Polɨmɨ wɨdeꞌ “Neyaꞌmweigɨ, davanna nayaa yawɨꞌmanɨgɨnyaigɨnyɨ. Juyara kwala naangeꞌ Naangerɨ lɨmwadɨvɨꞌ nabaai, Ne Mozɨzare Kɨwɨnya dɨragɨnna lɨmwamanɨgasare. 21Sahwaraavɨ pwara gɨmɨnyɨna kwaasɨ wɨdeꞌ ‘Polɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨreba Juya yuyaraavɨ wɨjɨwaakaꞌ “Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ dasɨꞌnyɨla! Sarɨmɨre kaimɨraayaraavɨre kɨlaakejɨꞌ madapɨnera! Juyaraavɨrebwi mipɨnera!” ’ 22Sara kwaasɨ kudeꞌ dara wɨꞌnɨpɨꞌdeꞌ ‘Davanna Polɨ jɨꞌmaꞌmwaabɨka!’ Sara dapɨjɨyavɨdaaꞌnyɨ gara yaadeinaavaka? 23Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨthaadeꞌ ja! Nemɨrera daraai daraalyara Gotɨyarɨ dɨragɨnna wɨjaꞌ kɨnɨnnakera kɨgaaꞌ wɨdesaꞌ sara yɨpɨꞌderera. 24Aꞌmwe saraavɨ makwoꞌgɨzɨ kumɨjɨ Juyainaavɨrebwina gɨrɨka maayaigɨ yɨmaꞌnyaꞌna baaka mwadana! Kumɨnyɨne nɨgwia kwakaꞌgɨzɨ kunnya mɨjata daꞌnɨpɨꞌdengɨra. Sara kyaꞌgɨzɨ aꞌmwera tɨnna gwanganapɨjɨ dara yawɨpɨꞌdeꞌ ‘O, pwara Polɨmɨna yuya nedeta kwaasɨ yagaalyaꞌ daaka! Gamɨ sahwai Ne Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ nayaa yɨvanɨkei damwaalɨka!’ 25Sara wɨdɨpɨꞌdeꞌ kɨrɨꞌ ajɨmya yuyangɨyara lɨmwadɨvɨsaraavɨna paazɨyaꞌ mena wɨdaaso. Pɨkarya dara yavɨkarinɨkeꞌ ‘Nemɨ miꞌna yawɨꞌmwoꞌ “Nyɨlyarɨjɨ Lawerɨjɨ pwaraavɨjɨ wɨjaavɨpɨja mɨwɨta wapaaya manɨnna! Yɨsaraavɨne wapaa yɨlaayaꞌne manɨnna! Tawe manɨnna! Yɨkurɨyaawia gɨraabimwannɨke tawanake mavɨrenɨnna! Ata lɨmwagyaꞌnebwi minnera!” sara wɨdo,’ ” wɨdeꞌ. 26Miꞌna kudeꞌ yɨrɨka pɨrɨvɨ Polɨ aꞌmweraavɨ makuna kyaꞌ kumɨjɨ gɨrɨkitaꞌnanya wasɨꞌnyaꞌne yɨna yeꞌ. Miꞌna kyeꞌ Gotɨyare Angevɨ wɨlaka Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsaraavɨ wɨdaꞌ “Wikɨya mena kwavɨlavojɨ aꞌmwe dara gɨrɨkitaꞌnanya wasɨꞌnyaꞌne yuna kyɨmaꞌnojɨ sagaaꞌ pwai sipɨzipɨya pɨrɨꞌ wakɨna. Pwai pɨrɨꞌ wakɨna, yuyaina Gotɨyarɨna wakaadengɨra.”

Gotɨyare Angevɨ Polɨmɨ wɨla pwɨyesaꞌnesɨ.

27Yɨrɨka atina yaka ata purɨdaasɨ pɨrɨwaalyagaaꞌ aya kɨgaaꞌ mena kwavɨlavaꞌ Gotɨyare Angevɨ Juya pwara Kwaaka Ezɨyadaasara Polɨmɨ tɨnna wanganna yeꞌ. Tɨnna wanganna yeva “Aakai, aakai,” kudeꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ yarai yɨkabɨna yeva yuyara jaka dɨna yeva gamɨnyɨ asajɨ galalɨmwanna yeꞌ. 28Gamɨnyɨ galalɨmwanna yeva jaka wɨdeꞌ “Yɨzɨrelɨyaihi, dɨnegaidaayɨla! Aꞌmwe dai yuyaba kaanya yamaryada yuyaraavɨ wɨjɨwaakɨna ‘Yɨzɨrelɨyara kayaaꞌnanyarera. Mozɨzare Kɨwɨnyaꞌ waryaanyaꞌnesɨ. Gotɨyare Angeꞌ tewaanyaꞌ mɨka,’ sara wɨjɨwaakadelyɨ. Nabaai, dahaaꞌ Gotɨyare Angevɨ kayaaꞌnanaangei Menyara pwaraavɨ makulaabɨna yaka sara kayaaꞌna kyɨwaꞌ nemɨre Anga tewaanyaꞌ gɨrɨkitaꞌnanyaꞌ yɨmaꞌnɨwakesɨ.” 29Wɨdesaꞌ dareꞌnesɨ. Pɨgaaꞌ angeba Jeruzaalemɨ sahwara Polɨmɨjɨ Tɨropimaazai Anga Epazaazɨ mwaalyarɨjɨ tɨnna wanganesara kwaasɨ dara yawɨresaꞌ “O, Gotɨyare Angevɨ Polɨ Menyarɨ bamakwimwakei daaka!” 30Sara kudeꞌ Jeruzaalemɨ mwaalyara yuyara jaka dɨna yeva yarai yɨkabɨna yeva gɨlaꞌmwannemwaaina yeva gamɨnyɨ galalɨmwanna yeva Gotɨyare Angevɨdaasɨ mwasawɨnna mwagiꞌnamaaꞌna yeꞌ. Mwagiꞌnamaaꞌna kyeꞌ sagaaꞌ kaanyangɨ yarai tihɨꞌna yeꞌ. 31Yarai tihɨꞌna kyeꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ tamakyaꞌna sahwarɨ tamɨna yadaapɨjɨ pwara Romɨya aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangerɨ yagaala wɨdaaseꞌ “Yarala! Jeruzaalemɨ mwaalya yuyara jaka dɨna, mala tannɨvanɨgava.” 32Sara kudaaseꞌ maremwaaide naangei gannya aawɨlata maremwaaidɨvɨsarajɨ aawɨlata kwalaalyarajɨ yarai makuna yaka kwala naangeyawɨnna yarai walaawɨna yaꞌ. Walaawɨna kyaꞌ aꞌmwera gamɨjɨ gamɨre aawɨlasarajɨ saraavɨ tɨnna wanganna yeva sahwarɨ ayɨna muramyɨ yeꞌ. 33Ayɨna muramyɨ kyeꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei Polɨmyawɨnna wɨna yaka lɨmwanna yaka gannyaraavɨ wɨdaꞌ “Senɨyabaraalyɨ dɨvwɨyɨla!” Wɨdaka kwala bwaꞌnaanyavɨ wɨdaꞌ “Aꞌmwe dai aaihwalaka? Berɨꞌ yɨwakalaka?” 34Kwala bwaꞌnaanyavɨ pwara yagaala pɨrɨꞌ jaka kudeꞌ pwara yagaala geꞌ geꞌ jaka wɨdɨna yesare. Avaalyagaaꞌ jaka dɨna dɨna yadaapɨjɨ Polɨ yakeꞌna naangei kadɨka muꞌnyɨ yaka gannyaraavɨ wɨdaꞌ “Nemɨre aawɨlasainaavɨre angevɨna aꞌmwe darɨ dɨmakilaawila!” 35Kudaꞌ yɨtaavakulayaba makuna yeva aꞌmwera Polɨmɨ tamyaꞌna besaꞌna aawɨlasara Polɨmɨ marikwavalɨmwanna yeva makuna yeꞌ. 36Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwala naanga yuyaꞌ mɨdɨnaabɨna yeva jaka naanga wɨdeꞌ “Tamakaana!”

Gannyabwina Polɨ wɨdakeꞌnesɨ.

37Aawɨlasaraavɨre angevɨna Polɨmɨ makwodaapɨjɨ tɨkuryayaba sai aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangerɨ wɨdaꞌ “Gɨthɨwɨjainyɨ daaka?”

“O, Gɨrikɨyagaala dadɨnyaigɨ daa?” naangei yɨwaaravaka
38wɨdaꞌ “ ‘Kɨgaaꞌ Kwaaka Yɨzɨpɨ mwaalya sai “Aꞌmwera kwaaka maremwaaidɨvɨsaraavɨ yɨrawasaana!” daka aꞌmwamaayawɨnna yɨkamaanga kwalaalyara (4,000) kɨlɨꞌnakeraavɨ makuna yakei daaka!’ sara yawɨꞌmwana.” 39Polɨ wɨdaꞌ “Aawa, Juyainyɨ sahwainyɨ Kwaaka Sɨlɨzɨya Anga Taazazɨ mudanga nyɨmaarakeinyɨ. Anga naangeba mwaalyainyɨra. Nyaꞌmweigɨ, ‘Aꞌmwe daraavɨ duthana!’ kanyɨdaꞌgɨri wɨdɨdeinyɨra.” 40Aꞌmwe naangei “Wikɨra,” kudaꞌ sahwai yɨtaavakulyayaba yɨladaaꞌna yaka gannya asi aꞌmweraavɨna bathamakina kyaꞌ aꞌmwera yagaala majara kave mwaalɨna kyeꞌ Yɨvɨruyagaalyaꞌ wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR