Acts 22

1“Aꞌmweihi, nyaꞌmweihɨlyɨ nɨmaamaangeihɨlyɨ, yadɨnyainyɨrebwi yɨhɨthɨdeꞌ kadɨka dɨnyuꞌnyɨla!” 2Yɨvɨruyagaalyaꞌ wɨdakevɨ kadɨka wɨꞌneva kadɨka nayaa wɨꞌnabalaꞌna yɨna yadaapɨjɨ pɨnɨjɨ wɨdaꞌ

3“Aꞌmweinyɨ Juyainyɨ. Kwaaka Sɨlɨzɨya Anga Taazazɨ mudanga nyɨnaangeꞌ nyɨmaarakeꞌ kɨrɨꞌ Jeruzaalemɨ davanna yɨlaabena gɨryadaaveinyɨra. Dava aꞌmwe sɨduꞌnakei Gamelɨyalɨ woꞌnɨkei nyɨjɨwaakaꞌ. Nyɨjɨwaakada nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨre kɨwɨnya dɨragɨnna wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna kanyaꞌ dahaaꞌ dava mwaaihasaihi Gotɨyare yagaalyaꞌ nayaa lɨmwadɨvɨtabaaibɨꞌ sahwainyɨ lɨmwanna ye. 4Sareinyɨ aꞌmwera sabwi mɨdɨdɨvɨsaraavɨ kayaaꞌna yɨna ye. Kayaaꞌna yɨna kye pwara balɨna yeꞌ. Pwaraavɨjɨ pɨnɨngɨjɨ ata pwɨyɨna yena kalavuzangevɨ yarai wɨmarɨmwangɨna ye. 5Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangelyɨ Kaajolɨya yuyarajɨ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ nyɨjalɨkurakyɨpɨnera. Nɨmɨ saraavɨ kude naangera nyɨgaimwagesara Juya neyaꞌmweraavɨ Damaazɨkazɨ mwaalyaraavɨna paazɨyaꞌ yavɨkarina yeva nyɨjaaveꞌ. Sara yeva nɨmɨ yebwi yɨhɨthɨpɨꞌdesɨra. Paazɨyaꞌ kanyɨjaaveꞌ ‘Sawɨnna aꞌmwe dara sabwi lɨmwagaꞌdɨvɨsaraavɨ senɨyabarajɨ pwɨyaꞌmujɨ “Daanga naanga wɨvɨnana!” daꞌmujɨ Jeruzaalemɨ ayɨna makabɨdeinyɨ,’ dena sawɨnna wɨna ye.”

Polɨ Kɨraazɨtɨyarei yɨmaꞌnakeꞌnesɨ.

(Apozelɨyara 9:3-19; 26:12-18)

6Polɨ wɨdaꞌ “Kuna wodɨnyagaaꞌ sɨrɨgwajahaaꞌ Anga Damaazɨkazɨ aya kɨbanna badaazɨ sɨgunyavɨdaasɨ baaka naangeꞌ yarai mwadɨna nyaꞌ. 7Yarai mwadɨna kanyaꞌ kwaakevakɨna walaꞌna kye maanguraayaꞌ nyaꞌ ‘Solɨgɨ, Solɨgɨ, kayaaꞌna beꞌna nyɨvanɨgɨna?’

8‘Naangeigɨ, aaihwaigɨnaka?’ ‘Jizaazainyɨ Naazaretɨ mwaalyainyɨ kayaaꞌna nyɨvanɨgɨnyainyɨ,’ nyɨdaꞌ. 9Aꞌmwera nɨmɨjɨ wawesara baaka naangeꞌ tɨnna wanganeva maanguraayaꞌ nyakevɨ myuꞌnyesarera. 10Nɨmɨ yɨwaaraꞌna ye, “Naangeigɨ, berɨꞌ yɨjɨwana?” Sara yɨwaaraꞌna kye Naangei nyɨdaꞌ ‘Daavaꞌgɨzɨ Damaazɨkazɨna dɨwona! Saba pwai Gotɨyai gɨmɨnyɨna gyawɨꞌmwakeꞌ yuyaꞌ gɨthathera.’ 11Kanyɨdaꞌ baaka naangeꞌna tɨbaryainyɨ pwarajɨ wawora nɨmɨre asɨrɨ nyɨmaareva Damaazɨkazɨna yɨbwaramakuna nyeꞌ.

12Saba aꞌmwei Ananaayazai woꞌnɨkei mwaalaꞌ. Sai nemɨ Juyainaavɨre Kɨwɨnya mɨdɨdelyɨra. Juyara Damaazɨkazɨ mwaalya yuyara sarɨna jalɨkurakɨdɨvɨkɨ ‘Aꞌmwe tewaanaangelyɨra.’ 13Mwaalakei nɨmɨnyawɨnna bɨna yaka nɨmɨnyaba daavɨna yaka nyɨdaꞌ ‘Nyaꞌmwe Solɨgɨ, tɨnna ayɨna dangana!’ Sara kanyɨdaꞌ sagaaꞌ tɨnna tewaanyaraai yarai yenyɨna yena sarɨ tɨnna wanganna ye. 14Tɨnna wanganna kye Ananaayazai nyɨdaꞌ ‘Ne sɨnnawɨnyaraavɨre Gotɨyare sɨmunyavɨna jawɨꞌdeꞌna Gotɨyai gɨmɨnyɨ sɨnnawɨ dahɨlakaꞌ. Gannya Yɨdaꞌmaraangerɨ tɨnna dangadeꞌnajɨ gannya maanguraayavɨ gɨthatheꞌ kadɨka duꞌnadeꞌnajɨ sɨnnawɨ gɨthahɨlakaꞌ. 15Dɨvi gamɨre yagaalyaꞌ duthatheigɨnyɨ. Aꞌmwe yuyaraavɨ tɨnna wangamwaanyajɨ kadɨka wɨꞌnɨwaanyajɨ sa duzalɨkurakɨdeigɨnyɨra. 16Sareꞌna dahaaꞌ beꞌna jemwaaijɨwaana? Gɨmɨ daavaꞌgɨzɨ gɨmɨnyɨ bavɨtaazɨya gyɨdeigɨnyɨ. Jizaazarɨne yayaꞌ kudaꞌgɨzɨ gɨmɨre kayaaꞌnanyangɨ marasɨꞌnadelyɨra,’ nyɨdaꞌ Ananaayazai.

Gotɨyai “Polɨ Menyaraavɨ wɨdathelyɨ,” wɨdaasakeꞌnesɨ.

17Jeruzaalemɨna ayɨna bɨna yena Gotɨyare Angevɨ Gotɨyarɨ dadɨ aꞌmabaaitɨnna dara wanganeꞌ ‘Naangerɨ dangamwana!’ 18Sara kade aꞌmabaalyavɨ Naangei nyɨdaꞌ ‘Yarala, nɨmɨnyɨna duzalɨkurakɨdeꞌ dava mwaalyara mamaari gyɨpɨꞌdeꞌna Jeruzaalemɨdaasɨ jahalyaꞌmaka!’

19Nɨmɨ wɨde. Naangeigɨ, mena nyawɨꞌmwaava. Lotuangengɨ wawena gɨlɨmwadɨvɨsaraavɨ kalavuzangevɨ marawɨmwaaihena naanna wɨramenna sara yawɨꞌmwaava. 20Nabaai, Sɨtivenɨ gɨmɨnyɨna wɨjalɨkurakaderɨ tamakadaapɨjɨ saba nɨmɨ sainyɨ mwaalena tamakyaꞌna yɨlaaya yadɨ wɨramesaraavɨre yɨvɨsangɨ maredaavena. 21Sara kude Naangei nyɨdaꞌ ‘Dɨwona! Nɨmɨre yagaalyaꞌ wɨjɨwaakyaꞌna gɨthaasɨdera ajɨmya yuyangɨyaraavɨna.’ ”

22Polɨ wɨdadaasɨ aꞌmwera kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna kyeꞌ yagaala Menyaraavɨneꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva jaka naanga dɨna yeꞌ “Tamakaana! Kwaaka davakɨ aꞌmwei sarerɨ marasɨꞌnannelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gaala mwaalannei mwaaladeꞌ tewaanyaꞌna mɨꞌ.” 23Jaka sara dadɨvɨꞌ kunnya yɨvɨsajɨ purakɨꞌna yeva tɨrya asa maarɨna yeva yɨlamarasɨꞌnaawɨna yeꞌ. 24Yɨlamarasɨꞌnaawɨna kyeꞌ Romɨyai aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei yawɨꞌna “Juyara aꞌmwe sarɨne jaka kayaaꞌnanyaꞌ beꞌna dɨvanɨgava? Sareꞌna sarɨ tamaana!” daka gamɨreraavɨ naanga wɨdaꞌ “Kaavɨlyaꞌ beꞌna dɨvanɨgava jakeva? Angevɨna yarai makwopɨjɨ wɨlyabaalyɨ duramyɨla sareꞌna!” 25Kudaꞌ aawɨlasara Polɨmɨ tamyaꞌna pwɨyɨna kyeꞌ sai aawɨlata maremwaaidei daavakerɨ wɨdaꞌ “Sarɨmɨre kɨwɨnyabwi jɨvanɨgava? Romɨyarɨ kotɨyaꞌ myɨvanɨgasarɨ wɨlyabaalyɨ duramyideꞌna sarɨmɨrebwina daaka?” 26Sara kudaꞌ aawɨlata maremwaaidei yarai wɨna yaka aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangerɨ yɨwaaravaꞌ “Beꞌna yɨvanɨgɨna? Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai aꞌmwemɨlɨꞌ mɨka! Aꞌmwe sai Romɨyala!” 27Maremwaaide naangei kadɨka sara wɨꞌnyɨna yaka Polɨmyawɨnna yarai wɨna yaka yɨwaaraꞌna yaꞌ, “Nyɨdana! ‘Romɨyaigɨ daaka?’ ” Yɨwaaraꞌna kyaꞌ “Yayo,” wɨdaꞌ Polɨ. 28Sara kudaꞌ maremwaaide naangei wɨdaꞌ “Nɨgwia naanga naanga wakena Romɨyainyɨ yɨmaꞌne.” Sai wɨdaꞌ “Nɨmɨ sainyɨre nɨmaamaangei Romɨyai kyɨmaꞌnaꞌ nɨmɨre mudangegaaꞌ Romɨyainyɨ yɨmaꞌnyɨna ye.” 29Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ aꞌmwera yawɨꞌna “Polɨmɨ tamaana!” yesara gamɨnyawɨdaasɨ ayɨna sara wɨna kyeꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei yawɨꞌna “Polɨ, aꞌmwe Romɨyalyɨ. Saꞌna myawɨriwe tamyaꞌna nɨmɨ sahwarɨ pwɨyɨwa. Aakai!” yawɨꞌna yaka lɨka yɨna yaꞌ.

Kaajolɨyaraayaba Polɨ daavakeꞌnesɨ.

30Aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei yawɨꞌna “Juyara Polɨmɨna ‘Sai kayaaꞌna sara yɨwakelyɨ,’ nyɨdɨpɨꞌdevwi kayaaꞌnanyabwi yawɨrɨma!” Yawɨꞌna yaka yɨrɨka pɨrɨvɨ Polɨmɨ senɨyabaraai yaarɨna yaka yagaalyaꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Kaajolɨya yuyarajɨ saraavɨ “Jɨkabyɨla!” wɨdaasaꞌ. Sara wɨdaasaka gamɨnyɨ makwalaawaka kumɨnyabanna walamaredavaawɨna yaꞌ.

Copyright information for `BYR