Acts 23

Polɨ Kaajolɨyaraavɨ tɨnna dɨragɨnna baihanaraka wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, kɨgaasɨ dahaasɨ yuyagaaꞌ Gotɨyai nyangadaasɨ nɨmɨre sɨmunya padaihɨrakyavɨ dara yawɨꞌdɨ ‘Gotɨyarɨna nɨmɨrebwi tewaanyabulyɨ,’ sara yawɨꞌdɨnyainyɨ.” Mena kudaꞌ Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei Ananaayazai Polɨmyaba daavesaraavɨ wɨdaꞌ “Gamɨre maangeburɨ dɨramyɨla!” Polɨ wɨdaꞌ “Kwaasɨ yadɨnyaigɨ kurɨka kayaaꞌnanya pewɨnakeigɨ Gotɨyai gɨramadeigɨnyɨ. Saba Kɨwɨnyabwina kotɨya walamwaalagɨna nɨmɨnyɨna ‘Dɨramyɨla!’ dɨwaanyaꞌna Kɨwɨnyaburɨ kayaaka yɨgaimwaana.” Sara kudaꞌ aꞌmwera gamɨnyaba daavesara wɨdeꞌ “Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei Gotɨyarerɨ bɨrala yɨwaana!” Sai wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei mwaalɨkerɨna myawɨriwe saꞌna wɨdɨwa. Dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ ‘Yagaala kayaaꞌnanyaꞌ gɨmɨre aꞌmweraavɨ maremwaaiderɨna madɨnnera!’ ” wɨdaꞌ.

Sahwai dara wanganakeꞌ “Ai, Kaajolɨya pwara Perɨzɨyara mwaaidapɨjɨ pwara Sazuzɨyara damwaaihava!” Sara daka Kaajolɨyaraayaba jaka wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, Perɨzɨyainyɨ. Perɨzɨyaraavɨ kuvɨbwaalɨvaangeinyɨra. Aꞌmwe baryara dɨvi dɨkaapɨꞌdevwina yawɨꞌdɨnyainyɨna dava kotɨyaꞌ nyawɨbwaꞌmanɨgasainyɨra.” Sara kudaꞌ Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ maanga dɨneva Kaajolɨyara jaapainyɨna yeꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe Sazuzɨyara dadɨvɨkɨ “Baryara kwaihwaainakera madɨkaayɨ yɨpɨꞌderera. Ejelɨyara mamwaalyɨgaꞌ. Kuryara mamwaalyɨgaꞌ.” Sara dadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Perɨzɨyara dɨkaasaꞌnajɨ ejelɨyaraavɨnajɨ kuryaraavɨnajɨ wɨdadɨvɨsarera. Sareꞌna maanga dɨnyɨna yeꞌ. Maanga kuna dɨnyɨna yeva jaka naanga dɨnyɨna dɨnyɨna kyeꞌ pwara Perɨzɨyaraavɨ Kɨwɨjara daavɨna yeva dɨragɨnna wɨdeꞌ “Aꞌmwe dai kayaaꞌnanyai mɨka! Kuryai dahawɨdaka? Ejelɨyai dahawɨdaka?”

10 Maanga naangeꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei “Akai, Polɨmɨ nagalapɨripalakɨpɨdɨka!” daka Polɨmɨna lɨka yaka aawɨlasaraavɨ dɨragɨnna wɨdaꞌ “Yarala, aꞌmweraayabanna walaawapɨjɨ kumɨnyɨdaasɨ sahwarɨ maarapɨjɨ aawɨlasaraavɨre angevɨna dɨmakilaawila!”

11 Sagaaꞌ sawɨsavɨ Polɨmyaba Naangei daavaka wɨdaꞌ “Dɨragɨnyaigɨ jɨmaꞌnana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ dava nɨmɨnyɨna nayaa wɨjalɨkurakagɨnyabaaibɨꞌ Anga Romɨ menyaba avaaina duthatheigɨnyɨra.”

“Polɨmɨ tamakaana!” wɨdesaꞌnesɨ.

12 Mwanyavɨ Juya pwara yɨkabeva jamungajakɨna yeva dɨneꞌ “Gotɨyarɨna dɨragɨnna dɨvanɨgo. Polɨ mwaaidori nemɨ wapaayajɨ aalyasɨ manyɨ yaadeinera. Aꞌmwe sarɨ miꞌna tamakawaajɨ dɨvidaasɨ naadeinera. Sara mi kyawaajɨ Gotɨyai Dɨkevɨ nemarasɨꞌnanneinera.” 13 Aꞌmwera sara dɨnesara aꞌmweraare ata sɨvɨlyɨraalyarajɨ (40) pwarajɨ mwaalesarera. 14 Miꞌna dɨneva Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmwe naangerajɨ saraayawɨnna waweva wɨdeꞌ “Aꞌmwe yuya daina Gotɨyai kadɨka newɨꞌnadaasɨ dɨwo. Wapaaya manaanneina Polɨmɨ tamakaadeinera. Sareꞌ ‘Gotɨyai Dɨkevɨ nanemarasɨꞌnadɨka!’ dɨragɨnna dona nebulyaꞌna yɨhɨthɨwo. 15 Sara dovɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨjɨ Kaajolɨya pwarajɨ Romɨyai aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangerɨ kwaasɨ yagaalyaꞌ duthaasɨla! ‘Polɨmɨ yagaala pɨnɨ wɨdaatheꞌna nemɨnyawɨnna dɨmakwalaabidelyɨra.’ Kɨrɨꞌ makwaidavadaapɨjɨ lɨka yulyarawaajɨ sahwarɨ karamakawaajɨ davanna mwalaabi yadelyɨra,” wɨdeꞌ.

16 Polɨmɨ gyaꞌmwevɨre gawaalɨꞌ kadɨka dara wɨꞌnakeꞌ “O, Juyara aapyarɨ tamakɨpɨꞌdei daaka!” Daka wawaka aawɨlasaraavɨre angevɨ wɨlaka savɨna Polɨmɨ wɨdɨthaakuna. 17 Sara wɨdɨthaakuna kyaꞌ sai aawɨlata maremwaaide pwarɨ jaka wɨdaꞌ “Kaajo!” wɨdaka wɨdaꞌ “Gɨnnya maremwaaide naangeryawɨnna mɨgɨnya darɨ dɨmakwona! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yagaala pɨrɨꞌ wɨdɨthaakwadelyɨra.” 18 Sarevɨdaaꞌnyɨ aawɨlata maremwaaidei aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangeryawɨnna jɨvwaramakuna yaka wɨdaꞌ “Polɨ, kalavuzai jaka nyɨdaka nyɨdɨwaꞌ ‘Mɨgɨnya dai yagaalyavɨ wɨdatheꞌna gɨnnya maremwaaideryawɨnna dɨmakwona!’ ” 19 Sara kudaꞌ maremwaaide naangei mɨgɨnyare asɨrɨ maaraka saraai gaveraai mwaaidakɨlyɨyabanna jɨvwaramakuna yaka yɨwaaraꞌna yaꞌ “Be yagaala dɨnyɨdɨthaakwɨdevaka?” 20 Mɨgɨnyai wɨdaꞌ “Juyara mena yawɨreva mwanyagaaꞌ yaamɨjɨ gyɨwaarapɨꞌde ‘Kaajolɨyara Polɨmɨ yagaala pɨnɨ nayaa wɨꞌnɨpɨꞌdeꞌna Kaajolɨyaraayawɨnna dɨmakwalaawa!’ 21 Sara gyɨwaarapɨꞌdeꞌ kɨrɨꞌ kadɨka muꞌnɨnnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera aꞌmweraare sɨvɨlatɨraalyara lɨka yulyarapɨjɨ gamɨnyɨna yemwaaibɨꞌderera. Sahwara yuyara Gotɨyarɨna dɨragɨnna wɨdɨwaaꞌ ‘Wapaayajɨ aalyasɨ manaanneina mwaidaa Polɨmɨ mena tamakawaajɨ dɨvidaasɨ naadeinera. Sara myɨ yaajaꞌ Dɨkevɨ dɨnemarasɨka!’ Gɨmɨ kudaꞌgɨzɨ ‘Yo, Polɨmɨ waasɨma!’ tusavɨ tamakyaꞌnera tavaravana yemwaaimanɨgaꞌ.” 22 Sarevɨdaaꞌnyɨ maremwaaide naangei wɨdaꞌ “Saꞌ nyɨdɨwaaꞌna pwaraavɨ mudɨnna!” Sara daka pɨwɨnna mɨgɨnyarɨ wɨdaasɨna yaꞌ.

Gaꞌmaanɨya naangei Pilɨkɨzaryawɨnna Polɨmɨ waasesaꞌnesɨ.

23 Sagaaꞌ maremwaaide naangei aawɨlata maremwaaideraarɨ jaka wɨdaka wɨdaꞌ “Anga Sizaarɨyana aawɨlata kwala naangesɨ (200) yovɨrawakapɨjɨ ozɨyaraavɨ yɨlamwaaidɨvɨta pɨjaakuna (70) sɨramɨnya saamɨnya lɨmwadɨvɨta kwala naangesɨ (200) yovɨrawakapɨjɨ sawɨsavɨ naainɨ kɨlokɨyagaaꞌ dava jaꞌmayɨla! 24 Nabaai ‘Ozɨya pwara Polɨ yɨlamwaaladeraavɨ yovɨrawakakwoihɨjɨ Gaꞌmaanɨyai Pilɨkɨzaryawɨnna aꞌmwe sarɨ nayaa makwalaawaka!’ dakɨlyɨ sara jɨla!” 25 Sara wɨdaka paazɨyaꞌ yavɨkarina yaꞌ. Dara yavɨkarina yakesɨ.

26 Lɨzɨyaazai Kɨlothɨyaazainyɨ paazɨya daꞌ tewaanyai Gaꞌmaanɨya naangei Pilɨkɨzaigɨnyɨneꞌ yavɨkarivanɨge. “Nɨnnya Pilɨkɨzai naangeigɨ!” gɨthɨwa. 27 Juyara aꞌmwe darɨ galalɨmwanna yeva tamakyaꞌna “Tamaana!” deꞌ. Sara dadaapɨjɨ dara wɨꞌnɨwaꞌdeꞌ “Aꞌmwe sai Romɨyai daaka!” Dena nɨmɨre aawɨlasarajɨ walaawena kumɨnyɨ walayɨpalamaaꞌna yena padaihasamaaꞌna yɨwaꞌde. 28 Nɨmɨ yawɨꞌna ‘Juyara aꞌmwe darɨna beꞌna dɨvanɨgava? Kayaaꞌnanyaꞌ beꞌna dɨvanɨgava?’ Yawɨꞌna yena Kaajolɨyaraayabanna sarɨ makwaimwaꞌdaawade. 29 Makwalaawena kadɨka dara wɨꞌnɨwaꞌdeꞌ “Ai, tamakyaꞌnajɨ kalavuzangevɨ wɨmwaaihyaꞌnajɨ kayaaꞌnanyabwi myawaalɨkei daaka! Kumɨre kɨwɨnyabwina gamɨnyɨ maanga duthɨvanɨgava!” 30 Sara yawɨꞌmwaꞌdeinyɨ yagaala pɨrɨꞌ pwai nyɨdɨwaka “Juyara sarɨ tamakɨpɨꞌderera.” Saburɨ kadɨka wɨꞌnena gɨmɨnyawɨnna waasɨvanɨge. Gamɨnyɨ maanga wɨdɨvanɨgasaraavɨ wɨdɨwa “Gamɨre kayaaꞌnanyangɨ Gaꞌmaanɨya naangeryabanna duzideihɨlyɨ.” Pɨkarya sara yavɨkarina yaꞌ.

31 Aawɨlasara kadɨka sara wɨꞌneva sara yeꞌ. Sawɨta savɨ Anga Adipaatɨrɨzɨna Polɨmɨ makwalaawɨna yeꞌ. 32 Makwalaawɨna kyeꞌ yɨrɨkevɨ aawɨlasara kwaakaanya kunnya angevɨna ayɨna wɨna kyeꞌ Anga Sizaarɨyana ozɨyaraavɨ yɨlamwaalesara aawɨlata pwara gamɨnyɨ makwalaawɨna yeꞌ. 33 Sizaarɨyana makwalaawɨna yeva Gaꞌmaanɨya naangerɨ paazɨyaꞌ wɨjaavɨna yeva nabaai, Polɨmɨ gamɨnyabanna wɨmwaaihɨna yeꞌ. 34 Wiꞌna wɨmwaaihɨna kyeꞌ Gaꞌmaanɨya naangei paazɨyaꞌ tɨnna wanganaka gamɨnyɨ yɨwaaraꞌna yaꞌ “Gɨmɨre pɨrovijɨ gavanaka?” Sai wɨdaꞌ “Kwaaka Sɨlɨzɨya.” 35 Sara kudaꞌ “Gɨmɨnyɨna yagaainakera kwalyaabapɨjɨ kotɨyaꞌ yɨhuꞌnɨdeinyɨra.” Wɨdaka gamɨjɨyaraavɨ wɨdaꞌ “Erotɨyare anga naangevɨ wɨmwaaihapɨjɨ kalavuzangevɨ dameihi dɨmwaalyɨla!”

Copyright information for `BYR