Acts 24

Juyara Polɨmɨ kotɨya yesaꞌnesɨ.

Sawɨta atina kajɨnnaꞌ Anga Sizaarɨya Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei Ananaayazalyɨ aꞌmwe naanga pwarajɨ pwai kotɨyagaala dadei Tetalaazalyɨ walaawɨna yeꞌ. Walaawɨna yeva Pilɨkɨzai Gaꞌmaanɨya naangeryaba daavɨna yeva Polɨmɨna wɨdeꞌ. Sara kudeꞌ Gaꞌmaanɨyai gamɨnyɨna jaka kudaꞌ sai wɨlaabɨna kyaꞌ Tetalaazai Polɨmɨna kotɨyaꞌ wɨdaꞌ

“Aꞌmwe naangeigɨ Pilɨkɨzaigɨ, gɨmɨ nemaremwaaidɨnyagaaꞌ narya tewaanyagaaꞌ dahaakɨra. Gɨmɨre sɨduta sara yawɨragɨna sara yadaaꞌgi nemɨre anga naanga dimagɨnyaꞌ tewaanya yɨmaꞌnɨvanɨꞌ.
Yuyagaaꞌ yunebanna sangɨneꞌna yɨlaaya yona yɨvanɨgɨnyanna ‘Su! Su!’ dɨragɨnna dɨvanɨgoinera. Naangegaaꞌ nadɨnaadɨka! Dahaaꞌ kave mwaalaꞌgɨzɨ nemɨre yagaala maalɨka kadɨka wɨꞌnyaꞌna dɨragɨnna githanganaana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe dai Juyainaavɨna kayaaꞌna yadelyɨra. Kwaaka yuyavakɨ Juyara mwaaihasabanna dai kwawaꞌ maanga dɨneva mala tannyɨna yesalyɨra. Naazaretɨ mwaalyarerajɨya naangelyɨ, aꞌmwe dala. Nemɨre Yɨleangeꞌna ‘Gɨrɨka yɨmaꞌnana!’ kadaꞌ saba nayaa galalɨmwanna yo. ‘Sarɨ nemɨre Kɨwɨnyabwina kotɨyaꞌ yaana!’ yawɨꞌna kyo aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei Lɨzɨyaazai bɨna yaka nemɨnyabadaasɨ aꞌmwe darɨ dɨragɨnna yɨpalamakuna yaꞌ. Yɨpalamakuna yaka naanga nedaꞌ ‘Yagaainakeihi Gaꞌmaanɨya naangeryabanna kotɨyaꞌ jɨla!’ nedaꞌ. Aꞌmwe darɨ yɨwaaravaꞌgɨzɨ gɨmɨ saigɨ dara yawɨꞌna jɨthesɨ ‘Juyara sara nyɨdɨvanɨgasa yune nebulyangɨra.’ ” Tetalaazai miꞌna kudaꞌ Juyara avaaina yawɨreva wɨdeꞌ “Gɨthɨwake yuya sasarengɨra.”

Pilɨkɨzaryaba Polɨ wɨdakeꞌnesɨ.

10 Sagaaꞌ Gaꞌmaanɨya naangei Polɨ yagaala wɨjaꞌna ata yɨdaꞌna kyaꞌ sai wɨdaꞌ

“ ‘Kwarame pɨjaakuna yawɨbwaꞌdɨnyaigɨ nemɨre anga naanga dimagɨnyainaavɨ yagaala jawɨbwarakɨna yadɨnyaigɨnyɨ,’ yawɨꞌmweꞌna yagaala gɨthɨdeꞌna yɨlaaya yɨvanɨge.
11 Jeruzaalemɨ Gotɨyarɨ yɨlaayaꞌna gaai kyɨlaawe sagaaꞌdaasɨ sawɨta atɨraai sɨvɨla purɨdaasɨ pɨrɨwaalya nejɨnnaꞌ. Sareꞌna gɨmɨ saigɨ dara wangadɨzaꞌ ‘O, Polɨ sara nyɨdɨwakeꞌ nebulyaꞌna daaka!’ 12 Gotɨyare Angevɨ pwarajɨ maanga madɨnyɨ yadaawojɨ Juyara nyanganeꞌ. Nabaai, Juyaraavɨre lotuangengɨjɨ Jeruzaalemɨ adusangɨjɨ kwala bwaꞌnaanya mumwaaihye. 13 Tewaanya gavebwi yeinyɨ Juyara nyanganeꞌ. Nɨmɨ myeinyɨna kwaasɨ yagaalyaꞌ gɨthɨwaasaꞌ nebulyaꞌna magɨzɨwaaꞌ. Aawa. 14 Yagaala pɨrɨꞌ gɨthɨwaasaꞌ nebulyasɨ. Gotɨyarɨ nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨrerɨ yɨlaaya yadɨ kumɨ mudɨkebwi kwaasɨyaburɨ dɨmanɨgasabwi mɨdɨdɨnyainyɨra. Sara yadɨnyaꞌ kɨrɨꞌ Ne Mozɨzare kɨwɨnya yuya yɨdaꞌnɨkejɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨre yagaala yɨdaꞌnɨkejɨ lɨmwadɨnyainyɨra. 15 Gotɨyarɨna kumɨ sahwara sara yawɨꞌmanɨgasaꞌ yemwaalyabwi sara yawɨꞌmanɨge. Aꞌmwe yuyara aꞌmwe yɨdaꞌmaraangerajɨ aꞌmwe yɨdaꞌna myadɨvɨsarajɨ sara baryara dɨkaapɨꞌdeꞌna sara yawɨꞌdaa yemwaaimanɨgo. 16 Sareꞌna Gotɨyalyɨ aꞌmwerajɨ tɨnna nyangadɨvɨꞌ yuyagaaꞌ tewaanna mwaaidɨnyaꞌna ‘Nɨmɨre sɨmunya padaihɨrakyaꞌ tewaanyabwi daaka?’ sɨduta sara yawɨꞌdɨ yɨvanɨgeinyɨra.

17 Jeruzaalemɨ yaꞌmaꞌna yena pɨba pɨba kaanya yamaryadaazɨ kwarame kwalaalya kanyavɨlavaꞌ nɨnnya anga naanga dimagɨnyaraavɨne nɨgwia makwɨyaꞌnajɨ Gotɨyarɨ sipɨzipɨya wɨjaayaꞌnajɨ Jeruzaalemɨna ayɨna yimwaꞌdaawade. 18 Yɨlaawena gɨrɨkitaꞌnanya wasɨꞌnyaꞌne mena yena Gotɨyarɨ wɨjavadaazɨ Gotɨyare Yɨleangevɨ nyangamwaꞌdaaꞌ. Nyangamwaꞌdaasagaaꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ mamwaalyɨwaꞌdaaꞌ. Jakejɨ malyasɨ sa myɨwaꞌdo. Nɨmɨ sa myadaazɨ Juya pwara Kwaaka Ezɨya mwaalyara mwaimwaꞌdaaꞌ. 19 Sahwara nɨmɨnyɨna ‘Yagaainakeina daaka!’ yawɨpɨjɨ kwajɨ davanna mulaabi beꞌna yeva gɨmɨnyaba madaayeva yagaala saꞌ manyɨjɨvanɨgaꞌ? 20 Davanna mulaabi kyɨwaaꞌ Kaajolɨyaraayaba daaꞌdezɨ Kaajolɨyara nɨmɨnyɨna ‘Sai kayaaꞌnanya sara yaꞌ,’ berɨva dɨmwaꞌdaava? Aꞌmwe dara nyɨdɨpɨka! Nɨmɨ kayaaꞌna yeinyɨ daaka? 21 Yagaala gave daꞌ dɨngaka? Kumɨnyaba daaꞌdɨ jaka dara wɨdɨwaꞌde. ‘Aꞌmwera balyaasara dɨkaapɨꞌderera,’ lɨmwamanɨgeꞌna dahaaꞌ kotɨyaꞌ nyɨjɨvanɨgasaihɨlyɨra. Sara wɨdɨwaꞌdeꞌna maanga dahanyɨdɨvanɨgava?”

22 Sagaaꞌ Pilɨkɨzai Kɨraazɨtɨyareraavɨrebwi sɨduta yawɨrakei Juyaraavɨ wɨdaꞌ “Wikɨra. Jemwaalyideihɨlyɨ. Aawɨlasaraavɨ maremwaaide naangei Lɨzɨyaazai kwalyaabozɨ sarɨmɨre yagaala jawɨbwarakɨna yɨdeinyɨra.” 23 Sara wɨdaka aawɨlasaraavɨ maremwaaiderɨ Polɨmɨna wɨdaꞌ “Polɨmɨ damera wangabɨka! Kalavuzaꞌ dɨragɨnna nujaavɨpɨdɨka! Gamɨre gyaꞌmwera angyɨrɨꞌmaata yapɨjɨ wɨjaavɨpɨka! Sareꞌna tewaanyasɨra.”

Polɨ Pilɨkɨzalyɨ Dɨruzɨlasɨ sayorɨ wɨdakeꞌnesɨ.

24 Sawɨta pɨnɨ kajɨnnaꞌ Pilɨkɨzai gannya balaangeꞌ Dɨruzɨlasɨ bɨna yaꞌ. Aꞌmwe Dɨruzɨlaꞌ saꞌ Juyasɨra. Miꞌna bɨna yaka Polɨmɨna kudaasaꞌ aꞌmwera Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwangebwina Polɨ wɨdadaasɨ Pilɨkɨzai kadɨka wɨꞌnyɨna yaꞌ. 25 Kadɨka wɨꞌnyɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ yɨdaꞌmaraangeburɨnajɨ nayaa maremwaainyaburɨnajɨ Gotɨyai kotɨya nejɨdavadeꞌ yɨmaꞌnadevurɨnajɨ kudaꞌ Pilɨkɨzai lɨka yaka jaꞌnawɨdɨna “Wikɨra. Dahaaꞌ jaꞌmavadera. Pɨgaaꞌ navɨka kamwaalaꞌmujɨ yagaala pɨnɨ dakadera.” 26 Wɨdaka yawɨꞌna yaꞌ “Polɨ dɨna ‘Pilɨkɨzai nɨmɨnyɨna tewaanna yana!’ dɨna yojɨ nɨgwia yanga nyɨjaavadei dɨngaka?” Sara yawɨꞌda kwalaalyagaaꞌ Polɨmɨna wɨdaasaka saraai dɨnyɨna yagi.

27 Kwarame pɨrɨwaai kwavɨlavaꞌ Gaꞌmaanɨya naanga mudɨkei Pezɨtaazai Pozɨyaazai bɨna yaka aꞌmwe Pilɨkɨzare kwaakevɨ maremwaaideryaba maremwaaina yaꞌ. Pilɨkɨzai wawakegaaꞌ sai yawɨꞌna yaꞌ “Juyara nɨmɨnyɨna yɨlaaya yɨpɨka!” Yawɨꞌna yaka kalavuzangevɨ Polɨmɨ kuna wɨmwaihɨwɨna yaꞌ.

Copyright information for `BYR