Acts 25

Polɨ wɨdakeꞌ “Aꞌmwe naangei Sizaarɨ kotɨyaꞌna wɨdɨdeinyɨ.”

1Sarevɨdaaꞌnyɨ Kwaaka savakɨna Pezɨtaazai biꞌmaꞌna kyaꞌ yɨrɨka dawaai dasa wavɨlaꞌna kyaꞌ Sizaarɨyadaasɨ Jeruzaalemɨna yɨlaawɨna yaꞌ. 2Jeruzaalemɨna yɨlaawɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Juyara aꞌmwe naangerajɨ sara Polɨmɨna yagaala wɨdeꞌ. 3Aꞌmwe sara yawɨꞌna “Tusavɨ Polɨmɨ kɨwale lɨvaramaadera,” yawɨꞌna yesara Pezɨtaazarɨ kwaasɨ yagaala dɨragɨnna widaanganeꞌ “Neyaꞌmweigɨ, nemɨnyɨna kale kagyozɨ Jeruzaalemɨna Polɨmɨna duthasaadeigɨnyɨra.” 4Sarevɨdaaꞌnyɨ Pezɨtaazai wɨdaꞌ “Aalo. Anga Sizaarɨya kalavuzangevɨ Polɨ kamwaaimwaꞌ maalɨkegaaꞌ nɨmɨ sainyɨ ayɨna walaawɨdeinyɨra. 5Sarevɨdaaꞌnyɨ ‘Aꞌmwe sai kayaaꞌna yakerɨnera,’ dɨpɨjaꞌ Sizaarɨyana nɨmɨjɨ sarɨmɨre aꞌmwe naangera walaawapɨjɨ kotɨyaba gamɨre kayaaꞌnanyaꞌna nyɨdɨpɨꞌdeꞌnanyɨra.”

6Yɨrɨka pɨjaaꞌ (8 dɨngako? 10 dɨngako?) Jeruzaalemɨ kumɨnyaba Pezɨtaazai mwaalɨna yaka Sizaarɨyana walaawɨna yaꞌ. Walaawɨna yaka mwanya pɨrɨvɨ kotɨnamwaalɨsaba walamwaaina yaka wɨdaꞌ “Polɨmɨ dɨmakabyɨla!” 7Kudaꞌ sai biꞌmaꞌna kyaꞌ Juyara Jeruzaalemɨdaasara gamɨnyaba daavɨna yeva gamɨnyɨna wɨdeꞌ “Aꞌmwe sai kayaaꞌnanya naanga kwalaalya yaꞌ. Sana sana yɨna yaꞌ.” Sara yesara yagaala nebulyaꞌna Pezɨtaazarɨ mujɨwaaki yeꞌ. 8Mujɨwaaki kyeꞌ sahwai kumɨre yagaalyaꞌna wɨrɨvɨkɨraꞌ “Nɨmɨ kayaaꞌnanyabwi myadɨnyainyɨra. Juya Ne sɨnnawɨnyaraavɨre Kɨwɨnya kayaaka migalye. Gotɨyare Angevɨ gɨrɨka myɨgalakye. Romɨ maremwaaidei aꞌmwe naanga Sizaarɨna kayaaꞌna migalye.” 9Sara kudaꞌ Pezɨtaazai yawɨꞌna “Juyara yɨlaaya yɨpɨꞌdeꞌna!” Yawɨꞌna yaka Polɨmɨ yɨwaaraꞌna yaꞌ “Jeruzaalemɨna wawaꞌgɨzɨ saba nɨmɨnyaba kotɨya dɨnaadeigɨ daaka?” 10Sai wɨdaꞌ “Romɨyaihɨre kotɨyaba daaꞌmanɨge. Kotɨya daꞌ daana! Gɨmɨ saigɨ nayaa yawɨꞌmwaana ‘Juyaraavɨna Polɨ kayaaꞌna migalyakelyɨra.’ 11Sarevɨdaaꞌnyɨ Romɨyaraavɨre kɨwɨnya kayaaka yɨgaimujɨ kwajɨ ‘Gɨnnya kayaaꞌnanyaꞌna gɨramakaanneigɨ,’ nyɨdɨpɨjɨ kwajɨ yagaala mujainyɨ kabaimudɨkeinyɨra. Saꞌna kɨrɨꞌ kumɨre yagaala nɨmɨnyɨna kwaasɨ yagaala dɨmanɨgasaꞌna manyɨjaavɨnnera! Kwaaka yuyangɨ maremwaaidei Sizaai nɨmɨre yagaala wɨꞌnana!” 12Sara kudaꞌ Pezɨtaazalyɨ gamɨre sɨduꞌnakerajɨ dɨnyɨna kyeꞌ Pezɨtaazai wɨdaꞌ “ ‘Sizaai nɨmɨre yagaala wɨꞌnana!’ nedɨwaanyaꞌna Sizaaryawɨnna kagɨthaasaꞌmujɨ dɨwodeigɨnyɨra.”

Aahɨripaajɨ Benaazasɨ sawaaryaba Polɨ daavakeꞌnesɨ.

13Dɨvi pɨgaaꞌ Anga Sizaarɨyana Kingɨya Aahɨripaajɨ aꞌmwe Benaazasɨ Gaꞌmaanɨya Pezɨtaazarɨ angyɨrɨꞌmaasaꞌna yɨꞌmaꞌna yagi. 14Yɨꞌmaꞌna kyagi sawɨta pɨnɨ jɨnnadaasɨ Pezɨtaazai Kingɨyarɨ Polɨmɨna wɨjɨwaakɨna yaꞌ “Dava Gaꞌmaanɨya Pilɨkɨzai aꞌmwei kalavuzarɨ yaꞌmaꞌna kyaꞌ sai mwaalɨꞌ. 15Jeruzaalemɨ yɨlaawegaaꞌ Juyara Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmwe naangerajɨ sarɨna nyɨdeva nyɨdeꞌ ‘Aꞌmwe kayaaꞌnanyarɨ duthathera “Kayaaꞌna yɨgalagɨnyaꞌna gɨramakaadeigɨnyɨ.” ’ 16Sara kanyɨdeꞌ kɨrɨꞌ wɨde, ‘Romɨyaina sara myadaanyainera. Pwara kotɨyaꞌ pwarɨna dɨnapɨjɨ aꞌmweryaba madaayapɨjɨ kotɨyagaala saꞌ mujɨ kyapɨjɨ aꞌmwe sarɨ yaasɨwatamya myaanneinera! Aawa, aꞌmwerajɨ aꞌmwelyɨ kotɨyaꞌ nayaa dɨnapɨjɨ tewaanyabwi yɨmaꞌnadevulyɨra’. Sara wɨde. 17Sarevɨdaaꞌnyɨ davanna walaabesagaaꞌ myemwaalyɨ yena kɨrɨꞌ yɨrɨka gave pɨrɨvɨ kotɨnamwaalɨsaba yarai walamwaaina yena aawɨlasaraavɨ wɨdɨwaꞌde, ‘Aꞌmwerɨ dɨmakabyɨla!’ 18Sara wɨdena ‘Gamɨre kayaaꞌnanya naangenna kotɨyaꞌ wɨdɨpɨꞌdera,’ yawɨꞌmuneinyɨ kamwaaimwaꞌde gamɨnyɨ maanga wɨdɨvanɨgasara daaveva kayaaꞌnanaangeꞌna manyɨjɨwaꞌdaava. 19Aawa, kumɨrebwina maanga wɨdɨwaꞌdaava. Sai kumɨ sahwaraavɨre Gotɨyarɨna yɨlaaya gevwi yɨvanɨꞌ. Aꞌmwe pwai baryai Jizaazai woꞌnɨkerɨna maanga wɨdɨwaꞌdaava. Sarɨna Polɨ ‘Jizaazai mwaalɨkelyɨra,’ dadelyɨra. 20Yuya dangɨna yawɨꞌna ye, ‘Yagaala nebulyaꞌ garaneꞌ dɨngaka?’ Yawɨꞌna yena Polɨmɨ yɨwaaraꞌna yɨwaꞌde, ‘Jeruzaalemɨna kwawakwoihɨjɨ yagaala savɨna kotɨyaꞌ yɨhuꞌnɨdeinyɨ daaka?’ 21Sara yɨwaaraꞌna kyɨwaꞌde kɨrɨꞌ sai nyɨdɨwaꞌdɨꞌ ‘Aalo, sawɨnna muwɨneinyɨ. Kwaaka yuyangɨ maremwaaidei Sizaai nɨmɨre kotɨyaꞌ wɨꞌnana!’ Sareꞌna kalavuzangevɨ wothaayaraavɨ wɨdɨwaꞌde, ‘Kalavuzangevɨ darɨ nayaa dumwaaihyɨla! Dɨvi Sizaaryawɨnna waasɨdehaaꞌnanyɨra.’ ” 22Kudaꞌ Aahɨripaa Pezɨtaazarɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨre sɨmunyaꞌ daresɨ. Nɨmɨ sainyɨ aꞌmwe nyɨdɨwaanyarɨ kadɨka wɨꞌnɨma!” Pezɨtaazai wɨdaꞌ “Mwanyavɨ kamakabaꞌmujɨ kadɨka duꞌnadeigɨnyɨra.”

23Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨrɨka pɨrɨvɨ Aahɨripaajɨ Benaazasɨ sawaai baazɨꞌmaꞌnya nawɨꞌnya marabaazɨꞌmaꞌnyɨna yagɨla nɨgwɨlalaaka nawɨꞌnya mararɨnna yagɨla yagaala wɨꞌnyaꞌnebanna wɨna kyagi aawɨlasaraavɨ maremwaaidɨvɨta naangerajɨ angaba mwaalya naangerajɨ sawaarɨna yɨlaaya marina wieva angevɨna nayaa jɨvwaramakuna yeꞌ. Jɨvwaramakuna kyeꞌ Pezɨtaazai sara kudaꞌ pwara Polɨmɨ makabɨna yeꞌ. 24Makabɨna kyeꞌ Pezɨtaazai wɨdaꞌ “Kingɨya Aahɨripaagɨ, pwaihi dava mwaaihasaihi aꞌmwe darɨ dangamanɨgava! Juya yuyara dava mwaalyarajɨ Jeruzaalemɨ mwaalyarajɨ sara gamɨnyɨna kotɨyaꞌ nyɨdɨwaꞌdaaꞌ. Jaka naanga nyɨdɨwaꞌdaaꞌ ‘Sai mamwaalannera!’ 25Jaka sara kanyɨdɨwaꞌdaaꞌ dara bɨꞌmwaꞌdeꞌ ‘Ai, aꞌmwe dai tamakyaꞌna kayaaꞌna migalyawalyaadɨkei daaka!’ Kadɨwaꞌde sahwai nyɨdɨwaꞌdɨꞌ ‘Kotɨyaꞌ Sizaai wɨꞌnana!’ Sareꞌna mena yawɨꞌmwaꞌde. Sizaaryawɨnna waasɨdeinyɨra. 26Sara yawɨꞌmwaꞌde kɨrɨꞌ gamɨnyɨna Sizaarɨ pɨkarya gara yavɨkaridelaka? Savɨna Kingɨya Aahɨripaagɨjɨ yuyaihɨlyɨ saihɨryabanna sarɨ makabɨna yɨwana. Gamɨre yagaalyavɨ kadɨka wɨꞌnapɨjɨ nyɨjɨla! ‘Sana sana Sizaarɨ pɨkarya javɨkarya!’ 27Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ dɨwa ‘Kalavuzarɨna gamɨre kayaaꞌnanyabwi myavɨkari yɨdeꞌ yaasɨwaꞌna yaasɨdeꞌna tewaanyaꞌ mɨka!’ sara dɨwana,” wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR