Acts 26

Aahɨripaamyaba Polɨ gannyabwi wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

Aahɨripaa Polɨmɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨnyɨne yagaala dɨnedana!” Kudaꞌ sai gannya asi makina yaka gannya yagaala wɨdaꞌ

“Kingɨya Aahɨripaagɨ, dahaaꞌ nɨnnya yagaalyaꞌ gɨthɨdeꞌna yɨlaaya yɨvanɨge. Juyara nɨmɨnyɨna kotɨyaꞌ wɨdadɨvɨsaꞌna gɨthɨdeꞌnanyɨ. Juyainaavɨrebulyɨ Juyainaavɨre yawɨta ge gejɨ sangɨna sɨduꞌnakeigɨnyɨ. ‘Sara yawɨꞌdɨnyavɨ nɨmɨre yagaala naanga nayaa duꞌnana!’ dɨragɨnna githaangamanɨge.

Maalɨkeinyɨ mwaalegaasɨ yuyagaasɨ dahaasɨ mwaaidɨnyaꞌna Juya yuyara nyawɨꞌmwaava. Anga Jeruzaalemɨ nɨmɨre anga naanga pimagɨnyaraayawɨ mwaaleinyɨ. Sareinyɨ yawɨꞌmwaava. Nabaai ‘Wɨdaana!’ dɨpɨjaꞌ dara nedɨpɨka! ‘Sɨnnawɨdaaꞌnyɨ Polɨ Perɨzɨyaraavɨrebwi dɨragɨnna mɨdɨdelyɨ.’ Perɨzɨyaraavɨrebwi naangebulyɨ. Pɨbura maalɨkeburera. Gotɨyai Ne sɨnnawɨnyaraavɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌna yemwaaimanɨgeꞌna dahaaꞌ kotɨyaꞌ nyɨdɨvanɨgasaꞌna daaꞌmanɨge. Sarevɨ Juya yuyaina yemwaaimanɨgo. Sawɨtagaaꞌ yɨrɨkagaaꞌ Ne sɨnnawɨnya sɨvɨlɨraai ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨreina Gotɨyarɨ yɨlaaya yadaanyainera. Yadaanyaꞌna Gotɨyai Ne sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjaake nebulyaꞌna yɨmaꞌnyaꞌna yemwaaimanɨgo. Nabaai, nɨmɨ sara yemwaaimanɨgeꞌna, Kingɨyaigɨ, Juyara kotɨya beꞌna nyɨmarivanɨgava! Kumɨrebwina! Juyaihi, Gotɨyai baryara yɨdɨkaavadeꞌna beꞌna yɨvanɨgava myawɨrinanyava! (Naangeꞌ daaka!)

Kɨgaaꞌ dara yawɨꞌna ye, ‘Jizaazai Naazaretɨ mwaalyare yayavɨjɨ gamɨreraavɨjɨ kayaaꞌna yuyanna wima!’ Sara yawɨꞌna yena Jeruzaalemɨ sara yɨna ye. 10 Sara yɨna kye Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌde naangera wɨdaasɨna kanyeꞌ kalavuzangevɨ Gotɨyare tewaanya kwalaalyaraavɨ wɨmwaaihɨna ye. Pɨgaaꞌ pwara dɨnyɨna ‘Jizaazarera baibɨzara,’ dɨnyɨna kyeꞌ nabaai nɨmɨ ‘Baibɨꞌderera,’ wɨde. 11 Sara wɨdena naangegaaꞌ Juyainaavɨre Lotuanga yuyangɨ pwara saraavɨna wɨdɨna ‘Dɨramyɨla!’ Jizaazareraavɨ wɨde ‘Jizaazarɨ bɨrala wɨdapɨjɨ gamɨre lɨmwangebwi dɨmarasɨꞌnyɨla!’ Dɨvi sahwaraavɨna nɨmɨre sɨnna tɨka nyɨdaꞌdaaꞌnyɨ Menyaraavɨre angebanna yɨwɨnamaꞌna kyapɨjɨ sabanna kumɨnyɨna kayaaꞌna yɨgalyaꞌna kaanna wɨna ye.”

Polɨ Kɨraazɨtɨyarei yɨmaꞌnakei wɨdakeꞌnesɨ.

(Apozelɨyara 9:3-19; 22:6-16)

12 Polɨ kuna wɨdaꞌ “ ‘Jizaazareraavɨ kayaaka yɨgalɨma!’ dena sareꞌna kude Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera paazɨyaꞌ nyɨjaaveva Anga Damaazɨkazɨna kumɨre wawɨnyaꞌna wɨdaasɨna nyeꞌ. 13 Wɨdaasɨna kanyeꞌ Kingɨyaigɨ, sɨrɨgwajahaaꞌ tusavɨ dara wanganageꞌ ‘O, sɨgunyavɨdaasɨ baaka naangeꞌ nɨmɨjɨ aꞌmwera yeꞌmwannɨgwodaanyarajɨ sainaayaba damwadɨwaka!’ Nyɨlyai maalɨkelyɨ. Baaka saꞌ naangesɨra. 14 Sara kade kwaakevɨna yuyaina walaꞌna kyo Yɨvɨruyagaala maanguraayavɨ wɨꞌne, ‘Solɨgɨ, Solɨgɨ, kayaaꞌna beꞌna nyɨgaimanɨgɨna? Bulɨmakaawoyai “Aala!” dɨna yaka gyakware yɨta yesa yɨnɨkeꞌ sɨvɨlyasɨ tamɨna kyɨwaꞌ daanga wɨvɨmwakabaaibɨꞌ gɨmɨre Gotɨyarɨ kayaaꞌna kyɨwaa gɨmɨnyɨna daanga gɨvɨmanɨka.’ 15 Wɨꞌnena yɨwaaraꞌna ye ‘Naangeigɨ, aaihwaigɨnaka?’

‘Kayaaka nyɨgaimanɨgɨnyainyɨ Jizaazainyɨra.
16 Sahwainyɨ kɨrɨꞌ gɨmɨ dɨthaaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. “Nɨmɨnyɨ nyɨdaayɨdeigɨ nyɨjalɨkurakɨdeigɨ jɨmaꞌnana!” dena gɨthahɨlakɨdeꞌna bɨweinyɨra. Wawaꞌgɨzɨ dahaaꞌ nɨmɨnyɨne dɨragɨnyaꞌ wangamwaanyaꞌna pwaraavɨ duzalɨkurakɨdeigɨnyɨra. Sara yaꞌgɨzɨ dɨvi pɨnɨnna gɨzɨwaainɨdeꞌna duthatheigɨnyɨ. 17 Yɨzɨrelɨyarajɨ ajɨmya yuyangɨyarajɨ saraayawɨnna kagɨthaasaꞌmujɨ gɨmɨnyɨ kayaaka kagyapi gɨvadaihasamaarɨdeigɨnyɨ. 18 Wɨdaasɨna kagyaꞌmujɨ gɨmɨ wawaꞌgɨzɨ pwaraavɨre sɨduta mudɨke duzaadeigɨnyɨra. Saataanɨmɨre jɨhɨnyavɨ mwaaidɨvɨsaraavɨ nɨmɨre baaka nawɨꞌnyavɨna yɨbwaramakuna jɨtheigɨnyɨra. Saataanɨmɨre kwaasɨdɨragɨnya wasɨꞌnapɨjɨ Gotɨyare dɨragɨnaanga lɨmwabɨꞌderera. Nɨmɨnyɨ kanyɨlɨmwagapɨjɨ kumɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnɨderera. Kamarasɨꞌnaꞌmujɨ Gotɨyai dahɨlakakeraayabanna sahwaraavɨ wɨmwaaihadelyɨra,’ Naangei sara nyɨdaꞌ.

Polɨ gannya wawɨnyaꞌna wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

19 Sarevɨdaaꞌnyɨ Aahɨripaa Kingɨyaigɨ, sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ sara wɨꞌneꞌ sara mɨdɨmweinyɨra. Sabwi mamarasɨꞌnyɨwa. 20 Aawa. Sɨnnawɨ Anga Damaazɨkazɨjɨ Anga Jeruzaalemɨjɨ sabanna wɨjɨwaakɨna ye. Dɨvi Kwaaka Juthɨya yuyabajɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨrebajɨ avaaina wɨjɨwaakɨna ye. Ayabwi wasɨꞌnadɨvɨꞌ mudɨkebwi Gotɨyarebwi jawɨramaarila! Sara yapɨjɨ ‘Mudɨkebulyɨyaina sare yaana!’ dapɨjɨ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌna nayaa sara jɨla! 21 Sareinyɨ yeꞌna Gotɨyare Angevɨ Juyara galalɨmwanna nyeva nyɨrameꞌ. 22 Kɨgaaꞌ yuyagaasɨ dahaasɨ Gotɨyai nyɨvainadevɨdaaꞌnyɨ dava daavɨna yena aꞌmwe naangeihɨrɨjɨ aꞌmwe maalɨkeihɨrɨjɨ yuya sahwaihɨrɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ yɨhɨzalɨkurakɨvanɨge. Yagaala saꞌ mudɨkeꞌ daaka! Aawa, Ne Mozɨzalyɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsarajɨ sara avaaina mena nejaasasɨra. 23 Dara nejaaꞌ ‘Gotɨyai dahɨlakakei Kɨraazɨtɨyarɨ daanga naanga kuvɨnojɨ balojɨ sɨnnawɨnyai kwaihwaainakei dɨkaavadelyɨra. Dɨvi aꞌmwe yuyara dɨkaapɨꞌderera. Dɨkaavojɨ aꞌmwe sainaavɨnajɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨnajɨ sainaavɨna nedatheꞌ “Aꞌmwera Gotɨyare nawɨꞌnyaba baakeba mwaaibɨꞌderera.” Yɨ sahwai baaka naangeꞌ aꞌmweraavɨna wɨjɨwaainadelyɨ.’ ” Polɨ sara wɨdaꞌ.

24 Polɨ kotɨyaꞌna sara wɨdadaaꞌnyɨyagaaꞌ Pezɨtaazai jaka wɨdaꞌ “Polɨgɨ aaꞌneigɨnyɨ. Bukuya naanga wanganagɨla naanga yawɨragɨla sɨduꞌmaayaigɨ dahayɨmaꞌnɨvanɨgɨna?” 25 Sai wɨdaꞌ “Aꞌmwe naangeigɨ, Pezɨtaazaigɨ, aaꞌneinyɨ mɨka! Aawa. Yagaala yɨhɨthɨwe nebulyasɨra. Yagaala sɨduꞌnakenna yɨhɨthɨwa. 26 Kingɨya Aahɨripaagɨ, sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahɨnɨnna yawɨꞌmwaanyaꞌna dɨragɨnna gɨthɨwa. Yuya, yɨhɨthɨwe dara yawɨꞌmwaanyaꞌ ‘O, sara sara daaka!’ Lɨka myulyaryakengɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera tɨnna wanganyaba kuꞌmaayaba yakengɨra. 27 Kingɨya Aahɨripaagɨ, Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjaasaraavɨre yagaala dɨlɨmwamanɨgɨna? Sareꞌna dara yawɨꞌmweꞌ ‘Aahɨripaa kumɨre yagaalyaꞌ mena wɨꞌnɨvanɨkei daaka!’ ” 28 Kujaaꞌ Aahɨripaa sahwarɨ yarai wɨdaꞌ “O, nyɨdɨwaanyaꞌna Kɨraazɨtɨyareinyɨ yarai yɨmaꞌnɨjɨwana!”

29 Polɨ wɨdaꞌ “Gotɨyarɨ wɨdɨvanɨge. Maalɨkegaaꞌ dɨngaka? Naangegaaꞌ dɨngaka? Aahɨripaajɨ pwara kadɨka nyuꞌnɨvanɨgasarajɨ sara nɨmɨbɨsara yɨmaꞌnɨpɨka! Sara kɨrɨꞌ senɨyabarajɨ nyɨvwɨyɨnɨkeinyɨra. Sahwara senɨmaayara Kɨraazɨtɨyarera yɨmaꞌnɨpɨka!”

30 Sagaaꞌ Kingɨyalyɨ Gaꞌmaanɨya naangelyɨ Benaazasɨ pwara yuyarajɨ daavɨna yeva 31 yaꞌmaꞌna yeva dɨnyɨna yeꞌ “Tamakyaꞌnajɨ kalavuzangevɨ mwaalyaꞌnajɨ aꞌmwe dai kayaaꞌna myadelyɨra.” 32 Sara dɨnyɨna kyeꞌ Aahɨripaa Pezɨtaazarɨ wɨdaꞌ “Pezɨtaazaigɨ, aꞌmwe dai ‘Sizaai nɨmɨre yagaalyaꞌ wɨꞌnana!’ mujazɨ kwajɨ ‘Gɨnnya angevɨna dɨwona!’ kudɨthɨka!” wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR