Acts 26

Aahɨripaamyaba Polɨ gannyabwi wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

1Aahɨripaa Polɨmɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨnyɨne yagaala dɨnedana!” Kudaꞌ sai gannya asi makina yaka gannya yagaala wɨdaꞌ

2“Kingɨya Aahɨripaagɨ, dahaaꞌ nɨnnya yagaalyaꞌ gɨthɨdeꞌna yɨlaaya yɨvanɨge. Juyara nɨmɨnyɨna kotɨyaꞌ wɨdadɨvɨsaꞌna gɨthɨdeꞌnanyɨ. 3Juyainaavɨrebulyɨ Juyainaavɨre yawɨta ge gejɨ sangɨna sɨduꞌnakeigɨnyɨ. ‘Sara yawɨꞌdɨnyavɨ nɨmɨre yagaala naanga nayaa duꞌnana!’ dɨragɨnna githaangamanɨge.

4Maalɨkeinyɨ mwaalegaasɨ yuyagaasɨ dahaasɨ mwaaidɨnyaꞌna Juya yuyara nyawɨꞌmwaava. Anga Jeruzaalemɨ nɨmɨre anga naanga pimagɨnyaraayawɨ mwaaleinyɨ. 5Sareinyɨ yawɨꞌmwaava. Nabaai ‘Wɨdaana!’ dɨpɨjaꞌ dara nedɨpɨka! ‘Sɨnnawɨdaaꞌnyɨ Polɨ Perɨzɨyaraavɨrebwi dɨragɨnna mɨdɨdelyɨ.’ Perɨzɨyaraavɨrebwi naangebulyɨ. Pɨbura maalɨkeburera. 6Gotɨyai Ne sɨnnawɨnyaraavɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌna yemwaaimanɨgeꞌna dahaaꞌ kotɨyaꞌ nyɨdɨvanɨgasaꞌna daaꞌmanɨge. Sarevɨ Juya yuyaina yemwaaimanɨgo. 7Sawɨtagaaꞌ yɨrɨkagaaꞌ Ne sɨnnawɨnya sɨvɨlɨraai ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨreina Gotɨyarɨ yɨlaaya yadaanyainera. Yadaanyaꞌna Gotɨyai Ne sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjaake nebulyaꞌna yɨmaꞌnyaꞌna yemwaaimanɨgo. Nabaai, nɨmɨ sara yemwaaimanɨgeꞌna, Kingɨyaigɨ, Juyara kotɨya beꞌna nyɨmarivanɨgava! Kumɨrebwina! 8Juyaihi, Gotɨyai baryara yɨdɨkaavadeꞌna beꞌna yɨvanɨgava myawɨrinanyava! (Naangeꞌ daaka!)

9Kɨgaaꞌ dara yawɨꞌna ye, ‘Jizaazai Naazaretɨ mwaalyare yayavɨjɨ gamɨreraavɨjɨ kayaaꞌna yuyanna wima!’ Sara yawɨꞌna yena Jeruzaalemɨ sara yɨna ye. 10Sara yɨna kye Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌde naangera wɨdaasɨna kanyeꞌ kalavuzangevɨ Gotɨyare tewaanya kwalaalyaraavɨ wɨmwaaihɨna ye. Pɨgaaꞌ pwara dɨnyɨna ‘Jizaazarera baibɨzara,’ dɨnyɨna kyeꞌ nabaai nɨmɨ ‘Baibɨꞌderera,’ wɨde. 11Sara wɨdena naangegaaꞌ Juyainaavɨre Lotuanga yuyangɨ pwara saraavɨna wɨdɨna ‘Dɨramyɨla!’ Jizaazareraavɨ wɨde ‘Jizaazarɨ bɨrala wɨdapɨjɨ gamɨre lɨmwangebwi dɨmarasɨꞌnyɨla!’ Dɨvi sahwaraavɨna nɨmɨre sɨnna tɨka nyɨdaꞌdaaꞌnyɨ Menyaraavɨre angebanna yɨwɨnamaꞌna kyapɨjɨ sabanna kumɨnyɨna kayaaꞌna yɨgalyaꞌna kaanna wɨna ye.”

Polɨ Kɨraazɨtɨyarei yɨmaꞌnakei wɨdakeꞌnesɨ.

(Apozelɨyara 9:3-19; 22:6-16)

12Polɨ kuna wɨdaꞌ “ ‘Jizaazareraavɨ kayaaka yɨgalɨma!’ dena sareꞌna kude Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera paazɨyaꞌ nyɨjaaveva Anga Damaazɨkazɨna kumɨre wawɨnyaꞌna wɨdaasɨna nyeꞌ. 13Wɨdaasɨna kanyeꞌ Kingɨyaigɨ, sɨrɨgwajahaaꞌ tusavɨ dara wanganageꞌ ‘O, sɨgunyavɨdaasɨ baaka naangeꞌ nɨmɨjɨ aꞌmwera yeꞌmwannɨgwodaanyarajɨ sainaayaba damwadɨwaka!’ Nyɨlyai maalɨkelyɨ. Baaka saꞌ naangesɨra. 14Sara kade kwaakevɨna yuyaina walaꞌna kyo Yɨvɨruyagaala maanguraayavɨ wɨꞌne, ‘Solɨgɨ, Solɨgɨ, kayaaꞌna beꞌna nyɨgaimanɨgɨna? Bulɨmakaawoyai “Aala!” dɨna yaka gyakware yɨta yesa yɨnɨkeꞌ sɨvɨlyasɨ tamɨna kyɨwaꞌ daanga wɨvɨmwakabaaibɨꞌ gɨmɨre Gotɨyarɨ kayaaꞌna kyɨwaa gɨmɨnyɨna daanga gɨvɨmanɨka.’ 15Wɨꞌnena yɨwaaraꞌna ye ‘Naangeigɨ, aaihwaigɨnaka?’

‘Kayaaka nyɨgaimanɨgɨnyainyɨ Jizaazainyɨra.
16Sahwainyɨ kɨrɨꞌ gɨmɨ dɨthaaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. “Nɨmɨnyɨ nyɨdaayɨdeigɨ nyɨjalɨkurakɨdeigɨ jɨmaꞌnana!” dena gɨthahɨlakɨdeꞌna bɨweinyɨra. Wawaꞌgɨzɨ dahaaꞌ nɨmɨnyɨne dɨragɨnyaꞌ wangamwaanyaꞌna pwaraavɨ duzalɨkurakɨdeigɨnyɨra. Sara yaꞌgɨzɨ dɨvi pɨnɨnna gɨzɨwaainɨdeꞌna duthatheigɨnyɨ. 17Yɨzɨrelɨyarajɨ ajɨmya yuyangɨyarajɨ saraayawɨnna kagɨthaasaꞌmujɨ gɨmɨnyɨ kayaaka kagyapi gɨvadaihasamaarɨdeigɨnyɨ. 18Wɨdaasɨna kagyaꞌmujɨ gɨmɨ wawaꞌgɨzɨ pwaraavɨre sɨduta mudɨke duzaadeigɨnyɨra. Saataanɨmɨre jɨhɨnyavɨ mwaaidɨvɨsaraavɨ nɨmɨre baaka nawɨꞌnyavɨna yɨbwaramakuna jɨtheigɨnyɨra. Saataanɨmɨre kwaasɨdɨragɨnya wasɨꞌnapɨjɨ Gotɨyare dɨragɨnaanga lɨmwabɨꞌderera. Nɨmɨnyɨ kanyɨlɨmwagapɨjɨ kumɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnɨderera. Kamarasɨꞌnaꞌmujɨ Gotɨyai dahɨlakakeraayabanna sahwaraavɨ wɨmwaaihadelyɨra,’ Naangei sara nyɨdaꞌ.

Polɨ gannya wawɨnyaꞌna wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

19Sarevɨdaaꞌnyɨ Aahɨripaa Kingɨyaigɨ, sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ sara wɨꞌneꞌ sara mɨdɨmweinyɨra. Sabwi mamarasɨꞌnyɨwa. 20Aawa. Sɨnnawɨ Anga Damaazɨkazɨjɨ Anga Jeruzaalemɨjɨ sabanna wɨjɨwaakɨna ye. Dɨvi Kwaaka Juthɨya yuyabajɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨrebajɨ avaaina wɨjɨwaakɨna ye. Ayabwi wasɨꞌnadɨvɨꞌ mudɨkebwi Gotɨyarebwi jawɨramaarila! Sara yapɨjɨ ‘Mudɨkebulyɨyaina sare yaana!’ dapɨjɨ aꞌmwera tɨnna wanganyaꞌna nayaa sara jɨla! 21Sareinyɨ yeꞌna Gotɨyare Angevɨ Juyara galalɨmwanna nyeva nyɨrameꞌ. 22Kɨgaaꞌ yuyagaasɨ dahaasɨ Gotɨyai nyɨvainadevɨdaaꞌnyɨ dava daavɨna yena aꞌmwe naangeihɨrɨjɨ aꞌmwe maalɨkeihɨrɨjɨ yuya sahwaihɨrɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ yɨhɨzalɨkurakɨvanɨge. Yagaala saꞌ mudɨkeꞌ daaka! Aawa, Ne Mozɨzalyɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsarajɨ sara avaaina mena nejaasasɨra. 23Dara nejaaꞌ ‘Gotɨyai dahɨlakakei Kɨraazɨtɨyarɨ daanga naanga kuvɨnojɨ balojɨ sɨnnawɨnyai kwaihwaainakei dɨkaavadelyɨra. Dɨvi aꞌmwe yuyara dɨkaapɨꞌderera. Dɨkaavojɨ aꞌmwe sainaavɨnajɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨnajɨ sainaavɨna nedatheꞌ “Aꞌmwera Gotɨyare nawɨꞌnyaba baakeba mwaaibɨꞌderera.” Yɨ sahwai baaka naangeꞌ aꞌmweraavɨna wɨjɨwaainadelyɨ.’ ” Polɨ sara wɨdaꞌ.

24Polɨ kotɨyaꞌna sara wɨdadaaꞌnyɨyagaaꞌ Pezɨtaazai jaka wɨdaꞌ “Polɨgɨ aaꞌneigɨnyɨ. Bukuya naanga wanganagɨla naanga yawɨragɨla sɨduꞌmaayaigɨ dahayɨmaꞌnɨvanɨgɨna?” 25Sai wɨdaꞌ “Aꞌmwe naangeigɨ, Pezɨtaazaigɨ, aaꞌneinyɨ mɨka! Aawa. Yagaala yɨhɨthɨwe nebulyasɨra. Yagaala sɨduꞌnakenna yɨhɨthɨwa. 26Kingɨya Aahɨripaagɨ, sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahɨnɨnna yawɨꞌmwaanyaꞌna dɨragɨnna gɨthɨwa. Yuya, yɨhɨthɨwe dara yawɨꞌmwaanyaꞌ ‘O, sara sara daaka!’ Lɨka myulyaryakengɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera tɨnna wanganyaba kuꞌmaayaba yakengɨra. 27Kingɨya Aahɨripaagɨ, Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjaasaraavɨre yagaala dɨlɨmwamanɨgɨna? Sareꞌna dara yawɨꞌmweꞌ ‘Aahɨripaa kumɨre yagaalyaꞌ mena wɨꞌnɨvanɨkei daaka!’ ” 28Kujaaꞌ Aahɨripaa sahwarɨ yarai wɨdaꞌ “O, nyɨdɨwaanyaꞌna Kɨraazɨtɨyareinyɨ yarai yɨmaꞌnɨjɨwana!”

29Polɨ wɨdaꞌ “Gotɨyarɨ wɨdɨvanɨge. Maalɨkegaaꞌ dɨngaka? Naangegaaꞌ dɨngaka? Aahɨripaajɨ pwara kadɨka nyuꞌnɨvanɨgasarajɨ sara nɨmɨbɨsara yɨmaꞌnɨpɨka! Sara kɨrɨꞌ senɨyabarajɨ nyɨvwɨyɨnɨkeinyɨra. Sahwara senɨmaayara Kɨraazɨtɨyarera yɨmaꞌnɨpɨka!”

30Sagaaꞌ Kingɨyalyɨ Gaꞌmaanɨya naangelyɨ Benaazasɨ pwara yuyarajɨ daavɨna yeva 31yaꞌmaꞌna yeva dɨnyɨna yeꞌ “Tamakyaꞌnajɨ kalavuzangevɨ mwaalyaꞌnajɨ aꞌmwe dai kayaaꞌna myadelyɨra.” 32Sara dɨnyɨna kyeꞌ Aahɨripaa Pezɨtaazarɨ wɨdaꞌ “Pezɨtaazaigɨ, aꞌmwe dai ‘Sizaai nɨmɨre yagaalyaꞌ wɨꞌnana!’ mujazɨ kwajɨ ‘Gɨnnya angevɨna dɨwona!’ kudɨthɨka!” wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR