Acts 28

Ahuꞌmanna Molɨta mwaalesaꞌnesɨ.

1Kwaakevakɨ tewaanya mwaalogaaꞌ dara yawɨroꞌ “O, ahuꞌmanna daꞌ Molɨta woꞌnɨkeꞌ daaka!” 2Burɨka nevadaaꞌnyɨ yɨrɨla nedadaaꞌnyɨ saba mwaalyara aꞌmwe tewaanyara nemɨnyɨna kale maalɨꞌna muyaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwara dɨka yɨraꞌna yeva “Yuyaihi, dɨkevɨ jɨmwannyɨla!” nedeꞌ. 3Kanedeꞌ dɨka savɨ kamwaalo Polɨ dɨkewaka marikwaꞌna yaka dɨkevɨ bulyɨraꞌna yadaasɨ naawɨnaanyai dɨka kwiꞌnaꞌ dɨkewakɨdaasɨ bwalyuna yaka Polɨmɨre asavɨ tɨka bwalyadaꞌna yaꞌ. 4Tɨka bwalyadaꞌdaasɨ naawɨnaanyai gamɨre asavɨ lɨngwɨreꞌna kyaꞌ Maavera saba mwaalyara tɨnna wanganeva dɨneꞌ “Aꞌmwe dai aꞌmwe pwarɨ tamakakei kɨrɨꞌ naawɨnaanyai kadaꞌmwaꞌ kayaaꞌnanyai balannelyɨra. Saalaalyavɨ balanne kwai yɨwakei baladelyɨra.” 5Kadɨneꞌ Polɨ naawɨnaanyarɨ dɨkevɨ marirɨkurasɨꞌna yaka kayaaꞌna myɨmaꞌnyɨ yaka tewaanyai mwaalɨna yaꞌ. 6Tewaanyai mwaalaka mwaalaka kyaꞌ “Sare asaꞌ mɨlamakina yadeꞌ dɨngaka? Yarai balɨna yadei dɨngaka?” Sara deva yemwaaina yeꞌ. Yemwaaina yemwaaina yeva dara wanganesaꞌ “Ai, tewaanyai kuna damwaalɨka!” Deva sɨduta pɨbwi yawɨꞌna yeva dɨnyɨna yeꞌ “Aꞌmwe dai Gotɨyaibɨsalyɨra.”

7Sabadaasɨ aya kɨba wawɨnya pɨnɨ warɨna yaꞌ. Wawɨnya sangɨ gyakwai Pavɨlaazai ahuꞌmanna savɨ maremwaaidelyɨra. Aꞌmwe sai kale wiadaaꞌnyɨ nedaꞌ “Nɨmɨre angevɨ angyɨrɨꞌmaata nyɨla!” Kanedaꞌ sawɨta dawaai dasavɨ waꞌmwaꞌna yo. 8Pavɨlaazare ganɨmaangei kɨlaakejɨꞌ dɨꞌmudɨnakei lɨkulya tɨnakei warɨna yaꞌ. Gannya yɨꞌbɨnyavɨ waꞌdɨꞌnyɨ kuꞌdɨkevɨ Polɨ wɨlaka gamɨnyɨna Gotɨyarɨ wɨdaka asawaai kadathɨwagaꞌ nabalya yarai yɨwɨna yaꞌ. 9Sara kyaꞌ ahuꞌmanna savɨ mwaalyara nabalɨnakera kadɨka wɨꞌneva nemɨnyawɨnna bɨna kyeꞌ Polɨ tewaanna yɨna yaꞌ. 10Savɨdaasɨ yanga naanga wɨjaavɨna neyeva dɨvi sɨpɨyaꞌ nemakwawakegaaꞌ sɨpɨyavɨ nemɨnyɨne wapaayajɨ aalyasɨ yɨvɨsajɨ saza wɨlakɨna yeꞌ.

Molɨtadaasɨ Anga Romɨnesɨ.

11Lawe dɨkaai dɨꞌ ahuꞌmanna savɨ mwaalona sɨpɨya pɨrɨvɨ yɨlamwaaina kyo makuna neyaꞌ. Sɨpɨya saꞌ Anga Alekɨzaadɨrɨyadaasaꞌ burɨkegaaꞌ ahuꞌmannyavɨ warakesɨra. Sɨpɨya saꞌ yayaꞌ Kaazɨtojɨ Polaakɨzalyɨ gɨraꞌmɨraalyaraalyaꞌ woꞌnɨkesɨra. 12Makuna neyaka anga Saairakyuzɨna yɨꞌmavaawɨna kyaꞌ saba sawɨta dawaai dasavɨ mwaalɨna yo. 13Mwaalɨna kyo sɨpɨyaꞌ makuna neyaka anga Rɨzɨyaamɨna yɨꞌmaꞌna yaꞌ. Yɨꞌmaꞌna kyaꞌ yɨrɨka pɨrɨvɨ dusɨdaasɨ yɨhusaꞌ yɨna kyaꞌ sawɨta dawaai kajɨnnaꞌ anga Pyutɨyolaaina sɨpɨyaꞌ yarai makuna neyaꞌ. 14Makuna kaneyaꞌ dara wanganoꞌ “Anga davɨ mwaalyara pwara neyaꞌmwera daaka!” Sara kado sahwara yɨwaaraꞌna neyeꞌ “Wikɨya pɨrɨꞌ dava dɨmwaalyideihi daaka?” Yɨwaaraꞌna kaneyeꞌ saba mwaalɨna yo. Mena mwaalɨna yona Romɨneina kwaakaanya wɨna yo. 15Kwaakaanya wɨna yadaawojɨ Romɨ mwaalyara neyaꞌmwera nemɨnyɨna kadɨka dara wɨꞌnesaꞌ “Polɨjɨ pwara Kɨraazɨtɨyarerajɨ jɨnɨgava!” Sara deva pwara Maaketɨya Aapɨyaazɨna wɨjɨmaaꞌnyɨna kaneyeꞌ pwara anga Se Warya Dawaai Dasabanna wɨjɨmaaꞌnyɨna neyeꞌ. Wɨjɨmaaꞌnyɨna kaneyeꞌ Polɨ kumɨnyɨ tɨnna wanganaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna yaka gamɨre sɨmunyavɨ yɨvaimwangebwi maaraka yɨlaaya yɨna yaꞌ.

Anga Romɨ Polɨ mwaalakeꞌnesɨ.

16Romɨna yɨꞌmavaawɨna kyo gaꞌmaanɨyara nedeꞌ “Polɨ kalavuzangevɨ mamwaalyɨ yadeꞌna angeꞌna bɨrojɨ savɨ mwaaladelyɨra. Aawɨlata pwai damelyɨ mwaaladelyɨra.”

17Yɨrɨka dawaai dasa kavuraꞌ Polɨ Juya naanga mɨnyagɨnyaraavɨna yɨkabyaꞌna yagaala wɨdaasɨna yaꞌ. Wɨdaasɨna kyaꞌ aꞌmwera yɨkabɨna kyeꞌ wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, nemɨre Juyaraavɨna kayaaꞌna myeinyɨra. Nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi kayaaꞌna myeinyɨra. Sara mi kye kɨrɨꞌ Jeruzaalemɨ nyɨvwɨyeva kalavuzainyɨ Romɨyaraavɨ nyɨmarɨmwangeꞌ. 18Kanyɨmarɨmwangeꞌ Romɨyara nyɨwaaraveva dara yawɨresaꞌ ‘O, aꞌmwe dai balyaꞌna kayaaꞌna myakei daaka!’ Sara deva dɨnyɨna ‘Kalavuzangevɨdaasɨ yuneꞌna wɨdasaana!’ 19Dɨnyɨna sara kyeꞌ Juyara wɨdeꞌ ‘Arɨkawɨnyɨ.’ Sara kudeꞌ nɨmɨre anga naanga sɨmagɨnya sahwaraavɨna ‘Kotɨyaꞌ yagaainakeinyɨ yɨderera,’ mujena ‘Gave pɨbwina darɨka?’ dena wɨde ‘Aꞌmwe Naanga Sizaai kadɨka nyuꞌnana!’ 20Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨhwanganɨdeꞌnajɨ yɨhɨthɨdeꞌnajɨ ‘Jɨkabyɨla,’ sara wɨdasaabɨwa. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨzɨrelɨyaina pwai sɨgunyavɨdaasarɨna yemwaidaanyarɨna senɨya nyɨvwɨyɨnɨkeinyɨ mwaaihe.” 21Kumɨ wɨdeꞌ “Gɨmɨnyɨna Kwaaka Juthɨyadaasa paazɨya mamaaryona. Sabadaasara neyaꞌmwera gɨmɨnyɨna manejeꞌ. Gɨmɨnyɨne kayaaꞌnanyanna sahwara manejeꞌ. 22Manejesaina gɨmɨre yawɨsaꞌ kadɨka wɨꞌnaanneinera. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyaba aꞌmwera gɨmɨre Kɨraazɨtɨyareraavɨna kayaaꞌna wɨdadɨvɨꞌ, nabaai, kanedaꞌgɨzɨ kadɨka wɨꞌnaadeinera.”

23Pɨgaaꞌ Polɨjɨ Juyarajɨ dahɨlakesagaaꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ gamɨnyawɨnna aꞌmwe kwala naangera bɨna yeꞌ. Mena bɨna kyeꞌ sagaaꞌ mwanyavɨdaaꞌnyɨ sawɨtɨrɨnyagaaꞌna Gotɨyai dɨragɨnna nemaremwaaideꞌna Polɨ wɨjalɨkurakɨna wɨjalɨkurakɨna yaꞌ. Sana yada Ne Mozɨzare kɨwɨnyangɨjɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasaraavɨre yagaalyangɨjɨ Jizaazarɨ nayaa lɨmwagasaꞌna wɨjɨwaakaꞌ. 24Kujɨwaakaꞌ pwara gamɨre yagaalyaꞌ wɨꞌnesaꞌ kɨrɨꞌ pwara muꞌnyeꞌ. 25Sara yeva yagaala kwalaalya dɨnyɨna kyeꞌ yagaala pɨrɨꞌ Polɨ wɨdaꞌ “Kɨgaakuna Kuryai Tewaanyai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei Pɨropetɨya Aazaayarɨ nebwina kujaaꞌ sarɨmɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨna Aazaayai sara wɨjaaꞌ. 26Wɨjaakeꞌ dara dɨnɨkeꞌ

‘Wawaꞌgɨzɨ aꞌmwe daraavɨ duthathera
“Kadɨkeꞌna wɨꞌnyɨna yapɨjɨ
myawɨramaari jideihɨlyɨra.
Tɨnna wanganna wanganna yapɨjɨ myawɨranganyɨ jideihɨlyɨra.”
27Aꞌmwe daraavɨre sɨduta kayaaka yɨnɨkeꞌna
Kunnya kadɨka taanga tɨlaꞌnyɨna yesara
Kunnya tɨnnya tɨbarya yaꞌna yesarera.
Sara myesaꞌ kunnya tɨnna kwangabɨthɨka!
Sara myesaꞌ kunnya kadɨka kuꞌnɨpɨdɨka!
Sara myesaꞌ kunnya sɨduta kyawɨpɨdɨka!’
Gotɨyai dɨnɨka

‘Kunnyabwi yagalyaꞌmapɨjɨ kwajɨ
Nɨmɨnyawɨnna gɨnyɨwannɨpɨjɨ kwajɨ
Kumɨnyɨ nayaa kyavadaꞌgaimudɨka!’ ”
28Yagaala pɨrɨsɨ Polɨ wɨdaꞌ “Sarevɨdaaꞌnyɨ dara jawɨryideꞌ ‘O, Gotɨyai aꞌmweraavɨne padaihasamaasabwine yagaala ajɨmya yuyangɨyaraavɨ duthaasɨwaka!’ Yɨhɨthɨvanɨge. Sahwara Gotɨyare yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnɨpɨꞌderera.” 29Polɨ sara kudaꞌ Juyara pwara “Polɨ nebulyaꞌna nedɨwaka,” dadɨvɨꞌ pwara “Sai kwaasɨ nedɨwaka,” dadɨvɨꞌ maanga kuna dɨdɨvɨꞌ yaꞌmaꞌna yeꞌ.

30Kwarame pɨrɨwaai wavɨlaꞌdaasɨ Anga Romɨ Polɨ angeꞌna mubada saba mwaaida pwara angyɨrɨꞌmaata yadɨvɨsaꞌna Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨꞌnyaꞌneꞌna Polɨ yɨlaaya yadelyɨra. 31Yɨlaaya yada Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌna wɨdada Naanga Kɨraazɨtɨya Jizaazarɨna wɨjɨwaakadelyɨra. Dɨragɨnna wɨdada pwara gamɨnyɨ mujadɨvɨkɨ “Yagaala sa madɨnna!” Mujɨ yadɨvɨkɨra.

Copyright information for `BYR