Acts 3

Sɨvɨla kayaaꞌnanyarɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.

Pɨgaaꞌ sawɨsɨrɨ tɨri kɨlokɨyagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨjahaaꞌ Gotɨyare Angevɨna Pitalyɨ Jonɨjɨ wogi. Saba tɨkurya pɨrɨꞌ “Tɨkurya Nawɨꞌnyava,” woꞌnɨkevɨ sɨvɨla kayaaꞌnanyai mudangegaaꞌdaasɨ sarei yɨmaꞌnakei mwaalaꞌ. Yuyagaaꞌ tɨkurya savɨna pwara makabeva walamwaaihɨna yadɨvɨꞌ Gotɨyare Angevɨ widaawadaapiyaraavɨ naanga yɨdaangadelyɨ nɨgwianna. Sarei mwaalaka dara wanganakeꞌ “O, aꞌmwe saraai duimanaabɨhɨla!” Daka wɨdaꞌ “Aꞌmweraaihi, nɨgwia yanga dɨnyɨjaayɨla!” Tɨnna baihanaꞌna yagɨla Pitai wɨdaꞌ “Tɨnna dɨnehwangana!” Sara kudaꞌ sai yawɨꞌna “Nɨgwia nyɨjaayɨkadera.” Yawɨꞌna yaka tɨnna wanganna yaꞌ. Wangadaasɨ Pitai wɨdaꞌ “Nɨmɨ nɨgwia aawa! Kɨrɨꞌ pɨbwi tewaanyabwi kɨnɨnnakeinyɨ yanga gɨzaavɨma! Naazaretɨ mwaalyai Kɨraazɨtɨya Jizaazare yayavɨna gɨthɨma! Kaanya jamarya!” Miꞌna wɨdaka gamɨre aangasavɨ maaraka yɨrɨꞌbwaraꞌ. Yɨrɨꞌbwaꞌdaasɨ gamɨre sɨvɨlyɨraalyɨ nabaꞌjangeraalyɨ dɨragɨnya yarai kyɨmaꞌnaꞌ yɨladɨkwosɨꞌnaawɨna yaka gannya sɨvɨlyɨraalyɨ daavɨna yaka kaanya gaai yamarina yaꞌ. Kaanya gaai yamaryaka Gotɨyare Angevɨ Pitalyɨ Jonɨjɨ saraalyɨ yeꞌmwannawɨlaka yamaryada dɨkwosɨꞌnada Gotɨyarɨ yɨlaaya maryada mwaalɨna yaꞌ. Mwaalɨna yaka kaanya yamaryada Gotɨyarɨ yɨlaaya maryadaasɨ aꞌmwera bwanganeva 10 dara wanganesaꞌ “Ai, aꞌmwe sai Tɨkurya Nawɨꞌnyavɨ walamwaaina yada nɨgwianna nedadei daaka!” Sara deva sahwarɨ yɨmaꞌnakevɨna nɨꞌnɨka yadɨvɨꞌ atɨka maruꞌnaꞌna yeꞌ.

Gotɨyare Angevɨ Pitai wɨdakeꞌnanyɨra.

11 Aꞌmwe sai Pitalyɨ Jonɨjɨ saraarɨ lɨmwadaasɨ aꞌmwe yuyara atɨka maruꞌnaꞌdɨvɨꞌ kumɨnyawɨ yɨhulɨvɨlɨyavɨna bɨna yeꞌ. Gotɨyare Angevɨ yɨhulɨvɨlɨya saꞌ Solomonɨmɨre yɨhulɨvɨlɨyaꞌ woꞌnɨkesɨ. 12 Bɨna kyeꞌ Pitai yuyaraavɨ tɨnna wanganaka wɨdaꞌ “Yɨzɨrelɨyaihi, daꞌna atɨka baaꞌna maruꞌnaꞌmanɨgava? Baaꞌna nengamanɨgava? ‘Kɨrɨnnya dɨragɨnyasɨ tewaanyabulyɨ sasara yagɨla aꞌmwe dai kaanya yamaryaderɨ wɨmwaihɨwaai,’ sara jawɨꞌmanɨgava! 13 Aawa, davwina Evɨraamɨjɨ Aazakɨjɨ Jaikopɨjɨ saraavɨre Gotɨyai nemɨre sɨnnawɨnyaraavɨre Gotɨyai gannya wɨdaayadei, Jizaazarɨ yɨdɨkaavaka gannyaba byaannakerɨ wɨmwaaihakeꞌnesɨ. Sareꞌna yɨwolyaꞌnesɨ. Gannya wɨdaayaderɨ Romɨyaraavɨre kotɨyaꞌna sarɨmɨ makuna kyeꞌ aꞌmwe Paailatɨ yɨhɨthaꞌ ‘Aꞌmwe tewaanya darɨ wɨla kulayaaraꞌmujɨ wawadelyɨ.’ 14 Sara kyɨhɨthaꞌ Paailatɨmyaba ‘Arɨkewɨnyɨ. Sahwai aala!’ wɨdesaihɨlyɨ. Sahwai tewaanyai yɨdaꞌmaraangei nayaa yadei kɨrɨꞌ sarɨmɨ ‘Arɨkewɨnyɨ. Balana!’ wɨdeva Paailatɨmɨ wɨdeꞌ ‘Sai balana! Aꞌmwe pwarɨ wɨlyaꞌ jaaka!’ Aꞌmwe sai kɨgaaꞌ tamakakei kayaaꞌnanyalyɨ. 15 Sara wɨdɨna yeva Gaalyaburɨne Aaya Kaavɨlyarɨ Romɨyaraavɨna wɨjaavɨna kyeꞌ tamakɨna yeꞌ. Miꞌna tamakɨna kyeꞌ dɨvi Gotɨyai yɨdɨkaavakeꞌna tɨnna wanganolyainaai savɨna yɨhɨzalɨkurakɨvanɨgoi. 16 Aꞌmwe dai Jizaazarɨ lɨmwagarakevɨna Jizaazare dɨragɨnyaꞌ sahwarɨ yavadaꞌgaimwaꞌ. Yɨthaanyi, tɨnna wangamanɨgasasɨ sɨduta yawɨꞌmanɨgasasɨ aꞌmwei sɨvɨla tewaanyaraalyɨyarɨna Jizaazai sara yɨwaꞌ. Naarɨmɨ dɨna ‘Jizaazai dɨragɨnaangelyɨ,’ dɨna yola Jizaazare yayaꞌ aꞌmwerɨ wɨdɨna kyɨwoi sarɨmɨnyaba dai tewaanna mwaalɨkelyɨ.

17 Nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨna yawɨꞌmwa. ‘Juyara sɨduta myawɨri yeva Jizaazarɨ kayaaꞌna yeꞌ. Sabaaibɨꞌ kumɨre aꞌmwe naangera sara yeꞌ,’ nɨmɨ sara yawɨꞌmwa. 18 Yesaꞌna sɨnnawɨ Gotɨyai pɨropetɨyara wɨꞌnawɨjɨwaakyaraavɨre maangengɨ wɨjaaꞌ. Dara dɨnɨꞌ ‘Gotɨyare Kɨraazɨtɨyai, Gotɨyai dahɨlakyaakerɨ daanga wɨvɨnadelyɨ.’ Sara dɨnɨkeꞌna Jizaazarɨ sara tamakeꞌ. Sareꞌna Gotɨyare yagaala nebulyaꞌna yakesɨra. 19 Sarevɨdaaꞌnyɨ dahaaꞌ sarɨmɨre sɨmunyabwi mudɨkebwi jawɨramaarila! Dɨhɨnyɨwannyɨla! Gotɨyarɨ kudapɨjɨ sahwai sarɨmɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnadeꞌnanyɨ. 20 Marasɨꞌnojɨ gamɨnyabadaaꞌnyɨ tewaanyagasa sarɨmɨnyɨ maryasaabathelyɨ. Nabaai sarɨmɨnyɨna Gotɨyai yawɨraka sɨnnawɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dahɨlakakerɨ maryasaabathelyɨra Jizaazai. 21 Kɨgaakuna Gotɨyai pɨropetɨya tewaanyaraavɨre maangengɨ wɨjaake sara yɨdaꞌnɨkeꞌna ‘Sɨgunyavɨ Jizaazai yemwaaladelyɨra.’ kadaꞌ yuya mudɨke yavadaꞌgalojɨyagaaꞌna walaabathelyɨra. 22 Jizaazarɨ dahɨlakakerɨna Ne Mozɨzai yɨdaꞌnɨka ‘Nyɨdasaabakabaaibɨꞌ Naangei sarɨmɨre Gotɨyai sɨryaꞌmwerajɨyarɨ pɨropetɨyarɨ dahɨlakojɨ sarɨmɨnyɨna wɨdasaabathelyɨra. Sai Gotɨyare yagaala yɨhɨthathelyɨ. Yuya sa miꞌna kyɨhɨthozɨ kadɨka wɨꞌnapɨjɨ sara jideihɨlyɨ. 23 Pɨropetɨya sarɨ kurɨnaka gazaizai kadɨka muꞌnyɨ kyojɨ Gotɨyare aꞌmweraayawɨdaasɨ Gotɨyai muꞌnyade sarɨ jaapaina yojɨ kayaaka yɨgaladelyɨra.’ 24 Ne Mozɨzai sara yɨdaꞌnɨkesɨ. Sara kyɨdavaꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨta pɨropetɨyara Aꞌmwe Saamyɨwelɨjɨ yuya dɨviyarajɨ sara yɨrɨka daryaavɨ dangɨna nejaaꞌ. 25 Gotɨyai sara wɨjaake nelɨmwagarakeꞌ pɨropetɨyara nejaata dɨnɨka sarɨmɨnyɨnengɨra. Gotɨyai Ne sɨnnawɨnyaraavɨ naanga wɨjaakeꞌ nelɨmwagarakeꞌ sarɨmɨnyɨne yagaalyasɨra. Yagaala saꞌ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ wɨjaaꞌ ‘Gɨmɨre yɨsiwiai tewaanna kyojɨ sareꞌna Kwaakevakɨ jɨlɨkaimɨraaya yuyaraavɨna tewaanya naanga yanga wideinyɨ.’ 26 Savɨna Gotɨyai gannya wɨdaayaderɨ dahɨlakaka sɨnnawɨ sarɨmɨnyawɨnna kudasaabaꞌ Jizaazai yɨhɨthɨvanɨꞌ ‘Gazaigɨzaigɨ gɨmɨre kayaaꞌnanyabwi jahalyaꞌmaka!’ Sara yɨhɨthɨvanɨkeꞌ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ yɨhɨgaimwagozɨ tewaanya naanga yanga yɨhyadelyɨ.” Pitai sara wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR