Acts 4

Kaajolɨyaraayaba Pitalyɨ Jonɨjɨ wɨdahɨlyaꞌnesɨ.

1Pitalyɨ Jonɨjɨ saraai aꞌmweraavɨ kuna wɨdadaakɨlyɨyagaaꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsarajɨ Gotɨyare Angevɨna dameraavɨ maremwaaidelyɨ Aꞌmwe Sazuzɨyarajɨ sara bɨna yeꞌ. 2Bɨna yeva sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨyara. Sahwara dɨnyɨna “ ‘Jizaazai balaka ayɨna dɨkaavakelyɨ,’ wɨdɨvanɨgɨlyaꞌna aꞌmwera sɨmunya nyawɨpɨdɨka! ‘Sɨnnawɨ Jizaazai kadɨkaavaꞌ nemɨ kabalawaajɨ dɨvi dɨkavaadeꞌnanyɨ,’ nyawɨpɨdɨka!” Dɨnyɨna kyeꞌ sɨnna tɨka wɨdavakerera. 3Sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ nyɨlyai walakyagaaꞌ aꞌmwe naangera yawɨꞌna yeva “Sawɨsavɨ kotɨyaꞌ madaannera!” Pitalyɨ Jonɨjɨ saraarɨ wɨla pwɨyeva dɨnyɨna “Sawɨsaꞌna kalavuzangevɨ wakawaajɨ mwanyavɨ kotɨyaꞌ yaana!” Dɨnyɨna yeva kalavuzavɨ wɨmwaaihɨna yeꞌ. 4Wɨmwaaihɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe kwalaalyara wɨdahɨlyavɨ kadɨka wɨꞌneva Jizaazarɨ lɨmwagareꞌ. Sagaaꞌ aꞌmwe sara sahwarɨ lɨmwagesara kwala naanga naanga 5,000 mwaaleꞌ.

5Mwanyagaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ saba Juyaraavɨ maremwaaidɨvɨsarajɨ aꞌmwe naangerajɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarajɨ yɨkabɨna yɨna yeꞌ. 6Yɨkabɨna yɨna kyeꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei Anaazalyɨ Kaayapaazalyɨ Jonɨjɨ Alekɨzaadalyɨ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere jɨlɨkaimɨraayarajɨ bamwaaina yɨna yeꞌ. 7Bamwaaina yɨna kyeꞌ tɨnnyaba Kaajolɨyara Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ saraarɨ wɨmwaaiheva yɨwaaraveꞌ “Saꞌ gara yawaaihɨla? Be dɨragɨnyavaka? Kɨrɨmɨre jawaaihɨla saꞌ aarɨne yayavaka?” 8Sara kyɨwaaraveꞌ Pitarɨ Kuryai Tewaanyai yunebanna wɨlamwaaidɨꞌnyɨ wɨdaꞌ “Nemaremwaaidɨvɨsaihɨlyɨ aꞌmwe naangeihɨlyɨ saihi, 9sɨvɨla kayaaꞌnanyarɨ tewaanya yɨkeꞌ gamɨre sɨvɨlyɨraai tewaanyɨraai yavadaꞌgalyawaaiholyaꞌna danehɨthɨwaava! 10Saꞌna sarɨmɨ yuyaihɨlyɨ Yɨzɨrelɨya yuyarajɨ saihi dara yawɨpɨjaꞌ ‘Ai, Kɨraazɨtɨya Jizaazai Naazaretɨ mwaalyare dɨragɨnyaꞌ kyawaalɨꞌ aꞌmwe dai maamɨdaryai yɨmaꞌnaka nemɨnyaba daaꞌmanɨkei daaka!’ Yɨhɨthɨwolyai Jizaazarɨ yɨsavɨri sarɨmɨ nilɨya karameꞌ baryarɨ Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ. 11Sahwarɨna dɨnɨkeꞌ

‘Sɨlaangerɨna madɨvɨsaihi “Waryaanyasɨ,” dɨneva wasɨꞌneꞌ,
Gotɨyai simɨdaangerɨ nayaa marayɨlamwaaihakelyɨ.’
Saꞌ dɨnɨkesɨ sahwarɨna.
12Kayaaꞌnanyanna Jizaazai gavei nevadaihasamaaꞌdelyɨ. Kwaaka yuyavakɨ aane pwai kwarɨ Gotɨyai madahɨlakyaka nemɨre kayaaꞌnanya wasɨꞌnyaꞌnerɨ Jizaazarɨ wɨmwaaihaꞌ. Aane pwaina kwaina miꞌ. Sahwai gavelyɨra,” sara wɨdaꞌ Pitai.

13Kaajolɨyara dara wanganesaꞌ “Nɨwaava, Pitalyɨ Jonɨjɨ saraai lɨka myɨvanɨgɨlyaraai daaka! Saraai aꞌmweraai nemɨre sɨkulɨyavɨ myadisaraai daaka!” Deva atɨka maruꞌnareꞌ. Atɨka maruꞌnareva dara yawɨresaꞌ “O, aꞌmwe saraai Jizaazalyɨ kaanya jamaryagɨla!” 14Sara deva Pitalyɨ Jonɨjɨ saraaryaba aꞌmwerɨ yavadaꞌgainɨkerɨ wanganeva dɨnyɨna yeꞌ “Tewaanyai mena daaꞌmanɨkeꞌna saraarɨ maiyagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mudaanna!” 15Miꞌna dɨnyɨna yeva “Mwasawɨnna dɨmwaalyɨla!” dɨragɨnna wɨdɨna yeꞌ. Miꞌna wɨdɨna kyeꞌ kwalyaweꞌ Kaajolɨyara dɨnyɨna yeꞌ. 16Dɨnyɨna yadɨvɨꞌ pwara yɨwaaraꞌna yɨna yeꞌ “Aꞌmwe saraarɨna gara yaajɨwona? Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ dava yuyara mwaaihasara yawɨꞌmanɨgaꞌ ‘Saraai tewaanyaꞌ dɨragɨnyaꞌ yawaaihɨla.’ Sara yawɨꞌmanɨgasaꞌ majɨna ‘Saꞌ nebulyaꞌ mɨka!’ mujɨ yaanneinera. 17Aawa. Aꞌmweraayaba yuneba yagaala saꞌ nudɨpɨdɨka! Dɨragɨnna wɨdaathera. Sahware yayavɨna aꞌmwe aane pwai kwarɨ mujɨkanera! Savɨneꞌna mala nayɨhɨramaadɨka!” 18Miꞌna dɨneva saraarɨ jaka wɨdɨna kyeꞌ saraai ayɨna wɨladaaꞌdakɨlyɨ wɨdɨna yeꞌ “Aꞌmweraaihi, yuyagaaꞌ aꞌmweraavɨ Jizaazare yagaala mujɨkanera! Jizaazarɨna mujɨwaakyɨkanera!”

19Saraavɨ Pitalyɨ Jonɨjɨ maꞌmaaragi “Sarɨmɨ sahwaihi tewaanna jawɨbwaryɨla! Gotɨyai kanengamanɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ yagalyaꞌmavakwolyɨ sarɨmɨre yagaalyaꞌ yakadeꞌna tewaanyabwi daaka! Gara jawɨryijɨwaava? 20Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naarɨmɨ sahwainaai tɨnna wanganolyajɨ kadɨka wɨꞌnolyajɨ sangɨna wɨdakajainaai wɨjalɨkurakakaneinaalyɨ.” 21Sara kudahi Kaajolɨyara dɨragɨnna ayɨna wɨdeva “Newɨꞌnakɨlyɨ yagaala saꞌ mujɨwaakyɨkanera!” wɨdeꞌ “Dalyula!” Sahwara aꞌmweraavɨna lɨka yesare. Aꞌmwera sɨvɨla kayaaꞌnanyai tewaanya yɨmaꞌnakeꞌna Gotɨyarɨna “Byaannakela,” dɨna yeꞌ. Sara dɨna yadaapɨjɨ Kaajolɨyara yawɨꞌna kyeꞌ “Aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mabɨramaariwo. Maramaannera!” Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ saraarɨ daanga muvɨnyaꞌ. 22Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe sai wɨjɨwaainyaꞌ yɨmaꞌnaka sai tewaanna yavadaꞌgalagɨlyai mɨgɨnyai mɨꞌ. Kwarame aꞌmweraare ata sɨvɨlɨraalya wavɨlaꞌnɨkelyɨ sagaaꞌ.

Jizaazarɨ wɨꞌnadɨvɨsara Gotɨyarɨ wɨdesaꞌnesɨ.

23Pitalyɨ Jonɨjɨ yaꞌmaꞌna yagɨla kɨrɨmɨreraayawɨnna wɨlaawɨna yagɨla Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ aꞌmwe naangerajɨ wɨdesaꞌ wɨdahi. 24Kudahi yuyara sɨmunya gavevɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyarɨ wɨdeꞌ “Nemaremwaaidɨnyaigɨ Sɨgunyasɨ Kwaakevasɨ saalaalyasɨ sa wakaka yuya sangɨ mwaaihasaraavɨjɨ yuyangɨjɨ wakagɨnyaigɨnyɨra. 25Kɨgaakuna gɨmɨre Kuryai Tewaanyai Ne sɨnnawɨnyai Devitɨmɨ sɨmunyaꞌ wɨjaavɨna Kɨraazɨtɨyarɨna. Wɨjaavɨna kyaaꞌ Devitɨ gɨmɨre wɨdaayadei gɨmɨre yawɨsaꞌna pɨkarya dara yɨdaꞌna

‘Ajɨmyangɨyaraavɨre sɨnna tɨka beꞌna wɨdavaꞌ?
Kumɨre aꞌmwera kayaaꞌna beꞌna yawɨreꞌ?
26Kwaakevakɨre kingɨyara malyaꞌ maryamiheꞌ.
Maremwaaidɨvɨsara gaidaasaꞌna yɨkabeva dɨneꞌ
“Naangerɨjɨ gamɨre Kɨraazɨtɨyarɨjɨ yɨgalaana!” ’
27Sara yɨdaꞌnɨkeꞌna nebulyaꞌ dara yɨmaꞌnakesɨ. Anga dava Aꞌmwe Erotɨyalyɨ Aꞌmwe Podɨyaazai Paailatɨjɨ ajɨmya pɨnɨngɨyarajɨ Yɨzɨrelɨyarajɨ yɨkabeva Jizaazai gɨmɨre wɨdaayadei dahɨlakagɨnyarɨna dɨnyɨna ‘Tamakaana!’ 28Savɨneꞌna dɨragɨnaangeigɨ sahwaigɨ yawɨꞌna ‘Sara yɨdeinyɨ.’ Yawɨꞌna yagɨnyaꞌ sara yɨkabeva kunnya sɨmunya myawɨryeva kɨrɨꞌ gɨmɨre sɨmunyaꞌ sara yɨna yeꞌ. 29Naangeigɨ, maiyagaala nemɨjɨyaraarɨ wɨdɨwaasaꞌ dahaasagaaꞌ yawɨraꞌgɨzɨ gɨthayadaanyainaavɨ gɨnnya dɨragɨnyaꞌ kanejaavaꞌgɨzɨ lɨka myadaa gɨmɨre yagaalyaꞌ wɨdaatheꞌnanyɨra. 30Gɨnnya dɨragɨnyaꞌ kanejaavaꞌgɨzɨ nabalɨnakeraavɨ yavadaꞌgalawaajɨ nabaai gɨthaayade tewaanyai Jizaazare yayaꞌ wɨdawaajɨ dɨragɨnyajɨ atɨka maruꞌnaryaꞌnejɨ yaadeigɨnyɨ.” 31Gotɨyarɨ miꞌna kudeꞌ Kurya Tewaanyai yɨna kyaꞌ angevɨ wɨlamwaaleta angeꞌ yonyɨ yonyɨ yɨdaasɨ Kuryai Tewaanyai yuyaraavɨ yunebanna wɨlamwaaina yada dɨragɨnya wɨjaavɨna yaꞌ. Wɨjaavɨna kyaꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ dɨragɨnna wɨdadɨvɨꞌ lɨka myesare.

Jizaazarera avaaizɨmunya yawɨresaꞌnesɨ.

32Jizaazarɨ lɨmwagaꞌdɨvɨta yuyara sɨmunya avaalyasɨ kurya avaainanyasɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ yuyaraavɨ kale wiadaasɨ tewaanna mwaalɨna yeꞌ. Pwai myawɨrina “Nɨmɨre pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨnesɨ. Jizaazare pwaraavɨneꞌ mɨka!” Aawa. Yuyara kunnya gɨlyɨvɨta yuya pwaraavɨnengɨra. 33Yanga yɨnyɨna yadɨvɨꞌ Wɨdaasadera aꞌmweraavɨ Naangei Jizaazai dɨkaavakeꞌna dɨragɨnna wɨjalɨkurakeꞌ. Dɨragɨnna wɨjalɨkurakesaꞌ Gotɨyai Jizaazareraavɨ nayaa kamaremwaalaꞌ yanga gaimwangebwi kumɨnyɨ warakesɨ. 34Sareꞌ daresɨ. Nayaa mwaalɨna kyeꞌ wɨmudaasaka aane pwai kwai mamwaalyaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwara nɨgwɨmaayaraavɨna yawɨꞌna yeva wawɨnyangɨre kwɨyakwaravajɨ angengɨre kwɨyakwaravajɨ sara kunnya yaasadɨvɨꞌ nɨgwia makabɨna yeva 35Wɨdaasaderaavɨna wɨjaavɨna kyeꞌ Wɨdaasadera nɨgwɨmaayaraavɨna wɨjaavɨna yeꞌ. Wɨjaavesaꞌna nɨgwɨmaayara mamwaalyeꞌ.

36Sagaaꞌ savɨna Jozepɨyai Ahuꞌmanna Saaipɨraazɨ mwaalyai sara yaꞌ. Gamɨ sare yɨsavaaꞌ Livaayai woꞌnɨkerɨna Wɨdaasadera yaya mudɨkeꞌ Baanavaazai wɨdesalyɨra. Baanavaazai yagaala saꞌ “Pwaraavɨna sɨmunya dɨragɨnya yɨvaimwadelyɨ,” dɨnɨkesɨ. 37Baanavaazai gannya wawɨnyaꞌ kɨnɨnnakei savɨ yaasaka nɨgwia yuya makabɨna yaka Wɨdaasaderaavɨ wɨjaavaꞌ.

Copyright information for `BYR