Acts 5

Ananaayazalyɨ Sapaairasɨ sayorɨnesɨ.

Baanavaazai sara kujaavaꞌ kɨrɨꞌ Aꞌmwe Ananaayazai mwaalaꞌ. Sare balaangeꞌ Sapaairaꞌ yayaꞌ woꞌnɨkesɨ. Sai mwaalaka kɨrɨmɨre wawɨnya pɨrɨꞌ yaasaka gannya aꞌmwevɨ wɨdɨna “Naarɨmɨnyɨne nɨgwia pɨnɨ wakaka!” Wɨdɨna yaka Wɨdaasaderaavɨ pɨnɨ makuna yaka wɨjaavɨna. Sara wɨjaavɨna kyaꞌ Pitai wɨdaꞌ “Ananaayazai, Saataanɨ kagɨthɨwaꞌ sara baaꞌna yɨwaa? Kwaasɨ yagaala Kuryai Tewaanyarɨ wɨdɨwaa ‘Nɨmɨre wawɨnyaꞌ yaasɨwe nɨgwia yuya warɨka!’ Kwaasɨ yagaala saꞌ baaꞌna wɨdɨwaana? Sɨnnawɨ wawɨnya myaasɨwaanyagaaꞌ gɨmɨresɨ. Yaasa yagɨna nɨgwia gɨmɨrengɨ. Gɨnnya sɨdusavɨ kwaasɨya sarebwi baaꞌna wɨdɨwaana? Aꞌmweraavɨ kwaasɨ yagaala majahɨ. Aawa. Gotɨyarɨ kwaasɨ yagaala wɨdɨwaana.” Sara kudaꞌ Ananaayazai kadɨka wɨꞌnakegaaꞌ balɨna yaka walaꞌna yaꞌ. Walaꞌna yakeꞌna kadɨka wɨꞌnesara lɨka naanga yesaꞌnanyɨra. Baryai walaꞌna kyaꞌ mɨgɨnyara daavɨna yeva gɨlaayarɨ yɨvɨꞌdɨbuya pwɨyɨna yeva makuna yeva lɨkyɨrakɨna yeꞌ.

Dɨvi maalɨkegaaꞌ (3 aawaaya) gamɨre balaangeꞌ saꞌna kadɨka muꞌnyaka angevɨ wɨlɨna. Wɨlɨna kyaꞌ Pitai wɨdaꞌ “Nyɨdana! Kɨrɨnnya wawɨnyaꞌna nɨgwia da yuya damaꞌmwaai?” Aꞌmweꞌ wɨdaꞌ “Yo, yuyangɨra.” Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdaꞌ “Sayoihi avaaina baaꞌna yawɨꞌmwaala? ‘Naangere Kuryai navɨka mwaaladelyɨra,’ dathɨwaala? Yaamɨjɨyaꞌna dathɨwaala? Yɨthaa, gɨmɨre aꞌmwerɨ lɨkyɨrakɨwaasaraavɨre sɨvɨlyangɨ tɨkuryaba duꞌnɨwaana! Sara gɨmakwalyɨpɨꞌdeꞌgɨnyɨra.” 10 Miꞌna kudaꞌ sagaaꞌ gamɨre sɨvɨlyaraaryaba yarai walaꞌna yaka balɨna yaꞌ. Balɨna kyaꞌ mɨgɨnyara dara wanganesaꞌ “O, mena davaimwaka!” Sara deva makwalyuna yɨna yeva gamɨre kwalaangeryaba wɨlalɨkyɨrakɨna yeꞌ. 11 Wɨlalɨkyɨrakɨna kyeꞌ Jizaazare kusɨlaanyavɨya yuyarajɨ aꞌmwe pwara kadɨka wɨꞌnesarajɨ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ yawɨꞌdɨvɨꞌ lɨka dɨkwosɨꞌna yeꞌ.

Dɨragɨnyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ sangɨnesɨ.

12 Aꞌmweraayaba Apozelɨyara Jizaazai Wɨdaasadera wɨjɨwaainyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ yɨna yeꞌ. Sagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Solomonɨmɨre yɨhulɨvɨlɨyavɨna Jizaazarera yɨkabɨna yadɨvɨsare. 13 Yɨkabɨna yadɨvɨꞌ lɨka wɨrɨdaasɨ pwara kumɨnyabanna myɨkabi yɨna yeꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka dɨna “Sahwara aꞌmwe tewaanyarera.” 14 Myɨkabi yɨna yadaapɨjɨ aꞌmwe pwara Jizaazarera yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. Pɨgaaꞌ pɨgaaꞌ aꞌmwe kwara kwara aꞌmwe kɨnɨ kɨnɨ Naangerɨ wɨꞌnesara Jizaazarera yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. 15 Wɨdaasadera yesaꞌna tusangɨ nabalɨnakeraavɨ makwalyaabɨna yeva yɨꞌbɨnyangɨjɨ lamulyangɨjɨ wakɨna yeva aꞌba yɨlawɨmwaaihɨna yeꞌ. Aꞌmwera sɨmunya yawɨꞌna “Pitai kaanya kyamaryojɨ gamɨre aꞌmabaalyai nabalɨnakeraavɨ kɨmaꞌbwaꞌnya yɨrɨna kyojɨ sahwara tewaanyara yɨmaꞌnɨpɨꞌderera,” yawɨꞌna yeva sara yɨlawɨmwaaihɨna yesarera. 16 Anga Jeruzaalemɨ saba anga pɨnɨngɨdaasɨ kwala naangeꞌ kunnya nabalɨnakeraavɨjɨ yɨmaka widɨvɨsaraavɨjɨ makabɨna kyeꞌ yuyara tewaanyaraavɨ yavadaꞌgaina yɨna yeꞌ Wɨdaasadera.

Apozelɨyaraavɨ kayaaꞌna yesaꞌnesɨra.

17 Sagaaꞌ Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangelyɨ gamɨjɨyara Jeruzaalemɨ mwaalyara Sazuzɨyarajɨ Wɨdaasaderaavɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ dɨnyɨna yeꞌ. Miꞌna dɨnyɨna yeva wɨna yeva 18 Wɨdaasaderaavɨ wɨla marapwɨyɨna yeva aꞌmweraavɨne kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna yeꞌ. 19 Wɨmwaaihɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ sawɨsavɨ Naangere ejelɨyai mamaayai kalavuzangevɨya kaanyaꞌ baasɨna yaka mwasawɨ kumɨnyɨ jɨvwaramakwalyɨna yaka wɨdaꞌ 20 “Gotɨyare Angevɨna wawopɨjɨ saba daavapɨjɨ aꞌmweraavɨ Gaala davwina duzɨla!” 21 Sara kudaꞌ sahwara yawɨꞌna “Yo, sara yaana!” yawɨꞌna yeva yɨrɨkevɨ Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yeva wɨjɨwaakɨna yeꞌ.

Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangelyɨ gamɨjɨyarajɨ sara Juyaraavɨre aꞌmwe naangeraavɨna jɨvwaramakabɨna “Aꞌmweihi, nemɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨ Kaajolɨyaina yɨkabaana!” Jɨvwaramakabɨna kyeꞌ yuyara mwaaleva kalavuzavɨ dameraavɨ wɨdaaseꞌ “Davanna Jizaazare yagaala wɨdadɨvɨsaraavɨ dɨmakabyɨla!”
22 Kudaaseꞌ pwara kaanna wɨna yeva dara wanganesaꞌ “O, sahwara mamwaalyɨ jɨhava!” Deva Kaajolɨyaraayawɨnna ayɨna waweva 23 wɨdeꞌ “Kalavuzangevɨ yɨꞌmavona dara wangamwoꞌ ‘Kaanya lokɨya mena tihɨꞌnadɨꞌnyɨ kaanyangyaba damera nayaa daavɨna jɨwaava!’ Sara dona kɨrɨꞌ nemɨ kaanya baasona dara wangamwoꞌ ‘Ai, pwara midaaka!’ ” 24 Sara kudeꞌ Gotɨyare Angevɨna dameraavɨ maremwaaidelyɨ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ kadɨka wɨꞌneva yawɨꞌna “Sahwara gava mwaaihava? Gawɨnneraavaka?” 25 Yaamɨjɨ kuna yawɨꞌdaapɨjɨ pwai wɨlaabɨna yaka wɨdaꞌ “Yɨthaanyɨla! Dɨnyuꞌnyɨla! Sarɨmɨ aꞌmweraavɨ kalavuzangevɨ wɨmwaihyawaaihasara Gotɨyare Angevɨ daaꞌdɨvɨꞌ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨgava.” 26 Sara kudaꞌ Gotɨyare Angevɨna dameraavɨ maremwaaidelyɨ gamɨre damerajɨ sara waweva kumɨnyɨ ayɨna makabɨna yeꞌ. Damera Wɨdaasaderaavɨ mala maramyɨ yeꞌ. “Aꞌmwera sɨla nemɨnyɨna nanelɨwakɨpɨka!” deva mala maramyɨ yeꞌ.

27 Angevɨna kumɨnyɨ makulaabɨna yeva Kaajolɨyaraayaba wɨmwaaihɨna yeꞌ. Wɨmwaaihɨna kyeꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei yɨwaaraꞌna yaꞌ 28 “ ‘Aꞌmwe darɨna mujɨwaakɨpɨnera!’ dɨragɨnna dɨragɨnna yɨhɨthɨwaꞌdo kɨrɨꞌ gevwi gevwi yɨwaasaihɨla. Beꞌnana? Jeruzaalemɨ yuneba aꞌmwe yuyara sarɨnnya wɨjɨwaakyabwi kadɨka wɨꞌnɨwaasaihɨlyɨra. Sabwina dɨna, ‘Sai balakeꞌna Kaajolɨyara yesaꞌneꞌ. Gamɨre taweꞌ sahwaraavɨne tɨvɨkɨsaꞌ,’ dathɨvanɨgaꞌ?” 29 Miꞌna kudaꞌ Pitalyɨ Wɨdaasade pwarajɨ wɨdeꞌ “Gotɨyai sara kanedozɨ sara yaanneinera. Gotɨyarɨna aꞌmwera sara kanedapɨjɨ sara myaanneinera! 30 Yɨsavɨri sarɨmɨ Jizaazarɨ nilɨya tamarɨmwɨna kyeꞌ mena kabalaꞌ Ne sɨnnawɨnyaraavɨre Gotɨyai yɨdɨkaavakelyɨ. 31 Kwaihwaainakei mena kamwaalaꞌ Gotɨyai gannya aangasɨmagɨ dɨragɨnyaba wɨmwaaihɨna kyaꞌ sai maremwaaidei nabaai kayaaꞌnanyaburɨ padaihasamaaꞌdei yɨmaꞌnaꞌ. Kyɨmaꞌnaꞌ Yɨzɨrelɨyaina ‘Nennya kayaaꞌnanyaburɨna sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaraana!’ dawaajɨ Gotɨyarɨ gɨnyɨraꞌna kyawaajɨ nennya kayaaꞌnanya marasɨꞌna neyadelyɨ. Saꞌ Gotɨyai nayaa yawɨꞌmanɨꞌ. 32 Sangɨna nemɨ tɨnna wanganona nayaa yawɨrona yagaala sa wɨjalɨkurakɨvanɨgo. Nabaai, nebulyaꞌna Kuryai Tewaanyai avaaina wɨjalɨkurakɨvanɨꞌ. Kuryai sarɨ Gotɨyai gannya yagaala mɨdɨdɨvɨsara yuyaraavɨna yanga wɨjaavadelyɨ,” wɨdeꞌ.

33 Saꞌ Kaajolɨyara kadɨka wɨꞌneva sɨnna tɨka naanga wɨdaꞌdaasɨ dɨna “Saraavɨ tamakaana!” 34 Sara dɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ pwai Kaajolɨyaraavɨ tɨnnyaba daavɨna yaꞌ. Sai Perɨzɨyai Gamelɨyalɨ woꞌnɨkelyɨ. Juyaraavɨre Kɨwɨnya wɨjɨwaakaderɨna aꞌmwe yuyara sɨmunya yawɨꞌna “Sai Gotɨyare kɨwɨnya nayaa wɨjɨwaakɨvanɨkelyɨ,” yawɨꞌna yeva gamɨre yayaꞌ munyaba makɨlesalyɨ. 35 Sai daavɨna yaka wɨdaꞌ “Aꞌmwe saraavɨ mwasawɨnna marakaana!” Kudaꞌ Wɨdaasadera mena kwalyaweꞌ Kaajolɨyaraavɨ wɨdaꞌ “Aꞌmweihi, Yɨzɨrelɨyaihi, aꞌmwe daraavɨna jideꞌna nayaa jawɨrila! 36 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ aꞌmwe pwai Tɨyuthaazai baka wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeinyɨra.’ Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe kwalaalyara (400) gamɨjɨ gaidaaꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ aamiyara Romɨyara Tɨyuthaazarɨ tamakɨna kyeꞌ pɨwɨnna pɨwɨnna gamɨre mɨdɨnesara yɨwɨnamaꞌna yɨna yeva yɨmaanyɨna yeꞌ. 37 Yɨwɨnamaꞌna yɨna kyeꞌ dɨvi Gaꞌmaanɨyara yaya maaresagaaꞌ dɨviyai Juthaazai Galɨli mwaalyai ‘Aꞌmwe naangeinyɨ,’ kudaꞌ aꞌmwe kwala naanga mɨdɨnaabɨna yeꞌ. Kwala naanga mɨdɨnaabɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Juthaazarɨ tamɨna kyeꞌ sai balɨna. Balɨna kyaꞌ pɨwɨnna pɨwɨnna gamɨre mɨdɨnesaraavɨ tamayɨwɨnaasɨna yeꞌ. 38 Sara yesaꞌna yɨmaꞌnɨkeꞌna dahaaꞌ yɨhɨthɨma! Aꞌmwe daraavɨna myaanneine! Mwaaibɨka! Kumɨre yawɨsajɨ wawɨnyajɨ aꞌmweraavɨreburɨdaasa sara yetabaaibɨꞌ kayaaka yadengɨra. 39 Kɨrɨꞌ Gotɨyareburɨdaasa kayaaka myɨgalyɨ yaadeinera. Dara nyawɨraadɨka! ‘O, nemɨ Gotɨyarɨ mala wɨramwoina daaka!’ ” 40 Gamelɨyalɨ sara wɨdakeꞌ sara yɨna yeꞌ. Wɨdaasaderaavɨ jaka wɨdeva pwaraavɨ wɨdeꞌ “Aꞌmweraavɨ wɨlyabaalyɨ duramyɨla!” Mena kurameꞌ Kaajolɨyara naanga wɨdɨna “Jizaazarɨ yayaꞌna yagaala mujɨwaakyɨ jideihɨlyɨra.” Wɨdɨna yeva kumɨre angengɨ yaasɨna yeꞌ. 41 Sarevɨdaaꞌnyɨ Kaajolɨyaraayawɨdaasɨ sahwara wɨna yeva dɨnyɨna “Gotɨyai nemɨnyɨna dara yawɨꞌmwaꞌ ‘Sahwara tewaanyara mwaaihasaꞌna Jizaazarɨne yayavɨna kayaaꞌna yɨpɨꞌdeꞌ wiꞌnanyaraavɨ.’ Sara daka dɨragɨnna nemwaaihɨwakeina yɨlaaya yɨvanɨgoinera.” 42 Sara dɨnyɨna yeva yɨrɨka gazagaasagaaꞌ Gotɨyare Angevɨjɨ aꞌmweraavɨre angengɨjɨ saba Kɨraazɨtɨya Jizaazarɨna yagaala tewaanyaꞌ kuna wɨdadɨvɨkɨ. Nemɨnyɨna Jizaazarɨ Gotɨyai dahɨlakakeꞌna kuna wɨjɨwaakadɨvɨkɨra.

Copyright information for `BYR