Acts 5

Ananaayazalyɨ Sapaairasɨ sayorɨnesɨ.

1Baanavaazai sara kujaavaꞌ kɨrɨꞌ Aꞌmwe Ananaayazai mwaalaꞌ. Sare balaangeꞌ Sapaairaꞌ yayaꞌ woꞌnɨkesɨ. Sai mwaalaka kɨrɨmɨre wawɨnya pɨrɨꞌ yaasaka 2gannya aꞌmwevɨ wɨdɨna “Naarɨmɨnyɨne nɨgwia pɨnɨ wakaka!” Wɨdɨna yaka Wɨdaasaderaavɨ pɨnɨ makuna yaka wɨjaavɨna. 3Sara wɨjaavɨna kyaꞌ Pitai wɨdaꞌ “Ananaayazai, Saataanɨ kagɨthɨwaꞌ sara baaꞌna yɨwaa? Kwaasɨ yagaala Kuryai Tewaanyarɨ wɨdɨwaa ‘Nɨmɨre wawɨnyaꞌ yaasɨwe nɨgwia yuya warɨka!’ Kwaasɨ yagaala saꞌ baaꞌna wɨdɨwaana? 4Sɨnnawɨ wawɨnya myaasɨwaanyagaaꞌ gɨmɨresɨ. Yaasa yagɨna nɨgwia gɨmɨrengɨ. Gɨnnya sɨdusavɨ kwaasɨya sarebwi baaꞌna wɨdɨwaana? Aꞌmweraavɨ kwaasɨ yagaala majahɨ. Aawa. Gotɨyarɨ kwaasɨ yagaala wɨdɨwaana.” 5Sara kudaꞌ Ananaayazai kadɨka wɨꞌnakegaaꞌ balɨna yaka walaꞌna yaꞌ. Walaꞌna yakeꞌna kadɨka wɨꞌnesara lɨka naanga yesaꞌnanyɨra. 6Baryai walaꞌna kyaꞌ mɨgɨnyara daavɨna yeva gɨlaayarɨ yɨvɨꞌdɨbuya pwɨyɨna yeva makuna yeva lɨkyɨrakɨna yeꞌ.

7Dɨvi maalɨkegaaꞌ (3 aawaaya) gamɨre balaangeꞌ saꞌna kadɨka muꞌnyaka angevɨ wɨlɨna. 8Wɨlɨna kyaꞌ Pitai wɨdaꞌ “Nyɨdana! Kɨrɨnnya wawɨnyaꞌna nɨgwia da yuya damaꞌmwaai?” Aꞌmweꞌ wɨdaꞌ “Yo, yuyangɨra.” 9Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdaꞌ “Sayoihi avaaina baaꞌna yawɨꞌmwaala? ‘Naangere Kuryai navɨka mwaaladelyɨra,’ dathɨwaala? Yaamɨjɨyaꞌna dathɨwaala? Yɨthaa, gɨmɨre aꞌmwerɨ lɨkyɨrakɨwaasaraavɨre sɨvɨlyangɨ tɨkuryaba duꞌnɨwaana! Sara gɨmakwalyɨpɨꞌdeꞌgɨnyɨra.” 10Miꞌna kudaꞌ sagaaꞌ gamɨre sɨvɨlyaraaryaba yarai walaꞌna yaka balɨna yaꞌ. Balɨna kyaꞌ mɨgɨnyara dara wanganesaꞌ “O, mena davaimwaka!” Sara deva makwalyuna yɨna yeva gamɨre kwalaangeryaba wɨlalɨkyɨrakɨna yeꞌ. 11Wɨlalɨkyɨrakɨna kyeꞌ Jizaazare kusɨlaanyavɨya yuyarajɨ aꞌmwe pwara kadɨka wɨꞌnesarajɨ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ yawɨꞌdɨvɨꞌ lɨka dɨkwosɨꞌna yeꞌ.

Dɨragɨnyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ sangɨnesɨ.

12Aꞌmweraayaba Apozelɨyara Jizaazai Wɨdaasadera wɨjɨwaainyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ yɨna yeꞌ. Sagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Solomonɨmɨre yɨhulɨvɨlɨyavɨna Jizaazarera yɨkabɨna yadɨvɨsare. 13Yɨkabɨna yadɨvɨꞌ lɨka wɨrɨdaasɨ pwara kumɨnyabanna myɨkabi yɨna yeꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwera aꞌmwemɨlɨka dɨna “Sahwara aꞌmwe tewaanyarera.” 14Myɨkabi yɨna yadaapɨjɨ aꞌmwe pwara Jizaazarera yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. Pɨgaaꞌ pɨgaaꞌ aꞌmwe kwara kwara aꞌmwe kɨnɨ kɨnɨ Naangerɨ wɨꞌnesara Jizaazarera yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. 15Wɨdaasadera yesaꞌna tusangɨ nabalɨnakeraavɨ makwalyaabɨna yeva yɨꞌbɨnyangɨjɨ lamulyangɨjɨ wakɨna yeva aꞌba yɨlawɨmwaaihɨna yeꞌ. Aꞌmwera sɨmunya yawɨꞌna “Pitai kaanya kyamaryojɨ gamɨre aꞌmabaalyai nabalɨnakeraavɨ kɨmaꞌbwaꞌnya yɨrɨna kyojɨ sahwara tewaanyara yɨmaꞌnɨpɨꞌderera,” yawɨꞌna yeva sara yɨlawɨmwaaihɨna yesarera. 16Anga Jeruzaalemɨ saba anga pɨnɨngɨdaasɨ kwala naangeꞌ kunnya nabalɨnakeraavɨjɨ yɨmaka widɨvɨsaraavɨjɨ makabɨna kyeꞌ yuyara tewaanyaraavɨ yavadaꞌgaina yɨna yeꞌ Wɨdaasadera.

Apozelɨyaraavɨ kayaaꞌna yesaꞌnesɨra.

17Sagaaꞌ Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangelyɨ gamɨjɨyara Jeruzaalemɨ mwaalyara Sazuzɨyarajɨ Wɨdaasaderaavɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ dɨnyɨna yeꞌ. Miꞌna dɨnyɨna yeva wɨna yeva 18Wɨdaasaderaavɨ wɨla marapwɨyɨna yeva aꞌmweraavɨne kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna yeꞌ. 19Wɨmwaaihɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ sawɨsavɨ Naangere ejelɨyai mamaayai kalavuzangevɨya kaanyaꞌ baasɨna yaka mwasawɨ kumɨnyɨ jɨvwaramakwalyɨna yaka wɨdaꞌ 20“Gotɨyare Angevɨna wawopɨjɨ saba daavapɨjɨ aꞌmweraavɨ Gaala davwina duzɨla!” 21Sara kudaꞌ sahwara yawɨꞌna “Yo, sara yaana!” yawɨꞌna yeva yɨrɨkevɨ Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yeva wɨjɨwaakɨna yeꞌ.

Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangelyɨ gamɨjɨyarajɨ sara Juyaraavɨre aꞌmwe naangeraavɨna jɨvwaramakabɨna “Aꞌmweihi, nemɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨ Kaajolɨyaina yɨkabaana!” Jɨvwaramakabɨna kyeꞌ yuyara mwaaleva kalavuzavɨ dameraavɨ wɨdaaseꞌ “Davanna Jizaazare yagaala wɨdadɨvɨsaraavɨ dɨmakabyɨla!”
22Kudaaseꞌ pwara kaanna wɨna yeva dara wanganesaꞌ “O, sahwara mamwaalyɨ jɨhava!” Deva Kaajolɨyaraayawɨnna ayɨna waweva 23wɨdeꞌ “Kalavuzangevɨ yɨꞌmavona dara wangamwoꞌ ‘Kaanya lokɨya mena tihɨꞌnadɨꞌnyɨ kaanyangyaba damera nayaa daavɨna jɨwaava!’ Sara dona kɨrɨꞌ nemɨ kaanya baasona dara wangamwoꞌ ‘Ai, pwara midaaka!’ ” 24Sara kudeꞌ Gotɨyare Angevɨna dameraavɨ maremwaaidelyɨ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangerajɨ kadɨka wɨꞌneva yawɨꞌna “Sahwara gava mwaaihava? Gawɨnneraavaka?” 25Yaamɨjɨ kuna yawɨꞌdaapɨjɨ pwai wɨlaabɨna yaka wɨdaꞌ “Yɨthaanyɨla! Dɨnyuꞌnyɨla! Sarɨmɨ aꞌmweraavɨ kalavuzangevɨ wɨmwaihyawaaihasara Gotɨyare Angevɨ daaꞌdɨvɨꞌ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨgava.” 26Sara kudaꞌ Gotɨyare Angevɨna dameraavɨ maremwaaidelyɨ gamɨre damerajɨ sara waweva kumɨnyɨ ayɨna makabɨna yeꞌ. Damera Wɨdaasaderaavɨ mala maramyɨ yeꞌ. “Aꞌmwera sɨla nemɨnyɨna nanelɨwakɨpɨka!” deva mala maramyɨ yeꞌ.

27Angevɨna kumɨnyɨ makulaabɨna yeva Kaajolɨyaraayaba wɨmwaaihɨna yeꞌ. Wɨmwaaihɨna kyeꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei yɨwaaraꞌna yaꞌ 28“ ‘Aꞌmwe darɨna mujɨwaakɨpɨnera!’ dɨragɨnna dɨragɨnna yɨhɨthɨwaꞌdo kɨrɨꞌ gevwi gevwi yɨwaasaihɨla. Beꞌnana? Jeruzaalemɨ yuneba aꞌmwe yuyara sarɨnnya wɨjɨwaakyabwi kadɨka wɨꞌnɨwaasaihɨlyɨra. Sabwina dɨna, ‘Sai balakeꞌna Kaajolɨyara yesaꞌneꞌ. Gamɨre taweꞌ sahwaraavɨne tɨvɨkɨsaꞌ,’ dathɨvanɨgaꞌ?” 29Miꞌna kudaꞌ Pitalyɨ Wɨdaasade pwarajɨ wɨdeꞌ “Gotɨyai sara kanedozɨ sara yaanneinera. Gotɨyarɨna aꞌmwera sara kanedapɨjɨ sara myaanneinera! 30Yɨsavɨri sarɨmɨ Jizaazarɨ nilɨya tamarɨmwɨna kyeꞌ mena kabalaꞌ Ne sɨnnawɨnyaraavɨre Gotɨyai yɨdɨkaavakelyɨ. 31Kwaihwaainakei mena kamwaalaꞌ Gotɨyai gannya aangasɨmagɨ dɨragɨnyaba wɨmwaaihɨna kyaꞌ sai maremwaaidei nabaai kayaaꞌnanyaburɨ padaihasamaaꞌdei yɨmaꞌnaꞌ. Kyɨmaꞌnaꞌ Yɨzɨrelɨyaina ‘Nennya kayaaꞌnanyaburɨna sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaraana!’ dawaajɨ Gotɨyarɨ gɨnyɨraꞌna kyawaajɨ nennya kayaaꞌnanya marasɨꞌna neyadelyɨ. Saꞌ Gotɨyai nayaa yawɨꞌmanɨꞌ. 32Sangɨna nemɨ tɨnna wanganona nayaa yawɨrona yagaala sa wɨjalɨkurakɨvanɨgo. Nabaai, nebulyaꞌna Kuryai Tewaanyai avaaina wɨjalɨkurakɨvanɨꞌ. Kuryai sarɨ Gotɨyai gannya yagaala mɨdɨdɨvɨsara yuyaraavɨna yanga wɨjaavadelyɨ,” wɨdeꞌ.

33Saꞌ Kaajolɨyara kadɨka wɨꞌneva sɨnna tɨka naanga wɨdaꞌdaasɨ dɨna “Saraavɨ tamakaana!” 34Sara dɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ pwai Kaajolɨyaraavɨ tɨnnyaba daavɨna yaꞌ. Sai Perɨzɨyai Gamelɨyalɨ woꞌnɨkelyɨ. Juyaraavɨre Kɨwɨnya wɨjɨwaakaderɨna aꞌmwe yuyara sɨmunya yawɨꞌna “Sai Gotɨyare kɨwɨnya nayaa wɨjɨwaakɨvanɨkelyɨ,” yawɨꞌna yeva gamɨre yayaꞌ munyaba makɨlesalyɨ. 35Sai daavɨna yaka wɨdaꞌ “Aꞌmwe saraavɨ mwasawɨnna marakaana!” Kudaꞌ Wɨdaasadera mena kwalyaweꞌ Kaajolɨyaraavɨ wɨdaꞌ “Aꞌmweihi, Yɨzɨrelɨyaihi, aꞌmwe daraavɨna jideꞌna nayaa jawɨrila! 36Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ aꞌmwe pwai Tɨyuthaazai baka wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeinyɨra.’ Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe kwalaalyara (400) gamɨjɨ gaidaaꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ aamiyara Romɨyara Tɨyuthaazarɨ tamakɨna kyeꞌ pɨwɨnna pɨwɨnna gamɨre mɨdɨnesara yɨwɨnamaꞌna yɨna yeva yɨmaanyɨna yeꞌ. 37Yɨwɨnamaꞌna yɨna kyeꞌ dɨvi Gaꞌmaanɨyara yaya maaresagaaꞌ dɨviyai Juthaazai Galɨli mwaalyai ‘Aꞌmwe naangeinyɨ,’ kudaꞌ aꞌmwe kwala naanga mɨdɨnaabɨna yeꞌ. Kwala naanga mɨdɨnaabɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Juthaazarɨ tamɨna kyeꞌ sai balɨna. Balɨna kyaꞌ pɨwɨnna pɨwɨnna gamɨre mɨdɨnesaraavɨ tamayɨwɨnaasɨna yeꞌ. 38Sara yesaꞌna yɨmaꞌnɨkeꞌna dahaaꞌ yɨhɨthɨma! Aꞌmwe daraavɨna myaanneine! Mwaaibɨka! Kumɨre yawɨsajɨ wawɨnyajɨ aꞌmweraavɨreburɨdaasa sara yetabaaibɨꞌ kayaaka yadengɨra. 39Kɨrɨꞌ Gotɨyareburɨdaasa kayaaka myɨgalyɨ yaadeinera. Dara nyawɨraadɨka! ‘O, nemɨ Gotɨyarɨ mala wɨramwoina daaka!’ ” 40Gamelɨyalɨ sara wɨdakeꞌ sara yɨna yeꞌ. Wɨdaasaderaavɨ jaka wɨdeva pwaraavɨ wɨdeꞌ “Aꞌmweraavɨ wɨlyabaalyɨ duramyɨla!” Mena kurameꞌ Kaajolɨyara naanga wɨdɨna “Jizaazarɨ yayaꞌna yagaala mujɨwaakyɨ jideihɨlyɨra.” Wɨdɨna yeva kumɨre angengɨ yaasɨna yeꞌ. 41Sarevɨdaaꞌnyɨ Kaajolɨyaraayawɨdaasɨ sahwara wɨna yeva dɨnyɨna “Gotɨyai nemɨnyɨna dara yawɨꞌmwaꞌ ‘Sahwara tewaanyara mwaaihasaꞌna Jizaazarɨne yayavɨna kayaaꞌna yɨpɨꞌdeꞌ wiꞌnanyaraavɨ.’ Sara daka dɨragɨnna nemwaaihɨwakeina yɨlaaya yɨvanɨgoinera.” 42Sara dɨnyɨna yeva yɨrɨka gazagaasagaaꞌ Gotɨyare Angevɨjɨ aꞌmweraavɨre angengɨjɨ saba Kɨraazɨtɨya Jizaazarɨna yagaala tewaanyaꞌ kuna wɨdadɨvɨkɨ. Nemɨnyɨna Jizaazarɨ Gotɨyai dahɨlakakeꞌna kuna wɨjɨwaakadɨvɨkɨra.

Copyright information for `BYR