Acts 6

Wɨdaayadɨvɨta atina ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨnesɨ.

1Dɨvi yɨrɨka sangɨ Jizaazare mɨdɨdɨvɨsara kwala naanga naanga yɨmaꞌnadaapiyagaaꞌ Gɨrikɨyagaala dadɨvɨsara Yɨvɨruyagaala dadɨvɨsaraavɨna kɨnɨmyagaala dɨnyɨna yeꞌ. Gɨrikɨyagaala dadɨvɨsara dɨnesaꞌnanyɨ “Nɨgwɨmaayaraavɨ yanga wɨjaavadɨvɨsara, nemɨre sɨgɨraayangɨ wapaaya maalɨka wɨjaavadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Yɨvɨruyagaalyaꞌ dadɨvɨsangɨ naanga wɨjaavadɨvɨsarera.” 2Sara dɨdaapɨjɨ atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyara mɨdɨdɨvɨta yuyaraavɨ jɨvwaramaaꞌna “Yuyaihi, jɨkabyɨla!” Jɨvwaramaaꞌna kyeꞌ yɨkabɨna kyeꞌ wɨdɨna yeꞌ “Gotɨyare yagaalyaꞌ yaꞌmavaajaꞌ yɨꞌbɨnyavɨ wɨdayaadeꞌ wapaaya yanga wɨjavaadeꞌ yɨlaaya myɨvanɨgo. 3Aawa, nyaꞌmweihi, nemɨre wawɨnya naangeꞌ Gotɨyare yagaalya wɨdadaanya savɨna aꞌmwe ati ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨ kadahɨlakapɨjɨ sahwara wapaaya yangeꞌna maremwaaibɨꞌderaavɨ sara wɨmwaihaana! Sarɨmɨjɨyaraavɨna ‘Aꞌmweraavɨ yunebanna Kuryai Tewaanyai wɨlamwaaidera sɨduꞌnakera damwaaihava! Sahwara aꞌmwe tewaanyarera,’ jalɨkurakadɨvɨsaihi yawɨrapɨjɨ sahwaraavɨ dɨthahɨlakyɨla! 4Sara kyapɨjɨ yuyagaaꞌ nemɨ sahwaina Gotɨyarɨ wɨjavulyɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨdaayabulyɨ kuna yaadeinera.” 5Wɨdaasadera sara kudeꞌ yuya kwala naangeꞌ dɨnyɨna “Yo, tewaanyasɨra.” Dɨnyɨna yeva Sɨtivenɨmɨ dahɨlakeꞌ. Aꞌmwe sai Jizaazarɨ yuna dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Gamɨre sɨmunyavɨ Kurya Tewaanyai yuna wɨlamwaaida dɨragɨnna wɨmwaaihakelyɨra. Sɨtivenɨmɨ dahɨlakeva Pilipɨmɨjɨ Pɨrokoraazalyɨ Naaikenaamɨjɨ Taaimonɨmɨjɨ Paamenaazalyɨ Nikolaazalyɨ dahɨlakɨna yeꞌ. Nikolaazai sai Anga Aadɨyokɨ mwaalyalyɨ. Sɨnnawɨ sai Maavei mwaalaka dɨvi Juyaraavɨrebwi wɨꞌnaka aayagaaꞌ Jizaazarɨ wɨꞌnakelyɨra. 6Miꞌna dahɨlakɨna Wɨdaasaderaayawɨnna makabɨna kyeꞌ sahwara Gotɨyarɨ wɨdeva kumɨre wawɨnyaꞌna dɨragɨnya wɨmwaaihyaꞌna kumɨre mɨnyagɨnyangɨ ata dathɨwanna yɨna yeꞌ.

7Jeruzaalemɨ yunebanna Gotɨyare yagaalyaꞌ kadɨka kuna wɨꞌneꞌ. Kadɨka kuna wɨꞌnadaapɨjɨ Jeruzaalemɨ mɨdɨdɨvɨsara kwala naanga naanga yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. Nabaai Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta kwalaalyara Naangerɨ lɨmwageva gamɨrebwi mɨdɨnna yeꞌ.

Sɨtivenɨmɨ wɨla pwɨyesaꞌnesɨ.

8Sɨtivenɨmɨ yunebanna Gotɨyare yanga gaimwangebulyɨ dɨragɨnyabulyɨ kɨnɨnnakelyɨ. Sɨtivenɨ dɨragɨnaangei aꞌmweraayaba atɨka maruꞌnasaꞌnejɨ wɨjɨwaainyaꞌne dɨragɨnyajɨ yɨna yaꞌ. 9Sara yaka yagaala wɨdadaasɨ gamɨre yagaala sɨnna tɨkeꞌna aꞌmwe pwara maanga wɨdeꞌ. Maanga wɨdesara kɨgaaꞌ Romɨyaraavɨna kalavuzɨwawɨnya yesaꞌ dɨvi kalavuzɨwawɨnya yagalyaꞌmaveꞌ. Yagalyaꞌmaveva dɨnyɨna “Nemɨ lotuanga mudɨkevɨna yɨkabaatheinera.” Sara dɨnesara Anga Saairini mwaalyarajɨ Anga Alekɨzaadɨrɨya mwaalyarajɨ sara yɨkabadɨvɨsarera. Sara maanga wɨdadaapɨjɨ Juya pwara Kwaaka Sɨlɨzɨyadaasarajɨ Kwaaka Ezɨyadaasarajɨ sara Sɨtivenɨmɨ maanga wɨdɨna yeꞌ. 10Maanga wɨdɨna kyeꞌ Kuryai Sɨtivenɨmɨna sɨduta naangeꞌ kujaavaꞌ Sɨtivenɨ dɨragɨnna wɨdaka kumɨre yagaalya wavɨlaꞌna yaꞌ. 11Wavɨlaꞌna yakeꞌna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ pwaraavɨ kwaasɨ yagaala wɨjaꞌna nɨgwia wɨjaavɨna kyeꞌ sahwara kwaasɨ yagaala wɨdɨna “Aꞌmwe dai Sɨtivenɨ Ne Mozɨzarɨnajɨ Gotɨyarɨnajɨ bɨrala wɨdadaasɨ kadɨka wɨꞌnɨwoinera.” 12Kwaasɨ yagaala wɨdɨna wɨdɨna kyeꞌ aꞌmwerajɨ aꞌmwe naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sɨnna tɨka davɨna yaꞌ. Sɨnna tɨka davɨna yadaasɨ Sɨtivenɨmyawɨnna yarai bɨna yeva galalɨmwanna yeva Kaajolɨyaraayabanna makuna yeꞌ. 13Makuna yeva kwaasɨ yagaala wɨjaꞌneraavɨ makulaabɨna kyeꞌ sara kwaasɨ yagaala wɨdɨna “Aꞌmwe dai Gotɨyare Anga tewaanya davɨnajɨ Ne Mozɨzare kɨwɨnyavɨnajɨ bɨrala wɨdadelyɨra. 14Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kadɨka wɨꞌnyɨna ‘Jizaazai Naazaretɨ mwaalyai Gotɨyare Angeꞌ woꞌdalasɨꞌna yojɨ Ne Mozɨzai kɨwɨnyabulyɨya nedɨnɨke maryovimaaꞌnadelyɨra,’ sara kadɨka wɨꞌnɨwo.” 15Miꞌna wɨdɨna kyeꞌ Kaajolɨyaraavɨreba walamwaaina yesara Sɨtivenɨmɨ baihanaꞌna yeva dara wanganesaꞌ “Ai, dare sɨnnyaꞌ Gotɨyare mamaayare sɨnnyaꞌbɨsaꞌ dangamanɨgona byaanna yidaasɨ!”

Copyright information for `BYR