Acts 8

Sɨtivenɨmɨ tamakɨna kyeꞌ Solɨ yawɨraꞌ “Yo. Tewaanyasɨra.”

Solɨ Jizaazareraavɨ kayaaꞌna yakeꞌnesɨ.

Sɨtivenɨmɨ tamakesagaaꞌ yɨrɨka sagaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara mwaalesaraavɨ pwara kayaaꞌna kayaaꞌna yɨna. Kayaaꞌna kayaaꞌna yɨna yadaapɨjɨ Jeruzaalemɨ Wɨdaasadera gavera kuna mwaaidapi Jizaazare pwara yuyara Kwaaka Juthɨyajɨ Kwaaka Samerɨyajɨ pɨwɨnna pɨwɨnna yɨwɨnamaꞌna yeꞌ.
Aꞌmwera Sɨtivenɨmɨ karamakeꞌ Gotɨyarɨ yɨlaaya yadɨvɨsara kale kwiaꞌ Sɨtivenɨmɨ makuna yeva lɨkyɨrakɨna yeva yɨkwaraamaya yadɨvɨꞌ kɨnna naanga dɨna yeꞌ.

Solɨ dɨna “Jizaazarebwi kayaaka yɨgalɨma!” dɨna yaka kayaaꞌna yɨna. Angengɨ wɨlɨna yaka Jizaazare kusɨlaanyavɨya aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ wɨlamwagiꞌnyɨna yaka kalavuzangevɨ marɨmwaaihɨna yaka sara kayaaꞌna yɨna yaꞌ.

Kwaaka Samerɨya yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

Jizaazarɨ wɨꞌnadɨvɨsara yɨwɨnamaꞌna yevevɨdaaꞌnyɨ gazabazaba mwaalɨna yadɨvɨꞌ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwakamarina yeꞌ. Anga Samerɨya sawɨnna Pilipɨ wɨna yaka Kɨraazɨtɨyarɨ Gotɨyai dahɨlakakerɨna aꞌmweraavɨ wɨdɨna. Wɨdɨna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna. Nayaa wɨꞌnyɨna yadɨvɨꞌ Pilipɨ dɨragɨnya wɨjɨwaainyaꞌnejɨ yada yuyara wanganna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Wanganna yadaapɨjɨ aꞌmwe kwalaalyara yɨmakera kɨnɨnnakeraavɨre munyɨkaavɨ yɨmakera bwalyuna yadɨvɨꞌ jaka naangeꞌ wɨdɨna yeva kaanna wɨna. Aꞌmwera kunnya kɨlaakejɨka kwaayakwaaya myadɨvɨsaraavɨjɨ yagɨnya bainɨkeraavɨjɨ sara aꞌmwe kwalaalyaraavɨ yavadaꞌgaina kyaꞌ tewaanyara mwaalɨna. Tewaanyara mwaalɨna yesaꞌ Samerɨya mwaalyara yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ mwaalɨna yeꞌ.

Anga saba aꞌmwe pwai Saaimonɨ woꞌnɨkei mwaalɨna. Sai kulakei gannya kwalya yaderɨna anga naanga sɨmagɨnya Samerɨya mwaalyara atɨka maruꞌnaꞌna yesalyɨ. Saaimonɨ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeinyɨ. Sɨduꞌnakeinyɨ,” wɨdɨna yada 10 anga saba mwaalyara yuyara aꞌmwe naangerajɨ aꞌmwe maalɨkerajɨ sa kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna yeva wɨdɨna “Gotɨyare dɨragɨnyasɨyalyɨra. ‘Yɨ dɨragɨnya saꞌ naangesɨ,’ dadaanyasɨ,” sara wɨdesalyɨ. 11 Naangegaaꞌ kwalyajɨ gɨriꞌnyajɨ yada atɨka maruꞌnaꞌna yadɨvɨsangɨna yuyara kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna yesalyɨra. 12 Saaimonɨ sai mwaalɨna yada sara yada kɨrɨꞌ Pilipɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨnajɨ Gotɨyai nemaremwaalyaꞌnajɨ sawaarɨna yagaala tewaanyaꞌ wɨdɨna kyaꞌ kumɨ wɨꞌnyɨna yeva “Sabwi nemɨ mɨdɨnaana!” dɨnyɨna yadɨvɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwanna kyeꞌ Pilipɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yɨna aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ sangɨ. 13 Bavɨtaazɨya yɨna kyaꞌ Saaimonɨ sahwai lɨmwanna kyaꞌ Pilipɨ bavɨtaazɨyaꞌ kyaꞌ Pilipɨmyaba mwaaida Pilipɨ wɨjɨwaainya naangejɨ dɨragɨnyajɨ yɨna yadaaꞌnyɨ Saaimonɨ atɨka maruꞌnaꞌna yaꞌ.

14 Anga Jeruzaalemɨ apozelɨyara Jizaazai Wɨdaasadera dara wɨꞌnesaꞌ “Samerɨya mwaalyara Gotɨyare yagaalyaꞌ damaꞌmwaava!” Deva kumɨnyawɨnna wɨgaimwangeꞌna Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ saraarɨ yaasɨna. 15 Yaasɨna yesaraai Samerɨya sabanna yɨꞌmavaawɨna yagɨla Jizaazarɨ wɨꞌnadɨvɨsaraavɨna Gotɨyarɨ wɨdɨna “Gotɨyaigɨ, aꞌmwe yuya dara gɨnnya Kurya Tewaanyarɨ maapɨka!” 16 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ Pilipɨ Naanga Jizaazarɨ yayavɨna bavɨtaazɨyaꞌ yakegaaꞌ Kurya Tewaanyai yuyaraavɨna mabwalawɨminaawi yakerera. 17 Pitalyɨ Jonɨjɨ saraai Gotɨyarɨ wɨdɨna yagɨla kumɨre mɨnyagɨnyangɨ ata dathɨwanna kyagi Kurya Tewaanyarɨ maarɨna yeꞌ.

18 Saaimonɨ dara wanganakeꞌ “Nɨwaava, wɨdaasadisaraai ata kadathɨwamwaai Kurya Tewaanyarɨ kumɨ maarɨna jɨwaava!” Sara daka gannya nɨgwia maaraka Pitarɨjɨ Jonɨmɨjɨ wɨdɨna “Nɨmɨre nɨgwia yɨhɨmubɨma! 19 Nɨmɨnyɨna ‘Sai aꞌmwe pwai kwarɨ ata kadathɨwagozɨ sahwai Kurya Tewaanyarɨ maarana!’ dakɨri sare dɨragɨnyaꞌ dɨnyɨjaayɨla!” 20 Wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Pitai wɨdɨna “ ‘Nɨnnya nɨgwianna Gotɨyare yangeꞌ mubɨma!’ yawɨꞌmwaanyaꞌna gɨmɨjɨ gɨnnya nɨgwiajɨ Dɨkebanna dɨwodeigɨnyɨra. Yawɨta saꞌ kayaaꞌnanaangesɨra. 21 Yɨwolyaꞌna nemɨre wawɨnyaꞌ gɨmɨreꞌ daaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai gɨmɨre sɨmunya yawɨsavɨ gwangamwaꞌ. Sɨmunya kayaaꞌnanyavɨ gwangamwakeigɨnyɨ. 22 Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨnnyabwi kayaaꞌnanyabwi dasɨka! Mudɨkebwi jawɨramaaka! Wasɨꞌnaꞌgɨzɨ Naangerɨ duthana! ‘Nɨmɨ sɨmunya yawɨꞌmweꞌna nɨmɨre kayaaꞌnanyaꞌ dɨmarasɨꞌna! Nayaa mwaalɨma!’ 23 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨnyɨna dara wangamweꞌ ‘O, aꞌmwe dai wabarɨnna dɨragɨnna yadei daaka! Aꞌmwe sɨmunya kayaaꞌna yawɨꞌdei daaka!’ Dena gɨthɨwa,” wɨdɨna. 24 Pitai wɨdɨna kyaꞌ Saaimonɨ saraarɨ wɨdɨna “ ‘Nyɨdɨwaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna nanyɨmaꞌnadɨka!’ dena yɨhɨthɨweꞌna dakɨlyɨ Naangerɨ duzɨla!” wɨdɨna yaꞌ Saaimonɨ.

25 Jizaazai yakeꞌna tɨnna wanganagɨlyaꞌna Pitalyɨ Jonɨjɨ saraai yuyaraavɨ wɨjalɨkurakɨna, yɨ, Naangere yagaalyaꞌ wɨdɨna yagɨla dɨnyɨna “Jeruzaalemɨ sawɨnna ayɨna wawakadera,” dɨnyɨna yagɨla kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadiꞌ Kwaaka Samerɨya anga mannɨkeba yagaala tewaanyaꞌ damarina yagɨla Jeruzaalemɨna wawagi.

Pilipɨ Murɨja naangerɨ wɨdaꞌ Kwaaka Yɨthɨyopɨya mwaalyarɨ.

26 Naangere mamaayai ejelɨyai Pilipɨmɨ wɨdɨna “Yovɨravaꞌgɨzɨ tusaꞌ Jeruzaalemɨdaasɨ Anga Gaazanevɨ dalaawa!” Tuta saꞌ aꞌmwe maayaba makwalaawɨnɨkesɨra. Sara wɨdɨna kyaꞌ Pilipɨ sara yɨna. 27 Sara yɨna yadaasɨ, yɨthaa, Kwaaka Yɨthɨyopɨya mwaalyai aꞌmwe naangei gannya angewɨnna wɨna. Kwaaka Yɨthɨyopɨya aꞌmwe naangeꞌ Kaadeziyaꞌ maremwaaidesɨ Kwinɨyaꞌ. Aꞌmwe sai Kaadeziyaꞌ kwinɨya savɨre nɨgwiajɨ nɨgwɨlalaakajɨ yuya sa maremwaaidelyɨ aꞌmwe naangei. Anga Jeruzaalemɨ Gotɨyarɨ yɨlaayaꞌna wiakei gannya kaarɨzɨyavɨ ayɨna wɨna. 28 Ayɨna wɨna yada Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei Pɨropetɨya Aazaayai pɨkarya yɨdaꞌnɨkeꞌ tɨnna wanganna. 29 Tɨnna wanganna yadaasɨ Kurya Tewaanyai Pilipɨmɨ wɨdɨna “Kaarɨzɨya savɨna wɨrataꞌnaꞌgɨzɨ avaaina dɨwila!” 30 Wɨdɨna kyaꞌ sawɨnna Pilipɨ kaanyaveꞌna wɨna yaka dara dɨna “Pɨropetɨya Aazaayai yɨdaꞌnɨkeꞌ bukuyaꞌ wanganaka dɨvanɨka.” Sara dɨna yaka yɨwaaraꞌna “Aꞌmweigɨ, yagaala saꞌ dangamanɨgɨnyaꞌ jawɨꞌmwaana?” 31 Yɨwaaraꞌna kyaꞌ “Aawa, pwai mujɨwaainyɨ nyajaꞌ gara yawɨrɨjɨwana?” Aꞌmwe naangei sara wɨdaka Pilipɨmɨ wɨdɨna “Davɨna yɨlaabaꞌgɨzɨ nɨmɨnyaba mwaalaꞌgɨzɨ sarevɨna dɨnyɨjɨwaakya!” Wɨdɨna kyaꞌ kaarɨzɨyavɨ wɨlamwaaina. 32 Gotɨyare bukuyaꞌ wanganakeꞌ dareꞌ dɨnɨkesɨ.

Sipɨzipɨya pwarɨ tamyaꞌna makwodɨvɨtabaaibɨꞌ
Aꞌmwera tamakyaꞌna makuna yesalyɨ.
Dɨwɨnyare arɨla wɨrɨꞌderyaba jaka majadevaaibɨꞌ
Kayaaꞌna kyeꞌ sai yagaala majakeꞌnanyɨra.
33 Bɨrala wɨdeva kotɨyavɨ sarɨna kwaasɨ wɨdesalyɨ.
Karameꞌ Kwaaka davakɨ gamɨre gaalyabwi maaresaꞌ
Gamɨreba sara yesaraavɨre kayaaꞌnanyabwi aai wɨꞌnadelaka?
Pɨropetɨya Aazaayai sara dɨnɨkesɨ.
34 Dɨnɨkeꞌna aꞌmwe naangei Pilipɨmɨ wɨdɨna “Pɨropetɨyai dɨnɨkeꞌ aarɨna dɨnɨkavaka? Gamɨ sahwarɨna dɨngaka? Aꞌmwe pwarɨna dɨngaka? Dɨnyɨdana!” 35 Sara wɨdɨna kyaꞌ Pilipɨ Aazaayare yagaala savɨdaaꞌnyɨ nayaa wɨdaka Jizaazarɨna yuya yagaala tewaanyaꞌ nayaa wɨdɨna. 36 Wɨdɨna kyaꞌ tuta pɨba wɨna yadiꞌ aalɨbunya maalɨkeꞌ dɨꞌnɨkewɨnna yɨꞌmavaawɨna kyagi aꞌmwe naangei wɨdɨna yaꞌ “Yɨthaa, dava aalyaꞌ dɨꞌnɨꞌ. Aalyavɨ bavɨtaazɨya dɨnyajɨwaana? Nɨmɨ wiꞌna daaka?” 37 Pilipɨ wɨdɨna “Gɨnnya sɨmunya yuyaꞌ Jizaazarɨna kalɨmwagaꞌgɨzɨ bavɨtaazɨya gyɨdeigɨnyɨ.” Wɨdɨna kyaꞌ wɨdaꞌ “Sara lɨmwamanɨge. ‘Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨra,’ sara yawɨꞌmweinyɨ.” 38 Wɨdɨna yaka aꞌmwe naangei gannya wɨdaayaderɨ wɨdɨna “Kaarɨzɨyaꞌ mudaꞌna yana!” Wɨdɨna kyaꞌ aalyavɨ aꞌmwe naangelyɨ Pilipɨjɨ saraai bwalaawɨna kyagi Pilipɨ bavɨtaazɨya wina. 39 Bavɨtaazɨya wina kyaꞌ aalyavɨdaasɨ wɨlaabɨna kyagi Kurya Tewaanyai Pilipɨmɨ yarai galamakuna. Aꞌmwe naangei Pilipɨmɨ tɨnna ayɨna mwanganyɨ yada yɨlaaya naanga yada gannya angewɨnna wɨna yakelyɨ. 40 Kurya Tewaanyai Pilipɨmɨ makuna kyaꞌ Pilipɨ dara wanganakeꞌ “O, Anga Aazɨthothɨ damwaaihena!” Daka anga yuyangɨ kaanya yamaryada yagaala tewaanyaꞌ Jizaazarɨna wɨdada kaanna wɨna yada anga Sizaarɨyana yɨꞌmavaawɨna yakegaaꞌnanyɨ.

Copyright information for `BYR