Acts 9

Solɨ Jizaazarɨ wɨꞌnakeꞌnesɨ.

(Apozelɨyara 22:4-16; 26:9-18)

1Sagaaꞌ Solɨ Naangere mɨdɨdɨvɨsaraavɨna sɨnna tɨka naanga kuna wɨdaꞌdaasɨ dɨnyɨna “Jizaazarɨ mɨdɨdɨvɨsaraavɨ tamakɨma!” 2Dɨnyɨna yaka Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangerɨ wɨdɨna “Anga Damaazɨkazɨ Juyainaavɨre lotuangengɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨ nɨmɨnyɨne pɨkarya jɨthaka! ‘Aꞌmwe Solɨ Jizaazarebwi lɨmwadɨvɨsaraavɨ bɨramaarajaꞌ asangɨ wɨla pwɨyojɨ Jeruzaalemɨ davanna aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ sangɨ ayɨna makabana!’ daꞌgɨzɨ pɨkarya sara kanyɨdayaꞌgɨzɨ kotɨyaꞌna maraawɨdeinyɨra,” sara wɨdɨna yaꞌ Solɨ.

3Anga Damaazɨkazɨ sawɨnnei tutaanyavɨ kaanya woda angeꞌ aya kɨba mannadɨꞌnyɨ Sɨgunyavɨdaasɨ baaka naangeꞌ gamɨnyabanna yarai yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ wannaabɨna yaꞌ. 4Yarai wannaabɨna yadaaꞌnyɨ kwaakewɨnna Solɨ walaꞌna yaka maanguraayaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna “Solɨ, Solɨ, kayaaꞌna beꞌna nyɨvanɨgɨna?” 5“Naangeigɨ, aaihwaigɨnaka?” kyɨwaaravaꞌ wɨdɨna “Jizaazainyɨ kayaaꞌna nyɨvanɨgɨnyainyɨra. 6Sahwainyɨ kɨrɨꞌ daavaꞌgɨzɨ anga naanga davɨna kulaawaꞌgɨzɨ gɨmɨ yɨnnenna pwai gɨthatheꞌnanyɨra.” 7Aꞌmwera Solɨjɨ wawesara daaveva yagaala majara maanguraayaꞌ kadɨka wɨꞌneva kɨrɨꞌ pwarɨ tɨnna mwanganyesare. 8Naangei mena wɨdɨna kyaꞌ kwaakevɨdaasɨ Solɨ daavaka gannya tɨnnyaraai yenaka dara yawɨrakeꞌ “Weꞌ, nɨmɨ tɨbaryainyɨ daaka!” Sara daka aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ tɨnna mwanganyɨ kyaꞌ pwara gamɨre asɨrɨ lɨmwanna yeva Anga Damaazɨkazɨ sawɨnna jɨvwaramakuna. 9Jɨvwaramakuna kyeꞌ saba mwaalaka yɨrɨka daryaai darɨkɨ tɨnna mwanganyɨ yada sagaaꞌ tɨka manyɨ yada aalya manyɨ yaꞌ.

10Damaazɨkazɨ saba Jizaazare pwai Ananaayazai woꞌnɨkelyɨ. Sai mwaalaka aꞌmabaaitɨnna baihanaꞌna yadaasɨ Naangei wɨdɨna “Ananaayazaigɨno!” Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Naangeigɨ, yɨthaa, gɨmɨnyɨ gyemwaaihena.” 11Wɨdɨna kyaꞌ Naangei wɨdɨna “Daavaꞌgɨzɨ Aduta Yɨdaꞌnanyaꞌ woꞌnɨkevɨna wawaꞌgɨzɨ Juthaazare angevɨ Solɨ Anga Taazazɨ mwaalyarɨna dɨvɨramaaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨthaa, Gotɨyarɨ dada 12aꞌmabaaitɨnna dara wangamwakeꞌ ‘Nɨmɨre tɨnnyaraarɨna “Tewaanyaraai yɨmaꞌnana!” dozɨ aꞌmwei Ananaayazai woꞌnɨkei wɨlaabaka gannya asɨraai nɨmɨre mɨnyagɨnyavɨ dathathɨwamanɨka!’ ” 13Naangei sara wɨdɨna kyaꞌ Ananaayazai wɨdɨna “Ai, Naangeigɨ, aꞌmwe darɨna aꞌmwe kwalaalyara mena nyɨdɨwaaꞌ. Anga Jeruzaalemɨ mwaalyara gɨmɨre tewaanyaraavɨ kayaaꞌnanya yɨna yɨna yawalyaadɨkerɨna nyɨdɨwaaꞌ. 14Sara yada Damaazɨkazɨ dawɨnna gɨmɨnyɨ yagaala gɨthadaanyainaavɨ wɨla pwɨyaꞌna bɨwakelyɨ. Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangera pɨkarya kalavuzaꞌna sara yɨdaveva kujawaꞌdaaꞌ bɨwakelyɨra.” 15Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Naangei wɨdɨna “Sai nyɨdaayaderɨ dahɨlakɨweryawɨnna dɨwona! Sai nɨmɨnyɨne yayaꞌ ajɨmya yuyangɨyaraavɨjɨ aꞌmwe naanga Kingɨyaraavɨjɨ Yɨzɨrelɨya yɨsavaakɨyaraavɨjɨ wɨjɨwaakadeꞌna dahɨlakɨwana. 16Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai nɨmɨnyɨne yayaꞌna naangeꞌ sara yadeꞌna gamɨnyɨ daanga wɨvɨnajaꞌna wɨjɨwaainɨdelyɨra.”

17Ananaayazai kaanna wɨna yaka angevɨ wɨlɨna yaka Solɨmɨre mɨnyagɨnyavɨ ata dathɨwanna yaka wɨdɨna “Nyaꞌmweigɨ, Solɨgɨ, gɨmɨnyawɨnna Naangei nyɨdasɨwaabɨkeinyɨ. Tusavɨ kaanya badɨ Jizaazai sahwarɨ tɨnna wangamwaꞌdɨnyai nyɨdasɨwaabɨꞌ. ‘Gannya tɨnnyaraai tewaanyaraai wanganna yana! Gamɨre munyɨkɨ yunebanna Kurya Tewaanyai wɨlamwaalana!’ daka nyɨdasɨwaabɨꞌ.” 18Wɨdɨna kyaꞌ sagaaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Solɨmɨre tɨnnyaraarɨdaasɨ jawɨpadasaꞌbɨsa bwalaꞌna kyaꞌ gamɨre tɨnnyaraai tewaanyaraai yenyɨna yaꞌ. Tewaanya yenyɨna kyaꞌ Solɨ daavɨna kyaꞌ Ananaayazai bavɨtaazɨya yɨna yaꞌ. 19Bavɨtaazɨya yɨna yaka Solɨ wapaaya nyɨna yaka gannya kɨlaaka dɨragɨnyaꞌ ayɨna maarɨna yaꞌ.

Anga Damaazɨkazɨ Solɨ wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.

Yɨrɨka pɨnɨngɨ wavɨlaꞌdaaꞌnyɨ Anga Damaazɨkazɨ mwaalyara Jizaazarɨ mɨdɨdɨvɨsaraayaba Solɨ mwaalɨna.
20Mwaalɨna yaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Juyaraavɨre lotuangengɨ wɨna yaka Jizaazarɨna wɨjɨwaakɨna “Sahwai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨra.” 21Wɨjɨwaakɨna kyaꞌ yuyara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva nɨꞌnɨka yeva dɨnyɨna “Jeruzaalemɨ saba aꞌmwe dai yaya davɨna yagaala wɨdadɨvɨsaraavɨ kayaaꞌna yakei daaka! ‘Kumɨnyɨ wɨla pwɨyaꞌmujɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsaraayawɨnna makwɨma!’ daka dava davɨwaka? Aꞌmwe dale!” sara dɨnyɨna yeꞌ.

22Solɨ kuna wɨjɨwaakɨna yaka dɨragɨnna wɨjɨwaakɨna yada Gotɨyare bukuyavɨdaasɨ dɨragɨnaanga wɨdɨna “Kɨgaakuna Jizaazarɨ Gotɨyai dahɨlakyaakei Kɨraazɨtɨyalyɨra.” Dɨragɨnaanga sara wɨdɨna kyaꞌ yagaala nebulyaꞌnanya Juyara Damaazɨkazɨ mwaalyara yagaala pɨnɨ murɨvɨkɨri yeꞌ.

23Sawɨta pɨjaakuna kwavɨlavaꞌ Juyara yɨkabɨna yeva jamungajakɨna “Solɨmɨ tamakyaꞌna nemɨ dara yaadera.” 24Mena jamungajakɨna kyeꞌ pwai Solɨmɨ sareꞌna wɨdɨna kyaꞌ nayaa wanganna yada mwaalɨna. Sara mwaalɨna kyaꞌ Juyara dɨnyɨna “Solɨmɨ tamakaana!” dɨnyɨna yeva sawɨsagaasɨ yɨrɨkegaasɨ adɨkuryangɨ damera tɨnna baihanaryaꞌneraavɨ wɨmwaaihɨna. 25Sahwara baihanaꞌna yɨna yadɨvɨꞌ sawɨta pɨgaaꞌ Solɨmɨrera gamɨnyɨ makuna yeva amaangebaarɨ sikurɨka saamɨnyavɨ daavɨna yeva soigɨlyavɨ Solɨmɨ yɨlawɨmwaaihɨna yeva sikurɨka loꞌmasavɨ kavena maralaꞌmwagaasɨna kyeꞌ Solɨ kaanna wɨna yaꞌ.

Jeruzaalemɨna Solɨ ayɨna bakeꞌnesɨ.

26Anga Jeruzaalemɨna Solɨ yɨꞌmavaawɨna yaka yawɨꞌna “Naangere mɨdɨdɨvɨsarajɨ yeꞌmwannamwalaana!” Yawɨꞌna yaka yaamɨjɨ yɨna kyaꞌ, aawano. Kumɨ “Solɨ mɨdɨdelyɨ,” yawɨꞌna myeva yuyara lɨka yɨna kyeꞌ Solɨjɨ myeꞌmwannamwaalyɨ yeꞌ. 27Myeꞌmwannamwaalyɨ kyeꞌ kɨrɨꞌ Aꞌmwe Baanavaazai Wɨdaasaderaayawɨnna makuna yaka wɨdɨna “Tusavɨ Solɨ Naangerɨ kwanganaꞌ Naangei gannya yagaalyaꞌ wɨdaꞌ. Sai Naangerelyɨra. Nebulyasɨra. Damaazɨkazɨ saba Solɨ Jizaazarɨ yayaꞌna dɨragɨnna wɨjɨwaakɨna. Dɨragɨnna wɨjɨwaakɨna yada lɨka myakelyɨ Solɨ.” 28Baanavaazai wɨdɨna kyaꞌ Solɨ nayaa mwaalɨna yaka Jeruzaalemɨ yuneba kaanya yamaryada Naangere yayaꞌna dɨragɨnna wɨjɨwaakɨna. 29Jizaazarɨna wɨjɨwaakɨna yada Juyara Gɨrikɨyagaala dadɨvɨsarajɨ dɨnyɨna. Dɨnyɨna yadɨvɨꞌ Solɨ nayaa wɨdɨna kyaꞌ Juya sahwara yawɨꞌna “Solɨ kayaaꞌnanyabwi nedɨwakelyɨ. Sarɨ tamakaana!” 30Yawɨꞌna kyeꞌ gyaꞌmwera kadɨka dara wɨꞌnesaꞌ “O, Juyara sara dathɨmanɨgava!” Deva Anga Sizaarɨya saalaalyavɨ mannɨkebanna Solɨmɨ makwalyuna yeva gamɨre anga Taazazɨna yaasɨna yeꞌ.

31Sarevɨdaaꞌnyɨ sagaaꞌ Jizaazare kusɨlaanyangɨyara Juthɨya yuyabajɨ Galɨli yuyabajɨ Samerɨya yuyabajɨ saba kwaamuꞌna mwaalɨna yeꞌ. Pwara kayaaꞌna myɨ kyeꞌ tewaanna mwaalɨna yeꞌ. Naangerɨ nayaa wɨꞌnadɨvɨꞌ Kurya Tewaanyai gannya dɨragɨnyaꞌ wɨjaavada sahwara dɨragɨnyara yɨmaꞌnyɨna yeꞌ. Tewaanna mwaalɨna yadɨvɨꞌ dɨragɨnyara yɨmaꞌnadɨvɨꞌ aꞌmwe pwara kwala naangera yeꞌmwannamwaaina yeꞌ.

Anga Litha, Anga Jopa Pitai yakeꞌnesɨ.

32Gazabazaba Pitai kaanya yamaryada Anga Litha mwaalesara Gotɨyare tewaanyaraavɨ angyɨrɨꞌmaata yɨna. 33Saba aꞌmwe pwai Anɨyaazai woꞌnɨkei mwaalakelyɨ. Sai yagɨnya bainɨkei nalabwaryavɨ mwaaidɨꞌnyɨ kwarame pɨjaakuna (8) wavɨlaꞌna yakelyɨ. 34Pitai angyɨrɨꞌmaata yada Anɨyaazarɨ wanganaka wɨdɨna yaꞌ “Anɨyaazaigɨ, Kɨraazɨtɨya Jizaazai gɨmɨnyɨ gyavadaꞌgaimanɨka! Dɨkaavaꞌgɨzɨ gɨnnya nalabwaryaꞌ nayaa javadaꞌgalakya?” Sara wɨdɨna kyaꞌ Anɨyaazai dɨkaaꞌna. 35Wiꞌna dɨkaaꞌna yaka tewaanyai mwaaida Anga Litha mwaalyarajɨ Waraata Seronɨ mwaalyarajɨ yuyara gamɨnyɨ wanganeva Naangerɨ lɨmwageva gamɨrera yɨmaꞌnyɨna yeꞌ.

36Anga Jopa saba aꞌmweꞌ Taavitaꞌ woꞌnɨkeꞌ Naangerɨ mɨdɨnaka mwaalɨna. Gannya yayaꞌ Gɨrikɨyagaala Dokaazaꞌ dɨnɨkesɨ. Aꞌmwe saꞌ tewaanyanna yada nɨgwɨmaayaraavɨna wɨgaimwadesɨ. 37Aꞌmweꞌ mwaalɨna yaka sagaaꞌ nabalɨnakeꞌ yɨmaꞌnaka balɨna. Mena balɨna kyaꞌ gɨlaayavɨ aalyaꞌ yeva kuꞌdɨkeꞌ munyabanna gɨlaayaꞌ makilaawɨna yeva kave wakɨna. 38Anga Litha sabadaasɨ Anga Jopa etabera. Maalɨkeba warɨkeꞌna Jopa mwaalyara mɨdɨdɨvɨsara kale wiadaaꞌnyɨ dara wɨꞌnesaꞌ “O, Anga Litha Pitai damwaalɨka!” Sara deva aꞌmweraarɨ wɨdɨna “Pitarɨ duzɨla! ‘Myemwaaidɨnnera! Yarai, nemɨnyawɨnna dɨvama!’ ” Wɨdɨna yeva wɨdaasɨna. 39Miꞌna wɨdaasɨna kyeꞌ savɨ Pitai kadɨka wɨꞌnyɨna yaka yovɨrawakɨna yaka saraalyɨ kaanna wɨna. Kaanna wɨna yaka sabanna yɨꞌmaꞌna kyeꞌ munyaba kuꞌdɨkevɨna jɨvwaramakuna yɨna. Jɨvwaramakuna yɨna kyeꞌ yaanyɨwaaka yuya mwaaleva kale wiadaaꞌnyɨ kɨnna dadɨvɨꞌ Dokaazaꞌ baazɨꞌmaꞌnyangɨjɨ kwaabɨyɨvɨsangɨjɨ sazangɨ yavɨkaryakengɨ Pitarɨ wɨjɨwaainyɨna yeva “Aꞌmwe tewaanyasɨ,” wɨdɨna. 40Sara wɨdɨna kyeꞌ kuꞌdɨkevɨ mwasawɨnna Pitai maryaasɨna yaka kwadaai gɨlaka Gotɨyarɨ wɨdaka gɨlaayayabanna gɨnyɨwanna yaka wɨdɨna “Taavitaꞌ, dɨthɨkaaka!” Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ gannya tɨnnyaraai yenyɨna yaka Pitarɨ tɨnna wanganaka dɨkavamwaaina. 41Wiꞌna dɨkavamwaaina kyaꞌ sai gamɨre asaꞌ maarɨna yaka yɨdɨkaaꞌna yaka yaanyɨwaakengɨjɨ Naangere tewaanyaraavɨjɨ jaka wɨdɨna yaka aꞌmweꞌ kwaihwaainakevɨ wɨjɨwaainyɨna. 42Savɨna Jopa yuneba yagaala dɨwɨna yadɨvɨꞌ aꞌmwe kwala naangera Naangerɨ lɨmwanna yesarera. 43Pitai mena yaka Anga Jopa saba aꞌmwe pwai Saaimonɨmɨre angevɨ mwaaidɨꞌnyɨ yɨrɨka pɨjaakuna wavɨlaꞌna yaꞌ. Saaimonɨ sai bulɨmakaawoyangɨre kɨlaake yadelyɨra.

Copyright information for `BYR