Colossians 2

1Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨna “Dara yawɨpɨka!” nyɨvuꞌnɨvanɨkeinyɨ. Sarɨmɨnyɨ wɨgaimwangeꞌnajɨ aꞌmwe anga Layothɨzɨya mwaalyaraavɨjɨ nɨmɨnyɨna wɨꞌnesara nɨmɨre sɨnnyɨkɨ manyanganyadɨvɨta aꞌmwe yuyaraavɨjɨ saihɨrɨna nyɨdɨkaaꞌbwaꞌdeinyɨ dɨragɨnna yawɨꞌdɨ yagɨyagɨ naanga yadɨnyainyɨ. 2Sareihɨrɨna “Sahwara kale yaburɨ yeꞌmwannamwaaibɨꞌdevɨ kumɨre sɨmunyangɨ Gotɨyai dɨragɨnya yɨvaimwagana!” dena yɨhɨthɨvanɨge. Nabaai nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyavɨne tewaanya nawɨꞌnyaanga yuyangɨna aaya kaavɨlyavɨna sarɨmɨre sɨmunyangɨ jawɨramarakɨnyideꞌnanyɨ. Yɨ Gotɨyare nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyavɨ yuneꞌna jawɨranganyideihɨlyɨ. Kɨraazɨtɨyai gamɨ sai nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakya savɨna aaya kaavɨlyalyɨ. 3Sahwarɨ yunebanna yawɨta dala yuya pɨnɨnnanyajɨ sɨmunya kɨmaꞌnyawɨ waꞌdejɨ yuya sa wɨwarɨkelyɨ. Nɨgwia wakadɨvɨta bengɨyavɨ nɨgwia yunebanna waꞌdevaaibɨꞌ wɨwarɨkelyɨ yuya sa. 4Sareꞌ “Aꞌmwe aane pwara kwara sarɨmɨnyɨ kwaasɨ wabwiwayagaalyabwina wɨjaꞌna kwaasɨyavɨ namarulawakɨpɨdɨka!” dena yɨhɨthɨvanɨge. 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ sarɨmɨjɨ mihyeꞌmwannamwaalyɨge. Aawa. Nɨmɨre kuryai sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamwaalɨka. Sareinyɨ yɨlaaya yadɨ dara wangamanɨgeꞌ “Ai, avaaizɨmunya yeꞌmwannamwaaidɨvɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna kuna lɨmwagaꞌmanɨgasaihi daaka!” Sara dadɨ dɨragɨnna yawɨꞌdɨ sarɨmɨnyɨna yagɨyagɨ naanga yadɨnyainyɨ.

Nemɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ avaaimwaalya yadaa gaala nebulyabwi maraadevwinesɨ.

6Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Naangerɨ mena maaretabaai sahwarɨ nayaa kuna jamarila! 7Yɨ yɨsai kwaakevakɨ dɨragɨnna yɨnɨgɨdavadaaꞌdevaai sahwarɨ nayaa dɨragɨnna kuna dɨthaayɨla! Yɨ angeꞌ kutayɨta dɨragɨnyaraavɨ aꞌba dɨragɨnna maredaaꞌdevaai sahwarɨ naanga jɨvaimwannyɨla! Yɨ sɨnnawɨ Epapɨraazai yagaala yuyaꞌ yɨhɨzɨwaakakabaaibɨꞌ yagaala dazaꞌ dɨragɨnna kuna dana jawɨrila! “Naanga nebulyasɨ.” Gotɨyarɨ yuyagaaꞌ “Su! Su!” kuna dɨragɨnna wɨdɨ wɨja jɨla!

8Mala nayaa jɨwannyɨla! Aꞌmwe aane pwai kwai gamɨnyɨ mɨdɨnyaꞌneihɨrɨ wɨla nyɨhiramwaaihadɨka! Sarɨmɨnyɨ yɨhusɨnna yagaala yawɨsabwi yɨhɨzɨwaakadeꞌ kwaasɨ nayɨhɨthathɨka! Yawɨta sabwi kunebulyɨ. Kwaasɨyabulyɨ. Kune sareꞌ darevɨnyɨ. Aangaꞌmwe gaveraavɨrebulyɨ. Kwaakevakɨya dala pɨbwina pɨbwinanyajɨ kɨmaakɨyaburajɨ sabwi wɨjɨwaakyabulyɨ. Kwaasɨya sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨne majadɨvɨsabulyɨ. 9Kɨraazɨtɨyarɨ Gotɨyai yunebanna wɨmwaalakeꞌna kwaasɨya sa wɨla nayɨhiramwaaihadɨka! 10Sahwarɨ wɨlamwaaihasaꞌna sarɨmɨre sɨmunyavɨ yunebanna yɨhɨmwaalɨkeꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyai maremwaaidɨvɨta yuyarajɨ dɨragɨnya yuyarajɨ saraavɨ munyaba mwaalɨkelyɨ. 11Sahwarɨ wɨlamwaaihasavɨ sarɨmɨre kɨlaaka gurya daꞌnɨkerabɨsaihi yɨmaꞌneꞌ. Sa aagɨlaakajɨkɨne mɨka! Asasɨ gurya yɨhɨthavetaihi mɨka! Aawa. Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨya yawɨta yuyabwi sɨmunya yawakevɨne sabwi mena yuna dawasɨꞌnakelyɨ. Yɨ sɨmunya dazabwi kuna mihɨmaremwaalyɨkeihɨlyɨ. Yɨ dazaꞌ kɨlaaka gurya daya nebulyabulyɨ. 12Sarɨmɨre bavɨtaazɨyavɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ yeꞌmwannabaleva sahwalyɨ yeꞌmwannayɨhilɨkyɨrakaka sahwalyɨ yeꞌmwannayɨdɨkavɨmwaaihya yɨhyakeihɨlyɨ. Gotɨyai dɨragɨnna yakeꞌ lɨmwagaresavɨ sara yɨhyaꞌ. Yɨ sahwai Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayawɨ ayɨna yɨdɨkaavakeꞌ lɨmwagaresavɨnyɨ. 13Sarɨmɨ sɨnnawɨ yɨwetawakya yesavɨjɨ sarɨmɨre kɨlaaka gurya daꞌnɨkeihi mamwaalyadɨvɨꞌ sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨya yawɨsabwi yɨhɨmaremwaalakevɨjɨ sarɨmɨre kuryara bainɨkeihɨlyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyalyɨ gaala yeꞌmwannamwaalyaꞌneihɨrɨ yɨhɨmwaaihakeihɨlyɨ. Yɨ Gotɨyai nemɨre yɨwetawakya yuya nemarasɨꞌnadelyɨ. 14Kɨwɨnya yuya dɨnɨkengɨya nemɨnyɨ “Walamarakɨma!” dada pɨkarɨyɨkwia nemɨnyɨne tɨvɨkɨsaꞌ kotɨyavɨ wɨlagalapwelɨmwagata saꞌ neduimwagasɨꞌnakesɨ. Pɨkarɨyɨkwia saꞌ nemɨnyɨjɨ gamɨnyɨjɨ tɨnnyaba waꞌdɨsɨyaꞌ makwokesɨ. Sahɨrɨꞌ yɨsavɨri maratamarɨmwia neyakesɨ. Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ balakevɨ yunebanna yɨꞌmwannakesɨ. 15Dɨragɨnya maremwaaidɨvɨta kayaaꞌnanyaraavɨrejɨ ejelɨya naangera kayaaꞌnanyaraavɨrejɨ marasɨꞌnakelyɨ. Nabaai yɨta yovihɨrarannɨkevɨ Kɨraazɨtɨyai sahwaraavɨ wavɨlavaka yuyaraayaba maalɨkeraavɨ wɨmwaaihakere.

16Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai kwai yaasɨwaꞌna kuna yɨhɨzɨdavajaꞌ sahwarɨ kadɨka muꞌnɨpɨna! Kɨwɨnya dɨnɨka wapaaya tɨka nyabwinajɨ aalya pɨnɨjɨ nyabwinajɨ kwarame munnegaaꞌnajɨ lawe mudɨkikɨnajɨ kwazaakegaaꞌnajɨ dɨhɨnyɨrayɨla! 17Yuya daza Kɨraazɨtɨyarɨne dɨviyaꞌne nawɨꞌnya yɨmaꞌnyaꞌnenna aꞌmabaalyangɨ. Aꞌmwere kɨlaakejɨꞌ widavadaaꞌnyɨ gamɨre aꞌmabaala saamɨnyaꞌ sɨnnawɨ waamanɨkeꞌbɨsasɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai kɨlaakejɨkɨra. Sahwai nawɨꞌnya nebulyaꞌnanya aaya kaavɨlyalyɨ. 18Nabaai pwai kwai yaasɨwaꞌna kuna yɨhɨzɨdavajaꞌ dɨhɨnyɨrayɨla! Gamɨre sɨmunyavɨ yawɨꞌda sarɨmɨnyɨ marulawakyaꞌna “Ejelɨyaraavɨ yɨlaaya jɨla!” yɨhɨthazarɨ dɨhɨnyɨrayɨla! Sare sai wajavɨ tɨnna banganaꞌde pɨnɨnna dazavɨjɨ gamɨre kɨlaakejɨkɨya sɨmunya yawakeburɨ sara yawɨꞌdeꞌna yaasɨwaꞌna pihadɨka yajavɨjɨ sahwarɨ dɨhɨnyɨrayɨla! 19Sahwai sara yada Kɨraazɨtɨyai nemɨre Mɨnyagɨnya nebulyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌderɨ yagalyaꞌmavakelyɨ. Mɨnyagɨnya kumɨre kɨlaaka yuyajɨkaavɨna wɨgaimwada dahaalyajɨ wɨrɨlyajɨ kɨlaakejɨkaavɨya yunebanna yɨꞌnɨkengɨ yunebanna nayaa yadevaaibɨꞌ Gotɨyare sɨmunyavɨ nemɨre Mɨnyagɨnyai gamɨre kɨlaakejɨꞌna gamɨnyɨ kusɨlaanyainaavɨ kuryara naanga yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌna sara nemwaaihadelyɨ. Kɨrɨꞌ Mɨnyagɨnya sarɨ yagalyaꞌmavakelyɨ.

20Sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ mena yeꞌmwannabalesavɨdaaꞌnyɨ Kwaaka davakɨya kɨmaakɨyabwi mɨdɨnyaꞌneihi mamwaalyɨgasaihɨlyɨ. Aꞌmwe bainɨkei gamɨre tɨvɨkɨta yuyanna yagalyaꞌmavakabaaibɨꞌ mamwaalyɨgasaihɨlyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe Kwaaka davakɨyara mwaaihatabaaibɨꞌ mamwaaibɨnera! Kɨwɨnya sasara dɨnɨkengɨ dalaangewɨ dulaꞌnarideꞌ beꞌnanaka! 21Pwai dara kwaasɨ yɨhɨthɨvanɨꞌ “Sare malɨmwadɨnna! Sare aalyaꞌ sare tɨka wapaaya managaangadɨnna! Asi mimeꞌnɨnna!” Sasara yɨhɨthɨvanɨka kɨmaakɨya yaꞌneihi mamwaaibɨnera! 22Yuya daza nemɨ nadaawori mena yɨmaanyɨna yadengɨra. Sɨwalɨkevɨnengɨ. Kuryaraavɨne mɨka! Yuya kɨwɨnya dɨnɨka daza yune aꞌmwerana yadɨvɨꞌ yune aꞌmweraavɨre wɨjɨwaakyangɨra. Gotɨyare mɨka! 23“Kɨwɨnya sasara dɨnɨka sa wawɨnya dɨragɨnna yade, yɨ yune aꞌmweraavɨre sɨmunyaburɨ lotuyavɨna nemɨnyɨ yɨdɨkavɨmwaaihyaꞌnajɨ yɨ nemɨ saina kwaakewɨ mwaalyaꞌnajɨ yɨ nemɨnyɨ marulawakyaꞌneina nemɨre kɨlaakejɨꞌ mala tannyaꞌnajɨ sareꞌna aꞌmwera ‘Sabwi sɨmunya tewaanya kɨnɨnnakesɨ,’ ” yawɨpɨkajɨnyɨra. Sareꞌ kɨrɨꞌ sɨmunya yawakeburɨya saburɨ walamarakyaꞌna sabwi nemɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna negaimwagathevwi mɨꞌ. Aawa. Sabwi kɨlaakejɨkɨya sɨmunya yawakeburɨ yɨdɨkavɨmwaaida pihadɨkebwi yɨmaꞌnaabadevulyɨ. Sareꞌna kadɨka muꞌnɨpɨnera!

Copyright information for `BYR