Colossians 3

Nemɨ aꞌmwe mudɨkeina yɨmaꞌnona yaannebwinesɨ.

1Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨjɨ mena kihyeꞌmwannayɨdɨkaavaꞌ sarɨmɨ gaala mwaaihasavɨ munya keꞌbanyanna dɨvɨrila! Munya dazaba Kɨraazɨtɨyai mwaalɨkelyɨ. Yɨ Gotɨyare aangasɨryaba nawɨꞌnyaba dɨragɨnnakeba mwaalɨkelyɨ. 2Yuyagaaꞌ munya keꞌbanyanna kuna jawɨrila! Kwaaka davakɨya gavengɨna sɨmunya kuna myawɨpɨna! 3Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ mena bainɨkeihi, yawakebwi yagalyaꞌmavesaihɨlyɨ. Sarɨmɨre gaalyabwi Kɨraazɨtɨyalyɨ Gotɨyaryaba kɨmaꞌnyawɨ yeꞌmwannarɨkesɨ. 4Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨre gaalyabwina aaya kaavɨlyalyɨ. Dɨvi sagaaꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathehaaꞌ sarɨmɨ sahwalyɨ Gotɨyare byaanna naangevɨna jeꞌmwannayɨmaꞌnaabyideihɨlyɨ.

5Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨya sɨmunyavɨ Kwaaka davakɨyaburɨne yuya yɨhwarɨka sabwi yɨnahu dɨramakyɨla! Nɨmɨ dare sabwina dɨvanɨge. Kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanya yabulyɨ, jɨlɨkera yabulyɨ, sɨmunyaꞌ dɨkaaꞌda kayaaꞌnanyannebulyɨ, kayaaꞌnanyangɨna wɨvuꞌnyaꞌnebulyɨ gɨlyɨvɨsajɨ nɨgwiajɨ sangɨ tɨganaarya dɨragɨnna yabulyɨ, sarengɨra. Tɨganaarya dɨragɨnya saꞌ kwaasɨgotɨyaraavɨ yɨlaaya maryabulyɨ. 6Yuya sarenna yadɨvɨsaraavɨna Gotɨyai gamɨre sɨnna tɨkebwi tɨvɨkɨsaꞌne daanga wɨjaavadelyɨ. Sarevɨ sasare sabwi mipɨna! 7Nabaai sɨnnawɨ kɨgaaꞌ sarɨmɨ kwaihi aꞌmwe sasare dazarajɨ yeꞌmwannamwaaidɨvɨsagaaꞌ sasare saburɨ yamaryesaihɨlyɨ. 8Kɨrɨꞌ dahaaꞌ sarɨmɨ yuya darebwi nayaa dɨmarakyɨla! Sɨnna tɨkebulyɨ mayagaala yarai javulyɨ sɨmunyaꞌ kayaaꞌna yabulyɨ bɨraiyagaala javulyɨ sarɨmɨre maangevɨ maaꞌmaayagaala javulyɨ. 9Sarɨmɨre sɨryaꞌmweraavɨ kwaasɨ yagaala mudɨpɨnera! Aꞌmwe yawakeburɨyaihɨre yawɨsabulyɨ nabaai sasare yabulyɨ 10mena yɨraipurakeva aꞌmwe mudɨkeburɨyaihɨre yawɨsabwi mena baazɨꞌmaꞌnesavɨ yuya sabwi mipɨnera! Gotɨyai aꞌmwe mudɨka dazarɨ wɨmwaaidelyɨ. Sahware sɨmunya mudɨkeꞌ wakada mudɨkerɨ kuna wɨmwaaidelyɨ. Gotɨyarɨ nebulyaꞌna yawɨranganyaꞌnerɨ Gotɨyare kɨmaꞌbwaꞌnya keꞌbaꞌnanyaibɨꞌ avaaina wɨmwaaihadelyɨ. 11Sareyaba yuyara mudɨkera yɨmaꞌnyɨna. Gɨrikɨyai (Anga Pimagɨnyai) dɨngaka? Juyai dɨngaka? Yɨ kɨlaaka gurya daꞌnyabulyɨyai dɨngaka? Kɨlaaka gurya madaꞌnyabulyɨyai dɨngaka? Yɨ sɨkulɨya miwɨrinyakei dɨngaka? Yaalasabwi yadei dɨngaka? Yɨ yaasɨwaꞌwawɨnya yadei dɨngaka? Aꞌmwe tewaanna mwaaidei dɨngaka? Yuya sare saraavɨ Gotɨyai maaꞌderera. Naangeꞌna daaka! Aawa. Kɨraazɨtɨyai yuya maremwaaida yuyaraavɨna sabwi avaainanyabwi wiakelyɨ. Sarevɨneꞌna aꞌmwe dala nabinya yuya sareraavɨ wɨlamwaalɨkelyɨ Kɨraazɨtɨyai.

12Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai sarɨmɨnyɨ mena yɨhɨthahɨlakakeihi, gamɨnne tewaanyaihi sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkevɨ darebura dɨvaazɨꞌmaꞌnyɨla! Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwaraavɨna kale nayaa yɨhyana! Nayaa bwiwanna jɨla! Sarɨmɨre sɨmunyabwi kwaakeba walamarakɨna jɨla! Kave yadɨvɨꞌ sarɨnnya yaya mamakinyɨ jɨla! Sarɨmɨjɨya pwaraavɨ kwaamuꞌnanyabwi jɨla! 13Kumɨre yagaala nayaa wɨꞌnadɨvɨꞌ kave jɨla! Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwai kwai gannya gyaꞌmwerɨ kayaaꞌnanya yaja pɨrɨꞌna yagaala kɨnɨnnakei yɨwetawakya dazaꞌ wɨmarasɨꞌnana! Yuyaihi sara jɨla! Naangei Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨre yɨwetawakya mena yɨhɨmarasɨꞌnakabaaibɨꞌ sarɨmɨ kwaihi nayaa sara jɨla! 14Yuya saburaavɨ wɨvuꞌnyaꞌnebwi wavɨlaꞌdevulyɨ. Wɨvuꞌnyaꞌne sabwi sarɨmɨnyɨ yɨhɨvaazɨꞌmakwana! Sara yɨhyadeꞌna nawɨꞌnya sabwi yuneba yɨꞌmwannada avaaizɨmunya yuyaihɨrɨ goya marirakurakya yɨhyathesɨ.

15Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨnyɨna narya wakakevɨ kwaamuꞌnanyabwi sarɨmɨre sɨmunyangɨ nayaa nebwina mareyɨhɨmwaalana! Sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyaihi kɨlaaka avaala pɨjɨꞌna yɨmaꞌnyaꞌneihɨrɨ Gotɨyai kwaamuꞌnanyabwi maaryaꞌneihɨrɨ jaka yɨhɨzɨvwaramaarakeꞌnanyɨ. Sareꞌna yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ “Su! Su!” duzideihɨlyɨ. 16Kɨraazɨtɨyare yagaalyaꞌ sarɨmɨnyɨ nayaa nebwina yuna wɨlayɨhwarana! Sarɨmɨ yawɨta pɨnɨnna pɨnɨnnanya tewaanya yawɨꞌdɨvɨꞌ sarɨnnya sɨryaꞌmweraavɨ nayaa wɨjɨwaakadɨvɨsavɨjɨ “Nayaa kave jɨla!” javadaꞌgaidɨvɨsavɨjɨ yuna wɨlayɨhwarana! Sarɨmɨre sɨmunyangɨ daata Gotɨyarɨ “Su! Su!” yangeꞌna nayaa wɨdadɨvɨꞌ daata Saamɨjɨ yɨledaasajɨ kuryaraavɨ dɨragɨnya yɨvaimwagyaꞌne daasajɨ sajɨ dɨzavadaꞌgalyɨla!

17Gazasaꞌ daazajɨ gazasaꞌ yaajajɨ sa Naanga Jizaazarɨnevɨ nayaa jɨla! Gamɨnyɨ, Gotɨyai Nenɨmaangerɨ “Su! Su!” nayaa wɨdadɨvɨꞌ sara nayaa jɨla!

Kɨraazɨtɨyarerajɨ kumɨnyɨ angevɨ mwaaihasarajɨ yɨnyabwinesɨ.

18Balaangengihi, sarɨmɨ Naangerɨ wɨlamwaaihasavɨ Gotɨyare yɨdaꞌmaraangebwi yɨpɨnevɨ sarɨnnya aꞌmweraayawɨ dalaangewɨ nayaa dulaꞌnarila! 19Kwalaangeihi, sarɨnnya aꞌmwengɨna kale yɨhyana! Yɨ sahɨnɨngɨ kayaaꞌna yadɨvɨꞌ kumɨre sɨmunyangɨ kayaaꞌna nyuigaibɨthɨka!

20Kaimɨraayamɨlɨki, sɨrɨnɨmaanga sɨrɨnaangengɨre yagaalyangɨ yuya sangɨna nayaa dɨmɨdɨnyɨla! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ Naangerɨ wɨlamwaaihasavɨ sareꞌ Gotɨyarɨ wigaidevɨnyɨ. 21Kuvɨnɨmaangeihi, maiyagaala mudɨpɨna! Sara kyapɨjɨ nayaa mamɨdɨnyɨ nyɨpɨka! Nyagalyaꞌmapɨdɨka!

22Yaasɨwaꞌwawɨnyaihi wawɨnya wɨdaayadɨvɨsaihi, sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨya maremwaalyaraavɨre yagaalya yuya sangɨna nayaa dɨmɨdɨnyɨla! “Wawɨnya nawɨꞌnya yɨvanɨkelyɨra,” yawɨranganyaꞌnenna kumɨre tɨnnyarɨna kwaasɨkuna nyɨpɨka! Aawa. Naangerɨna lɨka nayaa yadɨvɨsavɨ sarɨmɨre sɨmunyabwi wawɨnyaꞌna nayaa yɨdaꞌna warana! Sareihi nayaa dɨmɨdɨnyɨla! 23Wawɨnya gazasaꞌ yaaja sahɨnɨ wawɨnya yaꞌna sarɨmɨre kuryarajɨ dɨragɨnna jɨla! Aꞌmweraavɨ wɨdaayaꞌnebaaibɨꞌna mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨ Naangerɨ wɨdaayaꞌneihi jɨla! 24Sarɨmɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ “Dɨvi sagaaꞌ Naangei nemɨnyɨ tɨvɨkɨta nejaavadelyɨ.” Tɨvɨkɨta sarɨmɨ maaryaꞌne dazaꞌ Gotɨyai mena dahɨlakakesɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyai, sarɨmɨre Naangerɨ wɨdaayadɨvɨsaihɨlyɨ. 25Sareꞌ darevɨnyɨ. Wɨdaayadei yɨwetawakya yadei, sai gamɨre kayaaꞌnanya yade dazabwine tɨvɨkɨta maaradelyɨ. Aꞌmwe sara yadɨvɨta sabwina avaaina maryawɨbwaꞌdelyɨ. Pwaraavɨ gevwi maryawɨbwaꞌdei mɨꞌ.

Copyright information for `BYR