Ephesians 1

1Polɨnyɨ yɨkwia daꞌ pɨkarya yavɨkarivanɨgeinyɨ. Gotɨyai gamɨre sɨmunyavɨ mena kanyɨdahɨlakaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Nyɨdaasadeinyɨ yɨmaꞌne Apozelɨyainyɨ. Gotɨyare tewaanyaihɨrɨ Gotɨyai yɨhɨthahɨlakakeihi Anga Epazaazɨ mwaalyaihɨrɨna yavɨkarivanɨge. Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsaihɨrɨna yavɨkarivanɨgeihɨlyɨ. 2Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ sanɨdaai yanga tewaanna yɨhɨgaimwagika! Kɨrɨmɨre kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!

Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyai nemɨre kuryaraavɨna tewaanya nejaavadeꞌnesɨ.

3Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlanemwaaihakeꞌna Sɨgunyavɨya tewaanya naanga yuya nemɨre kuryaraavɨna yanga nejaavakengɨ. Sareꞌna Gotɨyarɨ nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare Ganɨmaangerɨ tewaanya yɨlaaya maryaana! 4Sareꞌ kɨgaakuna Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyaakegaaꞌ nemɨnyɨna yawɨꞌna “Sahwara nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨka! Nyɨbwaalɨvɨ wɨlamwaaibɨꞌdeꞌna sahwara tewaanyara yɨmaꞌnɨpɨꞌdere. Nɨmɨnyaba yɨwetawakya maayara yɨmaꞌnɨpɨꞌdere.” Nemɨnyɨna sara yawɨꞌna yakabaaibɨꞌ miꞌna nedahɨlakyaaꞌ. 5Sarei kale wiada tewaanya wɨvuꞌnada sɨnnawɨ nemɨnyɨna yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyai Jizaazai baladeꞌna nɨmɨnyɨ nyɨbwaalɨvaangera wɨmwaaihɨdeinyɨ!” Gotɨyai nayaa yawɨꞌna “Tewaanyabwi yɨma! Sara yɨdeinyɨ,” sara yawɨꞌna yadei sara nedahɨlakyaaꞌ. 6Kɨraazɨtɨyarɨna yɨlaaya wɨvuꞌnaderɨna Gotɨyai yangeꞌna tewaanna negaimwagakelyɨ. Yɨ sasarei sare yanga gaimwanga byaannakevɨna sahwarɨ yɨlaaya naanga wiaana! 7Kɨraazɨtɨyai sai balaka gannya tawevɨna wɨla nevwɨyɨnɨkeinaavɨ nemubakeꞌ, nemɨre yɨwetawakyanna marasɨꞌnɨkesɨ. Sareꞌna Gotɨyare yanga gaimwangebwine aaya kaavɨlyanna sara neyakengɨ. 8Sai yanga yanga tewaanna naanga negaimwagakengɨ. Gotɨyai sɨmunya nawɨꞌnyavɨjɨ sɨduta tewaanyaburɨjɨ gamɨre yanga gaimwanga sabwi nejaavaꞌ. 9Sarei gannya sɨmunyavɨ yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyarɨna tewaanna yɨma!” daka sɨnnawɨ sagaaꞌ lɨka yulyasaꞌ waꞌdɨꞌnyɨ dahaasagaaꞌ gamɨre yoimavajalɨkurakya saꞌ kuꞌmaayaba neyɨbwarɨdaakwaꞌ. 10Pɨgasa yuyagasa miꞌna yaka nawɨꞌnyagaaꞌ dahɨlakyaakegaaꞌ sɨnnawɨ yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyai baladeꞌna yuyangɨ Sɨgunyavɨyajɨ Kwaakevakɨyajɨ sangɨ kyeꞌmwannemwaaihaꞌmujɨ Kɨraazɨtɨyai Mɨnyagɨnyai maremwaalana!” Sara yawɨꞌna yaakebwina dahaaꞌ yuyangɨna Kɨraazɨtɨyai Naangei mwaalɨꞌ. Sareꞌ neyɨbwarɨdaakwaꞌ.

11Gotɨyai yawɨꞌna “Sara yɨdeinyɨ. Sɨmunya nayaa yawɨraꞌmujɨ yɨdeinyɨ.” Sara yawɨꞌna yakeꞌna yuya yadelyɨ. Sareꞌna Gotɨyai aayawɨdaaꞌnyɨ mena yawɨrakeꞌna sareꞌna nedahɨlakyaaꞌ “Sahwara nɨmɨre tewaanya maapɨka! Kɨraazɨtɨyarɨ kwɨlamwaaihaꞌmujɨ nɨmɨrera mwaaibɨka!” 12Sareꞌna nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnona dahaaꞌ sɨnnawɨnyaina Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yemwaaihoine. Gotɨyai yuya sara tewaanna yaka byaannyavɨna Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga wiaana!

13Nabaai, sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihasaꞌna avaaina yɨhyaꞌ. Sarɨmɨ yagaala nebulyaꞌ kadɨka wɨꞌneꞌ. Saꞌ yagaala tewaanyaꞌ Gotɨyai yɨhɨvadaihasamaarakesɨ yagaala saꞌ. Sarɨmɨ kadɨka wɨꞌneva Kɨraazɨtɨyarɨ kalɨmwagareꞌ Kuryai Tewaanyarɨ yɨ gamɨre yavɨkwajɨkerɨ yɨhɨzaavaꞌ. Yɨhɨzaavakeꞌna “Gamɨreinera,” wɨdɨvanɨgaꞌ. Kurya sarɨna Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨdakelyɨra. 14Gotɨyai yawɨꞌna “Dahaaꞌ sɨnnawɨnyai Kuryai Tewaanyarɨ wɨjaaweꞌna nɨmɨrera dara yawɨpɨka! ‘O, Gotɨyai nedake Sɨgunyavɨ naanga tewaanya yuya nejaavadelyɨ.’ ” Gamɨreinaavɨ yuna neyaarojɨyagaaꞌna yuya daza nejaavadelyɨ. Sareꞌ gamɨre byaannyaꞌna yɨlaaya naanga wiaana!

Polɨ Gotɨyarɨ wɨdakeꞌnesɨ.

15Yuya sarevɨ nɨmɨ sainyɨ wɨꞌnyɨna “Anga Epazaazɨ mwaalyara Naanga Jizaazarɨ nayaa lɨmwamanɨgaꞌ. Gotɨyare tewaanya yuyaraavɨna tewaanya wɨvuꞌnaderera,” wɨꞌnyɨna yena 16kwadɨka mwamujainyɨ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ yɨlaaya wiadɨ “Su! Su!” wɨdadɨnyainyɨ. Gotɨyarɨ wɨdadɨnyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨ wɨdadɨnyainyɨ. 17Sarɨmɨnyɨna “Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare Gotɨyai, Nenɨmaanga byaannakei sahwaraavɨre kuryaraavɨna sɨmunya nawɨꞌnyaꞌ wɨjaavana! Sahwaraavɨna gamɨ sahwarɨ yunebanna wɨjalangasakɨnana!” dena wɨdadɨnyainyɨ. 18Sarɨmɨre sɨmunyangɨ gamɨre baakeꞌ kwakojɨ gamɨre nebulyaꞌ nayaa danganyideꞌnanyɨ. Yɨ dara jawɨranganyideꞌnanyɨ. Sahwai yɨhɨzɨvwaramaarakevɨna yemwaaidɨvɨsabule! Yemwaalya sabwi yawɨramaapɨkajɨ! Nabaai, Gotɨyare byaannyavɨne nawɨꞌnyannanya gamɨrenna gannyaihɨrɨna yɨhɨzaavadenge! 19Nemɨ lɨmwangeꞌneinaavɨ gamɨre dɨragɨnya naangeꞌ neyɨvanɨkevɨna gannya dɨꞌnaka naangaangeꞌ yuya wavɨlaꞌdeꞌ wɨjɨwaainana! Dɨragɨnya saꞌ naangeꞌ 20Kɨraazɨtɨyarɨna yakeꞌ avaalyasɨ. Dɨragɨnya sasɨ Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayawɨ yɨdɨkaavaka Sɨgunyavɨ dɨragɨnyaba gamɨre aangasɨmagɨ walamwaaihaꞌ. 21Saba munya keꞌbeva Kɨraazɨtɨyai Naangei maremwaalɨꞌ. Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyaꞌ maremwaaidɨvɨta yuyarajɨ gaꞌmaanɨya yuyarajɨ dɨragɨnya yuyarajɨ naanga yuyarajɨ saraavɨre dɨragɨnyangɨ wavɨlaꞌdesɨ. Nabaai, yaya makinɨkeraavɨ kekyɨrɨꞌ munyaba maremwaalɨkelyɨ. Dahaasara, Kwaakevakɨya yaya naangejɨyara gaveraavɨna mɨꞌ. Aawa. Sɨgunyavɨ mwalaadehaasa yaya naangejɨyaraaavɨ Naangei maremwaalɨkelyɨ. 22Dahaasara, Kɨraazɨtɨyai maremwaaideva Gotɨyai yuyaraavɨ wɨmwaaihada Kɨraazɨtɨyare sɨvɨlyɨraarɨ amwi yuyara mwaaihaꞌ maalɨkera. Nabaai, Gotɨyai Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyainaavɨna nemɨre Naangerɨ wɨmwaaihɨwaꞌ yuyanna. Sai nemɨre Mɨnyagɨnyarɨ wɨmwaaihɨwaꞌ. 23Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyaꞌ yɨ saꞌ gamɨre kɨlaakejɨkɨ. Sareꞌ nemɨnyɨ Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨyainaavɨ nemwaaihɨwakesɨ. Kɨraazɨtɨyai sara nedada gannya dɨragɨnyaꞌ nejaavada gannya sɨmunyaꞌna yɨvanɨgoinera. Kɨraazɨtɨyai Sɨgunyavɨ, Kwaakevakɨ yuyangɨ yuneba wɨlamwaaiderɨ gamɨreina yuna wɨlamwaaihoinera.

Copyright information for `BYR