Ephesians 3

Polɨ Maaveraavɨna wawɨnya yakeꞌnesɨ.

1Yuya saꞌna Gotɨyarɨ wɨdɨvanɨge. Sainyɨ Polɨnyɨ ajɨmya yuyangɨyaihɨrɨ wɨdɨna “Kɨwɨnya maayaihɨrɨ Gotɨyai yɨhɨmaaranneihɨlyɨ,” wɨdɨna yɨhyeꞌna sɨnna tɨka wɨdavakera kalavuzangevɨ nyɨmwaaiheꞌ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazare kalavuzainyɨ. 2Kadɨka miꞌna wɨꞌnɨpɨjaꞌ “Gotɨyai Polɨmɨ wɨdɨna ‘Maaveraavɨneꞌ nɨmɨre yanga gaimwangeburɨne wawɨnyaꞌ ja!’ wɨdɨna yakei daaka!” 3Gotɨyai kɨgaaꞌ yawɨꞌna “Maaverajɨ nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨꞌderera,” yawɨꞌna yakeꞌ lɨka yulyaꞌdɨꞌnyɨ Gotɨyai nyɨbwarɨdaakwaꞌ. Yoimavajalɨkurakya sabwi pɨkarya maalɨꞌna miꞌna yavɨkariwa. 4Sarɨmɨ yagaala saꞌ tɨnna wanganapɨjɨ dara danganyideꞌ “O, Kɨraazɨtɨyai aꞌmweraavɨna yakeꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌneꞌ Polɨ miꞌna yawɨꞌmanɨkei daaka!” 5Dahaaꞌ lɨka yulyaryaꞌneꞌ gamɨre Wɨdaasade gɨrɨꞌmaayaraavɨjɨ gamɨnyɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨjɨ Kuryai wɨjalangasakakabaaibɨꞌ kɨgaaꞌ mɨjɨyɨmaꞌnɨgavya pɨnɨngɨ aꞌmweraavɨ sara myɨbwarɨdaakwiaꞌ. 6Yoimavajalɨkurakyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Ajɨmya yuyangɨyara yagaala tewaanyaꞌ wɨꞌnadɨvɨꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwadɨvɨꞌ sahwarɨ wɨlawɨmwaaihadeꞌna sahwarajɨ Juyarajɨ Gotɨyare tewaanya yuyanna yeꞌmwannamaapɨꞌdere. Nabaai kɨlaaka gavejɨkɨyara yeꞌmwannamwaaibɨꞌde. Nabaai Gotɨyare yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌ yeꞌmwannajapalamaapɨꞌdere. Sara dɨnɨkesɨ.

7Yagaala tewaanya saꞌ wɨdadɨnyainyɨ. Gotɨyai yangeꞌna tewaanna nyɨgaimwada yangeꞌ nyɨjaavada gamɨre wɨdaayadɨnyainyɨ nyɨmwaaihaꞌ. Sai dɨragɨnna yaka wawɨnya saꞌ kanyɨjaavaꞌ yagaala tewaanyaꞌ dɨragɨnna wɨdadɨnyainyɨ. Nɨmɨ yawɨꞌmanɨge. 8Nɨmɨ maalɨkeinyɨ. Kɨraazɨtɨyare tewaanya pwara naangerera. Maalɨkeinyɨ kɨrɨꞌ Gotɨyai yangeꞌna tewaanna nyɨgaimwada nyɨdaꞌ “Kɨraazɨtɨyare tewaanaanga naangenna ajɨmya yuyangɨyaraavɨ duthatheꞌna gɨthaasɨwa. 9Nɨmɨ tewaanyabwi sɨnnawɨdaaꞌnyɨ nɨmɨnyɨ lɨka yulyakyenyaꞌ dahaaꞌ yoimavajalɨkurakyabwi yuyara wangabɨꞌdeꞌna gɨthaasɨwa.” Gotɨyai yuyangɨ wakyaakei sara yakelyɨ. 10Lɨka yulyaryaakeꞌ dahaaꞌ kuꞌmaayaba warɨꞌ. Gotɨyai “Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnyaꞌnera kusɨlaanyara miꞌna maaresabwina Sɨgunyavɨya naangerajɨ dɨragɨnyarajɨ dara wangabɨka! ‘Gazarazaraavɨ Gotɨyai tewaanna yadelyɨ. Sɨmunnakei yawɨta tewaanaanga yawɨꞌdela!’ ” daka gannya yanga gaimwangebwi nyɨjaavaꞌ. 11Nabaai, Gotɨyai kwaaka mwakyaakegaaꞌ miꞌna yawɨryaakeꞌna sara yakeꞌnanyɨ. Gotɨyai sara kyawɨryaaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre Naangei sara yakeꞌnanyɨ. 12Sarevɨ lɨmwadaa gamɨnyɨ wɨlamwaaihoꞌna nemɨ lɨka myadaa Gotɨyai mwaalɨkewɨ gazagaasagaaꞌ wɨdadaanyaꞌnanyɨ. 13Sareꞌna dɨragɨnna yɨhɨthɨma! Maaveihɨrɨ yɨhɨgaimwamanɨgeꞌna pwara kayaaꞌna nyɨvanɨgaꞌ. Sareꞌna yawɨta kwalaalya myawɨpɨna! “Kɨraazɨtɨyarebwi yagalyaꞌmavaana!” myawɨpɨna! Sarɨmɨ tewaanna dɨmwaalyideꞌna daanga nyɨvɨmanɨkeꞌ yɨ saꞌ sarɨmɨre byaannyasɨ.

Kɨraazɨtɨyai nemɨnyɨna kale wiadeꞌnesɨ.

14Gotɨyai tewaanna yaka sareꞌna kwadaai gɨlena Nenɨmaangerɨ wɨdɨvanɨge. 15Sai Nenɨmaangei mwaalɨkeꞌna Sɨgunyavɨya yuya kuvɨnɨmaangerajɨ Kwaakevakɨya yuya kuvɨnɨmaangerajɨ saraavɨne aaya kaavɨlyabwi woꞌnɨkesɨ. 16Sarɨmɨnyɨna “Sarei gamɨre dɨragɨnya yuyangɨ gamɨre byaannyaburɨne aaya kaavɨlyanna sarɨmɨre kurya kusawɨnyara dɨragɨnna yɨvaimwannemwaaibɨka! Sarɨmɨre munyɨkaavɨ gamɨre Kuryai dɨragɨnya saꞌ yɨhɨzaavojɨ sarɨmɨre kuryaraavɨ dɨragɨnyaraavɨ yɨhɨmwaaihana!” dena wɨdɨvanɨge. 17Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa lɨmwadɨvɨsavɨna sarɨmɨre sɨmunyangɨ Kɨraazɨtɨyai kuna wɨlayɨhɨmwaalana! Yɨsare pwipula kwaakevɨ dɨragɨnna waayɨkabaaibɨꞌ, nabaai, angeꞌ dɨragɨnna wɨdaakunɨkabaaibɨꞌ kale nayaa yɨhyada dɨragɨnna jawɨramwaalyɨla! 18Sara yapɨjɨ Gotɨyare tewaanya yuyarajɨ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ maaꞌdɨvɨꞌ dara jawɨramaarila! “Ai, nemɨnyɨna Kɨraazɨtɨyarɨ tewaanya wɨvuꞌnade naangeꞌ daaka!” Yuya bwakulaawɨka bwakulaawɨka aagangɨ wavɨlavɨkesɨra. Naangaangesɨ kale saꞌ. Sareꞌna sarɨmɨnyɨna “Gotɨyai gannya dɨragɨnyaꞌ wɨjaavana!” dena sahwarɨ wɨdɨvanɨge. 19Kale yada yuyaꞌ yɨnahu myawɨri yɨpɨneꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ kale yadeꞌ jawɨramaarila! “Gotɨyare yuya gamɨ sarɨ yuneba warɨkenna nemɨre munyɨkaavɨ, sɨmunyangɨ yuneba wɨlanewarana!” dapɨjɨ sara jawɨramaarila!

20Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ nemɨre munyɨkaavɨ yadeꞌna nemɨ Gotɨyarɨ widanganaaja yuyangɨjɨ yawɨraaja yuyangɨjɨ wavɨlavade naanga naanga yadelyɨ Gotɨyai. 21Sarerɨ “Byaannakeigɨ!” wɨdaana! Gotɨyai kudaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yuyaraavɨna balakeꞌna Gotɨyarɨ “Byaannakeigɨ!” wɨdaana! Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwangeꞌnera kusɨlaanya yuyara “Byaannakeigɨ!” wɨdɨpɨka! Dɨvi yuyagaaꞌ gazagaasagaaꞌ waragothehaaꞌ yuyaina sara wɨdaana! Naanga sahɨrɨsɨra.

Copyright information for `BYR