Ephesians 4

Kɨraazɨtɨyareina Kɨraazɨtɨyare kɨlaaka gavejɨꞌna avaalyaina mwaaihoꞌnesɨ.

1Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ Naangerɨ wɨdaayadɨnyaꞌna kalavuzangevɨ nyɨmwaaihesainyɨ yɨhithaanganɨma! Gotɨyai kagɨthahɨlakaꞌ jɨvwaramaata sareburɨ kaanya nayaa jamarya! 2Gɨnnya yayaꞌ mamakɨlyadɨ kave yawɨkɨnyaigɨ kave yadɨ pwara kayaaꞌna gyadaapɨjɨ sɨnna tɨka yarai madayɨ gyada tewaanna dɨmwaala! Pwaraavɨna kale gyada kumɨre yagaala wɨꞌnadɨ nayaa duhaimwana kaleꞌna! 3Gotɨyai naryaꞌ wakɨnɨkeꞌna kwaamuꞌnanyaburɨ Kɨraazɨtɨyarerajɨ jeꞌmwannamwaala! Kuryai yuyaihɨrɨ yɨhyeꞌmwannamwaaihakeꞌna kɨlaaka gavejɨkɨyaihi dɨragɨnna kuna dɨmwaalyɨla! 4Kɨraazɨtɨyareina gamɨre kɨlaakejɨꞌ gave pɨjɨꞌna mwaaiho. Gotɨyare Kurya gave pwai nemɨjɨyai mwaalɨꞌ. Nabaai, Gotɨyai yɨhɨthahɨlakakeꞌna yɨhɨzɨvwaramaarakabaaibɨꞌ nawɨꞌnyaba tewaanyaihi dɨmwaalyideꞌ yemwaaimanɨgata gavebwi warɨꞌ. 5Naanga gave pwai mwaalɨꞌ. Naangerɨ lɨmwadaanya gavebwi warɨꞌ. Bavɨtaazɨyabwi gavebwi warɨꞌ. 6Gotɨyai aꞌmwe yuyainaavɨ Nenɨmaanga gave pwai mwaalɨꞌ Kɨraazɨtɨyareinaavɨna. Sai yuyainaavɨ munyaba mwaalɨkelyɨ. Sai yuyainaavɨ dɨragɨnyainaavɨ nemwaaihada gamɨre wawɨnya yɨvanɨgo sahwarɨnera. Sai yuyainaavɨre munyangɨ wɨlanemwaalɨkelyɨ.

7Gannya wawɨnyaꞌna Kɨraazɨtɨyai yawɨꞌna “Aꞌmwerɨna sara wɨjaavɨma! Pwarɨna dara wɨjaavɨma!” yawɨꞌna yada gazainyɨnazainyɨa yanga gaimwangeburɨne nejaawaꞌ. 8Sarevɨ Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkesɨ.

Keꞌmwewɨnna yɨlaawɨna yaka
Wɨla pwɨyɨnɨkeraavɨ makɨlaawaꞌ.
Aꞌmweraavɨna sɨhumale yanga wɨjaavaꞌ.
9Sara dɨnɨkeꞌ yagaala “Yɨlaawɨna yaka,” be yagaalyavaka? Dara dɨnɨꞌ “Sɨnnawɨ walaabaꞌ. Kwaaka kewewɨnɨna walaabaꞌ,” sara dɨnɨkesɨ. 10Sai walaabakei avaalyai yɨlaawaꞌ. Sai sɨgunyangɨna yɨlaawaka keꞌmwewɨnna Sɨgunyavɨna yɨlaawaka “Yuya yuyangɨ wɨlamwaalɨma!” daka yɨlaawaꞌ. 11Sahwai Kɨraazɨtɨyai “Aꞌmweraavɨna sɨhumale yanga wɨjaavakelyɨ.” Sareꞌna gannya dɨragɨnyaꞌ wɨjaavada pwaraavɨ “Nɨmɨre yɨhɨthaasadɨnyaihi,” dahɨlakɨna. Pwaraavɨ “Gotɨyare wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaihi,” dahɨlakɨna. Pwaraavɨ “Yagaala tewaanyaꞌ mudɨkeraavɨ wɨdadɨvɨsaihi,” dahɨlakɨna. Pwaraavɨ “Sipɨzipɨya nɨmɨreraavɨ maremwaaina, wɨjɨwaakadɨvɨsaihi,” dahɨlakɨna yakerera. 12Kɨraazɨtɨyarera tewaanyara naanga yune nebulyaꞌnanyara yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌna sara dahɨlakɨna. Wɨdaayabwina gaimwannɨpɨꞌdeꞌna sara dahɨlakɨna. Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨyaina gamɨreina dɨragɨnyaina sɨmunnakeina yɨmaꞌnaadeꞌna sara dahɨlakɨna yaꞌ. (Anga nayaa mannɨkabaaibɨsaine.) 13Nemɨnyɨneꞌna dahɨlakɨna yakera kunnya wawɨnya nayaa yadɨvɨꞌ kɨlaaka gavejɨkɨyaina yuyaina Gotɨyare Gawaalɨvɨ avaaina lɨmwagaraatheine. Gotɨyare Gawaalɨvɨ avaaizɨmunya yawɨraadeꞌnanyɨ. Nemɨ aꞌmwe naanga yune nebulyaꞌnanyaibɨsaina Kɨraazɨtɨyarɨna mwalaadeine gamɨ kwaibɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai tewaanyai sɨmunnakei sahwai mwaalɨkabaaibɨꞌ aꞌmweina avaalyaina yɨnahu mwalaadehaaꞌnanyɨ. 14Sareinaavɨna “Kaimɨraayara kuna namwaaibɨthɨka!” daka negaimwadɨvɨsaraavɨ nejaavaꞌ. Kwaasɨyara kwaasɨ yagaala pɨnɨ yɨhusaꞌ pina pina doꞌmwadevaaibɨꞌ nedadaapɨjɨ kaimɨraayaina namwalaadɨka! Kwaasɨyara kayaaꞌnanyabwi yawɨꞌdɨvɨsara wabwiwayagaala dadɨvɨꞌ kwaasɨya gevwi gevwi wɨjɨwaakadɨvɨsare. 15Kaimɨraayaina kuna mamwalaanna! Aawa. Kale neyadaawojɨ nebulyaꞌ wɨdadaa tewaanna mwalaadeine! Kɨraazɨtɨyarɨ yuna wɨlamwalaajaina yuya tewaanyabwina gɨryaadeine. Nabaai, Kɨraazɨtɨyai sahwai nemɨre Mɨnyagɨnyalyɨ. 16Sai nemaremwaalɨkei nayaa nedada sara yaadeꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyare kɨlaakeꞌ yakabaaibɨꞌ sara yaadeꞌnanyɨ. Sɨvɨla, ata, kɨhɨta, kadɨka saza mɨwɨꞌnɨka, dahaala yuya yeꞌmwannɨka, yuya sa tewaanna yɨnɨkejɨkɨra. Kɨlaaka yuyajɨꞌ nayaa yɨna yada gɨrinɨkabaaibɨꞌ nemɨ gamɨre dɨragɨnyaꞌ maꞌdaa Kɨraazɨtɨyare pwaraavɨ wɨgaimwadaa “Dɨragɨnyara tewaanyara mwaaibɨka!” dadaa nayaa wɨjɨwakadaa Kɨraazɨtɨyare yuyaina kale neyada tewaanna mwalaadeꞌnanyɨ.

Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaiho mudɨkebwinesɨ.

17Sarevɨdaaꞌnyɨ Naangerɨ wɨlamwaaiheinyɨ Naangei dare nyɨdakeꞌna dɨragɨnna dara yɨhɨzalɨkurakɨma! Nayaa kadɨka dɨnyuꞌnyɨla! Ajɨmya yuyangɨyaraavɨrebwina mwaaidɨvɨtabaaibɨꞌ kuna mamwaaibɨna! Sahwaraavɨre yawɨta waryaanya warɨꞌ. 18Kumɨre yawɨramaata jɨhɨnyaꞌbɨꞌ warɨꞌ. Kumɨre sɨmunya miꞌna sɨlaange wɨlarɨkevɨna kumɨnyɨ sɨduꞌmaayabwi wɨlarɨkevɨna Gotɨyai gaalyabwi wɨmwaaihadevurɨ menyaba mwaaihasare. 19Kumɨrebwina myawɨri “Kayaaꞌna yɨvanɨgeinyɨ. Sabwi myɨwɨneinyɨ.” Naangegaaꞌ sara myawɨryadɨvɨsara wagɨla muvwaꞌnyadera ata lɨmwangebwi dɨragɨnna yɨna. Gɨrɨkitaꞌnanyabwina mɨjɨkeꞌbɨꞌ wiadere.

20Kɨraazɨtɨyarera sabwi myɨhɨzɨwaakesaihɨlyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ maꞌmwaasaihi gevwi yɨpɨneihɨlyɨ. 21Sahwarɨna kadɨka miꞌna wɨꞌneꞌ. Sahwarɨ wɨlamwaaihasaihɨrɨ yɨhɨzɨwaakeꞌ. Jizaazarɨ nebulyaꞌ wɨwarɨkabaaibɨꞌ yɨhɨzɨwaakesaihɨlyɨ. 22Sareihi, ayabulyɨyaihi kɨgaaꞌ sarɨnnya sɨmunya yawɨꞌdɨvɨꞌ kayaaꞌna mwaalesabwi marasɨꞌnɨpɨneihɨlyɨ. Sɨmunya sa kayaaꞌnanyanna kwaasɨ yawɨꞌna “Wabahɨlaakeꞌnesɨ. Tewaanyasɨ. Yɨlaayaꞌnesɨ,” kwaasɨ yawɨꞌna yada kayaaka yɨhyɨgaidaasɨ sɨmunya sa marasɨꞌnɨpɨneihɨlyɨ. 23Sarɨmɨre sɨmunyajɨ yawɨsajɨ kuryajɨ mudɨke yuna yɨhwakanneihɨlyɨ. 24Gotɨyai mudɨkeihɨrɨ yɨhɨmwaaihaka gamɨbɨsaihi sɨmunya nawɨꞌnyaꞌ yawɨpɨneihɨlyɨ. Sɨmunya sara yawɨꞌdɨvɨꞌ nebwina mwaaidɨvɨsavɨ nayaa yɨdaꞌmaraangebwi yɨna, gɨrɨꞌmaayabwi tewaanna yɨna yɨpɨneihɨlyɨ Kɨraazɨtɨyareihi.

25Sarevɨ kwaasɨ yagaala wɨjaꞌnebwi dasɨꞌnana! Wasɨꞌnaꞌgɨzɨ gazaigɨzaigɨ nebulyaꞌ jaꞌmwerɨ duthana! Yuyaina Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨyaina mwaaihoꞌna nebulyaꞌ duthana! 26Pwai kayaaꞌna kyojɨ gɨmɨre sɨnna tɨka kagɨthavojɨ kɨrɨꞌ sɨmunya nayaa maremwaalaꞌgɨzɨ saigɨ kayaaꞌna myɨnna! Naangegaaꞌ sɨnna tɨka magɨthavanna! Sɨnna tɨka kuna kagɨthavojɨ nyɨlyai gaai waidaawojɨyagaaꞌ sareꞌ kayaaꞌnanyasɨ. Sɨnna tɨka sabwi yarai dɨmarasɨꞌnana! 27Naangegaaꞌ sɨnna tɨka kagɨthavojɨ Saataanɨ gɨmɨre sɨmunyavɨ yawɨta kayaaꞌnanya nakadɨka! Sabwi myɨnnera!

28Kukei maarakei kuna mamaaranna! Aawa. Sai wawɨnya nayaa yana! “Wawɨnya tewaanyaꞌ asɨraalyɨ yaꞌmujɨ nɨgwɨmaayaraavɨ wɨjaapalyɨma!” dozɨ nayaa yana!

29Gɨnnya maangevɨ yagaala kayaaꞌnanya mudɨnna! “Pwara yagaala nawɨꞌnyaꞌ nyuꞌnapɨjɨ yanga gaimwangebwi maapɨka!” daꞌgɨzɨ yagaala sa duthana! Sara kudaꞌgɨzɨ yagaala saꞌ wɨgainɨkeraavɨ, kadɨka wɨꞌnyaꞌneraavɨ dɨragɨnna wivaimwagatheꞌnanyɨ. 30Pwaraavɨ kayaaꞌnanya kudaꞌgɨzɨ Gotɨyare Tewaanyai Kuryarɨ taanga nuyadɨka! Gotɨyai dɨna “Nɨnnya Kuryarɨ kujaavaꞌmujɨ nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨka!” dɨna yaka gɨthahɨlakaꞌ. Kuryarɨ wɨlamwaaihɨnyaꞌna dɨragɨnna yawɨꞌna “Sagaaꞌ yuna neyaarojɨyagaaꞌna gamɨre yavɨkwajɨkeꞌ nejaavaꞌ.” Yawɨꞌna yɨvanɨgɨnyaigɨ nayaa dɨmwaala!

31Jɨkurya myɨnna! “Pwara kayaaꞌnanyarera,” myawɨꞌdɨnna! Sɨnna tɨka yaasɨwaꞌna magɨthavanna! Maanga, maiyagaala mudɨnna! Bɨrala mudɨnna! Yuya sabwi dɨmarasɨꞌnana! Nabaai kayaaꞌnanyabwi myɨnna! 32Aawa. Jaꞌmwerɨ bwiwanna yɨna ja! Sarɨna kale gyana! Kɨraazɨtɨyai balakeꞌna Gotɨyai gɨmɨre kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌnɨkabaaibɨꞌ pware kayaaꞌnanya gazaigɨzaigɨ mɨnya mamaaꞌdɨnna!

Copyright information for `BYR