Ephesians 5

Baakeburɨ tewaanya mwaaihoꞌnesɨ.

Gotɨyare kaimɨraayaigɨnyɨ yɨlaaya gɨvuꞌnadeigɨ mwaaihɨnyabaaibɨꞌ gamɨre mwaalyabwi ja! Gotɨyarɨ dɨmɨdɨna! Kɨraazɨtɨyarɨ nemɨnyɨneba kale wiakei nemɨnyɨna balakabaaibɨꞌ kale gyada dɨmwaaideigɨnyɨra. Juyaraavɨre Ne sɨnnawɨnyara sipɨzipɨyarɨ yanga wɨjaayaꞌneꞌ dɨka nasɨꞌnadaasɨ Gotɨyai wabatɨrɨnyaꞌ winada yɨlaaya yakabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai tewaanyabwina yuna balakeꞌna yɨlaaya yakelyɨ.

Gotɨyare tewaanyaihi mwaaihatabaaibɨꞌ ata lɨmwangebulyɨ gɨrɨkitaꞌnanya yuyabulyɨ wabarɨnnyabulyɨ sare sabwina yɨleyagaala madɨbɨna! Sarebwina pwara nyawɨpɨdɨka! “O, kayaaꞌna jɨvanɨgaꞌ.” Yagaala kayaaꞌnanyajɨ yɨmaka widɨvɨsaraavɨre yɨmakyagaalyajɨ kayaaꞌnanyabwina yɨpaaꞌnyɨ yagaalyajɨ madɨpɨna! Gotɨyareihi wɨjaꞌne sabwi madɨpɨneihɨlyɨ. Aawa. Gotɨyarɨ yɨlaayaꞌna “Su! Su!” wɨdɨpɨneihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dɨragɨnna dara yawɨꞌmanɨgasasɨ. Aꞌmwera ata lɨmwangebwi yadɨvɨsarajɨ gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsarajɨ pwaraavɨrengɨ wabarɨnnya yadɨvɨsarajɨ saraavɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ Gotɨyalyɨ mamaremwaalyɨ yɨkadera. Kɨrɨmɨre yovɨrawakɨwaalya mamaari yɨpɨꞌderera. Pwaraavɨrengɨ wabarɨnnyabwi sabwi aꞌmwaꞌmwe, nyɨlyai, yɨta naangera, sɨlaanga sazangɨna yɨlaaya yadɨvɨsabulyɨ. Sare avaalyabwi wabarɨnnyabwina pwaraavɨrengɨ yawɨꞌdɨvɨsare. Gotɨyarɨ yɨlaaya myadɨvɨsare.

Aane pwai kwai yaasɨwaꞌnanyanna wɨdɨna “Sara yaꞌgɨzɨ tewaanna dɨmwaaideigɨnyɨ,” kwaasɨ sara nagɨthathɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kayaaꞌnanya dazanna yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ galyekɨvaidɨvɨsaraavɨna Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌda wɨramadelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sara yadɨvɨsarajɨ myɨnnera! Saraayawɨdaasɨ jahalyaꞌmakwodeigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ sahwaigɨ jɨhɨnyasɨyaigɨ kayaaꞌna mwaalagɨnya kɨrɨꞌ dahaaꞌ Naangere baakesɨyaigɨ tewaanna mwaaihɨ. Sareigɨ baakesɨyara yɨgatabaaibɨꞌ kuna nayaa dɨmwaala! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gamɨre baakebwina mwaaidɨ tewaanya yuyajɨ nayaa yɨdaꞌmaraanga yuyajɨ nebula yuyajɨ sangɨneigɨnyɨ gɨmwaaihatheigɨnyɨ. 10 Naangei Baakei sabwi yɨlaaya wigaidevwi yawɨramaaꞌna ja! “Sai ‘Tewaanyabulyɨ,’ nyɨdathevwi yɨma!” sara yawɨraꞌgɨzɨ sara ja! 11 Jɨhɨnyasɨya, yaasɨwaꞌnanya yadɨvɨsa sara myeꞌmwannayɨnna! Aawa. Baakebwi nayaa yaꞌgɨzɨ kumɨre kayaaꞌnanyabwi jɨvwarɨdaakwia! 12 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jɨhɨnyavɨ kayaaꞌnanya lɨka yulyaꞌdɨvɨꞌ yadɨvɨsanna waginaka yagaala madɨpɨnengɨ. 13 Baakevɨ yuya kyɨbwarɨdaakwaꞌgɨzɨ yuyara dara wangabɨꞌdeꞌ “O, aaya kaavɨlyaꞌ sasareꞌ daaka!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Baakeꞌ puꞌdaawojɨ aꞌmwera sabwi yagalyaꞌmavapɨjɨ yɨrɨkebwi yɨpɨnerera. 14 Sarevɨ dɨnɨkeꞌ

“Se wakɨnyaigɨ dɨthɨkaaka!
Bainɨkeraayawɨ ayɨna dɨthɨkaaka!
Kɨraazɨtɨyare baakeꞌ gɨvuradesɨ.
Dɨkaavaꞌgɨzɨyaigɨnyɨna sɨmunya gɨzaavadelyɨ.”
15 Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨnnya mwaalyabwi nayaa jawɨka! Sɨmumaayaigɨ mamwaaidɨnna! Aawa. Sɨmunnakeigɨ dɨmwaala! 16 Yɨrɨka kayaaꞌnanyagasa warɨkeꞌna “Dahaaꞌ tewaanna yɨjɨhyɨwana?” daꞌgɨzɨ nayaa sara ja! Yɨrɨka sa yaasɨwaꞌna nabothɨka! 17 Sarevɨ sɨduꞌmaayaigɨ mamwaaidɨnna! Aawa. Naangei gɨmɨnyɨna “Sai sareꞌ yana!” kyawɨrojɨ sareꞌ ja!

18 Aalya waainɨya biyaayaꞌbɨta naanga manɨnna! Sareꞌ yɨmaka nuyɨdɨka! Sarebwi yaꞌgɨzɨ kayaaka jɨhainadeꞌnanyɨ. Saza manɨnna! Aawa. Kuryai gɨmɨre sɨmunyavɨ yuneba wɨlagɨmwaalana! (Sai sɨmunyaꞌ nayaa yuna gɨmaremwaalana!) 19 Sareigɨ jaꞌmwerɨ Gotɨyare yagaaidaata, Gotɨyarɨna yɨledaata daata wɨjaꞌnejɨ duthana! Gɨnnya sɨmunyavɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga yadɨ Naangerɨ daata, yɨledaata duthana! 20 Yuyagaaꞌ yuyanna Gotɨyarɨ Nenɨmaangerɨ “Su! Su!” duthana! Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna yawɨraꞌgɨzɨ sara duthana!

Kɨyorɨnesɨ.

21 Yuna wɨlagɨmwaalanneigɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yawɨꞌna “Naangelyɨ. Kave yawɨrɨma!” yawɨꞌna yɨvanɨgɨnyaꞌna jaꞌmweraavɨ kwaakewɨ dulaꞌnaka! “Dara yawɨꞌmwa. Nɨmɨ maalɨkeinyɨ. Nyaꞌmweraavɨ kadɨka wɨꞌnɨma!” Sara dɨnneigɨnyɨ.

22 Balaangeꞌgɨ, nemɨ Naangerɨ mɨdɨnna yɨvanɨgovaaibɨꞌ gɨnnya kwalaangerɨ kwaakewɨ dulaꞌnaka! 23 Kɨraazɨtɨyai gamɨre kusɨlaanyainaavɨ nemaremwaaide Mɨnyagɨnyai mwaalɨkabaaibɨꞌ kwalaangei gannya balaangevɨ wɨmaremwaaide Mɨnyagɨnyai mwaalɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai sahwai kusɨlaanyainaavɨ nevadaihasamaarakelyɨ. Gamɨre kɨlaakejɨkɨyainera nemɨ. 24 Sareꞌna kusɨlaanyaina Kɨraazɨtɨyarɨ kwaakeba walamwaaina yɨvanɨgovaaibɨꞌ balaangeꞌgɨ yuyangɨ gɨnnya kwalaangerɨ kwaakewɨ wɨlaꞌnaꞌna jɨtheꞌgɨnyɨ.

25 Kwalaangeigɨ, Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyainaavɨneba kale wiada gannya taweꞌ nemubyaꞌnei wɨjaayaꞌnei balakabaaibɨꞌ gɨnnya balaangevɨna kale gyana! 26 “Kumɨre kɨlaakengɨ aalya wiadɨnyabaaibɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ kumɨre sɨmunyangɨjɨ munyɨkaavɨjɨ kyavadaꞌgalojɨ Gotɨyarɨna tewaanyaraavɨ wɨmwaaihɨma!” daka Kɨraazɨtɨyai balaꞌ. 27 “Aayagaaꞌ nɨmɨnyaba kusɨlaanyaraavɨ wɨmwaaihɨma! Sagaaꞌ byaannakeraavɨ wɨmwaaihɨma! Kumɨre sɨmunyangɨ munyɨkaavɨ gɨrɨkitaꞌnanya, nawɨꞌnya myaꞌne saza mwari yana! Aawa. Gotɨyarera tewaanyara, gɨrɨkitaꞌnanya maayara mwaaibɨka!” daka balakeꞌnanyɨ. 28 Sareꞌna gɨnnya kɨlaakejɨkɨna kale gyada nayaa maremwaaidɨnyabaaibɨꞌ gɨnnya balaangevɨna kale gyana! Aꞌmwei gannya balaangevɨna kale wiadei, yɨthaa, aꞌmwei gamɨ sarɨna kale wiadelyɨ. Aꞌmwei balaangevɨna yawɨꞌna “Aꞌmwe saꞌ nɨnnya kɨlaakejɨkɨra.” 29 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera kunnya kɨlaakejɨkaavɨna sɨnna tɨka mudayaderera. Aawa. Wapaaya nayaa wɨjaavadɨvɨꞌ yuyagaaꞌ kave maremwaaidɨvɨsajɨkera. Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨyaina mwaaihoꞌna kusɨlaanyainaavɨ kave nemaremwaalɨkelyɨ avaalyabaaibɨꞌ. 31 Sareꞌna dara dɨnɨkeꞌ “Sarevɨ aꞌmwei gamɨre ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sayorɨ yagalyaꞌmavojɨ gannya balaangesɨ yeꞌmwannemwaaladelyɨ. Sara kyojɨ sawaai kɨlaaka pɨjɨꞌnanyayoi yɨmaꞌnyɨkadeyolyɨ.” 32 Sara gave dɨnɨkeꞌ nebulyaꞌ naangeꞌ nemɨnyɨna dɨnɨkesɨ yoimavajalɨkurakya saꞌ. Sareꞌ dara yawɨꞌmanɨgeꞌ “Yo, Kɨraazɨtɨyalyɨ kusɨlaanyainajɨ sara dɨnɨkeꞌ daaka!” 33 Sara dɨnɨkeꞌ kɨrɨꞌ gɨmɨnyɨna dɨnɨkesɨ. Kwalaanga gazaigɨzaigɨnyɨna kale gyadevaaibɨꞌ gɨnnya balaangevɨna kale gyana! Balaanga gazaꞌgɨzaꞌgɨ gɨnnya kwalaangerɨna yawɨꞌna “Sai nɨmɨnyɨna aꞌmwe naangelyɨ,” yawɨꞌna jɨtheꞌgɨnyɨ.

Copyright information for `BYR