Galatians 2

Polɨjɨ Wɨdaasade pwarajɨ saraavɨnesɨ.

1Kwarame pɨjaakuna (14) kanyavɨlavaꞌ nɨmɨjɨ Baanavaazalyɨ sainaai Taaitazarɨ maarola Jeruzaalemɨna ayɨna yɨlaawo. 2Gotɨyai sara kanyɨbwarɨdaakwaꞌ yɨlaawe. Yawɨꞌna “Nɨmɨre wawɨnya yagesɨ wawɨnya kuna yɨvanɨgesɨ yaasɨwaꞌna nyɨmaꞌnadɨka! Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyaraavɨ maremwaaidɨvɨtara daakajɨ gaveraayaba kave wɨdɨma! Sahwara ‘Polɨ wɨdadeꞌ kayaaꞌnanyasɨ,’ dɨpɨjɨ kwajɨ ajɨmya yuyangɨyara Kɨraazɨtɨyarɨ muꞌnyɨ yɨpɨꞌderera,” sara yawɨꞌna yena aꞌmwe naanga gaveraavɨ wɨde “Maaveraayawɨ sana sana wɨdadɨnyainyɨ.” 3Sareinyɨjɨyai Taaitazai Gɨrikɨyai mwaalaka kɨrɨꞌ Juyara Kɨraazɨtɨyare naangera dɨragɨnna mujɨna “Nemɨre Kɨwɨnyaꞌ sara dɨnɨkeꞌna gamɨre kɨlaakejɨꞌ davaana!” mujɨ nehyeꞌ. 4Mujɨ nehyeta kɨrɨꞌ pwara kwaasɨ neyaꞌmwera nemɨnyawɨnna kɨmaꞌnyɨkaanya kave baheꞌ dame maaꞌdɨvɨsarabɨsara. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Juyaraavɨreburɨdaaꞌnyɨ kanevadaihasamaaraꞌ tewaanya mwaaiho. Damerabɨsara yawɨꞌna “Kumɨrebwi tɨnna wanganawaajɨ Juyainaavɨrebwi ayɨna pwɨyaana!” yawɨꞌna yeva kave baheꞌ. 5Kave bahesaraavɨre yagaala kadɨka dɨragɨnna muꞌnyo. Nemɨ yawɨꞌna “Juyaraavɨre kɨwɨnya Maaveraavɨ nurihɨradɨka! Naangere yagaala nebulya warana sahwaraavɨna!” yawɨꞌna yona dɨragɨnna mamɨdɨnyo.

6Yɨ, “Aꞌmwe naangera Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnadaanyainaavɨ maremwaaidɨvɨsara,” dadɨvɨsara nɨmɨre yagaala tewaanyaꞌ aane pɨrɨꞌ kɨrɨsɨ myeꞌmwagyeꞌ. Nabaai sahwaraavɨna nɨmɨ lɨka myage. Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨre sɨnnyavɨna avaaina yadeꞌna nɨmɨ yuyaraavɨna avaaina yawɨꞌdɨnyaꞌna lɨka myage. 7Sahwara yagaala mudɨka manyɨjeꞌ. Aawa. Kɨrɨꞌ dara wanganesasɨ. Gotɨyai Pitarɨ “Juyaraavɨ kɨlaaka dayaꞌneraavɨ yagaala tewaanyaꞌ duthatheigɨnyɨ,” wɨdaasakabaaibɨꞌ Polɨ Maaveraavɨ kɨlaaka madayaꞌneraavɨ wɨjaꞌnerɨ dahɨlakakelyɨra. 8Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai Pitarɨ gannya dɨragɨnyaꞌ kujaavaꞌ Wɨdaasadei Apozelɨyare wawɨnya yada kɨlaaka dayaraavɨ wɨjɨwaakadevaaibɨꞌ sahwai gannya dɨragɨnyaꞌ kanyɨjaavaꞌ Apozelɨyainyɨre wawɨnya yadɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ wɨjɨwaakadɨnyainyɨ. 9Jeruzaalemɨ mwaalyara Kɨraazɨtɨyarera yawɨꞌna “Jemɨzai, Sipaazai (Pitai), Jonɨ nemɨre aꞌmwe naangere. Sɨmyarera.” Yawɨꞌna kyeꞌ sahwara mwaaidɨvɨꞌ dara yawɨresasɨ. Ya, Gotɨyai Polɨmɨ Apozelɨyare wawɨnyaꞌ dahɨlakyaꞌna yangeꞌna wɨgaimwagakela! Sara deva “Nemɨ avaaiwawɨnya yadaanyainera,” deva Baanavaazalyɨ sainaarɨ ata bwaꞌnyɨna nehyeꞌ. Nabaai dɨnyɨna “Yo, Polɨjɨ Baanavaazalyɨ saraai ajɨmya yuyangɨyaraayawɨnna kuna wika! Nemɨ kɨlaaka dayaraayawɨ wawɨnya yaana!” Dɨnyɨna kyo naarɨmɨ “Tewaanyasɨ,” wɨdɨna yoi. 10Yagaala pɨrɨꞌ nehɨtheꞌ “Nemɨjɨyara nɨgwɨmaayaraavɨna wɨgaimwangeꞌna jawɨrila!” Nɨmɨ sara yadɨnyainyɨ wɨde “Sareꞌna yɨlaaya yɨwana.”

Anga Aadɨyokɨ Polɨ Pitarɨ maanga wɨdakeꞌnesɨ.

11Pɨgaaꞌ Anga Aadɨyokɨna Sipaazai (Pitai) bɨna yaka kayaaꞌnanyaꞌ yakeꞌna aꞌmweraayaba sahwarɨ maanga wɨde. 12Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ Jemɨzaryabadaasɨ pwara mabyesagaaꞌ sai Kɨraazɨtɨyarera ajɨmya yuyangɨyaraayaba wapaaya nyɨna. Wapaaya nyɨna yaka kɨrɨꞌ sahwara bɨna kyeꞌ sai Maaveraayaba wapaaya manyɨna. Sai yawɨꞌna “Sahwara dɨragɨnna dadɨvɨsare ‘Maavera kunnya kɨlaakejɨkaavɨ madaꞌnyadɨvɨsaraayaba tɨka manaannera!’ ” yawɨꞌna yaka lɨka yɨna yaka wapaaya manyɨna. 13Wapaaya manyɨ kyaꞌ Juyara Kɨraazɨtɨyarera pwara yawɨta kayaaꞌnanya yeva avaaina manyɨna. Avaaina manyɨ kyeꞌ, nabaai, Baanavaazai tɨnna wanganna yaka dɨragɨnna mi yaka manyɨ yakelyɨ. 14Manyɨ kyeꞌ tɨnna dara wanganeꞌ “O, sahwara yagaala tewaanyavɨ nebulyaꞌ myadɨvɨꞌ nayaa yɨdaꞌna myɨvanɨgasara daaka!” Sara dena aꞌmweraayaba Pitarɨ wɨde “Juyaigɨnyɨra. Juyaigɨ kɨrɨꞌ Maaveraavɨrebwina tewaanna mwaimwaana. Juyaraavɨrebwina mamwalyɨwaana. Sareigɨ dahaaꞌ ayɨna Juyaraavɨrebwi yɨwaanyaꞌna ‘Ajɨmya yuyangɨyaihi, Juyaraavɨrebwina dɨmwaalyɨla!’ sara dɨvanɨgɨ. Sara beꞌna yɨvanɨgɨ!” wɨde.

Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnyaꞌnera Juyarajɨ Maaverajɨ saraavɨ Gotɨyai avaaina padaihasamaaꞌdeꞌnesɨ.

15Nenɨmaangera Juyara mwaaidapɨjɨ mudangegaaꞌ Juyaina yɨmaꞌno. Juyara dɨna “Ne Mozɨzare Kɨwɨnya myadɨvɨsara kayaaꞌnanyarera.” Sareꞌ Juyaina mwaidaa ajɨmya yuyangɨyaina kayaaꞌnanyaina mamwaalyɨgoina 16kɨrɨꞌ dara yawɨꞌmwosɨ. O, pwai Gotɨyare Kɨwɨnyabwi yada Gotɨyai mujɨna “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” mujɨna. Aawa. Pwai Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌda Gotɨyai wɨdɨna “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” wɨdɨvanɨkelyɨra. Sareꞌ nemɨ saina Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwamwo. “Kɨwɨnya dɨnɨkebwi mɨdɨdaa Gotɨyai ‘Yɨdaꞌmaraangeigɨ,’ manejadelyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaa Gotɨyai ‘Yɨdaꞌmaraangeigɨ,’ nedana!” dona sara lɨmwamwo. Kɨlaaꞌnaka aane pwai kwai Gotɨyare Kɨwɨnya mɨdɨda Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨ,” mujɨnɨkeꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwamwo. 17Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaidaanyaꞌna tewaanyaina nemwaaihɨvanɨkeinera. Sara yadaasɨ Juyara nenganeva nedɨvanɨgaꞌ “Juyaihi kɨwɨnyaꞌ navɨka yadɨvɨꞌ kayaaꞌnanyaihi Maaverabɨsaihi yɨmaꞌnɨwaaꞌ. Sareꞌ sarɨmɨre Kɨraazɨtɨyai kayaaꞌnanyabwi wakadelyɨ.” Sara nedɨvanɨgasaꞌ Gotɨyai yawɨꞌna “Arɨkewɨnyɨra. (Kɨraazɨtɨyai nɨmɨrebwi yadelyɨ.)” 18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyaꞌna Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” mujɨ neyakeꞌna Kɨwɨnyabwi waꞌdɨꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaa Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangesɨ,” nedadelyɨ. Nɨmɨ ayɨna Kɨwɨnyabwi yɨwɨjɨ kwajɨ kayaaꞌnanyabwi yadɨnyainyɨ kyɨmaꞌnɨwɨdɨka! 19Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyaꞌna baimweinyɨ. “Yɨdaꞌmaraangeinyɨ yɨmaꞌnɨma!” dena Kɨwɨnyabwi yaamɨjɨ yaamɨjɨ yena aawano. Tewaanyainyɨ myɨmaꞌnyɨweꞌna “Kɨwɨnyabwi aalo,” dena sabwina baimweinyɨ. “Gotɨyarɨna gaala mwaalɨma!” dena sabwina baimweinyɨ. 20Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaiheinyɨna Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ balakegaaꞌ nɨmɨ bainɨkeinyɨ. Sareꞌ nɨmɨ sainyɨ mamwaalyɨge. Kɨraazɨtɨyai sahwai wɨlanyɨmwaalɨkeinyɨ. Dahaaꞌ kɨlaaꞌnakeinyɨ mwaaiheinyɨ. Gotɨyare Gawaalɨkɨ lɨmwadɨ mwaaiheinyɨ. Sai nɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnakelyɨ. Gamɨ sai nɨmɨnyɨneba marɨmwangɨnaka yarai balakelyɨ. 21Gotɨyai aꞌmweraavɨna yangeꞌna wɨgaimwangebwi wanganakɨna myɨwɨnera! (Kɨraazɨtɨyarɨna yawɨꞌdɨnyainyɨ.) Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai Kɨwɨnyabwina nayaa yada Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangelyɨ,” wɨdazɨ kwajɨ Kɨraazɨtɨyai yaasɨwaꞌna kabaladɨka! (Kɨwɨnyabwina Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” mujɨ yanneꞌna Kɨraazɨtɨyai nemɨnyɨna balaꞌ.)

Copyright information for `BYR