Galatians 3

Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨra,” nedathevwinesɨ.

1Galezɨya mwaalyaihi sɨduꞌmaayaihi! Sarɨmɨre sɨmunya gɨnyɨwangeꞌ gara yɨmaꞌnɨwaka! Sareihɨrɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ baimwakeꞌ nɨmɨ kave yɨhɨtheꞌ sarɨmɨ dara desaꞌ “O, sahwai baimanɨkerɨ tɨnna dangamanɨgo!” 2Gave pɨrɨꞌ yɨhuꞌnɨma! Kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ sara yesaꞌna Gotɨyare Kuryarɨ maaresaihi daa! Aawa, yagaala tewaanyaꞌ kadɨka wɨꞌneva Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌdɨvɨꞌ gannya Kuryarɨ yɨhɨzaavaꞌ. 3Sareꞌ sɨduꞌmaayaihi daaka! Sɨnnawɨ Gotɨyai gannya Kuryarɨ yanga kyɨhɨzaavaꞌ sarɨmɨ tewaanna mwaalesaihɨlyɨ. Dahaaꞌ “Nɨnnya kɨlaakevɨ dɨragɨnyasɨ naanga yune nebulyaꞌnanyainyɨ yɨmaꞌnɨdeinyɨ,” dathɨvanɨgaꞌ! 4Taanga naanga yɨhyakeꞌ dɨragɨnna mwaalesaꞌ yaasɨwaꞌ jɨmaꞌnɨwaka! “Aawa, yaasɨwaꞌna mɨka!” yawɨꞌmanɨge. 5Sarevɨdaaꞌnyɨ ayɨna yɨhɨthɨma! Kɨwɨnya dɨnɨkevɨne wawɨnyanna sara yesaꞌna Gotɨyai gannya Kuryarɨ wɨjaavaka sarɨmɨnyaba atɨka dɨragɨnya wɨꞌnaryaꞌne yakei daa! Aawa, Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagasaburɨne wɨꞌnyaꞌna Gotɨyai sara yaꞌ.

6Nabaai, Ne Evɨraamɨ avaalyabaaibɨꞌ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakelyɨ. Daꞌ dɨnɨkeꞌ “Sai yawɨꞌna ‘Gotɨyai nebulyaꞌ nyɨdɨwaꞌ,’ yawɨꞌna yaka Gotɨyai dɨna ‘Nɨmɨnyɨ nyɨlɨmwamwakeꞌna aꞌmwe yɨdaꞌmaraangei wɨmwaaihɨweꞌna dɨwana,’ dɨna yaꞌ.” 7Sarevɨdaasɨ sarɨmɨ yawɨꞌna “Ne Evɨraamɨ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakeibɨsaina Gotɨyarɨ lɨmwagyaꞌneina Ne Evɨraamɨmɨre gawaalɨvaangeina nebwina mwaaiho,” sarɨmɨ yawɨꞌna yɨpɨneihɨlyɨ. 8Nabaai Gotɨyare bukuyaꞌ sɨnnawɨ sagaaꞌ dɨnɨkeꞌ ajɨmya yuyangɨyara lɨmwabɨꞌdeꞌna “ ‘Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,’ wɨdɨdeinyɨ.” Sareꞌna sɨnnawɨ Gotɨyare bukuyaꞌ Evɨraamɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ dɨnɨkeꞌ “Nyɨlɨmwamwaanyaꞌna ajɨmya yuyangɨya yuyaraavɨna tewaanya naanga yanga wideinyɨ. Maarɨderera,” sara dɨnɨkesɨ. 9Sareꞌ Evɨraamɨ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakerɨjɨ nemɨ aꞌmwe Gotɨyarɨ avaaina lɨmwamwoinaavɨna Gotɨyai tewaanya naanga yanga nejaawakeinera.

10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨwɨnyaburɨne wawɨnyangɨnera yɨ sahwara Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌnevɨ dalaangewɨ mwaaihaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨnɨꞌ “Gazaigɨzaigɨ yuyagaaꞌ Kɨwɨnyavɨya bukuyavɨ dɨnɨka yuya sa kuna myadɨnyaigɨnyɨ Gotɨyai Dɨkevɨ gɨmarasɨꞌnadelyɨ.” Sara dɨnɨkeꞌna yuyara sara myadɨvɨꞌ Dɨkevɨnerera. 11Nabaai, Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ “Pwai Gotɨyarɨ lɨmwade sarerɨna Gotɨyai ‘Yɨdaꞌmaraangelyɨ,’ dozɨyai yuyagaaꞌ gaala mwaaladelyɨ.” Sara dɨnɨkeꞌna nemɨ tɨnna dara dɨragɨnna wangamanɨgoꞌ “O, Kɨwɨnya yɨvanɨke aane pwai kwarɨna Gotɨyai ‘Yɨdaꞌmaraangelyɨ,’ majɨ yɨvanɨkei daaka!” 12Kɨwɨnyabwi pɨbulyɨ. Lɨmwagasaꞌnebwi pɨbulyɨ. Avaalyaburaai mɨka. Aawa. Dɨnɨkeꞌ “Kɨwɨnya yuya yaꞌgɨzɨ gaala dɨmwaaideꞌnengɨra mubyaꞌbɨꞌ.” 13Nemɨ Kɨwɨnya yuya myadaanyaꞌna yuyainaavɨ Dɨkevɨ nemarasɨꞌnyaꞌneina mwaaiho. Sareinaavɨna Kɨraazɨtɨyai ayɨna nemubaꞌ. Sareꞌ dara dɨnɨkeꞌ “Gazaizarɨ yɨsavɨ maratamarɨmwɨdaakwɨpɨꞌderɨ Gotɨyai Dɨkevɨ marasɨꞌnadelyɨ.” Kɨraazɨtɨyarɨ yɨsavɨ nemɨnyɨneba kamaratamarɨmwɨdaakweꞌ Gotɨyai Dɨkevɨ marasɨtaꞌneba sai yɨmaꞌnaabaka ayɨna nemaarakelyɨ. 14Gotɨyai “Ne Evɨraamɨmɨ tewaanya naanga yanga wiaanyaꞌ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna ajɨmya yuyangɨyaraavɨneꞌ yɨmaꞌnana!” daka, nabaai nemɨnyɨna “Sahwara, Kɨraazɨtɨyarɨ kalɨmwagapɨjɨ Kuryai Tewaanyarɨne yune naanga nebulyaꞌna wɨde sarɨ maapɨka!” kadaꞌ Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌnei yɨmaꞌnaka ayɨna nemubakelyɨ.

Kɨwɨnyaꞌ Gotɨyare yagaalyavɨ mwavɨlayɨ yannesɨ.

15Nyaꞌmweihi, aꞌmweinaavɨrebwinanyaꞌ yɨhɨzɨwaakɨma! Aꞌmwei yawɨraka wɨlɨmwagarɨke sareꞌ yɨkwiavɨ yavɨkaryaka gannya yaya yavɨkaryakeꞌ pwara magalazekɨvalyɨ yɨpɨnere. Yagaala pɨnɨjɨ myeꞌmwagyɨ yɨpɨnere. 16Nemɨrebwi yɨgovaaibɨꞌ Gotɨyai yagaalya Evɨraamɨmɨjɨ gamɨre dɨviyaꞌnei yɨsiwiarɨjɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaake kuna warɨꞌ tewaanyaꞌna. Gotɨyare bukuyaꞌ majɨnyɨꞌ “Dɨviyaꞌneraava.” Kwalaalyaraavɨna majɨnyɨkesɨ. Aawa. Dara dɨnɨꞌ “Dɨviyaꞌnela,” gave pwarɨna dɨnɨkesɨ. Nabaai, Kɨraazɨtɨyarɨna dɨnɨkesɨ. 17Kuna warɨkeꞌ dara dɨvanɨge. Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yagaalyaꞌ yune naanga nebulyaꞌna wɨdaka wɨjaaꞌ “Sara gɨthɨweꞌ sara yɨdeinyɨ.” Sɨnnawɨ sagaaꞌ wɨlɨmwagarake saꞌ wɨdaka kwarame dɨviyajɨ kwarame naanga naanga (430) wavɨlayaakegaaꞌ dɨvidaaꞌnyɨ Ne Mozɨzarɨ Kɨwɨnyaꞌ wɨjayaaꞌ. Dɨvidaaꞌnyaꞌ sɨnnawɨnyavɨ magalazekɨvalyɨnɨkesɨ. Yaasɨwaꞌnanyaꞌ mwakyɨnɨkesɨ. Aawa. Sɨnnawɨnyaꞌ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌ kuna warɨkesɨ. 18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Evɨraamɨ Kɨwɨnyaꞌ yaakevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai wɨjaakeꞌ wɨjaavajɨ kwajɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakevɨdaaꞌnyɨ myɨmaꞌnyɨ kyadɨka! Kɨrɨꞌ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌna wɨjaavakesɨ.

19Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌ kuna warɨkevɨdaaꞌnyɨ dɨvidaaꞌnyɨ Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ beꞌna wɨjayaaꞌ? Daꞌna yɨnɨkesɨ. Aꞌmwera kunnya kayaaꞌnanya wangadɨvɨꞌ dɨna “O, sareburɨ kayaaka galazekɨvaina yɨvanɨgoine. Weꞌ.” Sareꞌna Kɨwɨnyaꞌ wɨjayaakeꞌnanyɨ. Evɨraamɨmɨre yɨsiwiai Jizaazarɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakei bakegaaꞌnanyɨ. Nabaai, Gotɨyai dɨragɨnna wɨjaakeꞌ naangesɨ. Gotɨyare Kɨwɨnyabwi maalɨkesɨ. Kɨwɨnya saꞌ Gotɨyai ejelɨyaraavɨ kujayaaꞌ aꞌmwe pwai Mozɨzai tɨnnyaba mwalyaakerɨ mamaayara kujayaaꞌ sai aꞌmweraavɨna wɨjayaakesɨ. 20Tɨnnyabanyai gave pwarɨna mɨꞌ. Gotɨyai gave pwalyɨra. Yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌ Evɨraamɨmɨ Gotɨyai gavei wɨjaakesɨ. Tɨnnyabanyai mamwalyaakesɨ. Sareꞌna yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌ naangesɨ.

Kɨwɨnyaꞌnesɨ.

21Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakengɨ Kɨwɨnyaꞌ kayaaka yɨgaimanɨkeꞌ daaka! Arɨkawɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌ gevɨnesɨ. Kɨwɨnyaꞌ gevɨnesɨ. Aꞌmwera gaala mwaaibɨꞌdeꞌna kɨwɨnya wɨjaavajɨ kwajɨ kɨwɨnya sa kyaadɨkeꞌ Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,” kanedathɨka! Sareꞌ mɨꞌ. Kɨwɨnya sa mwarikengɨ. 22Aawa. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨꞌ “Aꞌmwe yuya kwara kayaaꞌnanyaburɨ kwaakevɨ wɨla pwɨyɨnɨkerera.” Gotɨyai “Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaanyaꞌ aꞌmwe Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaraavɨna wɨjaavɨma! ‘Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,’ wɨdɨma!” daka kayaaꞌnanyaburɨ marulawakaꞌ.

23Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwangeꞌnegaaꞌ myɨmaꞌnyakegaaꞌ Kɨwɨnyaꞌ nevwɨyɨnɨkeꞌ Juyainaavɨ kalavuzavɨ nemaremwaalaꞌ. Kɨwɨnyaꞌ wothaayaibɨsaꞌ nemaremwaaidɨsɨ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaazaꞌ kaneyɨbwarɨdaakwaꞌ sagaaꞌ nemaremwaalakeꞌ miꞌnanyɨ. 24Kɨraazɨtɨyai mabyahaaꞌ Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ kanejaavaꞌ Kɨwɨnyaꞌ neyɨgɨvaangeibɨsaꞌ dɨragɨnna nemaremwaalakesɨ. Gotɨyai yawɨꞌna “Sahwara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨꞌdeꞌna ‘Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ,’ wɨdɨma!” daka neyɨgɨvaangeibɨsaꞌ wakakesɨ. 25Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaazahaaꞌ miꞌna kyɨmaꞌnaꞌ neyɨgɨvaangeibɨsaꞌ manemaremwaalyɨkesɨ. 26Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyaihi Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwamwaasavɨna Gotɨyare gawaalɨvaangeihi mwaaihasaihɨlyɨ. 27Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sareihɨrɨ Gotɨyai tewaanna yɨhyakeꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ bavɨtaazɨya wɨlayɨhɨmwaaihaka yuyaihi yɨ sahwaihi Kɨraazɨtɨyai kɨnɨnnakeihɨlyɨ. 28Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaꞌna Gotɨyai yuyaihɨrɨ avaaina yɨhɨmaaraꞌ. Gotɨyai myawɨri “Sai Juyai, sai Gɨrikɨyalyɨ. Sai yaasɨwaꞌwawɨnyai, sai maremwaainadelyɨ. Sai kwalyai, saꞌ balyasɨ.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dazaraavɨna myawɨri yada yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨna sai nɨmɨrei yɨmaꞌnana!” yuya saihi gave pwaihɨlyɨ. 29Sareꞌna Kɨraazɨtɨyareihi mwaaihasavɨdaaꞌnyɨ Evɨraamɨmɨ gawaalɨvaangeihi, yɨsiwiaihi mwaaihaꞌ. Sareꞌna Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakeꞌ yɨhɨzaavadelyɨ.

Copyright information for `BYR