Galatians 4

1Yagaalyaꞌ yɨhɨthɨwe daꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Kaimale pwai ganɨmaangere gɨlyɨvɨta yuya maaradelyɨ. Gamɨre yuya waꞌdɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ kaimalei kuna mwaalɨkeꞌna mamaaryɨvanɨkelyɨ. Sareꞌna kaimalegaaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaibɨsai mamaremwaalyɨkelyɨ. 2Kaimalei mwaaidɨꞌnyɨ ganɨmaangei sara wɨdakeꞌna pwara gamɨnyɨ maremwaaina yadapɨjɨ nabaai, pwara gɨlyɨvɨsangɨ maremwaaihaꞌ. Dɨvi ganɨmaangei wɨdakegaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌna sagaaꞌ gawaalɨvaangei sahwai maremwaaladelyɨ. 3Sabaaibɨꞌ mwaalosɨra. Kaimaleina mwaalogaaꞌ Kwaakevakɨyabwina mwaidaa “Saꞌ kɨmaakesɨra. Daꞌ minna! Saꞌ minna!” yawɨꞌdaa sana sana yadaa saburaavɨ yaasɨwaꞌwawɨnyainera. 4Gotɨyai dahɨlakyaakegaaꞌ yuna yɨmaꞌnakegaaꞌ Kwaakevakɨna gannya gawaalɨvaangerɨ wɨdasaabɨna. Wɨdasaabɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ maarakei yɨmaꞌnakelyɨ. Nabaai, Gotɨyare Kɨwɨnyavɨ dalaangewɨ marulavemwaaidei yɨmaꞌnakelyɨ. 5Kɨwɨnyaꞌ yaamɨjɨ mɨdɨdɨvɨsara “Gotɨyai nɨmɨnyɨna yawɨrana! ‘Sai yɨdaꞌmaraangelyɨ.’ Yawɨradeꞌna Kɨwɨnyabwi yɨma!” dadɨvɨsaraavɨnesɨ. Yɨ nemɨnyɨna “Nɨmɨ maryaavɨma! Nɨmɨre nyɨbwaalɨvaangera yɨmaꞌnɨpɨka!” daka Kɨwɨnyavɨ dalaangewɨnyaraavɨna “Nyɨbwaalɨvaangei ayɨna wɨmubana!” kadaꞌ sahwai Kɨwɨnyavɨ dalaangewɨnyai yɨmaꞌnakelyɨ. 6Yɨ sarɨmɨ gawaalɨvaangeihi mwaaihasaꞌna Gotɨyai Gawaalɨvaangere Kuryai Tewaanyarɨ nemɨre sɨmunyangɨ wɨdasaabaꞌ. Kurya sai wɨlanemwaalaka nejɨwɨryadaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna wɨdɨvanɨgo “Tataai! Nɨmwai!” 7Sareꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaigɨ kuna mamwaalyɨgɨ. Aawa. Gawaalɨvaangeigɨ mwaaihɨ. Gotɨyai sara yakeꞌna gawaalɨvaangeigɨ mwaaidɨ Gotɨyai gawaalɨvaangeraavɨ wɨjaayaꞌne dɨmaaꞌdeigɨnyɨ.

Polɨ Galezɨya mwaalyaraavɨna sɨmunya kwalaalya yawɨrakeꞌnesɨ.

8Kɨgaaꞌ Gotɨyarɨ myawɨryesaꞌna kwaasɨ dɨragɨnyara (kwaasɨgotɨyara) mamwaalyesara wɨla yɨhɨvwɨyadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaihi wɨdaayadɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨmaremwaalesaihɨlyɨ. 9Kɨrɨꞌ dahaaꞌ Gotɨyarɨ yawɨrangamanɨgasaꞌna, nabaai, dɨwɨjaꞌ pɨrɨꞌ, dahaaꞌ Gotɨyai yɨhyawɨrangamanɨkeꞌna Gotɨyarɨ beꞌna yagalyaꞌmaꞌmanɨgaꞌ! Sara yɨvanɨgasaꞌ “Yɨmakera ayɨna nemaremwaaibɨka! Kwaakevakɨyabwi yaana!” dɨmanɨgatabaaibɨsasɨ. Sahwara dɨragɨnya maayarera. Waryaanyarera. “Sahwaraavɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaina ayɨna yɨmaꞌnaana!” beꞌna dɨmanɨgaꞌ! 10Sareihi ayabaaibɨꞌ yawɨꞌna “Gotɨyai nɨmɨnyɨna yawɨꞌna ‘Yɨdaꞌmaraangelyɨ,’ yawɨradeꞌna Kɨwɨnyaꞌ yɨma!” yawɨꞌna yadɨvɨꞌ yɨrɨkengɨjɨ lawengɨjɨ kwaramengɨjɨ kɨmaaka mwaaimanɨgasaihɨlyɨ. Sɨmunya dazabwi nawɨꞌnyabwi mɨka! 11Sareihɨrɨna sɨmunya kwalaalya yawɨꞌmanɨge. Miꞌna yageꞌna tewaanyaihi mwaalɨna yesaihɨlyɨ. Nɨmɨ yuya sarɨmɨnyɨna yage yaasɨwaꞌna nyɨmaꞌnadɨka!

12Nyaꞌmweihi, dɨragɨnna yɨhɨthɨvanɨge. Kɨwɨnyaꞌna nɨmɨbɨsaihi yɨmaꞌnɨpɨneihɨlyɨ. Kɨwɨnyaꞌ majesaihibɨsainyɨ yɨmaꞌneinyɨna yɨhɨthɨvanɨge. Kɨgaaꞌ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kayaaꞌna manyesaihɨlyɨ. 13Nabalɨnakeinyɨ mwaaleꞌna sɨnnawɨ sagaaꞌ sarɨmɨnyawɨnna wawena yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨthe yawɨꞌmwaaꞌ. 14Dara wanganesaꞌ “Akai, Polɨmɨre kɨlaakejɨkɨ nalaaya naanga wivanɨkei daaka!” Sara deva kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna majɨ “Waryaanyalyɨ,” majɨ yadɨvɨꞌ nabaai, buleꞌna manyɨjaayeꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyawɨnna ejelɨyai bazarɨ tewaanna wipɨnebaaibɨꞌ tewaanna nyesaihɨlyɨ. Nabaai, Kɨraazɨtɨyai Jizaazai bazarɨ tewaanna wipɨnebaaibɨꞌ tewaanna nyesaihɨlyɨ. 15Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨnyɨna yɨlaaya naanga yeꞌ. Dahaaꞌ yɨlaaya saꞌ gava warɨkavaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyɨna dara jalɨkurakɨvanɨge. Ai, sahwara nɨmɨnyɨna yuya yɨpɨjara daa! “Wɨgaimwangeꞌna nennya tɨnnyangɨ jɨwaꞌmwanna yawaajɨ Polɨmɨna wɨjavaajainaava,” sabaaibɨꞌ yawɨreva. 16Nebulyabwi yɨhɨthɨweꞌna jawɨꞌmanɨgaꞌ! “Polɨ nemɨre yɨkamaangei mwaalɨꞌ.” (Yawɨta sasare saꞌ “Aala!” dɨwa.)

17Pwara yɨlaaya yɨhɨmarivanɨgasara tewaanyaꞌna myɨhɨzɨvanɨgaꞌ. Wabwiwayagaala yɨhɨthɨvanɨgaꞌ. Sahwara yawɨꞌna “Nemɨnyɨ yɨlaaya neyɨpɨka! Polɨmɨre yagaala muꞌnɨpɨnera!” deva sara yɨwaasaꞌna wabwiwayagaala yɨhɨthɨvanɨgaꞌ. 18Tewaanyaꞌna aꞌmwera yɨlaaya wɨmaryadɨvɨsaꞌ yuyagaaꞌ tewaanyasɨ. Sarɨmɨ yɨlaaya nyesaꞌ tewaanyasɨ. Dahaaꞌ sarɨmɨnyawɨ mamwaalyɨgehaaꞌ yɨlaaya nyɨpɨjaꞌ tewaanyasɨ. 19Nɨmɨre kaimɨraayaihi, aꞌmweꞌ bwaranyarɨ maaꞌdehaaꞌ daanga naanga wɨvɨdevaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨna ayɨna daanga naanga nyɨvɨmanɨꞌ. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ sarɨmɨre munyangɨ Kɨraazɨtɨyai yunebanna wɨlayɨhɨmwaaladehaaꞌna taanga saꞌ miꞌna mwi nyadesɨ. 20Sarɨmɨnyaba mwaaimujainyɨ! Pɨkarya myavɨkaryaꞌna nɨmɨre maanguraayaꞌ yɨhɨthɨdeꞌna sarɨmɨnyaba mwaaimujainyɨ. “Gara wɨdɨjɨwana!” yawɨꞌdɨ taanga nyɨvanɨkeinyɨ.

Ehaavɨnajɨ Seraavɨnajɨ wɨdakeꞌnesɨ.

21Dɨnyɨjɨla! Sahwaihi dɨna “Kɨwɨnyaꞌ nemaremwaalana!” dɨna yɨvanɨgasaihi dɨnyɨjɨla! “Kɨwɨnya saꞌ dɨnɨkeꞌ muꞌnyɨwaasaihi daa!” 22Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dara dɨnɨkeꞌ. Evɨraamɨ gawaalɨvaangeraai kɨnɨnnakelyɨ. Pwai Yɨzɨmelɨ, pwai Aazakɨ. Wɨdaayadeꞌ Ehaaꞌ Yɨzɨmelɨmɨ maryaaꞌ. Gamɨre balaangeꞌ Seraaꞌ Aazakɨmɨ maryaaꞌ. Seraaꞌ wɨdaayadeꞌ mɨꞌ. 23Kɨrɨꞌ aꞌmweinaavɨreburɨne wɨdaayadeꞌ Yɨzɨmelɨmɨ maryaaꞌ. Gamɨre balaangeꞌ, aꞌmwe neꞌ mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna kujaaꞌ Evɨraamɨ Gotɨyarɨ lɨmwagyaakeꞌna Aazakɨmɨ maryaaꞌ. 24Yagaala saꞌ keꞌbaꞌna dɨnɨkesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe sawaai yagaala wɨlɨmwagarɨkewaalyɨ. Ehaaꞌ Mugunya Saainaayavɨ Gotɨyai Kɨwɨnyaꞌ wɨjayaakeꞌ sahɨrɨsɨ. Ehaaꞌ wɨdaayadeꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌbɨsaꞌ mwalyaakeꞌna savɨrera yaasɨwaꞌwawɨnyara mwalyaasarera. Nabaai, Mugunya Saainaayavɨya Kɨwɨnyaꞌ aꞌmweraavɨ pwɨyɨnɨkera yaasɨwaꞌwawɨnyara mwaaihasarera. 25Mugunya Saainaaya saꞌ Kwaaka Arevɨya warɨkeꞌ yɨ Ehaaꞌ. Nabaai, Ehaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ dahaaꞌ mannɨkeꞌ sahɨrɨsɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Juyara dɨnyɨna “Jeruzaalemɨ nemɨre anga naangebera,” dɨnyɨna yɨvanɨgasara Kɨwɨnyaꞌ mɨdɨdɨvɨsaꞌna Kɨwɨnya saꞌ pwɨyɨnɨkesɨ. Davakɨ Jeruzaalemɨjɨyara yaasɨwaꞌwawɨnyarera. 26Sarera dɨragɨnna mamwaalyɨgaꞌ. Aawa. Jeruzaalemɨ munyaba Gotɨyarebanyaina Kɨraazɨtɨyareina dɨragɨnna mwaaiho. Sabajɨyaina yaasɨwaꞌwawɨnyaina mɨꞌ. Aawa. Nenaangeꞌ Seraavɨreinera. Gotɨyai nemɨnyɨna yune naanga nebulyaꞌna dɨnɨkeina Aazakɨbɨsaina mwaaiho. Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyaina tewaanna mwaaiho Jeruzaalemɨ munyabajɨyaina. 27Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ sabanyaaina keꞌbaꞌna dɨnɨkesɨ. Jeruzaalemɨ munyabanyaꞌna dɨnɨkeꞌ

“Kaimɨraaya maayaꞌgɨ yɨlaaya ja!
Jakajɨ jɨkajɨ ‘Su!’ dɨnyɨdangana!
Mamaaryadɨnyaꞌgɨ yɨlaaya naanga ja!
Gɨthaasakeꞌgɨre kaimɨraaya naanga mwaaibɨꞌdera.”
Gotɨyarɨna munyabajɨyaina tewaanya dɨragɨnna mwaaihoꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ. Jeruzaalemɨ davakɨyaꞌna dɨnɨkeꞌ

“Aꞌmwanakevɨre pwai pwai mwaaibɨꞌdemɨlɨkera.”
Sara dɨnɨkesɨ.

28Nyaꞌmweihi, Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsaihi Aazakɨbɨsaihɨlyɨ. Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaakei yɨmaꞌnyaakabaaibɨꞌ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaaka saꞌ maaꞌdɨvɨꞌ Gotɨyai dɨna “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ. Nɨmɨreihɨlyɨ,” dɨna yakeihɨlyɨ. 29Ehaaꞌ kɨlaaꞌnaka aꞌmweinaavɨrebwina maryaakei Yɨzɨmelɨ Aazakɨmɨ kayaaꞌna yɨna yaaꞌ. Yɨ Gotɨyare Kuryai sara yaakeꞌna maryaakerɨ kayaaꞌna yɨna yaaꞌ. Sabaaibɨꞌ Kɨwɨnyabwi yɨvanɨgasara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyainaavɨ kayaaꞌna neyɨvanɨgaꞌ. 30Kɨrɨꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ berɨꞌ dɨnɨꞌ? Dara dɨnɨkeꞌ “Wɨdaayadesɨ gawaalɨvaangelyɨ sanaarɨ duthaaso! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ganɨmaangere yuyangɨ wɨdaayadevɨrei mamaarannera! Arɨkewɨ. Gamɨre balaangevɨrei gavei maaradeꞌna duthaaso!” sara dɨnɨkesɨ. 31Sarevɨ, nyaꞌmweihi, yaasɨwaꞌwawɨnyavɨreina mɨꞌ. Aawa. Balaangevɨreinera. Gotɨyai nemɨnyɨna “Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwamwaasara nɨmɨrere. Nɨmɨre tewaanya yuya maapɨꞌdere,” dɨnɨkeinera.

Copyright information for `BYR