Galatians 5

Kɨraazɨtɨyai nevwɨyɨnɨkeinaavɨ neyaramaarakeꞌnesɨ.

1Nemɨ tewaanya dɨragɨnna mwaalyaꞌneinaavɨna Kɨraazɨtɨyai balaꞌ. “Yuyabura pwɨyɨnɨkeraavɨ yaarɨma!” daka nevadaihasamaaraꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ kuna dɨragɨnna dɨthaaka! “Yaasɨwaꞌwawɨnyabulyainyɨ ayɨna nyɨmaꞌnɨwɨdɨka!” daꞌgɨzɨ Kɨwɨnyabwi myawɨꞌdɨnna! 2Duꞌnana! Polɨnyɨ kave dara gɨthɨvanɨge. Gɨmɨ yawɨꞌna “Gotɨyai nɨmɨnyɨna ‘Yɨdaꞌmaraangelyɨra,’ dana! Sareꞌna nɨmɨ Kɨwɨnyaꞌ yadɨ kɨlaakejɨkɨ nyɨdapɨka!” Sara yɨjaꞌ Kɨraazɨtɨyai yakeꞌna gɨmɨnyɨna gɨhaimwagakeꞌ yaasɨwaꞌnanyaꞌ yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. 3Ayɨna dɨragɨnna gɨzalɨkurakɨma! Gazaizai yawɨꞌna “Yɨdaꞌmaraangeinyɨ yɨmaꞌnɨma! Pwara nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ nyɨdapɨꞌdeꞌnanyɨ,” yawɨꞌna yojɨ sai Kɨwɨnya yuneba yannei tɨvɨkɨsaꞌnei yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. 4Gɨmɨ yawɨꞌna “Gotɨyai nyɨdana! ‘Yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ.’ Nyɨdatheꞌna Kɨwɨnyabwi yɨma!” Sara yawɨꞌna, yɨna yɨwaanyaꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ yagalyaꞌmaꞌmwaa. Gotɨyai yangeꞌna gɨhaimwagakevɨ bwalaꞌmwaawɨ. 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaa Gotɨyare Kuryai gannya dɨragɨnyaꞌ nejaavada yɨlaaya yadaa yemwaaiho. Aayagaaꞌ Gotɨyai yuyaraayaba “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” nedatheꞌna yemwaaiho. 6Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihoꞌna kɨlaakejɨꞌ dayaꞌnebwi yaasɨwaꞌnanyasɨ. Nabaai kɨlaakejɨꞌ madayaꞌnebwi yaasɨwaꞌnanyasɨ. Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyabwi pwaraavɨna tewaanya nevuꞌnadevɨna wawɨnya yadevwi naangaangesɨ.

7Sɨnnawɨ Kɨraazɨtɨyarɨna kaanyaveꞌna nayaa wawagɨnyaigɨnyɨ. Gɨmɨnyɨ aai galagɨrihɨꞌmwaka! Sareꞌ nebulyaꞌ mamɨdɨnyɨ beꞌna yɨvanɨgɨna! 8Mɨdɨnya saburɨna Gotɨyai givwaramaaꞌmanɨkei sara magɨzɨwaakyɨwaꞌ. 9Dadaanyaꞌ “Pamidakade yɨzɨya maalɨkemɨlɨꞌ bɨretɨya naangeꞌ pamidakadesɨra.” 10Sareꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ sainyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaiheꞌna dɨragɨnna yawɨꞌmwa “Sara yawɨꞌmanɨge Galezɨya mwaalyara sara yawɨpɨꞌdera. Aane pɨbwi kɨbwi myawɨri, avaaina yɨpɨꞌdera.” Nabaai, aꞌmwei gɨmɨnyɨna taanga gɨzaavanɨkerɨ Gotɨyai kayaaꞌna wiadelyɨ. Aꞌmwe naangei dɨngaka? Aꞌmwe maalɨkei dɨngaka? Sarerɨ Gotɨyai wɨrɨvɨkɨradelyɨ.

11Nyaꞌmweigɨ, pwara nɨmɨnyɨna kwaasɨ wɨdɨna “Sai wɨdɨna ‘Aꞌmwera kɨlaakejɨkaavɨ daꞌnyɨna kyapɨjɨ Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨ,” ’ wɨdathelyɨ.” Sara wɨdɨwɨjɨ kwajɨ kayaaꞌna kuna mi kanyɨpɨdɨka! Savɨdaaꞌnyɨ nebulyaꞌ warajɨ kwajɨ yɨsavɨ Kɨraazɨtɨyai balakevɨne wagɨla wɨvwaꞌnyabwi mena kyɨmaꞌnadɨka! 12Aꞌmwera “Kɨlaaka dɨthaꞌnyɨla!” dadɨvɨꞌ gɨmɨre sɨmunya kayaaka yɨvanɨgasara kunnya kɨlaakejɨkaavɨ yuneꞌna daꞌnɨpɨka! 13Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nyaꞌmweigɨ, sahwaigɨnyɨ Gotɨyai gɨthahɨlakaꞌ “Wɨla pwɨyɨnɨkerɨ yaarɨma!” Sara gɨthahɨlakaka sara kagɨzɨvwaramaaraꞌ tewaanna mwaaihɨnyaigɨnyɨ. Miꞌna gɨthɨweꞌna dara myawɨꞌdɨnna! “O, Kɨwɨnyaꞌ manevwɨyɨnyɨka. Su! Su! Kɨlaakejɨkɨne yuya tewaanyajɨ kayaaꞌnanyajɨ yɨma!” Sara myawɨꞌdɨnna! Sara myɨnna! Aawa. Gyaarakeigɨ jaꞌmweraavɨna kale gyada yaasɨwaꞌwawɨnyaigɨ wɨgaimwanna ja! 14Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare Kɨwɨnya yuyavɨ aaya kaavɨlyaꞌ dara dɨnɨkeꞌ “Gɨmɨ saigɨnyɨna kale gyadevaaibɨꞌ pwaraavɨna kale gyana! Duhaimwana!” Yɨ yagaala sahɨrɨsɨ. 15Sɨwaaka, malakayaaryarabɨsaihi myɨmaꞌnɨpɨna! Maanga, sɨnna tɨka daya, mala sazabwi myɨpɨna! Sara yapɨjɨ, yɨthaanyi, gazaihizaihɨrɨ kayaaka yuna nyɨgainɨpɨdɨka!

Kwaakevakɨya yawɨsabulyɨ, Gotɨyare Kuryare yawɨsabulyɨ saburaarɨnesɨ.

16Daꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gotɨyare Kuryai sara kagɨthozɨ kuna sara ja! Sara yaꞌgɨzɨ gɨmɨre sɨmunya ayabwi mi jɨtheigɨnyɨ. Arɨkawɨ. 17Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweina sɨmunya yawɨꞌdaanyaꞌ Gotɨyare Kuryai yawɨꞌdeꞌ yaamɨjɨ dathɨwanna. Nabaai, Gotɨyare Kuryai yawɨꞌdeꞌ aꞌmweinaavɨre sɨmunyaꞌ dathɨwanna yannesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare Kuryare sɨmunyasɨ aꞌmweinaavɨre sɨmunyasɨ yɨkamaangewaalyɨ. Sareꞌna Kuryai gɨthada gɨnnya sɨmunyaꞌ “Pɨbwi ja!” kagɨthozɨ sarebwi minneigɨnyɨ. 18Sareꞌna Kuryai kuna gɨmaremwaalajaigɨ Kɨwɨnyaꞌ mamaremwaalyɨ gyatheigɨnyɨ.

19Aꞌmweraavɨre sɨmunyabwi yuyaina yawɨꞌmanɨgovulyɨ. Aꞌmweraavɨrebulyɨyara dara yadɨvɨsangɨ. Ata lɨmwangebwi yɨna. Yaawaryaraavɨrebwi yɨna. Gɨrɨkitaꞌnanyabwi yɨna. Aꞌmweraavɨ aꞌmwengɨ yaasɨwaꞌna kayaaꞌna lɨmwangebwi yɨna. 20Yɨsaraavɨ, sɨlaangeraavɨ, nyɨlyarɨ, lawerɨ, sɨlɨngaamɨnyaraavɨ aꞌmwaꞌmweraavɨ yɨlaayabwi yɨna, kulaka maaryaꞌnebwi yɨna. Gɨriꞌnya, lakya, kwalya dazabwi yɨna. Yɨkamaangebwi yɨna. Maangebwi yɨna. Pwaraavɨre tɨganaarya yadɨvɨꞌ “Maaꞌmujainyɨ,” dɨna. Sɨnna tɨka wɨdayaꞌnebwi yɨna. Kunnya yaya makinyɨna yadɨvɨꞌ, pwaraavɨna kale mwiaꞌnebwi yɨna. Jaapaina yadɨvɨꞌ pwaraavɨ wanganakɨna. Kumɨjɨyaraavɨ bɨrala yadɨvɨꞌ “Nemɨ tewaanyaine,” dɨna. 21Pwaraavɨre naangengɨna “Maaꞌmujainyɨ,” dɨzabwi yɨna. Pwaraavɨ tamakɨna. Bɨyaaya saza nadɨvɨꞌ yɨmaka wɨlɨna. Nabaai bɨyaaya nyɨna kwarame kayaaꞌnanyabwi yɨna, avaanna kayaaꞌnanyabwi yɨna. Sara yadɨvɨsangɨ. Nabaai, sasarebura pɨburajɨ yadɨvɨsangɨ. Kɨgaaꞌ gɨthevaaibɨꞌ dɨragɨnna ayɨna gɨthɨvanɨge. Sasare sabwi minna! Pwara saza yadɨvɨsaraavɨ Gotɨyai nayaa mamaremwaalyɨ yadera Gotɨyare yuyanna mamaari yɨpɨꞌderera.

22Aꞌmweraavɨre sɨmunyabwina kayaaꞌna yadɨvɨta kɨrɨꞌ Gotɨyare Kuryai nemɨre sɨmunyanna maremwaaida yɨsɨla nawɨꞌnyabɨsanna tewaanyainaavɨ nemwaaihɨvanɨkelyɨ. Sareꞌ dara yadaanyasɨra. Pwaraavɨna kale neyada, sɨmunyangɨ yɨlaaya yadaa, kwaamuꞌnanyabwi yadaa, pwara kayaaꞌna neyadaapɨjɨ sɨnna tɨka yarai madayɨ neyadeꞌna dɨragɨnyaina mwaidaa, bwiwanna yabwi yadaa, pwaraavɨ tewaanna wiadaa, sara wɨdadaanya yuyagaaꞌ sara yadaa, 23kave yɨgoina nennya yaya mamakinyadaa, sɨmunya kayaaꞌnanyaꞌ “Aala,” dɨvanɨgoina dɨragɨnna maremwainadaa Kuryai nemwaaihadelyɨ. Sara yadaanyainaavɨ Kɨwɨnya yagaalyasɨ manejɨnɨkengɨ. 24Kɨraazɨtɨyai Jizaazareina dara yawɨꞌmanɨgo. Aꞌmweinaavɨre sɨmunya dɨragɨnya myaannebwi Kɨraazɨtɨyare yɨsavɨri miꞌna yeramwo. Sareꞌna kayaaꞌnanyabwi manemaremwaalyɨkeinera. Yɨ sɨmunya kayaaꞌna dɨka widadejɨ wimaꞌnadejɨ yɨsavɨri mena yeramwo. Yuya dazabwi dɨvanɨgo. Aala! Sarebwi Kɨraazɨtɨyai balakeꞌnanyɨ. 25Sareꞌ “Kuryarɨ mwaaiho,” daazaꞌ yɨ nabaai Kuryarɨ kaanya yamaryaana! Gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnaana! 26“Nɨmɨ tewaanyainyɨ. Pwara kayaaꞌnanyarera,” madaanna! Pwara sɨmunya kwalaalya yawɨpɨꞌdeꞌna myaanna! Pwara kanevɨlavapɨjɨ bɨrala myaanna! Aawa. Kuryare dɨragɨnyavɨ mwalaana!

Copyright information for `BYR