Hebrews 10

Sareꞌ darevɨnyɨ. Mozɨzare kɨwɨnyaꞌ yuya tewaanya yɨmaꞌnyaꞌnenna aꞌmabaalyai kɨnɨnnakesɨ. Saꞌ dazanna keꞌbaꞌnanya nebulaꞌ mɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai keꞌbaꞌnanya nebulyalyɨ. Kwarame gazasavɨ kɨwɨnyavɨya aꞌmabaalyaibɨsa yɨrayɨrata yadɨvɨta avaainanyangɨ aane pɨgaaꞌ kɨgaaꞌ aꞌmwe yune nebulyaꞌnanyaraavɨ yɨnɨga wiꞌna yavadaꞌgalanne mɨꞌ. Yɨ yɨraꞌdɨvɨta avaainanya sangɨna Kɨwɨnya saꞌ Gotɨyaryawɨnna bɨpɨjaraavɨ tewaanya yune nebulyaꞌnanyaraavɨ wɨmwaaihadeꞌ mɨꞌ. Saꞌ sahwaraavɨ yavadaꞌgalawɨmwaaihajɨ kwajɨ yɨ yɨraꞌdɨvɨsangɨ ayahi mujaayɨ kipɨdɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨ aꞌmwera Gotɨyarɨ yɨlaaya wɨmaryadɨvɨꞌ gave pɨgaaꞌna yune yɨrasaꞌne pɨrɨvɨna kumɨre kayaaꞌnanyangɨ tɨviꞌna duimwagasɨꞌnɨpɨjɨ kwajɨ yɨ sahwara kumɨre sɨmunyangɨ wagɨlyaꞌ ayahi pɨrɨsɨ mibwakɨnyɨ kipɨdɨka! Sareꞌ midaaka! Kɨrɨꞌ aawa. Kwarame gazasavɨ yɨrata dazaꞌ “Yɨ sahwaraavɨ ayahi yawɨpɨka!” dada kumɨre kayaaꞌnanyanna yadesɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨraꞌdɨvɨta bulɨmakaawoya kwalyaraavɨre tawejɨ memeyangɨrejɨ sa kayaaꞌnanya yɨnɨga wiꞌna nebulyaꞌna marasɨꞌnanne mɨꞌ. Aawaawa. Kuna yawɨꞌdɨvɨsare.

Sarevɨ Kwaakevakɨ Kɨraazɨtɨyai dɨvi yɨsavɨ balyaꞌnei walaabakegaaꞌ aya kɨgaaꞌ sai Gotɨyarɨ dara wɨdaꞌ

“Bulɨmakaawoyaraavɨ yɨrasaꞌnajɨ wɨjaayaꞌnajɨ gɨmɨ ‘Aala!’ yawɨꞌmwaa.
Kɨrɨꞌ gɨmɨre sɨmunyaburɨ mɨdɨnyaꞌneinyɨ kɨlaakejɨꞌ yovɨrawakɨwaanyaigɨnyɨ.
Dɨkevɨ yuya nasɨꞌnyaꞌne yɨraꞌdɨvɨsajɨ
Kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌnejɨ yɨlaaya gihaimwakeigɨ mɨꞌ.
Sagaaꞌ dara gɨthɨwa. Yɨthaa! Gotɨyaigɨ,
Sɨnnawɨ bukuyavɨ nɨmɨnyɨna yɨdaꞌnɨkabaaibɨꞌ
Gɨmɨrebwi mɨdɨnyaꞌneinyɨ mena bɨwa!”
Dazaꞌ sɨnnawɨnyaꞌ wɨdakeꞌ “Gɨmɨnyɨne yɨrasaꞌnejɨ wɨjaayaꞌnejɨ sangɨna nebwina gɨvuꞌnadeigɨ mɨꞌ. Nabaai dɨka yuya nasɨꞌnyaꞌne yɨraꞌdɨvɨsajɨ kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌne pɨnɨjɨ yɨlaaya gihaideigɨ mɨꞌ.” Yɨ yuya dazangɨ kɨwɨnya savɨre saburɨna wɨjaavadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sara wɨdakesɨ. Mena sara wɨdaka sagaaꞌ Gawaalɨvaangei wɨdaꞌ “Yɨthaa, gɨmɨre sɨmunyabwi mɨdɨnyaꞌneinyɨ aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanyanna sahwaraavɨjɨ gɨmɨnyɨjɨ marirakurɨdeꞌna mena bɨwa.” Sarevɨ yɨ sai “Ayawɨdaasaꞌ dazabwi dɨragɨnna marɨdaakwɨma!” daka sɨnnawɨnya sabwi marasɨꞌnakelyɨ. 10 Jizaazai Kɨraazɨtɨyai Gotɨyare sɨmunya dazabwi mɨdɨda yɨ sɨmunya avaalyaꞌ kɨnɨnnakei gannya yune kɨlaakejɨꞌ yɨrasaꞌnejɨꞌ wɨjaavaꞌ yune gave pɨgaaꞌna. Wɨjaavakevɨ aalya neyaka Gotɨyarɨ sɨmunya dazavɨna nemɨnyɨ Gotɨyare tewaanyainaavɨ neyavadaꞌgalakelyɨ. 11 Pɨrɨꞌ daresɨ. Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ yɨraꞌde gazaizai daaꞌda gannya wawɨnya yadelyɨ. Yɨ kwalaalya naangegaaꞌ yɨrata sasare saꞌna yadelyɨ. Kɨrɨꞌ yɨrata daza kayaaꞌnanya yɨnɨga wiꞌna nebulyaꞌna marasɨꞌnanne mɨꞌ. Sɨnnawɨnya yɨraꞌde gazaizai sara daavɨna yada sara yadelyɨ. 12 Kɨrɨꞌ, pɨrɨꞌ daresɨ. Kɨraazɨtɨyai yɨraꞌde sai yuyagaaꞌne yune yɨrata gave pɨrɨꞌna kayaaꞌnanyanna wɨjaavɨnaka yɨ sai Gotɨyare aangasɨrɨ dɨragɨnnakeba walamwaaina yakei mwaalɨꞌ. 13 Sai kuna sara mwaalojɨ Gotɨyaregaaꞌ gamɨre sɨvɨlyɨraarɨ dalaangewɨnna gamɨre yɨkamaangeraavɨ wakadehaaꞌ yɨ yɨrɨka sagaaꞌna yemwaalɨꞌ. 14 Sareꞌ darevɨnyɨ. Yune yɨrata gave pwaina wɨjaavɨnakevɨ nemɨnyɨ tewaanyainaavɨ neyɨmaꞌmanɨkeinaavɨ Kɨraazɨtɨyarɨ mena lɨmwagaꞌdaanyainaavɨ yuyagaaꞌne yune nebulyaꞌnanyainaavɨ yɨnɨga wiꞌna yavadaꞌgalanemwaaihakevɨnyɨra.

15 Kurya Tewaanya kwalyɨ nemɨnyɨ dara nejalɨkurakɨvanɨꞌ. Yɨ sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ dara dɨnɨkesɨ.

16 Kɨwɨnyavɨya yɨrɨka sarɨka mena kwavɨlavojɨ

Yagaala wɨlɨmwagarade dareꞌ sahwarajɨ yeꞌmwannayɨdeinyɨ.
Naangeinyɨ dɨwa. Yagaala dazaꞌ daresɨ.
Kumɨre sɨmunyavɨ nɨmɨre kɨwɨnyangɨ wɨlakɨdengɨ.
Kumɨre yawɨsavɨ dazangɨ pɨkarya yɨdavɨdengɨ.
17 Dɨvidaaꞌnyɨ yagaala jɨvwaꞌmwangeꞌ dara dɨnɨkesɨ.

Nabaai kumɨre kayaaꞌnanyajɨ yɨwetawakyajɨ tɨvɨkɨta
Sɨmunya ayahi yawɨrɨdeinyɨ mɨka. Arɨkewɨ.
18 Yɨ Gotɨyai wagɨla daza mena marasɨꞌnyabwi warɨkevɨdaaꞌnyɨ kayaaꞌnanyanne tɨvɨkɨsaꞌ yɨrasaꞌne wawɨnyaꞌ ayahi pɨrɨꞌ mɨꞌ. Tɨviꞌnanyɨ.

Nemɨ nebulyaꞌ nayaa dɨragɨnna lɨmwagaꞌdaa dɨragɨnna daavɨna yaadeꞌnesɨ.

19 Yuya sarevɨdaaꞌnyɨ, nyaꞌmweihi, Jizaazare tawe nemɨnyɨnevɨ Gotɨyaryabanna gamɨre Kuꞌdɨka Tewaanya Nebulyaꞌnanyavɨ nemɨ dɨragɨnna daꞌdaanyaina yɨnɨga wiꞌna wɨlaanneine. 20 Yɨ daresɨ. Nemɨ wɨlaanne dazaryabanne tuta dɨragɨnnaka mudɨkeꞌ Jizaazai gamɨ sai baasaꞌ. Yɨ tuta dazaꞌ gamɨ sahwai gaalyavɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Sahwai nemɨ wɨlyaꞌneinaavɨna janne naangeꞌ kaadihɨsaꞌbɨsaꞌ tɨmunadaaꞌdɨsɨyavɨ wɨlakelyɨ. Yɨ nabaai janne dazaꞌ gamɨre kɨlaakejɨkɨ. Aꞌmwera Kuꞌdɨka Tewaanya Nebulyaꞌnanyavɨ wɨlyaꞌneraavɨ janne naangeꞌ tihɨꞌnɨkeꞌ baasakabaaibɨꞌ gamɨre kɨlaakejɨꞌ mubɨthɨka yɨrasaꞌnejɨꞌ kayaaka yɨgainaꞌ. 21 Nemɨ Gotɨyare angevɨyainaavɨ gamɨreinaavɨ nemaremwaaideina Yɨraꞌde Naangei munyawɨnyai kɨnɨnnakeine. 22 Daza nebwina warɨkevɨ nemɨ yuya kwaasɨya marasɨꞌnadaa sɨmunya nebulyaꞌnanyaꞌ kɨnɨnnakeina yɨ nemɨ Gotɨyarɨ nayaa dɨragɨnna nebulyaꞌna lɨmwagaꞌdaa yɨ sahwaryabanna nayaa gaimakunna wawaana! Jizaazai gamɨre tawejɨꞌ nemɨre sɨmunyai yuya yɨwetawakya yɨbwakɨnɨkerɨ yɨwaipɨwagasɨꞌnyaꞌna yɨrɨkuraka nemɨre kɨlaakejɨꞌ aalya nawɨꞌnyaangesɨ aalya neyaꞌnajɨ neyakeina. Yɨ sareina Gotɨyarɨ wɨjaꞌna sara wawaana! 23 Nemɨ yuya tewaanya yemwaidaanyabwi kuꞌmaayaba jalɨkurakyaꞌ dɨragɨnna lɨmwagaraana! Nemɨ lɨka sangina myaanna! Saꞌ nemɨ nayaa padaꞌgalalɨmwagaraana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuya yune naanga nebulyaꞌna Gotɨyai mena dɨnɨkengɨ yaꞌnenna sai yadelyɨ. 24 Nemɨ nemɨre neyaꞌmwe kwaraavɨnajɨ sɨmunya nayaa yawɨraana! Yɨ sɨmunya yawɨsaꞌna saraavɨ yɨdɨkaasaꞌ pwaraavɨna wɨvuꞌnadeꞌnajɨ wawɨnya nawɨꞌnya wɨgaimwabɨꞌdeꞌnajɨ sara yaana! 25 Aꞌmwe pwara yadɨvɨtabaaibɨꞌ neyaꞌmwerajɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya yaꞌna kwaiyɨꞌbwaꞌnya sabwi myagalyaꞌmavaanna! Aawa. Neyaꞌmwerajɨ sɨmunya yɨwangeꞌna dɨhaꞌbwaꞌnaana! “Yɨrɨka aayarɨꞌ mena nebawa mɨka!” yawɨranganawaajɨ sarevɨ yɨ nemɨ wawɨnya saꞌ dɨragɨnna nayaa yaana!

26 Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ yagaala nebulyaꞌnanya Naangerevɨ mena yawɨramaarona yɨ dɨvi yune nennya saburɨ nemɨ kayaaꞌnanyaburɨ yamaryadaanyaꞌna kayaaꞌnanya dazaꞌ marasɨꞌnyaꞌne yɨraꞌdɨvɨsaꞌ aane pɨrɨꞌ kuna mwariꞌ. 27 Aawa. Sara yɨpɨjaraavɨ yune yawɨbwasaꞌ lɨka yɨrɨꞌgalyaꞌneꞌ yemwaaibɨꞌdera mwaaibɨꞌdeꞌnanyɨ. Yɨ wana dɨkangeꞌna naꞌnadeꞌ kayaaka yɨgaidevaaibɨꞌ yɨ Gotɨyai sahwaraavɨ gamɨre yɨkamaangera sara yɨmaꞌnɨpɨjaraavɨ yɨgaladeꞌnanyɨ. 28 Aꞌmwe pwai kwai Mozɨzare kɨwɨnyaꞌ mɨdɨnyaꞌna “Arɨkewɨ!” yawɨralɨmwanna yajai, yɨ aꞌmwe pwaraaina aꞌmwe kwaraai kwainanyara gamɨre yɨwetawakyabwi tɨnna wanganeva sara jalɨkurakɨpɨjaꞌna aꞌmwe naangera aꞌmwe dazarɨna kale mwiannera tamakadɨvɨsalyɨ. 29 Yɨ sarɨmɨ aꞌmwe Gotɨyare Gawaalɨvaangerɨ buleꞌna wɨjaavajarɨna gara yawɨꞌmwaava? Aꞌmwe dazai yɨ taanga naanga Mozɨzarevɨ pariꞌmavajare tɨvɨkɨsa wavɨlavɨke maaradei midaaka! Yɨ dazai yagaala dɨragɨnyaꞌ Gotɨyai nemɨjɨ nelɨmwagarɨkevɨne taweꞌ sahwarɨ tewaanyarɨ wɨmwaaihyaꞌneꞌ kɨrɨꞌ sahwai “Yaasɨwaꞌnanyasɨ,” yawɨrakelyɨ. Yɨ sai kale gaimwangeꞌne Kuryarɨ bɨraizɨkeꞌ wana kayaaꞌnanya nebulyaꞌnanyabwi yakelyɨ. Yɨ sahwarɨna be tɨvɨkɨtaꞌ maaradelaka! 30 Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ Gotɨyai dakerɨna mena yawɨꞌmanɨgo. Dara dɨnɨkesɨ. Kayaaꞌnanyaburɨ tɨvɨkɨsabwi yɨ saꞌ wawɨnyaꞌ nɨmɨresɨ. Nɨmɨ sainyɨ kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨrɨdeinyɨ. Nabaai sai yagaala pɨrɨꞌ daꞌ “Yune Naangeinyɨ nɨnnya aꞌmweraavɨ maryawɨbwarɨderera.” 31 Nabaai Gotɨyai gaalyavɨ aaya kaavɨlyai nemɨnyɨ kayaaꞌnanyanna nerɨvɨkɨryaꞌnevɨ gamɨre asɨrɨ galalɨmwagata neyajaꞌ yɨ saꞌ wana lɨka neyɨrɨꞌgaladeꞌ naangaangesɨ.

32 Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨne sɨnnawɨ sagaaꞌna sɨmunya ayɨna nayaa jawɨrila! Yɨ Gotɨyare baakeꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ yɨhwannakegaaꞌ yɨ dazagaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagesaꞌna daanga kwalaalya maareva sahwarɨ myagalyaꞌmayeva kuna dɨragɨnna daayaꞌneihi yagɨyagɨ wawɨnya naangeꞌ yesaihɨlyɨ. 33 Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Pɨgasa aꞌmwera sarɨmɨnyɨ aꞌmwe yuyaraavɨre tɨnnyarɨ marayɨhɨdaakwadɨvɨsare. Yɨ sahwara navaruyagaalya yɨhɨthadɨvɨsare. Yɨ taanginya yɨhɨzaavadɨvɨsare. Nabaai pɨrɨꞌ daresɨ. Pɨgasa sarɨmɨ sɨryaꞌmwe taanginya sara maaꞌdɨvɨsarajɨ avaaina yeꞌmwannamwaala yadɨvɨꞌ sarɨmɨ gaimwanga yadɨvɨkɨ. 34 Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagesaꞌna kalavuzangevɨ mwaaidɨvɨsaraavɨna kale yɨhyadaaꞌnyɨ gaimwagyaꞌneihi sahwaraavɨre taanginyangɨ sahwarajɨ yeꞌmwannamwaalesaihɨlyɨ. Nabaai “Nemɨre nebulyaꞌnanya Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨja kuna warɨꞌ. Nabaai sa yuyagaaꞌ waradengɨ,” mena yawɨreva aꞌmwera Kɨraazɨtɨyareihɨre gɨlyɨvɨta yɨhipalamaareta kɨrɨꞌ sarɨmɨ yɨlaaya yɨna yadɨvɨꞌ yɨ wanganakɨna yesaihɨlyɨ.

35 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwanga dɨragɨnaanga dazaburɨ kuna daaꞌdɨvɨꞌ myagalyaꞌmapɨna! Aawa. Saꞌ yɨ gannya tɨvɨkɨta naangeꞌ kɨnɨnnakesɨ. 36 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare sɨmunyaꞌ mɨdɨnapɨjɨ sahwai sɨnnawɨ yune naanga nebulyaꞌna yɨhɨthakeꞌ maaryaꞌneihi kwaamuꞌnanyaburɨ dɨragɨnna nayaa dɨthaayidevwina dɨmaaryɨla! 37 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨkesɨ.

Maalɨkegaaꞌna, nebawana mɨꞌ.
Dazai nebwina walaabathelyɨ.
Sai yemwaala yadei mɨꞌ.
38 Nɨmɨre yɨdaꞌ maraangei nyɨlɨmwagaꞌdevɨ mwaaladelyɨ.
Kɨrɨꞌ sai lɨka sangina yajaꞌ
Sarɨna nɨmɨre Kuryai yɨlaaya nyɨgaladei mɨꞌ.
39 Kɨrɨꞌ sarɨmɨjɨ saina aꞌmwe lɨka sangina myadaa Gotɨyarɨ magɨnyɨrayadaa yɨwɨya yadaanyaina mɨꞌ. Aawa. Nemɨ aꞌmwe dɨragɨnna lɨmwadaa gaalyabwi maꞌdaanyaine nemɨ.

Copyright information for `BYR