Hebrews 11

Sɨnnawɨnyara Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagesaꞌ nejɨwaainɨvanɨkeꞌnesɨ.

1Dɨragɨnna lɨmwangebwi yɨ sabwi darebulyɨ. Nemɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnna mena lɨmwagaraajaꞌ yɨ saꞌ yuya nemɨ yemwaaimanɨgonna Gotɨyai nejaayaꞌnenne aaya kaavɨlyasɨ. Yɨ daza nemɨre tɨnnyai tɨnna mwanganyɨvanɨgo sa yɨ nemɨre sɨmunyaꞌ lɨmwangebwi nebulyaꞌna yawɨrangamanɨꞌ. 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe sɨnnawɨnyara sahwara dɨragɨnna kalɨmwageꞌ, sareꞌ yɨ Gotɨyai daꞌ “Sahwara yɨ nawɨꞌnyarera.” 3Nemɨ dɨragɨnna lɨmwadaa sarevɨ yɨ nemɨ mena yawɨramaaꞌmanɨgo. Gotɨyai yagaalyaꞌ wɨjaakevɨ sɨgunyasɨ Kwaakesɨ yavɨkaryaaꞌ. Yuya nemɨ tɨnna wangamanɨgo sanna Gotɨyai pɨnɨngɨ tɨnna yɨnɨga wiꞌna mwanganyɨ yaannengɨ maaraka yuya sa yavɨkaryaakengɨ.

4Aivelɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sara yada yɨ sahwarɨna yɨrata tewaanyaꞌ wɨjayaaꞌ. Yɨ yɨrata dazaꞌ gathaakaangei Kenɨmɨre yɨrasavɨ wavɨlavɨkesɨ. Yɨ tewaanya nebulyasɨ. Yo, Aivelɨ dɨragɨnna lɨmwagaka dazavɨna Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨra,” wɨjalɨkurakakelyɨ. Gotɨyarɨna yanga Aivelɨ wɨjayaakenna Gotɨyai nawɨꞌnya wɨvuꞌnakelyɨ. Yɨ Aivelɨ mena kabalaꞌ kɨrɨꞌ gamɨre dɨragɨnna lɨmwanga dazavɨ saꞌ yagaala kuna dɨvanɨkesɨ.

5Yɨnokɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Yɨ Gotɨyai sahwarɨna daka “Mabalanna!” sahwarɨ maaraka Sɨgunyavɨna makɨlaawaꞌ. Gotɨyai mena maarakeꞌna aꞌmwera sahwarɨna bɨramaaryaꞌnera yeva kɨrɨꞌ mwanganyɨ yeꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ sɨnnawɨ Gotɨyai Yɨnokɨmɨ mamaaryadɨꞌnyɨ yɨ dazagaaꞌna Gotɨyare Bukuyavɨ dara dɨnɨkesɨ. Yɨnokɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga wigalakelyɨreva. 6Aꞌmwei Gotɨyarɨ malɨmwagya sai Gotɨyarɨ yɨlaaya wigalannei mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe pwai Gotɨyarɨ yɨlaaya yaꞌnei sahwaryaba gaimakuwɨlyaꞌnei yɨ sahwai dara yawɨrana! Yɨ Gotɨyai mwaalɨꞌ. Sahwai aꞌmwera sahwarɨna bɨꞌdɨvɨsaraavɨ tɨvɨkɨta nawɨꞌnyaꞌ wɨjaavadelyɨ. Sara yawɨrana!

7Nowaai Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sara yada yɨ Gotɨyai yuneꞌna wɨdakevɨ “Mala nayaa jɨwannana!” sahwai dɨvi yɨmaꞌnadevɨna kuna mwanganyada Gotɨyare yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnamaaꞌna yaka sɨpɨya pɨrɨꞌ yavɨkarina yaꞌ. Sarevɨ yɨ gamɨjɨ gamɨre aꞌmwakaimɨraayamɨlɨkajɨ sɨpɨyavɨ kusawɨ yɨkwina yeva wɨlamwaaina yesaꞌna nawɨꞌnya yɨvainakenɨdake. Gannya dɨragɨnna lɨmwanga dazavɨ Nowaai Kwaakevakɨya aꞌmwe yuya pwaraavɨ kotɨya mena jɨdavakesɨ. Sahwai Gotɨyarɨ lɨmwagaꞌdaaꞌnyɨ pwara aawa. Yɨ gamɨre dɨragɨnna lɨmwangevɨ Gotɨyai Nowaarɨ “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeigɨnyɨ. Yɨ nɨmɨre kaimɨraayaigɨ yɨmaꞌnɨwaa,” wɨdaꞌ. Yɨ Gotɨyai aꞌmwe yuyara gamɨnyɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsaraavɨ yadevaaibɨsasɨ.

8Evɨraamɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Yɨ Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaaꞌna kyaꞌ Evɨraamɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ mɨdɨnna yakelyɨ. Sai gannya angeba yagalyaꞌmavaka yɨ kwaaka pɨbanna Gotɨyai gannya yɨnahunyaꞌ wɨjaayaꞌnebanna wawaꞌ. Evɨraamɨ myawɨryaꞌ “Nɨmɨ gawɨnna wɨdeinyaka?” Kɨrɨꞌ sai dɨragɨnna lɨmwada wawaꞌ. 9Sai dɨragɨnna lɨmwada kwaaka dazavɨ sɨnnawɨ Gotɨyai sarɨ yune naanga nebulyaꞌna “Gɨzaavɨdesɨra,” daka savɨ mwalaawaꞌ. Yɨ sai kwaaka savɨyaibɨꞌ kwaaka dazavɨ maaveibɨꞌ mwaalaꞌ. Sai selɨ anga sɨmɨnangebɨsangɨ Aazakɨ gawaalɨvaangelyɨ Jaikopɨ gyakwalaangelyɨ mwaalagɨlabaaibɨꞌ mwaaidelyɨ. Yɨ aꞌmwe dazaraai kwaaka dazaꞌ sɨnnawɨ Gotɨyai dakabaaibɨꞌ salyɨ yagaala yune naanga wɨja saꞌ yeꞌmwannamaaragɨlyaraalyɨ. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Anga naangeꞌ Gotɨyai gave sahwaina anga naangeba majavwina yawɨramaaꞌna yaka gamɨ sai madaꞌ. Yɨ anga naanga dazaꞌ yuyagaaꞌneꞌ mannɨgunɨkesɨ. Evɨraamɨ anga naanga dazaba kusawɨ wɨlyaꞌne gannya sagaaꞌna yemwaala yakelyɨ. 11Nabaai Seraaꞌ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdevɨ gamɨ saꞌ yagɨnyaꞌ mwaaida kɨrɨꞌ nabaai aꞌmwe neꞌ mena mwaaida kɨrɨꞌ kaimɨraayarɨna munya wannyaꞌne dɨragɨnyaꞌ wiꞌna maarakesɨ. Seraaꞌ sɨmunya dara yawɨramaarakevɨnyɨ “Yɨ Gotɨyai yagaala yuna nebulyaꞌna dadelyɨ. Sahwai lɨmwangebwi yɨnɨkelyɨ. Sahwai nɨmɨ kaimɨraayarɨna munya wannyaꞌneꞌnyɨ mena nyɨdakɨwakeꞌ yɨnɨga wiꞌna yadelyɨ.” 12Sarevɨ yɨ aꞌmwe gave dazai nabaai sai yuna nei balyaꞌneba kɨbawa yada sai gyakwalaanga kwalaalya naangeraavɨna kwɨyakwalaangei yɨmaꞌnakei. Nabaai sahwara sɨlɨngaamɨnya sɨgunyavɨ yɨlarɨka sabɨꞌ, saalaalyavɨ maangebaarɨ siweka warɨka sabɨꞌ kwalaalya naanga yɨmaꞌnɨguvanɨgaꞌ. Aꞌmwera ata yɨnɨga wiꞌna gibɨnera mɨꞌ sahwaraavɨ.

13Yuya dazara kuna dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ mena baleꞌ. Sahwara Kwaakevakɨ mwaalesagaaꞌ nawɨꞌnya daza sɨnnawɨ Gotɨyai sahwaraavɨ yune naanga nebulyaꞌna dake maaretara mɨꞌ. Aawa. Sahwara nawɨꞌnya daza menya saamɨnyaba kuna daaꞌdɨvɨꞌ sahɨnɨ tɨnna wangadɨvɨꞌ yɨlaaya yeꞌ. Yɨ kuꞌmaayaba dara jalɨkurakeꞌ “Nemɨ Kwaaka dathavakɨ mwaaihoina aꞌmwe anga pɨwɨdaasarabɨsaine. Nemɨ angavaayaina maalɨkegaaꞌ Kwaaka dathavakɨ bamwaaiho.” 14Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwera yagaala sasare saꞌ dadɨvɨsara dara neyɨbwarɨdaakweꞌ “Nennya kwaaka Gotɨyai nenɨmaangei mwaaideva nebulyaꞌna bɨramaraana!” 15Pɨrɨꞌ daresɨ. Anga dazaba sɨnnawɨ yagalyaꞌmaveva besaba kumɨre sɨmunyavɨ kuna warajɨ kwajɨ sahwara ayɨna wɨyaꞌnera yɨ tusaꞌ kɨnɨnnakera kamwaaibɨthɨka! 16Pɨrɨꞌ daresɨ. Kumɨre sɨmunyavɨ kwaaka pɨbanna yɨ saꞌ kumɨre abwaibwalaasavɨ wavɨlavaka yɨ tewaanya nawɨꞌnyaangevɨna tewaanya wɨvuꞌnakesɨ. Saꞌ yɨ yune Sɨgunyabanna. Sarevɨ aꞌmwe dazarera dara desaꞌna “Gɨmɨ nemɨre Gotɨyaigɨnyɨ,” Gotɨyarɨ yɨlaaya wigaidɨvɨsalyɨ. Gotɨyarɨ sahwaraavɨna wagɨla muvwaꞌnyakelyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sai anga naanga pɨba aꞌmwe dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨta dazara mwaaibɨꞌdeva mena yovɨrawakakere.

17Sɨnnawɨ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yaamɨjɨ yɨjɨwaalakegaaꞌ sara kudaꞌ yɨ Evɨraamɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌda “Nɨnnya Aazakɨmɨ tamirayaꞌnerɨ Gotɨyarɨna wɨjaavɨma!” dakelyɨ. Gotɨyai sahwarɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨdakei sahwai kaimɨraaya gave pwainanya dazarɨ tamirasaꞌnei sara daka yakelyɨ. 18Yɨ kaimɨraaya dazai Aazakɨmɨna Gotɨyai Evɨraamɨmɨ wɨdaꞌ “Yɨta yune Aazakɨmɨre savaaꞌna gɨmɨre yɨta savaaꞌ yaya maapɨꞌdere.” 19Evɨraamɨ dara yawɨraka “Nyɨbwaalɨꞌ mena kabalojɨ baaꞌnana! Gotɨyai ayahi yɨnɨga wiꞌna yɨdɨkaavannelyɨ.” Sarevɨdaaꞌnyɨ keꞌbaꞌna yagaalyaꞌ dazaꞌna sasareꞌ nemɨ yɨnɨga daanneine “Evɨraamɨ gannya kaimɨraayarɨ ayahi maaraꞌ kaviꞌnɨnnyavɨdaasaibɨsarɨ.” 20Aazakɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sara yadevɨ sahwai Jaikopɨjɨ Yɨzolyɨ saraarɨ yagaala tewaanya naanga yanga yaꞌneꞌ wɨdakelyɨ. Yɨ yagaala dazavɨ sahwai sahwaraarɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnyaꞌnenna dakelyɨ. 21Jaikopɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sara yadevɨ yɨ gamɨ balyaꞌne kɨbawegaaꞌ Jozepɨyare aꞌmwakaimɨraayaraarɨna Gotɨyai tewaanya naanga yanga yɨmaꞌnaabyaꞌne yagaala wɨdaꞌ. Yɨ sai yadisarɨkɨ yademavemwaaina yaka Gotɨyarɨ yɨlaaya yakelyɨ. 22Jozepɨyai Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sara yadevɨ yɨ yɨrɨka gamɨ balya yaꞌnegaaꞌne yagaala dakaꞌ. Yɨ dɨvina Yɨzɨrelɨyara Yɨzɨpɨ yagalyaꞌmavapɨri wɨpɨꞌdehaaꞌ gamɨre yagɨnyarɨꞌ kwaaka Gotɨyai wɨjaavadevɨna makabapi lɨkirakyaꞌna sahwaraavɨ wɨdaꞌ.

23Mozɨzare ganɨmaangeyoi Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdisawaalyɨ. Sara yadisavɨ ganaangeꞌ Mozɨzarɨ mudanga kyaꞌ yɨ sawaai kaimɨraaya tewaanya nawɨꞌnyarɨ wanganna yagɨlyaꞌnajɨ kingɨyare yagaala dakɨnɨkeꞌna sawaai lɨka myagɨlyaꞌnajɨ lawe dɨkaai dɨꞌnannela dahɨla sahwarɨ lɨka yulyakɨna yagɨlyawaalyɨ. 24Mozɨzai Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sara yadevɨ dɨvidaaꞌnyɨ sai naanga mena yɨmaꞌnaka “Aala!” daꞌ. “ ‘Sahwai Yɨzɨpɨ maremwaaidei Peroyare garaavaanga savɨrelyɨra,’ nanyɨdɨpɨka! Peroyare dɨragɨnyaꞌ maaryaꞌneinyɨ mɨka! ‘Aala!’ dɨwa.” Sara dakelyɨ. 25Gamɨ sai “Gotɨyarerajɨ taangeꞌ yeꞌmwannamaarɨma!” daka kayaaꞌnanya savɨre sabwi mɨdɨnyaꞌne maalɨkegaaꞌne wabahɨlaaka bɨramaaryaꞌna “Aala! Sara yɨwɨjaꞌ naangegaaꞌ savɨre wagɨla nanyɨvwaꞌnadɨka!” daꞌ. 26Sai sara yawɨraka nabaai sai Kɨraazɨtɨyarɨ bɨrala wɨdɨpɨꞌdevaaibɨꞌ wagɨla maaryaꞌneꞌ dazaꞌ yɨ gɨlyɨvɨta nɨgwɨlalaaka Yɨzɨpɨ mwaalyaraavɨrengɨ nebulyaꞌna wavɨlaꞌdesɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ Gotɨyai sahwarɨ wɨjaayaꞌne tɨvɨkɨta nawɨꞌnyaꞌ yuyagaaꞌneꞌ yawɨranganakeꞌnanyɨ. 27Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdevɨ yɨ sai dɨkaavaka Yɨzɨpɨ yagalyaꞌmavaꞌ. Sai kingɨya dazare sɨnna tɨka wɨdavakeꞌna lɨka myaka yagalyaꞌmavaꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmweina Gotɨyarɨ tɨnnyalyɨ wangadaanyaina mɨꞌ. Kɨrɨꞌ Mozɨzai Gotɨyarɨ tɨnna wanganyaꞌbɨꞌ yakevɨna sai dɨragɨnna mwaalakelyɨ. 28Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdevɨ Pariꞌmaꞌmunneꞌ yɨmavɨdaakwaꞌ. Ejelɨya tamakadei Yɨzɨrelɨyainaavɨre sɨraangeraayaba gidɨkusabanna nabathɨkajɨ, Mozɨzare yagaala mɨdɨneva sipɨzipɨyare taweꞌ kaadihɨsavɨ yɨrɨkuresaꞌnanyɨ. 29Yɨzɨrelɨyara Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsavɨ yɨ Saalaalya Wayaakevɨ kwaaka yaalɨkɨryavakɨ wɨlaaweꞌ. Nabaai Yɨzɨpɨyara sahɨrɨvɨ yaamɨjɨ sara yesaꞌ yɨ aalyaꞌ maramina kwiaꞌ mena balɨna yeꞌ. 30Yɨzɨrelɨyara Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsavɨ sikurɨka Jerikonyavɨ yɨrɨka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya gazarɨsarɨꞌ wavɨlavakegaaꞌ kaanya gɨꞌmaveꞌ. Yɨ sara kyeꞌ sikurɨkeꞌ walaꞌna yakesɨ. 31Rayaaꞌ sɨnnawɨ yaasɨwaꞌ yamaryadeꞌ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdevɨ aꞌmwe pwaraarɨ gaimwagaꞌ. Saraai Yɨzɨrelɨyaraavɨne dameraai angeba Jerikona badiꞌ kutɨnna byadaakɨlyɨyaraarɨ. Sarevɨ yɨ saꞌ aꞌmwe Gotɨyarɨ galazekɨvalesarajɨ kayaaka myeꞌmwannayɨnyaꞌ.

32Kɨrɨꞌ dahaaꞌ nɨmɨ ayahi be yagaala jeꞌmwagɨjɨwana? Aawa. Dahaaꞌ yɨnɨgehaaꞌ mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ yagaaikɨwɨnya dɨwɨneꞌ Gɨthɨyonɨnna, yɨ Baraakɨnajɨ yɨ Saamɨzonɨmɨnajɨ yɨ Jepɨtaazarɨnajɨ yɨ Devitɨjɨ Saamyɨwelɨjɨ saraarɨnajɨ yɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨnajɨ. 33Aꞌmwe dazara Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsare. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ pwara malyavɨ wavɨlaꞌdɨvɨꞌ kingɨya pwaraavɨre kwalaalyaraavɨ aamiyaraavɨ walamarakadɨvɨsare. Pwara tewaanya yɨdaꞌmaraangebwina yadɨvɨsare. Pwara Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna dake maaresare. Pwara kavɨjɨlɨka laayonɨyaraavɨre maangengɨ galabuꞌmwanna yeꞌ. 34Pwara dɨka naangeꞌ kyɨdaꞌ yɨgaapalesare. Pwara lɨkaanya wodɨvɨꞌ kwaariꞌmasɨramɨnya maramakyaꞌ. Pwara arakɨjara mwaaleva yɨ dɨvidaaꞌnyɨ dɨragɨnya maareꞌ. Pwara malyavɨ aꞌmwe dɨragɨnaangera nebulyaꞌna yɨmaꞌneꞌ. Yɨ sahwara menyaraavɨre aawɨlata naangeraavɨ mɨjamakwaweꞌ. 35Aꞌmwe Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsangɨ. Kumɨre mena bainɨkera ayɨna kidɨkaavaꞌ sahɨnɨ ayɨna maareꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwara kalavuzavɨ mwaaidapi yɨkamaangera kumɨre kɨlaakejɨꞌ kayaaka nebulyaꞌna yɨgalakeꞌ kumɨre yune balyaꞌnegaaꞌna. Sahwara Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjaavɨpɨjɨ kwajɨ yɨ nabaai yɨkamaangera sahwaraavɨ makwaasɨna kyɨpɨdɨka! Kwipɨdɨka! Kɨrɨꞌ sahwara yɨkamaangeraavɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnetara mɨꞌ. Aawa. Sahwara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Kaviꞌnɨnnyavɨ Gotɨyai neyɨdɨkaavadeinera. Yɨ gaala nawɨꞌnyaangeꞌ yuyagaaꞌneꞌ maraadeinera,” dɨragɨnyara baleꞌ. 36Pwara taanga maarɨna yeꞌ. Yɨkamaangera sahwaraavɨ yagaaibɨraizɨka wiadaapi, mala dɨka wɨgɨdaꞌdɨvɨꞌ senɨyabarajɨ wɨla galyɨrakadɨvɨꞌ yɨ kalavuzavɨ wɨmwaaihɨna yadɨvɨsare. 37Yɨkamaangera pwaraavɨ sɨlyajɨ lɨwakɨna. Pwaraavɨ kisɨkisɨlyasɨ yune woripuꞌna. Pwaraavɨ kwaariꞌmasɨramɨnyasɨ dabaina kyeꞌ baleꞌ. Pwaraavɨre kɨlaakejɨkɨne yuya sanna wɨmudaasakera kɨlaaka sipɨzipɨyangɨrejɨ memeyangɨrejɨ kumɨre kwaabɨhannya yɨraꞌneꞌ. Yeva kaanya yamaryeꞌ. Pwaraavɨ taanga wɨjaavesare. Pwaraavɨ wana kayaaꞌnanya wiadɨvɨsare. 38Sarevɨ yɨ kaanya yɨwɨnamaꞌna kwaakevɨ aꞌmwera maayabajɨ mugunyangɨjɨ lɨka yulyaꞌna yadɨvɨkɨ. Yɨ sɨlyangɨya lɨnnyangɨjɨ yɨ kwaakevɨ yɨrorɨlyangɨjɨ wɨlamwaaleꞌ. Sarera tewaanyarera. Aꞌmwe dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨta dazara sahwaraavɨ tɨnnyawɨ mwaalyaꞌnera aꞌmwe Kwaakevakɨyara yɨnɨga wiꞌna yɨpɨnera mɨꞌ.

39Aꞌmwe yuya dazara Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsaraavɨna Gotɨyai daꞌ “Sahwara yɨ nawɨꞌnyarera.” Kɨrɨꞌ nawɨꞌnya dazaꞌ sɨnnawɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna dake maaretara mɨꞌ. 40Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyai yawɨta pɨrɨꞌ yawɨta sɨnnawɨnyavɨ wavɨlavɨkeꞌ nemɨnyɨneꞌ yovɨrawakaꞌ. Sɨnnawɨnyara yɨbwaramakwaanyaꞌ nemɨnyɨ yaꞌnera yɨnɨga wiꞌna waanyaꞌnera mɨꞌ. Aawa. Nemɨ sahwarajɨ yuyagaaꞌne yune nebulyaꞌnanyainaavɨ nebulyaꞌna yavadaꞌgalanemwaaihadeinera.

Copyright information for `BYR