Hebrews 12

Nemɨ Jizaazarɨ nayaa yawɨrangadaa sahwarɨ dɨragɨnna lɨmwagaraadeꞌnesɨ.

1Dathazarevɨdaaꞌnyɨ dara yaana! Aꞌmwe sɨnnawɨnya dazara gɨhɨpaledaaveva nemɨnyawɨ yɨraayanga naangeꞌbɨsara dɨragɨnna lɨmwagasabwi neyɨbwarɨdaakweꞌ nemɨnyɨ. Yɨ yuya taanginaanga gazasasɨ yuya kayaaꞌnanya nemɨwɨꞌnɨka gazasasɨ nemɨ nayaa yagalyaꞌmavaana! Yɨ nemɨre sɨmunyaꞌ nayaa dɨragɨnya yɨvaimwadaa Gotɨyai nemɨ kaanyaveꞌna yaꞌneꞌ dahɨlakakeꞌ gavamarasɨꞌnyɨkaanya dazaꞌ kaanyaveꞌna dɨragɨnna yaana! 2Sara yadaa nemɨre tɨnnyai nayaa banganaraa Jizaazarɨ! Sai nemɨre dɨragɨnna lɨmwangevɨ aaya kaavɨlyai yɨ dɨvi nabaai sai lɨmwanga savɨ yunebanna nebulyaꞌna yadelyɨ. Sahwai yɨlaayaꞌ dahɨlakɨnɨkeꞌ dɨvi maaryaꞌneꞌna sɨmunya yawɨꞌda dɨragɨnya mwaalaka yɨsavɨri tamarɨmwesavɨne daangeꞌ maaraka balakelyɨ. Aꞌmwera yɨta yovihɨrarannɨkevɨ balyaꞌna wagɨla naanga wɨvwaꞌnadeꞌ kɨrɨꞌ sahwai “Gesɨra,” yawɨraka balya savɨ yakelyɨ. Sarei dahaaꞌ naangeba Gotɨyare maremwaaidere namwaalyɨsavɨ aangasɨmagɨ mwaalɨꞌ. 3Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsara yɨkamaanga kayaaꞌna yesare Jizaazarɨ. Kɨrɨꞌ sai kuna dɨragɨnna mwaalaꞌ. Sasareꞌna nayaa jawɨrila! Sarɨmɨre kuryaraavɨ maaꞌna nayɨhinadɨka! Sarɨmɨre sɨmunyavɨ maalɨka nayɨhimaꞌnadɨka! 4Aꞌmwera sarɨmɨre lɨmwangebwi walamarakyaꞌna kayaaꞌna yɨhyadɨvɨꞌ mala tannadɨvɨtabaaibɨꞌ sarɨmɨ dɨragɨnna mwaaihaꞌ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ dazavɨ sarɨmɨre taweꞌ mwalaabi yɨwaꞌ. Mabalyɨ yɨwaaꞌ. 5Yagaala Gotɨyai sarɨmɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnya yɨvaimwangeꞌna yɨhɨthakeꞌ ganɨmaangei gawaalɨvaangeraavɨ wɨdakabaaibɨsaꞌ navɨka mena dahayɨvanɨgaꞌ! Dara dɨnɨkesɨ.

Nyɨbwaalɨꞌ, Naangei gɨmɨnyɨ yavadaꞌgala yaꞌneꞌna
Pɨbura gyazaꞌ dazaꞌna “Yaasɨwaꞌnanyasɨra,” myawɨꞌdɨnna!
Taanginya gɨzaavajaꞌ gɨmɨre sɨmunyavɨ maalɨka magimaꞌnanna!
6Sareꞌ darevɨnyɨ. Naangei aꞌmwe pwarɨna kuvuꞌnojɨ
Yɨ nabaai sai gamɨre sabwi yavadaꞌgaidelyɨ.
Sai gawaalɨvaanga gazarɨzarɨ “Nɨmɨreigɨnyɨ,” wɨdamaarojɨ
Nabaai sai yɨsarɨꞌ kɨrɨsɨ dɨka lɨꞌbwaradelyɨ.
7Gotɨyai yɨhyavadaꞌgalyaꞌneihi nayaa dɨragɨnya mwaaidɨvɨꞌ dɨvaihanaryɨla! Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yɨhyaja sabwi yɨ gamɨre gawaalɨvaangeihɨrɨnyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kaimɨraayai mwaaidɨꞌnyɨ gannya ganɨmaangei nayaa myavadaꞌgalyadei bewalaka! 8Aawa. Yuya kuvɨnɨmaanga nawɨꞌnya sara kunnya kaimɨraaya yuyaraavɨ nayaa yavadaꞌgaidɨvɨsare. Nabaai Nɨmwai gamɨre kaimɨraaya yuya pwaraavɨ yavadaꞌgaide kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ yavadaꞌgala mayɨhyajaꞌ yɨ gamɨre kaimɨraaya nebulyaꞌnanyaihi mɨꞌ. Sarɨmɨ yaasɨwaꞌ sɨgɨpwakɨsamɨlɨꞌbɨsaihɨlyɨ. 9Sarɨmɨ dazaꞌ kɨrɨꞌnajɨ nayaa jawɨrila! Nennya nenɨmaanga Kwaakevakɨyara sahwara nayaa yavadaꞌgala neyadɨvɨkɨ. Yɨ nemɨ kumɨnne yaya munyaba makidaanyɨ. Yɨ dareꞌ yune naanga wavɨlavɨkeꞌ midaaka! Nemɨ kuryaraavɨ Ganɨmaangerɨ kwaaka dalaangewɨ nayaa kuna wɨlaꞌnaraana! Yɨ nemɨ gaalyaꞌ maraadeine. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Nennya nenɨmaanga Kwaakevakɨyara kumɨre yɨnɨge saburɨna nemɨre sabwina yune maalɨkegaaꞌna neyavadaꞌgaidɨvɨkɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyai sai nemɨnyɨ neyavadaꞌgaideꞌ yɨ nemɨnyɨ nebulyaꞌna negaimwagyaꞌnesɨ. Yɨ nemɨ gamɨre nawɨꞌnya tewaanaanga sabwi maraadeꞌnanyɨ. Yɨ gamɨbɨꞌ yɨmaꞌnaadeꞌnanyɨ. 11Pɨrɨꞌ daresɨ. Nɨmwai nemɨnyɨ yavadaꞌgala neyaꞌnei taanginya nejaavanɨkeꞌ yɨ dazagaaꞌ nemɨ yɨlaaya myadaanyɨ. Aawa. Nemɨre sɨmunyaꞌ yune taangeꞌna yɨbwakɨdaanyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Sai nemɨnyɨ mena neyavadaꞌgalojɨ yɨ dɨvi nawɨꞌnya tewaanya dara yɨmaꞌnadengɨ. Nemɨ tewaanya yɨdaꞌmaraangebulyɨyaina yɨmaꞌnadaanyaine. Yɨ nemɨre sɨmunyaꞌ kwaamuꞌna waradesɨ.

12Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nabaai sarɨmɨre asɨra dɨragɨnya maaya sɨra yaasɨwaꞌ tɨmunadaaꞌna nyadɨka! Sarɨmɨ wɨrɨlya yagɨnya nayaa wɨdɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyare wawɨnya kuna jɨla! Yɨ nabaai kwannyaꞌ mena baryaꞌbɨꞌ warɨka kɨrɨꞌ dɨragɨnna nayaa dɨthaayɨla! 13Sarɨmɨ kaanya sarɨmɨre sɨvɨlyajɨ nayaa yɨdaꞌna jamarila! Sɨvɨla pimagɨnyi kayaaꞌnanyi yɨrota yunebanna yuya yakabaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨdaaꞌnya dɨragɨnya maayai Gotɨyarɨ nyagalyaꞌmavadɨka! Aawa. Sai yɨ tewaanya ayɨna nawɨꞌnya yavadaꞌgalayɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. 14Sarɨmɨ aꞌmwe yuya kwaraavɨjɨ munyɨꞌ kwaamuꞌnanya saburɨ mɨdɨnyaꞌna jɨla! Nawɨꞌnyabwi gɨrɨkitaꞌnanya maayaburɨ dɨmɨdɨnyɨla! Aꞌmwei nawɨꞌnya sabwi maayai yɨ sai Naangerɨ wanganadei mɨꞌ. 15Sarɨmɨ nayaa dɨvadaꞌgalemwaalyɨla! Neyaꞌmwe pwai walaraawojɨ Gotɨyare yanga gaimwanga sabwi nyagalyaꞌmavadɨka! Nabaai kayaaꞌnanya neyaꞌmwe pwai sarɨmɨnyɨdaaꞌnyare sɨmunyavɨ yɨmaꞌnaabozɨ kayaaꞌnanya sa yɨ sai yɨsarɨ yɨsɨla yɨrɨka yade yɨꞌnadevaaibɨꞌ nyadɨka! Yɨ sarevɨ sarɨmɨnyɨ taanga yɨhɨzaavajaꞌ yɨ sarɨmɨnyɨ Gotɨyare tɨnnyarɨ gɨrɨkitaꞌnanya nayɨhyadɨꞌ! 16Yɨ Yɨzoi yaasɨwaꞌ pɨnamaryabwi mɨdɨda sai yakabaaibɨꞌ sarɨmɨjɨya pwai Gotɨyarɨ buleꞌna nujaavadɨꞌ! Yɨzoi sɨraangei mwaalaka kɨrɨꞌ wapaaya yune gave pɨgaaꞌna yaasaꞌneꞌ sɨraangerebwina yakabaaibɨꞌ Gotɨyarebadaaꞌnyabwi wasɨꞌnakelyɨ. 17Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ mena yawɨꞌmanɨgaꞌ. Dɨvidaaꞌnyɨ sai “Dɨragɨnya dazabwi ayɨna maarɨma!” daka yake, kɨrɨꞌ Gotɨyai daꞌ “Aawana.” Yɨzoi sai dɨragɨnyaꞌ maaryaꞌna kɨnna kwalaalya daꞌ. Kɨrɨꞌ sɨmunya ayɨna yawɨramaaryaꞌneꞌ gamɨnne tusaꞌ pɨrɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla! Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dɨragɨnna dɨlɨmwagarila!

18Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyaryawɨnna sarɨmɨ biꞌmaꞌmanɨgasagaaꞌ Yɨzɨrelɨyara yetabaaibɨꞌ mivanɨgaꞌ. Yɨ sahwara Mugunya Saainaaya aꞌmwera asaꞌ yɨnɨga wiꞌna dathɨwanga yɨpɨnevɨ nabaai mugunya dɨka naangeyaba biꞌmaveꞌ. Yɨ sagaaꞌ wana sawɨsasɨ wana jɨhɨnyaanga nebulyaꞌnanyasɨ jɨnnadaaꞌnyɨ yɨ yɨhuta gwavaaigwavaalyaꞌ yadaaꞌnyɨ 19yɨ Gotɨyare gwareꞌ naangaveꞌna makuꞌna, yɨ Gotɨyare maangwɨraayaꞌ yagaalyangɨ wɨdake wɨꞌnyɨna. Yagaala sa kadɨka wɨꞌneva lɨka naanga yeva Mozɨzarɨ dɨragɨnna dara wɨdeꞌ “Yagaala dazanna nemɨ kadɨka ayahi muꞌnaannera! Nabalaadɨka!” 20Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai yagaala saꞌ dara dakaꞌ “Aꞌmwe pwai asaꞌ wakojɨ mugunya dazavɨ ata lɨmwagazaꞌ sɨla nayaa dɨlɨwakyɨla! Nabaai bulɨmakaawoya pwai sipɨzipɨya kwai yajaꞌ avaala sasaresɨ.” Yɨ yagaala dazaꞌ sahwara lɨka naanga nebulyaꞌna yeꞌ. 21Nabaai Mozɨzai kwalyɨ yuya daza tɨnna wanganaka daꞌ “Weꞌ! Nɨmɨ lɨka naanga yadɨ bɨꞌbɨta kayaaꞌna yɨwaainɨwa.” Dazagaaꞌ sahwara sara yeꞌ. 22Sarɨmɨ sasarengɨ miꞌmayɨvanɨgaꞌ. Aawa. Sarɨmɨ Sɨgunyavɨyangɨna mena yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. Yɨ Mugunya Saayonɨ, yɨ Gotɨyai gaalyavɨ aaya kaavɨlyare anga naangeꞌ mannɨkevɨ Jeruzaalemɨ Sɨgunyavɨ warɨkebanna, yɨ ejelɨyara taawɨzanɨya kwalaalyara yɨꞌbwaꞌneva yɨlaaya yemwaaihasabanna mena yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. 23Yɨ kwaiyɨꞌbwaꞌnyavɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨ, Gotɨyare kaimɨraayara sɨraangeraavɨrevɨ Gotɨyai kumɨnne yayaꞌ mena yɨdaꞌnɨkeꞌ Sɨgunyavɨ warɨkevɨyaraayawɨnna yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. Yɨ Gotɨyaryabanna aꞌmwe yuyaraavɨre maryawɨbwaryaꞌneryabanna yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. Yɨ Gotɨyarera yɨdaꞌmaraangebwi yadɨvɨꞌ balesaraavɨre kuryaraavɨ yuyagaaꞌne yune nebulyaꞌnanyaraavɨ mena yavadaꞌgalawɨmwaaihakeraayawɨnna yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. 24Yɨ Jizaazaryabanna sai yagaala nelɨmwagarɨka mudɨkevɨ yɨwagyaꞌnei aꞌmweraavɨjɨ Gotɨyarɨjɨ marirakurakeryabanna yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. Yɨ gamɨre tawevɨ aꞌmwera sarɨ tamakesaꞌ tawe saꞌ yɨrɨkuꞌnɨkeyabanna yɨꞌmaꞌmwaaꞌ. Tawe dazaꞌ yagaala nawɨꞌnya dakesɨ. Saꞌ sɨnnawɨ Aivelɨmɨre taweꞌ dakabaaibɨꞌ avaainanyaꞌna mɨꞌ. Aawa. Saꞌ Aivelɨmɨre taweꞌ wavɨlavaka yɨ nawɨꞌnyaangeꞌ dakesɨ.

25Sarɨmɨ nayaa javadaꞌgainyɨla! Aꞌmwe dazai dahaaꞌ dɨvanɨkerɨ sarɨmɨre kadɨke tɨlaꞌnarapi gamɨre yagaalyavɨna “Aala!” nadɨpɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨgaakuna Mozɨzaregaaꞌ Kwaaka dathavakɨ aꞌmweraavɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨjaavakelyɨ. Kɨrɨꞌ gamɨre yagaalyaꞌ galazekɨvala yesare. Nabaai sahwara lɨkaanya yɨnɨga wiꞌna wawetara mɨꞌ. Yɨ kumɨre wagɨlyavɨ tɨvɨkɨta yuna maareꞌ. Dahaaꞌ pwai Sɨgunyavɨ mwaalaka yɨ yagaala dɨragɨnaangeꞌ nejaavanɨꞌ. Nabaai nemɨ gamɨnyɨ buleꞌna wɨjavaajaꞌ nemɨ wagɨlyavɨre tɨvɨkɨsavɨ lɨkaanya wawaajɨ yɨnɨga wavɨlavaanneina dɨngaka! Aawa nebulyasɨ. 26Sɨnnawɨ Mugunya Saainaaya Gotɨyare maangiꞌ kadaꞌ yɨ kwaakeꞌ wɨnɨnya yakesɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ sai nemɨnyɨ yune naanga nebulyaꞌna nedɨwaꞌ “Yɨ nɨmɨ Kwaakevɨ ayahi pɨgaasɨ tɨvɨpalɨdeinyɨ. Yɨ nabaai yune Kwaakeꞌnanyaꞌna mɨꞌ. Aawa. Yɨ nɨmɨ Kwaakesɨ sɨgunyasɨ sawaarɨ tɨvɨpalɨdeinyɨ.” 27Yagaala dazaꞌ “Ayahi pɨgaasɨ,” nemɨnyɨ dara neyɨbwarɨdaakuvanɨꞌ “Yuya sɨnnawɨ Gotɨyai yavɨkaryaake yɨ dahaaꞌ sai tɨvɨpalasɨꞌnadengɨ. Yɨ daza sai marasɨꞌnadengɨ. Yɨ ayahi pɨnɨ warade mɨꞌ. ‘Yuya Sɨgunyavɨya sa marɨvɨpalasɨꞌnyɨ yɨwɨne yɨ sa warana!’ dozɨ tɨvɨpalasɨꞌnadengɨ.” 28Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ maꞌdaanya nemaremwaaideꞌ dazaꞌ marɨvɨpalasɨꞌnyɨ yannevɨna nemɨ nayaa suya suya wɨdaana! Yɨ yanga gaimwanga dazaꞌ lɨmwadaa yɨ Gotɨyarɨ wigalyaꞌneina gamɨnyɨ yɨlaaya nayaa maryaana! Gamɨnne yayaꞌ munyaba nayaa makidaa yɨ gamɨnyɨna lɨka yaana! “Sahwai Naangelyɨ. Dɨragɨnaangelyɨ,” yawɨraana! 29Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨre Gotɨyai wɨdayadaanyai dɨka naangelyɨ. Yuya kayaaꞌnanyajɨ gɨrɨkitaꞌnanyajɨ dazangɨ dɨka nasɨꞌna yadelyɨ.

Copyright information for `BYR