Hebrews 3

Jizaazai Ne Mozɨzarɨ wavɨlavɨkeꞌnesɨ.

1Nyaꞌmweihi Gotɨyare tewaanyaihi Gotɨyai Sɨgunyavɨ mwaalɨkei kwaihɨrɨjɨ jaka yɨhɨzɨvwaramaarakeihi, sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazarɨna sɨmunya nayaa dara dɨvadaꞌgalayawɨrila! Sahwai nemɨnyɨna Gotɨyai Wɨdasaabakelyɨ (Apozelɨyalyɨ). Nabaai sahwai Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangerɨ nemɨ dɨragɨnna lɨmwamanɨgolyɨ. Yɨ gamɨnne yayaꞌ jalɨkurakɨvanɨgolyɨ. 2Sahwarɨ wawɨnya dazavɨna Gotɨyai dahɨlakakei yɨ sarei Gotɨyarɨ naanga nebulyaꞌna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sɨnnawɨ Ne Mozɨzai Gotɨyare aꞌmweraavɨ (Gotɨyare angevɨyaraavɨ) yaakevɨna Gotɨyarɨ lɨmwagyaakabaaibɨꞌ sara yakelyɨ. 3Sarerɨna daꞌdarevɨnyɨ. Jizaazarɨna Gotɨyai yawɨꞌdaasɨ sai angevɨ madei mwaalɨꞌ. Ne Mozɨzai angevɨyai mwaalaꞌ. Aꞌmwei angeꞌ madɨna yaderɨne yaya naangeꞌ saꞌ yune angevɨne yaya naangevɨ wavɨlaꞌdevaaibɨꞌ Jizaazare yaya byaannaka naangeꞌ yɨnɨga wiꞌna maarakere yaya saꞌ Mozɨzare yaya naangevɨ angevɨyarɨnevɨ wavɨlaꞌdelyɨ. 4Sareꞌ darevɨnyɨ. Anga gazasaꞌ yune aꞌmwerana madɨvɨsasɨ. Kɨrɨꞌ yuyangɨjɨ yuyaraavɨjɨ yavɨkaryaakei sai Gotɨyalyɨ. Sai Mozɨzarɨjɨ Gotɨyare pwaraavɨjɨ wɨmwaaihadelyɨ. 5Mozɨzarɨneꞌ daresɨ. Sahwai Gotɨyare yuyaraavɨ (Gotɨyare angevɨyaraavɨ) wɨgaimwagyaꞌnei Gotɨyarɨ wɨdayaakei dɨragɨnna lɨmwagyaakelyɨ. Sara yada Gotɨyai dɨvi Gawaalɨvaangerɨna nejaꞌneꞌ jalɨkurakyaakeꞌnanyɨ. 6Kɨrɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨneꞌ daresɨ. Sahwai Gotɨyare Gawaalɨvaangei mwaaida Gotɨyare aꞌmweraavɨ (Gotɨyare angevɨyaraavɨ) munyaba mwaalyaꞌnei sahwaraavɨ maremwaalɨkelyɨ. Yɨ nabaai yuyagaaꞌ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dɨragɨnna lɨmwagaazaꞌ yɨ nemɨ yɨlaayasɨ yadaa Naangerɨna kuna dɨragɨnna yemwalaajaꞌ nemɨ kwainajɨ Gotɨyareina (Gotɨyare anga savɨyaina) mwaaihoina.

7Sarevɨdaaꞌnyɨ Kurya Tewaanyai dakeꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.

Dahaaꞌ Gotɨyare maangwɨraayavɨ kadɨka wɨꞌnɨpɨjaꞌ
8Sarɨmɨre sɨmunyaꞌ kaanya wana dɨragɨnna marihɨremwaaibɨna!
Ne sɨnnawɨnyara galazekɨvala nyaatabaaibɨꞌ mipɨnera!
Sahwara kayaaꞌna yaasagaaꞌ aꞌmwamaayɨmagɨ mwaaleva
Gotɨyainyɨ yaamɨjɨ dɨragɨnna yɨjɨwaala nyadɨvɨꞌ
“Navɨka mwaaladei dɨngaka!” deva nyaasare.
9Sarɨmɨre sɨryakwalaangera nyawɨranganyaꞌnera yɨjɨwaala nyaasare.
Kwarame potiyangɨ nɨmɨ yaangɨ wanganyaata kɨrɨꞌ
Nɨmɨnyɨ kayaaꞌna yaamɨjɨ yɨjɨwaala nyaasare.
10Sarevɨdaaꞌnyi davaakɨna sɨmɨlɨkeꞌ nyulyaakeꞌna
Yɨ nɨmɨ dɨragɨnna dara jaainyɨ
“Yuyagaaꞌ kumɨre sɨmunyavɨ nyagalyaꞌmaꞌdɨvɨsare.
Nɨmɨre saburɨ kaanya myamaryaꞌnera manyawɨryadɨvɨsare.”
11Sareꞌna nɨmɨnyɨ sɨmɨlɨka nyuidaaꞌnyɨyavɨ
Yagaala dɨragɨnyaꞌ dara jalɨkurakyaa
“Kwaaka kave kwaamuꞌ kujaavɨwɨdɨkeba
Sahwara kusawɨ bwibɨꞌdera mɨka!”
“Saꞌ wana naanga nebulyaꞌnanyasɨ.”
12Nyaꞌmweihi, sarevɨdaaꞌnyɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwai kwai Gotɨya gaalyaburɨ aaya kaavɨlyarɨ yagalyaꞌmasaꞌna gamɨre sɨmunyavɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna malɨmwagarya kayaaꞌnanyabwi nularadɨka! 13Aawa. Yɨrɨka gazagaasagaaꞌ, Gotɨyai kuna dɨvanɨkegaaꞌ “Dahaaka!” saꞌ kuna warɨkegaaꞌ sarɨmɨ sɨryaꞌmweraavɨre sɨmunyangɨ dɨhaaꞌbwata jɨla! Yɨ kwaasɨya wagɨlyabwi sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwarɨ kwarɨ kwaasɨ nudathɨka! Yojɨ gamɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnna narihɨremwaaihadɨka! 14Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadaa dɨragɨnyaina daavɨna yadaa yune nemɨ balaajahaaꞌna kuna dɨragɨnna lɨmwagaragwawaajaꞌ yɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ yeꞌmwannamwaaihoina yɨmaꞌnaadeinera. 15Dɨragɨnna lɨmwagaragwokwiaꞌneina Gotɨyare yagaala dɨnɨka saꞌ yawɨramaraadeꞌnanyɨ. Yɨ dara dɨnɨꞌ

“Dahaaꞌ Gotɨyare maangwɨraayaꞌ kadɨka wɨꞌnɨpɨjaꞌ
Sarɨmɨre sɨmunyaꞌ kaanya wana dɨragɨnna marihɨremwaaibɨna!
Ne sɨnnawɨnyara galazekɨvala nyaatabaaibɨꞌ mipɨnera!
‘Navɨka mwaaladei dɨngaka!’ deva nyaasare.”
16Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyare maangikɨ kadɨka wɨꞌnyaata kwara kɨrɨꞌ sahwara kayaaꞌna yɨna yadɨvɨꞌ gamɨre yagaalyaꞌ galazekɨvaina yaasara aaihwaravaavaka? Ne Mozɨzai makwiaakera Yɨzɨrelɨyara Yɨzɨpɨ saba yagalyaꞌmayaata yuyara sasare dazabwi yaasara daaka! 17Kwarame potiyangɨ (40) Gotɨyai sɨmɨlɨkeꞌ aaihwaravaavɨna wɨlyaakalaka? Aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaꞌna sahwara baidɨvɨꞌ kumɨre kɨlaakejɨꞌ aꞌmwamaayɨmagɨ bwalaraawɨna yaakera daaka! Gotɨyai sahwaraavɨna sɨnna tɨkeꞌ wɨlyaakere. 18Gotɨyai yagaala dɨragɨnyaꞌ naanga nebulyaꞌna dara jalɨkurakyaaꞌ “Kwaaka nɨmɨ kwaamuꞌ kujaavɨwɨdɨkeba sahwara kusawɨ bwibɨꞌdera mɨka!” Wana naanga nebulyaꞌnanyaꞌ sara dakyaakeꞌ aaihwaravaavɨna jaakavaꞌ? Da aꞌmwe dazara gamɨre yagaalyaꞌ galazekɨvalyaasara daaka! 19Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ dara yawɨrangamanɨgo. Kumɨ dɨragɨnna malɨmwagaryadɨvɨsaꞌnanyɨ. “Aala!” dadɨvɨsaꞌnanyɨ. Yɨ dazahɨrɨsavɨna sahwara Gotɨyare kwaamusabanna bwɨlyaatara mɨꞌ.

Copyright information for `BYR