Hebrews 4

Gotɨyare aꞌmweinaavɨna kwaamusabanna mwaalyaꞌnebwinesɨ.

1Sarevɨdaaꞌnyɨ nayaa jawɨrila! Gotɨyare yune naanga nebulyaꞌna yagaala dakɨnɨkeꞌ nemɨnyɨneꞌ kuna warɨꞌ. Yɨ sai dara dɨvanɨꞌ “Sarɨmɨnɨkuꞌ nɨmɨre kwaamusaba wibɨneihɨlyɨ.” Sareꞌ kɨrɨꞌ nemɨ lɨka dara yaana! O, Gotɨyai tɨnna nengada nemɨnyɨdaaꞌnya kwai pwarɨna dara najɨdavadɨka! “Sahwai menyawɨ yalawakada dazavɨ yɨ yɨwɨna yɨvanɨkelyɨ.” 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ aꞌmwamaayaba mwalyaasara Gotɨyare yagaala kwaamusaꞌneꞌ wɨꞌnyaatabaaibɨꞌ nemɨ yagaala tewaanya saꞌ kadɨka wɨꞌnoinera. Kɨrɨꞌ nabaai sahwara kadɨka yaasɨwaꞌ wɨꞌnyɨna yeva dɨragɨnna malɨmwagi yaaꞌ. Yagaala dazaꞌ wɨꞌneva dɨragɨnna myeꞌmwannalɨmwagaryaasare. Sarevɨ yagaala dazaꞌ sahwara kadɨka wɨꞌnesaꞌ, saꞌ yɨ sahwaraavɨ gaimwanga mwiaaꞌ. 3Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨgoina kave kwaamuꞌ mwaalyaꞌne dazaba wɨlaadeine. Yɨ sɨnnawɨ Gotɨyai malɨmwagyadɨvɨsaraavɨna dara dɨnɨkesɨ.

Sareꞌna nɨmɨnyɨ sɨmɨlɨka nyuidaaꞌnyɨyavɨ
Yagaala dɨragɨnyaꞌ dara jalɨkurakyaa
“Kwaaka kave kwaamuꞌ kujaavɨwɨdɨkeba
Sahwara kusawɨ bwibɨꞌdera mika!”
“Saꞌ wana naanga nebulyaꞌnanyasɨ.”
Sahwai sara daka kɨrɨꞌ nabaai sɨnnawɨ Gotɨyai Kwaakeꞌ mena wakyaakegaaꞌ kwaamusabwineꞌ mena dakɨnɨkesɨ. Sagaaꞌ kwaamusavɨ mwaaida nemɨnyɨna yemwaaidelyɨ.
4Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare Bukuyavɨ yɨrɨka asi ata purɨdaaꞌnyɨ daryaalyarɨkɨna dara dɨnɨꞌ “Gotɨyai gamɨre wawɨnya yuya sa mena yaka yɨrɨka asi ata purɨdaaꞌnyɨ daryaalyarɨkɨ kave kwaamuꞌ mwaalaꞌ.” 5Sɨnnawɨ miꞌna yɨhɨthɨwevɨ (3:11,4:3) Gotɨyai Yɨzɨrelɨyaraavɨna dara wɨdaꞌ

“Kwaaka kave kwaamuꞌ kujaavɨwɨdɨkeba
Sahwara kusawɨ bwibɨꞌdera mɨka!”
6Yagaala dazaꞌ “Pwara gamɨre kave kwaamuꞌ mwaalyaba wibɨꞌdere,” kuna warɨꞌ. Nabaai sɨnnawɨ yagaala tewaanyaꞌ kwaamusaburɨneꞌ wɨꞌneta sahwara yagaala saꞌ galazekɨvala yesaꞌna kusawɨ wɨletagaaꞌ mɨꞌ. 7Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ Gotɨyai yɨrɨka pɨrɨꞌ ayahi dahɨlakaꞌ. Sahwai yaya daꞌ yɨrɨka dazarɨꞌna “Dahaaka.” Sɨnnawɨnyara galazekɨvala kyeꞌ kwarame kwalaalya mena kabwawaꞌ Gotɨyai Devitɨmɨre maangikɨ yagaalyaꞌ daꞌ. Miꞌna yɨhɨthɨweꞌ dara dɨnɨꞌ

“Dahaaꞌ Gotɨyare maangwɨraayaꞌ kadɨka wɨꞌnɨpɨjaꞌ
Sarɨmɨre sɨmunyaꞌ kaanya wana dɨragɨnna marihɨremwaaibɨna!”
8Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ Jozuwaaꞌ saraavɨ kwaamuꞌ mwaalyabwi wɨjaavajɨ kwajɨ sagaaꞌdaaꞌnyɨ yɨrɨka pɨrɨꞌna Gotɨyai mujɨ kyadɨka!

9Sarevɨdaaꞌnyɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Sɨnnawɨ Gotɨyai yuya wakaka yɨrɨka ata purɨdaaꞌnyɨ daryaalyarɨkɨ kwaamuꞌ mwalyaakabaaibɨꞌ Gotɨyare aꞌmweraavɨne kave kwaamuꞌ mwaalyaꞌ kuna warɨꞌ. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei Gotɨyare kave kwaamuꞌ mwaalyaburɨ wɨlajai sai gannya wawɨnyaꞌ mena yɨꞌmwannojɨ kwaamuꞌ mwaaladelyɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyai yune gannya wawɨnyaꞌ mena yɨꞌmwannaka kave kwaamuꞌ mwalyaakabaaibɨꞌ aꞌmwe sai kwaamuꞌ mwaaladelyɨ.

11Sarevɨdaaꞌnyɨ kwaamuꞌ mwaalya dazaba kusawɨ wɨlyaꞌnevɨ nemɨ nayaa dɨragɨnna yuyanna yawɨrayaana! Yɨ kɨgaaꞌ sahwara keꞌbaꞌnanyaꞌna yetabaaibɨꞌ aꞌmwe pwai kwai galazekɨvala yaꞌne sabwi mɨdɨda yɨ sai kayaaꞌnanyaburɨ walaraawojɨ yɨ yɨwɨna nyadɨka! 12Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare yagaalyaꞌ nemɨrebwina bɨranemaaranneꞌnanyɨ. Yagaala saꞌ gaalyabwi kɨnɨnnakesɨ. Yɨ saꞌ wawɨnya dɨragɨnya yɨnɨga wiꞌna yadesɨ. Saꞌ gurɨmaanga dɨꞌbwaꞌnɨkeꞌ yɨ kwaariꞌmasɨramɨnya gurɨmaanga pimagɨnyaala gazavɨzavɨ wavɨlavɨkesɨ. Yɨ saꞌ aꞌmweraavɨ dabɨraꞌnɨgwida yune kuta keꞌmwewɨ nebulyaꞌna widesɨ. Saꞌ tɨnnyawɨ wɨlyɨꞌmaꞌda gaalyavɨjɨ kuryarɨjɨ yɨ sawaarɨ mɨdaaihɨꞌdesɨ. Yɨ saꞌ dahaalyangɨjɨ yagɨdɨlyangɨjɨ tɨnnyaba wɨlyɨꞌmaꞌda yuya sangɨ dabɨraꞌdesɨ. Yɨ saꞌ yuya sɨmunya sangɨjɨ nemɨ yaꞌnengɨjɨ yuneꞌna maryawɨbwaꞌdesɨ. 13Gotɨyai wakyaaka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ gamɨre sɨnnyɨkɨ lɨka yɨnɨga wiꞌna yulyaranneꞌ mɨꞌ. Aawa. Yuya kaanya yuya basɨnadaaꞌna yaka yɨ Gotɨyarɨ tɨnnyarɨ wana kuꞌmaayaba warɨkengɨ. Yɨ Gotɨyai yune sahwaina nemɨ yadaanya sabwi maryawɨbwaradengɨra. Nemɨnyɨ Gotɨyai yagaainakelyɨra.

Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei kɨnɨnnakeina dɨragɨnna jalɨkurakaanneꞌnesɨ.

14Sarevɨdaaꞌnyɨ dara yaana! Nemɨre Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangaangei Sɨgunyavɨ keꞌmwewɨnyavɨ Gotɨyaryabanna yɨlayɨꞌmavakei sai Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangei kɨnɨnnakeina mwaaihovɨ yɨ nemɨ sahwarɨne jalɨkurakyabwi nayaa dɨragɨnna lɨmwagaraana! 15Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ saina wagɨlyavɨ walamarakyaꞌneina dɨragɨnya maayaine. Nemɨre wɨrɨsangɨna Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei yawɨꞌdaaꞌnyɨ nemɨnyɨna kale mwi yannei mɨꞌ. Aawa. Yuya yɨjɨwaala sa nemɨnyɨ neyɨmaꞌnadevaaibɨꞌ yuya daza gamɨ kwarɨ yɨjɨwaala yaꞌne mena yɨmaꞌnakengɨ. Sare kɨrɨꞌ sahwai wagɨlya myakelyɨ. Sarei nemɨnyɨna yɨbwakɨdevɨna neyɨvaimwagannelyɨ. 16Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ lɨka myadaa Gotɨyaryawɨ gamɨre kingɨnamwaalyɨsavɨna gaimakunna wɨlaana! Sahwai yɨ yanga gaimwangebwi kɨnɨnnakelyɨ. Nemɨ gamɨre kale gaimwangebwi maaryaꞌneina nabaai taanginya neyɨmaꞌnadaaworiyagaaꞌ gamɨre yanga gaimwangebwi nemɨnyɨ neyaꞌneina sahwaryawɨnna wawaana!

Copyright information for `BYR