Hebrews 5

1Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naanga gazarɨzarɨ dahɨlakyabwi saꞌ daresɨ. Gotɨyai aꞌmweraayawɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwarɨ dahɨlakada Gotɨyare wawɨnyangɨnei wɨmwaaihadelyɨ. Gotɨyareraavɨ gaimwagyaꞌnei Gotɨyaryaba sahwaraavɨna marewɨdadelyɨ. Yɨ sahwai Gotɨyarɨ yanga dala pɨnɨnna pɨnɨnna wɨjaayaꞌnejɨ wagɨla marasɨꞌnyaꞌneꞌna Gotɨyarɨne tamiravawɨjaayaꞌnejɨ wawɨnya kɨnɨnnakelyɨ. 2Gamɨ sai pɨburaavɨna dɨragɨnya maayai mwaaidevɨna aꞌmwe sɨmunya maayara Gotɨyare tusavɨ yagalyaꞌmaꞌdɨvɨsaraavɨna yɨbwakɨda kave yɨnɨga wiꞌna bwiwanna wɨdannelyɨ. 3Sahwai yune dɨragɨnyai mamwaalyadevɨ aꞌmweraavɨre wagɨlya marasɨꞌnyaꞌnei Gotɨyarɨ tamiravawɨjaavadevaaibɨꞌ gamɨ kwarɨnajɨ tamiravawɨjaayaꞌne tɨvɨkɨta warɨꞌ. 4Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangere wawɨnya dazaꞌ yaya naangeꞌ kɨnɨnnakesɨ. Aꞌmwe aane pwai kwai yune gamɨre saburɨdaasɨ wawɨnya dazaꞌ maaꞌdei mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai Ne Eronɨmɨ Yɨraꞌde Naanga sɨnnawɨnyarɨ jaka wɨjaakabaaibɨꞌ aꞌmwe sarɨ jaka wɨdadaasɨyagaaꞌ sahwai wawɨnya dazaꞌ lɨmwadelyɨ. 5Sarebaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai kwalyɨ sarelyɨ. Sahwai byaannyavɨ yune gamɨnne yayaꞌna munyaba mamakɨlyada Yɨraꞌde Naangei yɨmaꞌnakai mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai gamɨ sai sahwarɨ wawɨnya dazaꞌ yaꞌnerɨ dahɨlakakelyɨ. Sarevɨna sahwarɨ dara wɨdaꞌ

“Gɨmɨ nɨmɨnyɨ Nyɨbwaalɨvaangeigɨnyɨra.
Dahaaꞌ Gɨmaamaangeinyɨ gɨmwaaihɨweigɨnyɨ.”
6Nabaai sabaaibɨꞌ pimagɨnyavɨ dara daꞌ

“Yɨraꞌdɨnya yuyagaaꞌ yuyagaaꞌneigɨnyɨ.
Melɨkɨzathekɨmɨvaavɨrebwina avaainanyaigɨnyɨ gɨmwaaihɨweigɨnyɨ.”
7Kɨgaaꞌ Jizaazai Kwaakevakɨna kɨlaaꞌnakei mwaalakegaaꞌ sahwai Gotɨyarɨ wɨdada yɨdaanganakelyɨ. Yɨ sahwai jaka naangesɨ kɨdaraalyajɨ Gotɨyai balyavɨ yɨnɨga wiꞌna maarannerɨ wɨdakelyɨ. Sahwai gannyabwi kwaakewɨ marulawakada yɨ Gotɨyarɨ dalaangewɨ wɨlaꞌnaꞌda sarevɨ yɨ Gotɨyai gamɨre yagaala wɨdakevɨ kadɨka wɨꞌnakelyɨ. 8Sahwai Gotɨyare Gawaalɨvaangei kwai kɨrɨꞌ sahwai daangeꞌ maarakevɨ Gotɨyarɨ mɨdɨnyaꞌna sasare sabwina gamɨre sɨmunyavɨ nebulyaꞌna yɨwɨryakelyɨ. 9Dazaꞌ yɨ Gotɨyarɨne yune nebulyaꞌnanyarɨ marimaꞌnaꞌ. Sarevɨ sahwai aꞌmwe yuyara gamɨnyɨ mɨdɨdɨvɨsaraavɨ yuyagaaꞌna wɨvadaihasamaarannelyɨ. 10Yɨ Gotɨyai sahwarɨ dahɨlakaka dɨragɨnna wɨdaꞌ “ ‘Gɨmɨ Mubɨthɨka Yɨraꞌdɨnya Naangeigɨ,’ gɨthɨwa! Melɨkɨzathekɨmɨvaavɨ avaainanyaigɨnyɨra.”

11Melɨkɨzathekɨ keꞌbaꞌnanyarɨne yagaala kwalaalya warɨꞌ. Yɨ nemɨ sanna yɨhɨthaatheꞌnanyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ sarɨmɨre sɨmunya kaanya tihɨꞌnɨka yɨ sɨmunya yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yawɨrarɨlaaya myaihɨlyɨ. Sarevɨ sarɨmɨnyɨ yɨbwarɨdaakwiaꞌne yagaala dazavɨre aaya kaavɨlyavɨ yɨ nemɨ yagɨyagɨ wawɨnyaꞌ kɨnɨnnakeine. 12Sareꞌ daresɨ. Kɨgaakuna Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagesaihɨlyɨ. Yɨrɨkerɨꞌ sarɨmɨ wɨjɨwaakyaihi mwaalyaꞌna yɨnɨga wiꞌna yɨwaaꞌ. Kɨrɨꞌ aawa. Yɨ aꞌmwei pwai sarɨmɨnyɨ mudɨꞌnanya aaya kaavɨla Gotɨyare yagaalyaꞌ ayahi nayaa yɨhɨzɨwaakyaꞌnerɨna sarɨmɨnyɨ sɨmunyaꞌna tuta yɨhɨmudaasɨvanɨꞌ. Yɨ bwaranyai yune aamunyaꞌ maaryaꞌnerɨ wɨmudaasadevaaibɨꞌ mudɨꞌnanyanna yɨhɨmudaasɨvanɨꞌ. Aꞌmwera wapaaya dɨragɨnya nyaꞌneraavɨ wɨmudaasadevaaibɨꞌ sarɨmɨ yagaala naangenna yɨnɨga wiꞌna wɨꞌnamaapɨneihi mɨꞌ. 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Gazaizai mudɨꞌnanyanna kuna yaamɨjɨ yawɨꞌdei sɨmunya yɨdaꞌmaraangebwina nayaa yawɨꞌdei mɨꞌ. Yɨ bwaranyai yune aamunyaꞌ nadevaaibɨsaꞌnanyɨ. 14Nabaai kɨrɨꞌ wapaaya dɨragɨnya aꞌmwe naangera nadɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyarɨne aayanna aꞌmwe sɨduꞌnakeraavɨnengɨra. Sahwara nawɨꞌnyanna yadɨvɨsare. Aꞌmwe sasarera yɨ kwalaalyagaaꞌ kunnya sɨmunyangɨ yɨwɨrinya yadɨvɨsare. Yɨ sahwara nawɨꞌnyabulyɨ kayaaꞌnanyabulyɨ mena wiꞌna maryawɨbwaryaꞌnera kuna nayaa yadɨvɨꞌ yɨwɨrinya yadɨvɨsare. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ aawa.

Copyright information for `BYR