Hebrews 6

1Kaimɨraayarabɨsaihi kuna namwaaibɨthɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yune yagaala mudɨꞌnanya sasare savɨna mamwalaanna! Aawa. Nemɨ kuna wawaajɨ aꞌmwe naanga mena yɨnɨkerabɨꞌ yagaala naangebwina daana! Yɨ kwalaalyagaaꞌ nemɨ angevɨne lɨkɨla ayɨna, ayɨna yadaanyabaaibɨꞌ yagaala yune mudɨꞌnanyanna madaanna! Mudɨꞌnanya darengɨ. Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi balyaꞌbɨsabwina yagalyaꞌmayaꞌnera sɨmunya mudɨka nayaa yawɨramaapɨka! Yɨ sara yapɨjɨ Gotɨyarɨ nayaa lɨmwabɨka! 2Nabaai pwara sahwaraavɨ dara wiwɨripɨka! Yɨ aalya yɨnyaꞌne dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya nayaa yawɨbwapɨꞌdeꞌnanyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨ wɨlyaꞌnesɨ Kurya Tewaanyarɨ maaryaꞌnesɨ sahwaraavɨ ata dathɨwabɨꞌdeꞌnanyɨ. Yɨ Gotɨyai aꞌmwe yuya bainɨkeraavɨ ayɨna yɨdɨkaavadeꞌnanyɨ. Yɨ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maryawɨbwarojɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne tɨvɨkɨsabwi wɨjaavadeꞌnanyɨ. Sara wiwɨripɨꞌdesɨ. 3Nabaai Gotɨyai “Ya!” dazaꞌ yɨ nemɨ mudɨꞌnanya sasarenna mujɨ yawaajɨ naangenna yɨhɨthaana!

4Sareꞌ darevɨnyɨ. Jizaazarɨna nayaa jawɨranganyɨla! Aꞌmwera Kɨraazɨtɨyarɨne buleꞌna wɨjaavɨpɨjaꞌ sahwara sɨmunya mudɨkeꞌ maaryaꞌneraavɨ yɨnɨga wiꞌna ayɨna gara wɨmwaihaanneraavaka! Sahwara pɨgaaꞌ Gotɨyare baakeꞌ kumɨre sɨmunyavɨ mena wannakera. Yɨ sahwara Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ walaabake yangeꞌ mena nagaanganesare. Yɨ Kurya Tewaanyarɨ sahwara yeꞌmwannamaaresara. 5Yɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ yaamɨjɨ yadɨvɨꞌ dara yawɨresare “Yɨ saꞌ tewaanya nawɨꞌnyaangeꞌ.” Yɨ Gotɨyare dɨragɨnya nawɨꞌnya dɨvi yɨmaꞌnyaꞌneꞌna mena yɨbwakɨnesara. 6Yɨ sarera sara mwaaibɨzaꞌ kɨrɨꞌ walaꞌdaawadɨvɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ buleꞌna wɨjaavɨpɨjaꞌ kumɨre tusaꞌ sɨmunya mudɨkebwi ayɨna yawɨramaaryaꞌneꞌ yɨ aawa. Yɨ sasare dazabwi kumɨ kwara Gotɨyare Gawaalɨvaangerɨ yɨsavɨri ayɨna tamarɨmupɨꞌdevaaibɨsasɨ. Sahwara tamarɨmupɨjarɨ kuꞌmaayaba aꞌmwera bɨrala dangabɨꞌdelyɨra. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla!

7Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwera darerera. Kwaaka kwalaalyagaaꞌ burɨkeꞌ waidaavadevɨ tɨka munne maranyaꞌne nawɨꞌnya yɨrɨꞌdevakɨ Gotɨyai tewaanya naanga yanga yadevakɨra. Yɨ aꞌmwe Gotɨyai nawɨꞌnyangɨ wɨjaavadera nawɨꞌnyabura nayaa yadɨvɨsaraavɨ sahwai tewaanya naanga yanga yaderera. 8Kɨrɨꞌ, nabaai pwara nawɨꞌnya myadɨvɨsara darerera. Kwaaka yune wɨla langa kɨnɨnnaka dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ kurɨvaarɨya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ yɨrɨꞌdevaꞌ kayaaꞌnanyavakɨ. Savaꞌ Gotɨyai kayaaka yadevɨna yɨ nebawa mɨꞌ. Dɨvidaaꞌnyɨ yɨ dɨkeꞌ nakadevakɨra.

9Sarɨmɨnyɨna nyɨvuꞌnadeihi, dahaaꞌ nemɨ yagaala taanginya dazaꞌ dɨwo. Kɨrɨꞌ nemɨ sarɨmɨnyɨna nebulyaꞌ yawɨramaaꞌmanɨgo. Yɨ sarɨmɨ sasare sabwi wavɨlaꞌdɨvɨꞌ kayaaka sasara jideihi mɨꞌ. Aawa. “Gotɨyai padaihasamaarakeina mwalaajaꞌ nemɨ sareina nawɨꞌnyabwina yaadeinera,” dɨthɨnyideihɨlyɨ. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai yɨdaꞌna myadei midaaꞌ! Sahwai wawɨnya yuya sarɨmɨ yeta sanna sɨmunya navɨka yadei midaaꞌ! Sarɨmɨnyɨ Gotɨyarɨna yɨhɨvuꞌnadaaꞌnyɨ gamɨre aꞌmwe tewaanyaraavɨ gaimwangeꞌna wɨdaayesaihɨlyɨ. Yɨ sasare sara kuna yadɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ dazaꞌ sarɨmɨnyɨ Gotɨyarɨna yɨhɨvuꞌnadevwi wibwarɨdaakwadesɨ. Sareꞌ sahwai yɨdaꞌnanyai sarɨmɨnyɨna navɨka yadei mɨꞌ.

11Yɨ nemɨnyɨ tewaanya dara nevuꞌnɨvanɨꞌ. Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya gazaizai Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadevwi avaainanyaꞌ kuna wibwarɨdaakwana! Yɨ padaꞌgalalɨmwanga yadɨvɨꞌ Gotɨyai nedakenna kwaamuꞌ jemwaalyɨla! Kuna yɨwawagopɨjaihi yune yɨwɨya yaja sarɨmɨregaaꞌna sasara yune dɨragɨnna jɨla! 12Sarɨmɨ maaꞌna nayɨhinadɨka! Aawa. Aꞌmwera nebulyaꞌna dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsara maaꞌna yarai mwinyakera mwaaidɨvɨꞌ dɨragɨnna daaꞌdɨvɨꞌ sɨnnawɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna dake gamɨreraavɨ wɨjaayaꞌna yuya kuna maaꞌdɨvɨsaraavɨrebwi sarɨmɨ nayaa padaꞌgalamɨdɨnya jɨla! 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyai Evɨraamɨmɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌ yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨjaaꞌ. Aꞌmwei naangei yaka Gotɨyarɨ wavɨlavɨkei aawa. Yɨ aꞌmwei pwai mɨꞌ. Pwarɨne yayavɨ Gotɨyai yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨjaꞌnei mamwaalyɨꞌ. Aawa. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ Gotɨyai yagaala dɨragɨnyaꞌ gamɨnne yayavɨna wɨjaakelyɨ. 14Sahwai dara wɨjaaꞌ “Nɨmɨ yagaala nebulyavaꞌna dɨwa. Yɨ nɨmɨ gɨmɨnyɨ tewaanya naanga yanga yuneꞌna gideinyɨ. Yɨ nɨmɨ gɨmɨre dɨviya jakwalaangeraavɨ kwalaalya kwalaalyaraavɨ gimavɨgɨmwaaihidere.” 15Sarevɨdaaꞌnyɨ Evɨraamɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌda maaꞌna winyaakei mamwaalyada yemwaaina yaakevɨ dɨvidaaꞌnyɨ “Sara gideinyɨ,” wɨjaakabaaibɨꞌ sahwai sara maryaakebulyɨ. 16Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala dɨragɨnyaꞌ nebulyaꞌna javwi yɨ saꞌ daresɨ. Aꞌmwera yagaala dɨragɨnyaꞌ jaꞌnegaaꞌ sahwaraavɨne wavɨlaꞌdere yayavɨ nebulyaꞌna dadɨvɨsare. Nabaai yagaala dɨragɨnya saꞌ yuya yagaainakeburaavɨna yɨ aꞌmwe pwaraavɨre maangengɨ kaanya tihɨralɨmwagata yaꞌnesɨra. Yɨ dazasaꞌ yagaala sangɨ aaya kaavɨlyaꞌ tɨviꞌnanyasɨ. 17Sarevɨ Gotɨyai gamɨre kaimɨraayainaavɨ gaimwangeꞌna “Nɨmɨre yagaala dazavɨ maravɨlaꞌnya yaꞌneinyɨ mɨꞌ. Sahɨrɨꞌ wana kuꞌmaayaba yɨbwarɨdaakuma!” dakelyɨ. Sara dada yɨ sahwai yune gannya yagaalyavɨ dɨragɨnya yɨwagyaꞌneꞌna yagaala dɨragɨnyaꞌ nebulyaꞌna dakelyɨ. 18Nabaai sawaai yune naanga nebulyaꞌna wɨjasɨ yagaala dɨragɨnyasɨ sawaai maravɨlaꞌnya mi yaꞌnewaai kɨnɨnnakeine. Yɨ pɨrɨwaala dazaꞌna Gotɨyai kwaasɨ dannei mɨꞌ. Arɨkewɨ. Yɨ dazawaai nebulyaꞌna dɨragɨnya yɨvaimwanga neyadewaalyɨ. Nemɨ aꞌmweinaavɨre sɨmunyangɨ lɨkaanya wodaa Gotɨyarɨ gidɨkusaba lɨka yulyaꞌdaanyainaavɨ. Gotɨyai nemɨnyɨna yune naanga nebulyaꞌna dakeꞌna nemɨ Gotɨyarɨ nayaa padaꞌgalalɨmwagata yadaa nemɨ sahɨrɨꞌ kuna yemwaalyabwina maaryaꞌneina sahwaryawɨ lɨka yulyaꞌdaanyaine. 19Sɨpɨyaꞌ wɨla naangevasɨ yɨꞌdɨvaidevaaibɨꞌ nemɨre Jizaazarɨ yemwaalyabwi sahwarɨ nevwɨyadevaaibɨꞌ sahwarɨ dɨragɨnaanga lɨmwagaꞌdaanyaine. Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌdɨvɨta Naangera Gotɨyare angevɨ kusawɨnya jannevɨ wɨlaaweva kusawɨ yunewɨnna widɨvɨtabaaibɨꞌ Jizaazai Sɨgunyavɨyavɨ wɨlaꞌ. Nabaai Jizaazarɨ yemwaalyabwi Gotɨyaryabanna nemɨre sɨmunyavɨ marimaꞌnaabadesɨ. 20Yɨ sahɨbanna Sɨgunyavɨ kuꞌdɨka yarinɨka dazavɨ sɨnnawɨ Jizaazai gamɨdaasɨ nemɨnyɨ negaimwangeꞌna wɨlakelyɨ. Yɨ sahwai nemɨnyɨneꞌna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnei Melɨkɨzathekɨmɨvaavɨ avaainanyai yɨmaꞌnakelyɨ.

Copyright information for `BYR