Hebrews 7

1Melɨkɨzathekɨmɨna daresɨ. Sahwai Anga Selemɨ kingɨyai maremwalyaaꞌ. Yɨ sahwai Gotɨya Munya Keꞌbanya Nebulyaꞌnanyare mubɨthɨka yɨraꞌdelyɨ. Sɨnnawɨ Evɨraamɨmɨva kingɨyaraavɨ mala mena dathɨwanna yaka yɨ angebanna ayɨna yagalaawɨna yadaaꞌnyɨ yɨ tusavɨ Melɨkɨzathekɨ sai sahwarɨ wɨrataꞌnyɨna yaka tewaanya naanga yanga wɨdakelyɨ. 2Yɨ Evɨraamɨ gɨlyɨvɨta yuya kingɨyaraavɨ maarake jaapalaka ata yuyɨraalya pimagɨnya pɨrɨꞌ Melɨkɨzathekɨmɨ wɨjaavakelyɨ. Nemɨ Melɨkɨzathekɨma yaya maridaana! Dazaꞌ daresɨ. Tewaanya yɨdaꞌmaraangeburɨya kingɨyalyɨ. Sai kingɨya Selemɨne kwalyɨ. Selemɨ aaya kaavɨla dazavɨreꞌ daresɨ. Kwaamuꞌnanyaburɨya kingɨyalyɨ. 3Gotɨyare bukuyavɨ ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sayorɨna madɨnyɨkesɨ. Nabaai sahwarɨ gyakwalaangeraavɨna madɨnyɨkeꞌna sahwara kuneibɨsalyɨ. Nabaai avaainanyaꞌna ganaangeꞌ maaraka yɨrɨkerɨꞌ kunelyɨ. Nabaai gamɨ balyaꞌne yɨrɨkerɨꞌ kunelyɨ. Sarenna sahwai Gotɨyare Gawaalɨvaangeibɨsalyɨ. Yɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdei yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ kuna mwaalɨꞌ.

4Melɨkɨzathekɨ dazarɨna nayaa jawɨrila! Sai yaya naanga nebulyaꞌna yɨmaꞌnakelyɨ. Nemɨre neyakwalaanga aaya mudɨꞌnanyai Evɨraamɨ yuya gɨlyɨvɨta malyavɨ maarake yanga mudaꞌ. Yɨ sahwai Melɨkɨzathekɨmɨna ata yuyɨraai jaapalaka yɨ atɨraalya pimagɨnya tewaanyanna tewaanyannanya wɨjaavaꞌ aaya mudɨꞌnanyai. Sarevɨ “Yɨ Melɨkɨzathekɨ aꞌmwe sai naangaangelyɨreva,” dadaanyɨ. 5Nabaai pɨrɨꞌ daresɨ. Livaayarɨdaaꞌnya gyakwalaangera mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsare. Sahwaraavɨne kɨwɨnyaꞌ dɨnɨkesɨ. Yɨ Gotɨyare kɨwɨnyavɨ dara dɨnɨꞌ “Yɨzɨrelɨyaraavɨre gɨlyɨvɨta mudɨka yuya atɨraalya pimagɨnyaꞌ maapɨka!” Yɨzɨrelɨyara sahwaraavɨ kwɨyaꞌmwe nebulyaꞌnanyara yɨ Evɨraamɨmɨre saanyavaakɨdaaꞌnyara mwaaleta kɨrɨꞌ Livaayara sahwara kwɨyaꞌmweraavɨre gɨlyɨvɨta atɨraalya pimagɨnyaꞌ maaꞌdɨvɨsare. 6Pɨrɨꞌ daresɨ. Melɨkɨzathekɨ sahwai sahwaraavɨre yɨsavaakɨdaasɨ yɨmaꞌnakai mɨꞌ. Menyalyɨ. Kɨrɨꞌ sai Evɨraamɨmɨna gɨlyɨvɨsa atɨraalya pimagɨnyaꞌ maarakelyɨ. Nabaai Evɨraamɨ Gotɨyare yune naanga nebulyaꞌna wɨja kɨnɨnnakerɨ Melɨkɨzathekɨ sahwai yagaala tewaanya naanga yanga wɨdakelyɨ. 7Nemɨ mena yawɨꞌmanɨgo. Aꞌmwe yagaala tewaanya naanga yanga yadei sai munyabanyɨ. Yɨ aꞌmwei sahware yagaala tewaanya naanga yanga wɨdadeꞌ maaꞌdei, yɨ sai kwaakewɨnyɨ. Sareburɨna yagaainakeꞌ mwariꞌ. 8Nabaai pɨburaai warɨꞌ. Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Livaayara atɨraalya pimagɨnya maaꞌdɨvɨtara sahwara aꞌmwe balyaꞌnere. Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Melɨkɨzathekɨ atɨraalya pimagɨnya maarakerɨna dara jalɨkurakɨnɨꞌ “Sai gaala mwaalɨꞌ.” 9Yɨ nemɨ yɨnɨga dara daanneine. Nebulyasɨ. Livaayai sai yɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨta atɨraalya pimagɨnya saꞌ maaꞌdelyɨ. Kɨrɨꞌ sɨnnawɨ Melɨkɨzathekɨ atɨraalya pimagɨnyaꞌ Evɨraamɨmɨre maaraꞌ. Yɨ dazarevɨ sai atɨraalya pimagɨnyaꞌ Livaayai kwarejɨ maaraꞌ. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Melɨkɨzathekɨ Evɨraamɨmɨ tusavɨ wɨrataꞌnagɨla Livaayai gannya gyakwalaangere saanyavaakɨ kuna yɨꞌnadɨꞌnyɨ Evɨraamɨ wɨjaavaka kɨrɨꞌ Livaayai wɨjaavaꞌ. Sarevɨ Evɨraamɨmɨjɨ Livaayarevaakɨyaraavɨjɨ wavɨlaꞌdelyɨ Melɨkɨzathekɨ.

11Sareꞌna dara jawɨrila! Yɨzɨrelɨyaraavɨna Gotɨyai gamɨre kɨwɨnyaꞌ wɨjaayaburɨ aaya kaavɨlyaꞌ yɨ saꞌ Livaayara Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsabulyɨ. Kɨrɨꞌ Livaayaraavɨrebwi sabwi Gotɨyarɨna aꞌmweraavɨ yɨdaꞌmaraangeraavɨ nebulyaꞌna wɨmwaaihajɨ kwajɨ dɨvidaaꞌnyɨ Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naanga geibɨꞌ yɨmaꞌnakerɨna aꞌmweraavɨ beꞌna wɨmudaasanneraavaka! Gawaalɨvaangei Yɨraꞌde Naangei sai Melɨkɨzathekɨmɨvaavɨne avaainanyai. Yɨ sai Livaayarevaakɨdaasa Eronɨmɨrevaakɨdaasaraavɨ avaainanyaina mɨꞌ. 12Sareꞌ dara yɨmaꞌnakesɨ. Mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsaraavɨre savaaꞌ wavɨlaꞌnya yakeꞌna tɨvɨkɨta dareꞌ warɨꞌ. Yɨ nabaai kɨwɨnya kɨrɨsɨ nayaa wavɨlaꞌnakesɨ. Yagaala mudɨkeꞌ yɨmaꞌnaabakesɨ. 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨka dazai Yɨraꞌde Naanga mudɨkei yɨ sai yɨta pɨvaakɨyalyɨ. Eronɨmɨrevaakɨyai mɨꞌ. Sɨnnawɨ kwaraanyaba yɨraꞌdɨvɨsavɨ wɨdaayakei gamɨre yɨta savaakɨ aꞌmwei aane pwai kwai mɨꞌ. 14Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ mena yawɨꞌmanɨgo. Nemɨre Naangei sai Juthare yɨta savaakɨdaasɨ yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ Mozɨzai yɨta dazavaakɨna yɨraꞌdɨvɨsaraavɨne yagaala aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ majaaꞌ. 15Nabaai tamiraꞌde dazai pwai yɨmaꞌnaka yɨ sai Melɨkɨzathekɨmɨvaavɨ avaainanyarɨna nemɨ mena yawɨrangamanɨgo. Yagaala dazavɨre aaya kaavɨlyaꞌ wana kuꞌmaayaba warɨꞌ. 16Sahwai Mubɨthɨka Yɨraꞌdei yɨmaꞌnaꞌ. Gamɨre kɨlaakevɨne kɨwɨnyaꞌnanyaꞌ mɨꞌ. Gamɨre yɨsavaakɨreꞌna mɨꞌ. Aawa. Gaalyaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnevɨre dɨragɨnya yune sahɨrɨsaꞌ yakelyɨ. 17Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare bukuyavɨ dara jalɨkurakɨnɨkesɨ.

Gɨmɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne Yɨraꞌdɨnyaigɨ
Yɨ Melɨkɨzathekɨmɨvaavɨ avaainanyaigɨ mwaaidɨnyaigɨnyɨra.
18Sareꞌ darevɨnyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Yɨraꞌdɨvɨsaraavɨrevaakɨne dakɨnɨkeꞌ sɨnnawɨnyaꞌ Gotɨyai mena marasɨꞌnakesɨ. Yɨ kɨwɨnya dazaꞌ dɨragɨnya maayaꞌ nemɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna manegaimwagyadeꞌna marasɨꞌnakesɨ. 19Sareꞌ darevɨnyɨ. Ne Mozɨzare kɨwɨnyaꞌ Gotɨyarɨna yɨdaꞌmaraanga aane pwarɨ kɨrɨvɨ yune nebulyaꞌna yɨmaꞌnaabakaꞌ mɨꞌ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Gotɨyai pɨbwi dara yɨmaꞌnaabakesɨ. Gotɨyare kɨwɨnyavɨna maalɨke yemwaalyaꞌnengɨ. Gawaalɨvaangei Yɨraꞌderɨna naangaange yemwaalyaꞌnengɨra. Yɨ sahwarɨna nemɨ Gotɨyaryaba gidɨkusabanna wawaanneinera.

20Nabaai sahwarɨ Yɨraꞌderɨ Gotɨyai dahɨlakakegaaꞌ sai yaasɨwaꞌ dahɨlakya myaꞌ. Aawa. Sai yagaala dɨragɨnyaꞌ gamɨnne yayavɨna daka yɨ sahwarɨ dahɨlakaꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Sɨnnawɨnya yɨraꞌdɨvɨta sahwara Livaayaraavɨ sara myaꞌ. Yagaalyaꞌ yuneꞌna dɨragɨnyaꞌ nebulyaꞌna dakeꞌna Livaayara sahwara yɨraꞌdɨvɨsara yɨmaꞌnyaꞌneraavɨna aane pwai kwarɨ sara madahɨlakyaꞌ. 21Pɨrɨꞌ daresɨ. Gotɨyai gamɨ sai Gawaalɨvaangerɨ yɨraꞌdei yɨmaꞌnyaꞌnerɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ gamɨnne yayavɨna dakelyɨ. “Daaina! Nyɨgɨvɨna!” wɨdadɨvɨtabaaibɨꞌ dɨragɨnna sara dakakelyɨ. Sahwarɨ dara wɨdakelyɨ

“Naangeinyɨ nɨmɨnne yayavɨna nebulyaꞌna mena dena,
Yɨ sahwainyɨ sɨmunyaꞌ ayahi maravɨlaꞌnya mye.
‘Yɨraꞌdɨnya yuyagaaꞌ yuyagaaꞌneigɨ dɨmwaalagoꞌdeigɨnyɨ.’ ”
22Yuya sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ yawɨꞌmanɨgoꞌnanyɨ. Jizaazarɨna yagaala wɨlɨmwagarɨkebwi yɨ saꞌ tewaanaangesɨ. Saꞌ yɨ kɨwɨnyaꞌ dakɨnɨka sɨnnawɨnyavɨ wavɨlavɨkesɨ. 23Nabaai pɨrɨꞌ daresɨ. Sɨnnawɨ aꞌmwe kwalaalyara yɨraꞌdɨvɨtara mwaalesare. Yɨ yuyara balya yaꞌnera yuyagaaꞌ mamwaalyɨ yɨpɨnere. Gazaizai wawɨnya saꞌ maaraka balakeꞌna yagalyaꞌmavakelyɨ. 24Pɨrɨꞌ daresɨ. Jizaazai Yɨraꞌde yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnei kuna mwaaideꞌna wawɨnya saꞌ yagalyaꞌmavadei mɨꞌ. Yuyagaaꞌ saꞌ lɨmwagaradelyɨ. Saꞌ makwasakadeꞌ mɨꞌ. 25Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ sahwai aꞌmwera gamɨnyɨneꞌna Gotɨyaryabanna gidɨkuꞌ badɨvɨsaraavɨ yɨnɨga wiꞌna padaihasamaarannelyɨ. Yɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gaalyabulyɨyai mwaaida sahwaraavɨna Gotɨyarɨ marewɨdadevɨ sahwaraavɨ yuneꞌna padaihasamaaꞌdelyɨ.

26Sareꞌ darevɨnyɨ. Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naanga sasare dazai nemɨnyɨ negaimwagyaꞌnelyɨ. Yunebannanyalyɨ. Sai Gotɨyarɨ yɨlaaya wigaidei gɨrɨꞌmaayai nawɨꞌnyalyɨ. Yɨ dazarɨ kayaaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ warɨkaꞌ mɨꞌ. Yunebanna yune nawɨꞌnyaangelyɨ. Yɨ yɨwetawakya maayalyɨ. Yɨ kayaaꞌnanyara yadɨvɨtabaaibɨꞌ sai yadei mɨꞌ. Sai nebulyaꞌnanyai nabinyalyɨ. Sarɨ Sɨgunyavɨ munya keꞌbevanyaꞌna Gotɨyai makɨlaawakelyɨ. 27Sahwai Yɨraꞌdɨvɨta Naanga pwarabɨsai mɨka! Sai kayaaꞌnanyabwi myadevɨna gamɨre yɨwetawakyaꞌna marasɨꞌnyaꞌnei kwaraanyaba sipɨzipɨyarɨ yɨrasaꞌna wɨmudaasadei mɨka. Sɨnnawɨnyara yuya yɨrɨkerɨkaavɨ aayagaaꞌ kumɨre wagɨlya marasɨꞌnyaꞌna kwaraanyaba sipɨzipɨyarɨ kumɨnnedaasɨ yɨraꞌna yadɨvɨsare. Yɨ nabaai ayahi dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmweraavɨre wagɨlyanna avaaina yadɨvɨsare. Sarei mɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmweraavɨre wagɨlyanna sai wɨjaavɨnyaꞌnei gamɨ sarɨ yuyagaaꞌne gave pɨgaaꞌna yakelyɨ. Sahwai gamɨre gaalyaꞌ Gotɨyarɨna wɨjaavakelyɨ. 28Sareꞌ darevɨnyɨ. Mozɨzare kɨwɨnyaꞌ aꞌmwe yɨraꞌdɨvɨtara yɨmaꞌnyaꞌnera dɨragɨnya maayara mwaaidɨvɨta kɨrɨꞌ sahwaraavɨ dahɨlakadesɨ kɨwɨnyaꞌ. Kɨrɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ gamɨre yayavɨna yagaala dɨragɨnyasɨ kɨwɨnyavɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnakeꞌ yɨ saꞌ Gawaalɨvaangerɨ dahɨlakakesɨ. Yɨ Gawaalɨvaanga sahwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne yune nebulyaꞌnanyai yune yɨdaꞌmaraangei mwaaidelyɨ. Yɨ sahwai nemɨnyɨna yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne Yɨraꞌde Naangelyɨ.

Copyright information for `BYR