Hebrews 8

Gotɨyare anga nebulyaꞌnanya Sɨgunyavɨyavɨ Jizaazai Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei yɨvanɨkeburɨnesɨ.

1Yɨ, yagaala dazavɨya mɨnyagɨnyaꞌ nemɨ dɨvanɨgoꞌ, saꞌ yɨ daresɨ. Dazai nemɨnyɨne Yɨraꞌde Naanga sarei kɨnɨnnakeine. Yɨ naangeba namwaalyɨsarɨ aangasɨmagɨ Kingɨya Aaya Mudɨꞌnanya Sɨgunyavɨyarevɨ sai mena walamwaalakelyɨ. 2Sai Yɨraꞌde Naangei Gotɨyare anga gɨrɨꞌmaaya nawɨꞌnyavɨ wɨdaayadelyɨ. Yɨ Selɨ anga dazaꞌ yɨleanga nebulyaꞌnanyasɨ. Dazaꞌ aꞌmwe kwai marɨdaakwakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Yune Naangei Gotɨyai daakwakesɨ. Yɨ sahɨbanne wɨdaayadelyɨ. 3Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨraꞌde Naanga gazaizai aꞌmweraavɨna Gotɨyarɨ yanga dala pɨnɨnna pɨnɨnna wɨjaayaꞌnejɨ yɨwetawakyanna Gotɨyarɨne tamiravawɨjaayaꞌnejɨ wawɨnyaꞌna dahɨlakɨnɨkelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nabaai nemɨnyɨnei dazai wɨjaayaꞌneꞌ kɨnɨnnakerɨne wawɨnyaꞌ warɨkelyɨ. 4Sarevɨdaaꞌnyɨ Kwaaka davakɨ kuna mwaaidori kwajɨ sai yɨraꞌdei mamwaalyɨ kyadɨka! Yɨ Kɨwɨnyavɨ dɨnɨkabaaibɨꞌ pwara Gotɨyarɨ yanga dala pɨnɨnna pɨnɨnna wɨjaayaꞌnera yɨraꞌdɨvɨsara mwaaihasaꞌnanyɨ. 5Sahwara Kwaakevakɨya Gotɨyare Anga dazavɨ wawɨnya yɨraꞌdɨvɨsaꞌ lɨmwagaꞌdɨvɨsare. Anga saꞌ anga nawɨꞌnya nebulyaꞌnanya Sɨgunyavɨ mannɨkevɨ keꞌbaꞌnanyaꞌ aꞌmabaalyɨnanyaꞌ warɨkesɨ. Ne Mozɨzai Gotɨyare selɨ angeꞌ marɨdaakwakegaaꞌ Gotɨyai anga savɨna sahwarɨ dɨragɨnna wɨdakebɨsasɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sai dara daꞌ “Gɨmɨ mala nayaa jɨwannana! Yɨnɨga nebulyaꞌna avaala dazaꞌ nɨmɨ gɨmɨnyɨ mugunyavɨ givwarɨdaakwebaaibɨꞌ yɨ anga savɨya yuyangɨ sara javɨkarideigɨnyɨra.” Yɨ Sɨgunyavɨ nebulyaꞌnanya dazaꞌ warɨkesɨ. 6Nabaai dahaaꞌ saba Kɨraazɨtɨyai Yɨraꞌde Naangere wawɨnyaꞌ mena maarakelyɨ. Yɨ wawɨnya dazaꞌ Yɨraꞌdɨvɨta Naanga pwaraavɨrevɨ nebulyaꞌna wavɨlavɨkesɨ. Yɨ sai Gotɨyarɨjɨ aꞌmweraavɨjɨ marirakuꞌdere yagaala wɨlɨmwagarɨka saꞌ yagaala wɨlɨmwagaraka sɨnnawɨnyavɨ wavɨlavɨkabaaibɨꞌ Yɨraꞌdɨvɨta Naanga pwaraavɨrevɨ nebulyaꞌna wavɨlavɨkesɨ. Nabaai yagaala wɨlɨmwagarɨkebwi Kɨraazɨtɨyarɨne savɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨja yɨ kɨwɨnyavɨ yune naanga nebulyaꞌna wɨjangɨ wavɨlavɨke nawɨꞌnya naanga warɨkesɨ. Yagaala wɨlɨmwagarɨka dazaꞌ yune naanga nebulyaꞌna wɨja dazangɨ Gotɨyai yɨmaꞌnaabakesɨ.

7Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala wɨlɨmwagaraka sɨnnawɨnyaꞌ yɨwetawakya yune maayaꞌ warajɨ kwajɨ yɨ Gotɨyai “Yagaala wɨlɨmwagaraka dazavɨneba dɨviya pɨrɨꞌ wakɨdeinyɨra,” myawɨri kyadɨꞌ. 8Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨzɨrelɨyara gamɨre kɨwɨnyavɨ galazekɨvalesaraavɨre yɨwetawakyanna yawɨraka Gotɨyai gamɨre bukuyavɨ daꞌ. Yɨ dara dɨnɨkesɨ.

Naangeinyɨ dɨwa “Yɨthaa! Dɨvi yɨrɨkerɨka yɨmaꞌnaabathegaaꞌ
Yɨzɨrelɨyaraavɨre yɨsavaasɨ Juthɨyaraavɨre yɨsavaasɨ saraavɨna
Yɨ nɨmɨ yagaala wɨlɨmwagarade mudɨkeꞌ dakɨdeinyɨ.
9Mudɨka dazaꞌ sɨnnawɨnyaꞌ dakage saꞌbɨtaꞌ mɨꞌ.
Kwɨyakwalaangeraavɨ nɨmɨre asɨlyɨ wibwarɨdaakwiaꞌneinyɨ
Yɨzɨpɨ Kwaakevɨ yagalyaꞌmavesaraavɨ makwawegaaꞌ
Kwɨyakwalaangeraavɨ yagaala saꞌ dake saꞌbɨtaꞌ mɨꞌ.
Nɨmɨre yagaala wɨlɨmwagaraka kuna mamɨdɨnyesaꞌna
Nɨmɨ sahwaraavɨ wanganake,” Naangeinyɨ dɨweinyɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala wɨlɨmwagarade mudɨkeꞌ yɨdeinyɨ.
10“Sareꞌ yɨrɨka sarɨka mena kyojɨ
Yɨzɨrelɨyaraavɨre yɨsavaasɨ mudɨka dazaꞌ yeꞌmwannayɨdeinyɨ.”
Naangeinyɨ dɨwa. Yagaala wɨlɨmwagarade saꞌ daresɨ.
Kumɨre yawɨsavɨna nɨmɨre kɨwɨnyangɨ wɨlakɨdengɨ.
Kumɨre sɨmunyavɨna dazangɨ pɨkarya yɨdavɨdengɨ.
Nabaai nɨmɨ kumɨnyɨ Gotɨyainyɨ mwaalɨdeinyɨ.
Nabaai kumɨ nɨmɨnyɨ aꞌmwera mwaaibɨꞌdere.
11Sarevɨdaaꞌ nyɨ gazaizai gamɨre angebanyarɨ wɨjɨwaakadei mɨꞌ.
Nabaai gazaizai gathaaꞌgahwaarɨ wɨjɨwaakyaꞌneꞌ mwariꞌ.
“Naangerɨ nayaa jawɨrangana!” wɨdathei mɨꞌ.
Yɨ dazagaaꞌ nɨmɨre aꞌmwe yuyara nayaa nyawɨrangabɨꞌdere.
Maalɨkerajɨ aꞌmwe naanga kwarajɨ nyawɨrangadaapiyaꞌna
Sara wɨjɨwaakyaꞌne wawɨnya wɨmudaasadera mɨꞌ.
12Sahwaraavɨ nɨmɨ kale gaimwanga wideꞌ
Kumɨre yɨwetawakyangɨne tɨvɨkɨta marasɨꞌnɨdeꞌnanyɨ.
Yɨ kumɨre kayaaꞌnanyabwina sɨduta ayahi yawɨrɨdeinyɨ mɨꞌ.
Sareinyɨ yɨde sareꞌna yuyara nyawɨrangabɨꞌdeinyɨ.
Gotɨyare bukuyavɨ sara dɨnɨkesɨ.
13Dɨnɨkevɨna “Mudɨkeva!” dakevɨ yɨ sɨnnawɨnyaꞌ aya mena dakɨnɨkesɨ. “Yarai yɨmaannadesɨ,” yawɨrakesɨ. Yɨ yuya aya yɨmaꞌnɨvanɨke yɨ neibɨsangɨ. Sa yune maalɨkegaaꞌna waradengɨ. Yɨ yɨnahu yuya yɨwɨna yadengɨ. Sarebaaibɨꞌ yagaala wɨlɨmwagaraka sɨnnawɨnyaꞌ sara yadesɨ.

Copyright information for `BYR