Hebrews 9

1Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala wɨlɨmwagaraka aaya mudɨꞌnanyavɨ Gotɨyai yɨlaayaꞌna yaꞌne kɨwɨnya pɨnɨ dakakesɨ. Nabaai yagaala savɨne angeꞌ Kwaaka dathavakɨyaꞌ mannɨkesɨ. 2Sareꞌ daresɨ. Anga selɨ anga saꞌ marɨdaakwesaꞌ. Yɨ aaya kuꞌdɨka yarinɨka pimagɨnya mudɨꞌnanyavɨ laamuyalyɨ yɨꞌbɨnya Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌne gɨrɨkula daza kɨnɨnnakesɨ sawaai warɨꞌ. Kuꞌdɨka yarinɨka dazavɨna “Kuꞌdɨka Tewaanyava. (Gɨrɨkitaꞌnanya maayava),” woꞌnɨkesɨ. 3Kusawɨnya janne naangeꞌ kurɨkeꞌbɨꞌ tɨmudaakunɨka bulyɨmagɨdaasɨ janne ayahidaasɨ kuꞌdɨka pɨrɨꞌ “Kuꞌdɨka Tewaanya Nebulyaꞌnanyava,” woꞌnɨkesɨ. 4Jɨta wabatɨrɨnya yɨravayɨhuryaꞌneꞌ dɨꞌbɨnya golɨya yavɨkarinɨkeꞌ kuꞌdɨka dazavɨ sɨmagɨnyavɨ waꞌdesɨ. Nabaai kusawɨ bukuta yagaala wɨlɨmwagarakebwi kɨrɨꞌ warɨkesɨ. Yunewɨnna bwakakɨnɨkeꞌ bukuta sare yuya sɨmagɨnya yune golɨyasɨna. Bukusavɨ kusawɨ maaꞌgula golɨyavɨ wapaaya manaayaꞌ wɨlaꞌdɨꞌnyɨyaꞌ warɨꞌ. Nabaai bukusavɨ kusawɨ Eronɨmɨre yadisarɨꞌ yaalɨka mena yɨnɨkerɨꞌ kɨrɨꞌ kwaraka yɨrɨvakerɨꞌ warɨꞌ. Nabaai sɨla pwaraai sɨnnawɨ Gotɨyai yagaala wɨlɨmwagarakeburɨya sɨlyaraarɨ pɨkarya yɨdavakeraai warɨꞌ. Yɨ yuya sa bukusavɨ wɨlakakengɨ. 5Bukuta savɨ Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi munyaba ejelɨyaraaibɨꞌ pɨvɨnakeraai byaanna dɨragɨnyasɨyaraai yɨlamwaalɨꞌ. Yɨ saraare pɨyangɨ kwaakewɨ bukusavɨ bwakakya savɨ Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi marasɨꞌnyaꞌne tawe lɨvirɨkuryaꞌnebe. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ yuya dazangɨre aaya kaavɨlyaꞌ nɨmɨ tɨviꞌnanyaꞌna marimaꞌnaabɨdehaaꞌ mɨꞌ. Kunegaakɨ.

6Yuya daza mena kwaraꞌ yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ kuꞌdɨka aaya mudɨꞌnanyavɨ mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsara kunnya wawɨnya Gotɨyarɨne yaꞌnera widaawadɨvɨsare. 7Pɨrɨꞌ daresɨ. Kwarame gazasavɨ yune gave pɨgaaꞌna kuꞌdɨka ayahidaasavɨ Yɨraꞌde Naangei gave pwainanyai wɨlakelyɨ. Nabaai sai yaasɨwaꞌwɨlya yakai mɨꞌ. Aawa. Sai tamiraꞌdɨvɨsavɨ taweꞌ maaꞌda wɨlakelyɨ. Yɨ tawe pɨrɨvɨ gamɨnne wagɨlya myawɨryade yake marasɨꞌnyaꞌnenna yɨ tawe pɨrɨvɨ wagɨlya aꞌmwera nayaa myawɨryadɨvɨꞌ yesa marasɨꞌnyaꞌnenna Gotɨyarɨna wɨjaavakelyɨ. 8Sasare dazaburɨ Kurya Tewaanyai dara neyɨbwarɨdaakuvanɨꞌ. Yagaala wɨlɨmwagaraka sɨnnawɨnyavɨya angevɨre wawɨnya kuna warakegaaꞌ janneꞌ kuna tɨmudaakwakegaaꞌ yɨ nemɨre tuta Gotɨyare Kuꞌdɨka Tewaanya Nebulyaꞌnanyavɨna yɨnɨgulɨkeꞌ saꞌ yɨ kuꞌmaayaba mimaꞌnaabyakesɨ. 9Yɨ anga sɨnnawɨnya saꞌ yɨ dathahaaꞌnabɨꞌ dahɨlakakeꞌ keꞌbaꞌnanyasɨ. Sɨnnawɨ anga dazavɨ aꞌmwera Gotɨyarɨna yanga dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ yɨraꞌdɨvɨta sajɨ wɨjaavadɨvɨsare. Kɨrɨꞌ yuya sa wɨjaavadɨvɨta sa Gotɨyarɨ yaꞌne pware sɨmunyai padaihɨrakyarɨ yune nebulyaꞌna yavadaꞌgalanne mɨꞌ. Yɨ sahwai gannya sɨmunyarɨ kuna yawɨꞌna “Nɨmɨre yɨwetawakyaꞌ kuna warɨꞌ.” Sareibɨsara Gotɨyare angevɨ wɨlaawetara mɨꞌ. 10Yɨ sasare sabwi dara dɨnɨꞌ “Wapaaya sa dɨnana! Sa kɨmaakɨya manɨnna! Aalya sa dɨnana! Aalya pɨnɨ kɨmaakɨyangɨ. Aalya yɨnyaꞌnebwina sana sana ja!” Yɨ yuya sa kɨlaaka mwasɨmagɨnyavɨ duimwagasɨꞌnyaꞌnebulyɨ. Gotɨyai dakake kɨwɨnya yuya daza yɨ sahwara mɨdɨnyaꞌneraavɨna yune aaya mudɨkebwi sahwai nayaa yɨmaꞌnaabazahaaꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨna yagaala nelɨmwagarɨka mudɨkeꞌ dakajahaaꞌnanyɨ. 11Sareꞌ kɨrɨꞌ dahaaꞌ Kɨraazɨtɨyai mena yɨmaꞌnaabaꞌ. Yɨ sahwai yuya nawɨꞌnya yɨmaꞌnakenna nemɨ yɨbwakɨmanɨgongɨne Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangelyɨ. Sahwai Sɨgunyavɨ Gotɨyaryabanna yɨ selɨ anga naangaangeꞌ yɨdaꞌnanya naangevɨ kusawɨ wɨlaawakelyɨ. Selɨ anga dazaꞌ Kwaakevakɨya sɨnnawɨnyavɨ wavɨlavɨkesɨ. Dazaꞌ aꞌmwera asɨrajɨ yavɨkarya madetaꞌ mɨꞌ. Yuya Gotɨyai wakyaakejɨyaꞌ saꞌ mɨꞌ. 12Kɨraazɨtɨyai anga dazavɨ wɨlyaꞌnei yɨraꞌdɨvɨsara yetabaaibɨꞌ memeyavɨre tawesɨ bulɨmakaawoya dɨwɨnyaresɨ maarakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Sahwai balakegaaꞌ tamirayaꞌne gannya yune tawevɨna yakelyɨ. Yaka sai anga tewaanyavɨ yuyagaaꞌne gave pɨgaaꞌna wɨlaꞌ. Yɨ sai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne nemɨnyɨ ayahi mubya yanemaarakeꞌnanyɨ. 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe pwaraavɨre kɨlaakejɨꞌ Gotɨyare tɨnnyarɨ gɨrɨkitaꞌnanya yɨmaꞌnadaasɨ yɨ yɨraꞌdɨvɨsara sahwaraavɨ pɨgaaꞌ memeyavɨre tawesɨ pɨgaaꞌ bulɨmakaawoya kwalyare tawesɨ lɨvirɨkureva nabaai pɨgaaꞌ bulɨmakaawoya balyaꞌ yuneꞌ dɨka yɨraꞌdɨvɨꞌ kwaagɨta yovɨrawakadɨvɨsasɨ aalyasɨ gɨrɨkitaꞌnanyaraavɨ lɨvirɨkuꞌdɨvɨkɨ. Sara yadaapi yɨ kumɨre kɨlaakejɨꞌ tewaanyajɨꞌ yɨmaꞌnaderera. Sara yanneꞌ warajaꞌ 14yɨ Kɨraazɨtɨyare taweꞌ yaꞌneꞌ dazahɨrɨvɨ yune naanga wavɨlavɨkesɨ. Yɨ sahwarɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne Kurya Tewaanyai wɨgaimwagakei Gotɨyarɨna tamiraꞌdɨvɨsaꞌbɨsaꞌ gamɨre gaalyaꞌ wɨjaavɨnakelyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai sarɨ kayaaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ wɨwarɨkai mɨꞌ. Sarei wɨjaavɨnaka sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre taweꞌ nemɨnyɨ kɨlaaka gavejɨꞌna miwaipɨwagi yannesɨ. Aawa. Sai nemɨre sɨmunyarɨ negaida yɨ dala pɨnɨnnanya balyaburɨ mɨdɨnyaꞌnebwi nemarasɨꞌnannesɨ. Gotɨyai gaalyavɨ aaya kaavɨlyarɨ wɨdayaadeꞌna tawe saꞌ neduimwagasɨꞌnannesɨ.

15Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyai yagaala nelɨmwagarɨka mudɨkevɨ yɨwagyaꞌnei nemɨnyɨjɨ Gotɨyarɨjɨ nemarirakuꞌdei mwaalɨꞌ. Yɨ sahwai yɨwetawakya aꞌmwera yeta yagaala wɨlɨmwagaraka mudɨꞌnanyaꞌ kuna marerakegaaꞌ yuya sa marasɨꞌnyaꞌnei sahwaraavɨ ayahi mubya yamaaryaꞌnei gannya tawesɨ mena balakelyɨ. Sarevɨ yɨ aꞌmwera sɨnnawɨ Gotɨyai gannyanna yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnenna wɨjaayaꞌne kaimɨraayaraavɨ jaka wɨjɨvwaramaaꞌdera yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌ yɨ gaala dazaꞌ maapɨꞌderera. 16Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwera kumɨ balyaꞌnegaaꞌ kumɨre gɨlyɨvɨsa maaryaꞌneraavɨna “Yagaalyaꞌ yuneꞌna darɨgusakɨma!” dadɨvɨꞌ pɨkarɨyɨkwirɨ yagaala dazaꞌ yɨdaꞌdɨvɨsasɨ. Nabaai kaimɨraayara yagaala dɨragɨnya dazavɨne kuvɨnɨmaangere gɨlyɨvɨsa maaryaꞌnegaaꞌ yɨ tɨvɨkɨta daregaakɨ. Aꞌmwera nayaa mena dara kyawɨranganapɨjɨ “Ganɨmaangei pɨkarɨyɨkwirɨ yɨdavakei nebulyaꞌna baimwaka!” sagaaꞌ kuvɨbwaalɨvaangera maaꞌdɨvɨsagaakɨ. 17Sareꞌ darevɨnyɨ. Balyaꞌnegaaꞌne pɨkarɨyɨkwirɨ yɨdavakei gaala kuna mwaalajai yɨ gamɨre yagaala dɨragɨnyaꞌ yaasɨwaꞌ warɨna yadevɨnyɨ. Yɨ sahwai mena kabalojɨ yɨ yagaala savɨre dɨragɨnyaꞌ yɨmaꞌnadesɨ. Sara dɨnɨkeꞌ sara yɨpɨꞌdesɨ. 18Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare pɨkarɨyɨkwirɨ yɨdavakeꞌ yɨ gamɨre yagaala wɨlɨmwagaraka sɨnnawɨnyaꞌ yɨ saꞌ dɨragɨnyaꞌ yɨmaꞌnaabyaꞌneꞌna arɨnga tameve gamɨre taweꞌ dɨmaveꞌ. Yɨ aane pwai kwai mabalyɨ yajɨ kwajɨ yagaala saꞌ dɨragɨnnakeꞌ myɨmaꞌnyɨ kyadɨꞌ. 19Sareꞌ daresɨ. Aayagaaꞌ Ne Mozɨzai yuya kɨwɨnyavɨya yagaala gazasaꞌ aꞌmwe yuyaraavɨ wɨjɨwaakakelyɨ. Yɨ dɨvidaaꞌnyɨ sai tawe bulɨmakaawoya dɨwɨnyaresɨ memeyavɨresɨ maaraka aalyasɨ yegɨrɨlaka sipɨzipɨyavɨre arɨla wayaakeꞌ yɨta yɨzopɨyavɨya taanya maalɨkengɨ yewaaꞌbwaraka yɨ taweꞌ kɨwɨnyavɨya bukuyavɨ yɨrɨkuraka dɨvidaaꞌnyɨ aꞌmwe yuyaraavɨ yɨrɨkurakelyɨ. 20Sara yada dara daꞌ “Tawe daꞌ Gotɨyarɨ mɨdɨnyaꞌneihɨrɨ yɨhɨthakɨwakeꞌ gamɨre yagaala yɨhɨlɨmwagarɨka dazavɨ dɨragɨnya yɨvaimwanga yaꞌnesɨ.” 21Sarebaaibɨꞌ selɨ angevɨjɨ yuya dazavɨya wɨdaayadɨvɨta yɨlaaya yaꞌne sangɨ taweꞌ yɨrɨkurakengɨ. 22Kɨwɨnyavɨre saburɨne nebawa yuya sa tewaanya nawɨꞌnya yɨmaꞌnyaꞌnenna yune tawe savɨna yɨmaꞌnadengɨ. Gɨrɨkitaꞌnanya duimwagasɨꞌnadengɨ. Yɨ nabaai taweꞌ mwalaabi yajaꞌ yɨ Gotɨyai aꞌmweraavɨre wagɨlya marasɨꞌdei mɨꞌ.

23Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Yuya dazabura Sɨgunyavɨne warɨkebanya keꞌbaꞌnanya dazangɨ, yɨ Kwaakevakɨ angesɨ angevɨya yuyajɨ sangɨ yɨwaipɨwagasɨꞌnyaꞌne yɨraꞌdɨvɨta dazanna wawɨnyaꞌ warɨꞌ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Sɨgunya gamɨ savɨya tusavɨ yɨwaipɨwagasɨꞌnyaꞌne yɨraꞌde tewaanya nebulyaꞌnanyaꞌ Kwaakevakɨya dazangɨ wavɨlavɨkeꞌ yaꞌnevɨna tɨvɨkɨta naangeꞌ warɨꞌ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai Sɨgunyavɨya tusavɨ duimwagasɨꞌnyaꞌnei gamɨre gaalyaꞌ wɨjaavɨnakeꞌnanyɨ. 24Sareꞌ darevɨnyɨ. Anga tewaanya nebulyaꞌnanyaꞌ aꞌmwera kunnya asɨrajɨ madesavɨ sahwai wɨlakai mɨꞌ. Yɨ anga saꞌ Gotɨyare anga nebulyaꞌnanyavɨne yune kwaasɨ kwaasɨ angeꞌ. Yɨ Kwaakevakɨya anga savɨ wɨlakai mɨꞌ. Aawa. Yune Sɨgunya kɨbeva wɨlakelyɨ. Sahɨbanna dahaaꞌ nemɨnyɨ gaimwagyaꞌnei Gotɨyaryabanna biꞌmavamwaalaka nemɨnyɨneba marewɨdadelyɨ. 25Yuya kwarame sangɨna Kuꞌdɨka Tewaanya Nebulyaꞌnanyavɨ Yɨraꞌde Naanga kwai tawe gamɨreꞌ mwaryadeꞌ wɨjaayaꞌnei wɨlakabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai kwalaalyagaaꞌ gamɨ sarɨ wɨjaavɨnyaꞌnei Gotɨyaryaba widaawadei mɨꞌ. 26Nabaai sai kwalaalyagaaꞌ sara yajɨ kwajɨ aaya Gotɨyai Kwaaka wakyaaka dazagaaꞌdaasɨ yaka yɨ dahaasɨ yɨ sai kwalaalyagaaꞌ daangeꞌ kamaaradɨꞌ. Kɨrɨꞌ aawa. Yuyagaaꞌne gave pɨgaaꞌna yɨrɨka aaya darɨkaavɨ sahwai wagɨlyangɨ tɨvɨkɨsaꞌ sahwai tɨviꞌna mubyaꞌnei gamɨ sarɨ tamiraꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyarɨna wɨjaavɨnyaꞌnei Kwaaka davakɨ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabakelyɨ. 27Yɨ aꞌmweraavɨna gave pɨgaaꞌna balyaꞌnebwi warɨꞌ. Nabaai kabalapɨri dɨvidaaꞌnyɨ Gotɨyai sahwaraavɨ maryawɨbwaradevaaibɨꞌ 28Kɨraazɨtɨyai yune gave pɨgaaꞌna aꞌmwe kwalaalyaraavɨre kayaaꞌnanyanna makwɨyaꞌnei gamɨ sarɨ yɨraꞌdɨvɨsaꞌbɨsarɨ Gotɨyarɨna wɨjaavɨnakelyɨ. Nabaai dɨvi pɨgasaai sahwai bwalyɨꞌmavadelyɨ. Kɨrɨꞌ sai sagaaꞌ kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌnei ayɨna baladei mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwera “Sahwai walaabana!” dadɨvɨꞌ yemwaaimanɨgasaraavɨ nebulyaꞌna yuneꞌna padaihasamaaryaꞌnei kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathelyɨ.

Copyright information for `BYR